ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-糸-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *糸*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[糸, mì, ㄇㄧˋ] silk; thread
Radical: , Decomposition:   幺 [yāo, ㄧㄠ]  小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]
Etymology: [pictographic] A twisted strand of silk
[系, xì, ㄒㄧˋ] system; line, link, connection
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 216
[紧, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] tense, tight, taut; firm, secure
Radical: , Decomposition:     ?  又 [yòu, ㄧㄡˋ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 560
[素, sù, ㄙㄨˋ] plain; white; vegetarian; formerly; normally
Radical: , Decomposition:     糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A silken thread 糸 hanging off a tree 龶, Rank: 661
[索, suǒ, ㄙㄨㄛˇ] cable, rope; rules, laws; to demand, to exact; to search, to inquire
Radical: , Decomposition:     十 [shí, ㄕˊ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A rope 糸 hanging from the ceiling 冖, Rank: 805
[繁, fán, ㄈㄢˊ] complex, difficult; many, diverse
Radical: , Decomposition:   敏 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 1296
[累, lèi, ㄌㄟˋ] tired; to accumulate; to involve; bother, nuisance
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 纍; growing silk 糸 in the fields 畾; 畾 also provides the pronunciation, Rank: 1323
[紫, zǐ, ㄗˇ] purple, violet; amethyst; surname
Radical: , Decomposition:   此 [, ㄘˇ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 1646
[紊, wěn, ㄨㄣˇ] tangled; confused, disordered
Radical: , Decomposition:   文 [wén, ㄨㄣˊ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 3113
[絮, xù, ㄒㄩˋ] cotton padding; fluff, padding, waste; long-winded
Radical: , Decomposition:   如 [, ㄖㄨˊ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 3125

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mì, ㄇㄧˋ, ] fine silk, #13,910 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[いと, ito] ด้าย ใย สาย(เครื่องดนตรี) เส้นเอ็น สายป่าน เส้นไหม

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n,n-suf) thread; yarn; string; (P) [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (1) thread; (2) one ten-thousandth; 0.001 percent (one-ten-thousandth of a wari) [Add to Longdo]
くず;[いとくず, itokuzu] (n) (See 綿ぼこり) lint (as in a clothes dryer or a pocket); waste thread; fibers, such as might wrap around the gears in small mechanisms and cause them to jam; fluff [Add to Longdo]
じり;[いとじり, itojiri] (n) (See 底) bottom rim of cup or bowl [Add to Longdo]
に紡ぐ[いとにつむぐ, itonitsumugu] (exp,v5g) to spin into yarn [Add to Longdo]
を引く[いとをひく, itowohiku] (exp,v5k) (1) to pull (the puppet) strings; to direct things from behind the scenes; (2) to stretch out (and keep going); to linger on [Add to Longdo]
を垂れる[いとをたれる, itowotareru] (exp,v1) to fish; to have a line in the water [Add to Longdo]
を組む[いとをくむ, itowokumu] (exp,v5m) to braid string [Add to Longdo]
を張る[いとをはる, itowoharu] (exp,v5r) to stretch a string [Add to Longdo]
を通す[いとをとおす, itowotoosu] (exp,v5s) to thread (e.g. a needle, beads, etc.) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Our transactions with that firm have continued unbroken since my father's generation.あの会社との取り引きは父の代からを引くように切れない。
My Grandma stooped down and picked up a needle and thread.おばあちゃんは身をかがめての付いた針を拾った。
This thread tangles easily.このはすぐもつれる。
Somebody must be at the bottom of this affair.この事件はだれかがを引いているに違いない。
Some common threads run through all cultures.すべての文化には何本かの共通するが通っている。
The angler felt a tug on the line.その釣り人は釣りに強い引きを感じた。
People usually find it very difficult to break the ice when they met someone extremely attractive for the first time.とても魅力的な人に初めて会って、話の口を見つけるのは、たいていかなり難しいものだ。
Tom attached the string to the kite.トムは凧にを付けた。
To record something, they used knotted cords made of the wool of the llama or alpaca.何かを記録するために、彼らはラマかアルパカの毛でできた、結び目のついたひもを使った。
The fisherman cast his line into the water.漁師は釣りを水中に投げた。
Send me the best employees that money can buy. Money is no object.金に目を付けないから、いい人材を紹介してよ。
Hiroshi Itsuki has slits for eyes.五木ひろしは目の男。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A live puppet without strings.[JP] たまげたな もないのに動いている Pinocchio (1940)
- One of them's wearing that. - No![CN] 一其中一今运有这西 一不! Hangman's Curse (2003)
They're not, as women will learn... by practicing the self-pleasuring technique that I've detailed... in chapter seven entitled...[CN] 女性不会把性爱欢愉跟爱情联起来 因为她们将练习学会 我书中所提到的自愉技巧 Down with Love (2003)
You've got no strings Comme ci comme ça Your savoir faire is ooo-la-la[JP] がないなら ふるまいも優雅 Pinocchio (1940)
Maybe the necessity of all this chastity and monogamy... has made you realize that Barbara Novak is your ideal potential lover.[CN] 你必须跟她保持这样 纯洁的情谊,不乱搞关... 或许会让你觉得芭芭拉·娜薇 可能就是你理想的伴侣 Down with Love (2003)
I got no strings, but I got the brain[JP] 俺さまにはない あるのは知恵よ Pinocchio (1940)
You have no strings Your arms is free To love me by the Zuider Zee[JP] がないなら 一緒に出かけましょ Pinocchio (1940)
My friend's for example who aren't really your friends at all, right?[CN] - 我的朋友,例如。 小不是你有朋友吗? The Very Thought of You (1998)
I've got strings, but entre nous I'd cut my strings for you[JP] 私も うっとり が切れそう Pinocchio (1940)
Never mind. I found him.[CN] 没关,我找到那个男人了 Down with Love (2003)
Or just the beginning. Holy cow.[CN] 不是吧,或许我们的关才刚开始呢 Down with Love (2003)
Not that that matters to us.[CN] 不过这跟我们没有关 Down with Love (2003)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いと, ito] Faden [Add to Longdo]
[いとぐち, itoguchi] Ende_eines_Fadens, Anfang, Ausgangspunkt [Add to Longdo]
[いとぐるま, itoguruma] Spinnrad [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top