ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-私-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *私*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[私, sī, ] personal, private, secret; selfish
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  厶 [, ]
Etymology: [ideographic] 厶 provides the meaning and pronunciation, Rank: 1023

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sī, ㄙ, ] personal; private; selfish, #2,724 [Add to Longdo]
[sī rén, ㄙ ㄖㄣˊ, ] private (citizen); private, #3,736 [Add to Longdo]
[sī yíng, ㄙ ㄧㄥˊ, / ] privately-owned; private, #6,029 [Add to Longdo]
[zǒu sī, ㄗㄡˇ ㄙ, ] to smuggle; to have an illicit affair, #8,127 [Add to Longdo]
[zì sī, ㄗˋ ㄙ, ] selfish; selfishness, #8,361 [Add to Longdo]
[yǐn sī, ㄧㄣˇ ㄙ, / ] privacy, #9,845 [Add to Longdo]
[wú sī, ㄨˊ ㄙ, / ] selfless; unselfish; disinterested, #10,491 [Add to Longdo]
[sī xià, ㄙ ㄒㄧㄚˋ, ] in private, #11,194 [Add to Longdo]
[sī zì, ㄙ ㄗˋ, ] private; personal; secretly; without explicit approval, #13,529 [Add to Longdo]
[sī bēn, ㄙ ㄅㄣ, ] to elope, #18,232 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[わたしたち, watashitachi] (n) พวกเรา, เรา
[わたし、 わたくし, watashi , watakushi] (n) ฉัน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[わたし, watashi] TH: ฉัน ผม ข้าพเจ้า  EN: I
[してい, shitei] TH: บ้านพักส่วนตัว  EN: private residence

Japanese-English: EDICT Dictionary
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn,adj-no) (fem) I; me; (P) [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn,adj-no) I (mainly used by working men); myself [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn) (1) (arch) (ksb [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (n) (arch) (ktb [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn,adj-no) (1) I; me; (n,adj-no) (2) (わたくし only) private affairs; personal matter; secrecy; (3) (わたくし only) selfishness; (P) [Add to Longdo]
する[わたくしする, watakushisuru] (vs-s,vt) (1) to use (public property) as if it belonged to oneself; to misappropriate; to appropriate; to embezzle; (2) (arch) to act selfishly [Add to Longdo]
たち(P);[わたしたち(P);わたくしたち, watashitachi (P); watakushitachi] (pn,adj-no) we; us; (P) [Add to Longdo]
ども;共;供(iK)[わたくしども;わたしども, watakushidomo ; watashidomo] (n) (1) (hum) we; us; (2) I; me; my store (business, etc.) [Add to Longdo]
の場合[わたくしのばあい, watakushinobaai] (n) in my case; as for me [Add to Longdo]
の方では[わたくしのほうでは, watakushinohoudeha] (exp) on (for) my part (side) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This is my car.これがの車です。
Speaking.ですが。
My bag is.のかばんです。
I give in.の負けだ。
I'm a baker.はパン屋です。
I'm a doctor.は医者です。
I am free.は暇だ。
I am busy now.は今忙しい。
I help him.は彼を手伝います。
I'm poor man.は貧乏です。
He is my father.彼はの父です。
"Ah, that's true," Susan puts in, "I just wanted to call to ..."「ええ、そうね」とスーザンが言葉をさしはさむ。「が電話したのは・・・」

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Actually I wanted to introduce you to him.[CN] 我有定终身的男朋友 什么 Episode #1.7 (2004)
Go.[JP] だ。 Live Free or Die Hard (2007)
Let's - Let's - Let's run away.[CN] 让我们,我们,我们奔吧 我们一起生活 One Hour with You (1932)
- With a private bar, exclusively mine.[CN] - 一個人的酒吧間, 我一個人專用的. Grand Hotel (1932)
I stole back to thy tomb to bring thee back to life.[CN] 闯汝陵寝 欲令汝重生 The Mummy (1932)
Be selfish.[CN] The Women (2008)
- comes to me privately, and scratches...[CN] - 下來見我, 初步擬定 -- Grand Hotel (1932)
As a prospective client to a detective, let me ask you a question.[CN] 作为可能会雇人侦探的客户 我可以问你一个问题吗 One Hour with You (1932)
Tere![CN] -这是人电话! I'm So Excited! (2013)
But us?[JP] たちを? La Grande Vadrouille (1966)
I do![JP] - The Simpsons Movie (2007)
Uh...[JP] ... Exotica (1994)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
書箱番号[ししょばこばんごう, shishobakobangou] Post Office box address, P.O.box address [Add to Longdo]
設ディレクトリ管理領域[しせつディレクトリかんりりょういき, shisetsu deirekutori kanriryouiki] Private Directory Management Domain (PRDMD) [Add to Longdo]
設回線[しせつかいせん, shisetsukaisen] leased line, private circuit, private line [Add to Longdo]
設管理領域[しせつかんりりょういき, shisetsukanriryouiki] Private Management Domain, PRMD [Add to Longdo]
設領域名[しせつりょういきめい, shisetsuryouikimei] private domain name [Add to Longdo]
[してき, shiteki] personal, private, proprietary [Add to Longdo]
[しよう, shiyou] private use, experimental use [Add to Longdo]
用かぎ[しようかぎ, shiyoukagi] private key [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[わたし, watashi] -ich, privat [Add to Longdo]
[わたし, watashi] -ich [Add to Longdo]
[しじ, shiji] Privatangelegenheit [Add to Longdo]
[しじゅく, shijuku] Privatschule (zu_Hause) [Add to Longdo]
[ししつ, shishitsu] Privatzimmer [Add to Longdo]
[しゆう, shiyuu] Privat- [Add to Longdo]
[ししゅく, shishuku] nacheifern, sich_zum_Vorbild_nehmen [Add to Longdo]
[しぶつ, shibutsu] Privateigentum, Privatbesitz [Add to Longdo]
[しよう, shiyou] Privatgebrauch [Add to Longdo]
[しりつ, shiritsu] Privat- [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top