ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-珑-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *珑*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[珑, lóng, ㄌㄨㄥˊ] the tinkling of jewelry
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  龙 [lóng, ㄌㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 3797

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] tinkling of gem-pendants, #48,404 [Add to Longdo]
[líng lóng, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] onomat. clink of jewels; exquisite; detailed and fine; clever; nimble, #17,157 [Add to Longdo]
八面玲[bā miàn líng lóng, ㄅㄚ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] be smooth and slick (in establishing social relations), #61,245 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Madelon pours out our drinks full measure[CN] 玛德倒满我们的酒 Tendres cousines (1980)
And with the word that the great Taki no Shiraito will appear in court, there was a scramble for seats.[CN] 加上水艺大师之白丝要出庭受审 当天旁听席上坐无虚席 Taki no shiraito (1933)
Among the troupes with tents up alongside Asano River in Kanazawa, there was a water artist named Taki no Shiraito.[CN] 在北陆金泽浅野川河畔 搭篷献艺人中 有位水艺的名角儿叫做之白丝 Taki no shiraito (1933)
You say you stole money from Tak no Shiraito,[CN] 你只承认过 从之白丝那里抢了钱 Taki no shiraito (1933)
My grandmother was just a little bit of a thing like you.[CN] 我的奶奶身材和你一样玲 My grandmother was just a little bit of a thing like you. I Married a Witch (1942)
Look at the shape of the wrist.[CN] 看这玲手腕 Check to the Queen (1969)
Went out with a lady, the one with the big, fat poodle.[CN] 我和之前跟你提过的 那位女士出去 就是玲浮凸的那个 The Seven Year Itch (1955)
Tak no Shiraito sels her art, not her body![CN] 之白丝 Taki no shiraito (1933)
You must've seen her walking down the street with her fat poodle.[CN] 你应该看到她 玲浮凸身材吧? The Seven Year Itch (1955)
Madelon pours out our drinks full measure, and in the dark[CN] 玛德倒满我们的酒 黑暗中 Tendres cousines (1980)
All I did was, steal from Taki no Shiraito,[CN] 小人只不过从之白丝那儿 Taki no shiraito (1933)
Big, fat poodle![CN] 浮凸? The Seven Year Itch (1955)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top