ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-牛肉-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 牛肉, *牛肉*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
牛肉[niú ròu, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, ] เนื้อวัว

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牛肉[niú ròu, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, ] beef, #6,308 [Add to Longdo]
牛肉[niú ròu miàn, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ ㄇㄧㄢˋ, ] beef noodle soup, #28,322 [Add to Longdo]
牛肉[xiǎo niú ròu, ㄒㄧㄠˇ ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, ] veal [Add to Longdo]
牛肉拉面[niú ròu lā miàn, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ ㄌㄚ ㄇㄧㄢˋ, / ] ramen (pulled noodles) with beef [Add to Longdo]
牛肉炒面[niú ròu chǎo miàn, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ ㄔㄠˇ ㄇㄧㄢˋ, / ] stir-fried noodles with beef [Add to Longdo]
牛肉芹菜[niú ròu qín cài, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ ㄑㄧㄣˊ ㄘㄞˋ, ] beef and celery [Add to Longdo]
芥兰牛肉[jiè lán niú ròu, ㄐㄧㄝˋ ㄌㄢˊ ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, / ] beef with broccoli [Add to Longdo]
铁板牛肉[tiě bǎn niú ròu, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, / ] beef grilled on a hot iron plate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
牛肉[ぎゅうにく, gyuuniku] (n,adj-no) beef; (P) [Add to Longdo]
牛肉[ぎゅうにくや, gyuunikuya] (n) (1) butcher specializing in beef; dealer in beef; (2) (See 牛鍋屋) beef-hotpot restaurant [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Africa is exporting beef to Europe.アフリカはヨーロッパに牛肉を輸出しています。
As a rule of thumb, you should plan on one pound of beef for every two guests.ごく常識的には、客2人に対して牛肉1ポンドを用意すべきだろうね。
This beef is four dollars per pound.この牛肉は1ポンドにつき4ドルです。
This beef is very nice and tender.この牛肉はとても柔らかくておいしいですね。
This beef is tender.この牛肉は柔らかい。
The butcher who sold me this beef is always friendly.この牛肉を私に売ってくれた肉屋さんはいつも愛想がよい。
That's why ostrich meat costs more than twice as much as beef and pork.そんなわけでダチョウの肉は牛肉や豚肉の2倍以上の値段となる。
Have you got any preference between beef and lamb?牛肉と小羊の肉のうちどちらがお好みですか。
Beef please.牛肉にしてください。
It will be four years before the definite result of liberalization beef emerges.牛肉の自由化のはっきりとした結果が明らかになるには、4年かかるだろう。
Beef is expensive nowadays.近頃牛肉は高い。
I have a predilection for beef.私の好みはどちらかというと牛肉ですね。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
牛肉[ぎゅうにく, gyuuniku] Rindfleisch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top