ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-渋-

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *渋*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
(n, name) Shibuya

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sè, ㄙㄜˋ, ] Japanese variant of 澀|涩, #126,568 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しぶい, shibui] (adj) ฝาด(รสชาติ), บูดเบี้ยว(หน้าบูด), สุขุม เคร่งขรึม(น้ำเสียง), เรียบ ดูดี มีรสนิยม

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しぶ, shibu] (n) astringent (puckery) juice (of unripe persimmons) [Add to Longdo]
々;[しぶしぶ, shibushibu] (adv,adv-to) reluctantly; unwillingly [Add to Longdo]
い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]
い顔をする[しぶいかおをする, shibuikaowosuru] (exp,vs-i) to frown (on); to be grim-faced; to look sullen [Add to Longdo]
い酒[しぶいさけ, shibuisake] (n) rough wine; cheap wine [Add to Longdo]
い着物[しぶいきもの, shibuikimono] (n) tasteful dress [Add to Longdo]
り腹[しぶりばら, shiburibara] (n) bowel pains; painful loose bowels [Add to Longdo]
[しぶる, shiburu] (v5r) (1) to hesitate; to hold back; to balk; to falter; (2) to be reluctant; to be unwilling; to begrudge; (3) to have loose painful bowel movement; to suffer from tenesmus; (P) [Add to Longdo]
[しぶがき, shibugaki] (n) astringent persimmon [Add to Longdo]
[しぶがみ, shibugami] (n) paper treated with astringent persimmon juice [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let's meet at Shibuya Station at six.6時に谷駅で会いましょう。
Oh yeah that's right. I was supposed to meet some friends in Shibuya at eight tonight.アーッ、そうだ、今日8時に友達と谷で約束してたんだ。
If you leave now, I'm sure you'll be caught in a traffic jam.あなたが今でかければ、きっと交通滞に出くわすでしょう。
Our section chief always makes a face at me when I ask him for something.うちの課長は私が何かを頼むといつもい顔をするんだ。
The accident caused a traffic jam.その事故は交通滞を引き起こした。
I attributed the delay in delivery to a traffic jam.その配達の遅れは交通滞のせいと考えた。
I hadn't bargained on such a heavy traffic jam.そんな滞は予想していなかった。
Traffic downtown is all backed up.ダウンタウンは交通滞だね。
The bus was late because of the traffic jam.バスは交通滞のために遅れた。
In spite of the terrible congestion, I was in time for the appointed time.ひどい滞にもかかわらず、私は定刻に間に合った。
I caught sight of her at Shibuya.ぼくは、谷で彼女を見かけた。 [M]
If you had left a little earlier, you would have avoided the heavy traffic.もう少し早く出かけていたら、交通滞を避けられただろう。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[じゅうたい, juutai] congestion [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しぶ, shibu] herber Saft (von unreifen Kaki-Fruechten) [Add to Longdo]
[しぶい, shibui] -herb, muerrisch, schlicht, geschmackvoll [Add to Longdo]
[しぶる, shiburu] zoegern, ungern_tun [Add to Longdo]
[しぶみ, shibumi] herber_Geschmack, verfeinerter_Geschmack [Add to Longdo]
[じゅうたい, juutai] Stockung, Verzoegerung [Add to Longdo]
[じゅうめん, juumen] schiefes_Gesicht, Grimasse [Add to Longdo]
[じゅうめん, juumen] schiefes_Gesicht, Grimasse [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top