ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-枕套-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 枕套, *枕套*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
枕套[zhěn tào, ㄓㄣˇ ㄊㄠˋ, ] pillow case, #54,490 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you're feeling sick at all... hang a pillowcase or any piece of white cloth on your front door.[CN] 如果觉得不舒服 在门外挂一条白色毛巾或是枕套 Outbreak (1995)
Death. The opposite is desire.[CN] 还有其他的东西,比如带血迹的枕套 A Streetcar Named Desire (1951)
collecting pillowcases.[CN] 专门收集枕套 Shock Corridor (1963)
I was with my girlfriend, Nancy Newcombe, she was seven... and I was holding Mama's old pillowcase full of candy.[CN] 我和我的女朋友, 南希・纽康,她是七... 我抱着妈妈的 旧枕套的糖果。 Trial and Error (1997)
- A pillowcase is missing.[CN] -他少 了个枕套 Shock Corridor (1963)
Okay, you know what? That's not a pillowcase.[CN] 好的,你知道么,那可不是枕套 I Now Pronounce You Chuck & Larry (2007)
I'm putting a pillowcase on my pillow.[CN] 我给枕头套上枕套 I Now Pronounce You Chuck & Larry (2007)
It's a pillow slip.[CN] 是个枕套 Bright Star (2009)
Don't be silly. I borrowed one of your pillowcases.[CN] 别傻了 我从你的枕套里借了一块 The Codpiece Topology (2008)
He smelled the talcum and lilacs on Jesse's pillowcase.[CN] 他闻着杰西枕套上的 滑石粉和紫丁香味道 The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007)
And pillowcases.[CN] 枕套 Addicts (2001)
You know what that pillowcase means.[CN] 你知道他要这些枕套的 目 的 Shock Corridor (1963)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top