ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-暖-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *暖*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[暖, nuǎn, ㄋㄨㄢˇ] warm, genial
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  爰 [yuán, ㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] sun, Rank: 1745

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nuǎn, ㄋㄨㄢˇ, ] warm, #3,123 [Add to Longdo]
[wēn nuǎn, ㄨㄣ ㄋㄨㄢˇ, / ] warm, #1,936 [Add to Longdo]
[nuǎn huo, ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨㄛ˙, ] warm; nice and warm, #9,897 [Add to Longdo]
[qǔ nuǎn, ㄑㄩˇ ㄋㄨㄢˇ, ] to warm oneself (by a fire etc), #11,105 [Add to Longdo]
[nuǎn qì, ㄋㄨㄢˇ ㄑㄧˋ, / ] heater, #11,763 [Add to Longdo]
[cǎi nuǎn, ㄘㄞˇ ㄋㄨㄢˇ, / ] heating, #23,476 [Add to Longdo]
自知[lěng nuǎn zì zhī, ㄌㄥˇ ㄋㄨㄢˇ ㄗˋ ㄓ, ] (set phrase); know best by personal experience; know sth without being told, #31,902 [Add to Longdo]
[nuǎn liú, ㄋㄨㄢˇ ㄌㄧㄡˊ, ] warm current, #35,030 [Add to Longdo]
嘘寒问[xū hán wèn nuǎn, ㄒㄩ ㄏㄢˊ ㄨㄣˋ ㄋㄨㄢˇ, / ] to ask about sb's health, #38,739 [Add to Longdo]
[nuǎn sè, ㄋㄨㄢˇ ㄙㄜˋ, ] warm color (arch.); esp. yellow, orange or red, #42,981 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
かい[あたたかい, atatakai] (adj) อุ่นๆ
[だんぼう, danbou] (n) เครื่องทำความร้อน, เครื่องทำความอุ่น, ฮีทเตอร์, Ant. 冷房

Japanese-English: EDICT Dictionary
;煖[だん, dan] (n) warming; warmth [Add to Longdo]
か;温か[あたたか;あったか, atataka ; attaka] (adj-na) (See かい) warm; mild; genial [Add to Longdo]
かい(P);温かい(P);い(io)[あたたかい(P);あったかい, atatakai (P); attakai] (adj-i) (かい, い usu. refer to air temperature) warm; mild; genial; (P) [Add to Longdo]
かい色[あたたかいいろ, atatakaiiro] (n) warm color; warm colour [Add to Longdo]
かい人[あたたかいひと, atatakaihito] (n) warmhearted person [Add to Longdo]
かさ[あたたかさ, atatakasa] (n) warmth [Add to Longdo]
かな毛布[あたたかなもうふ, atatakanamoufu] (n) warm blanket [Add to Longdo]
かみ;温かみ[あたたかみ, atatakami] (n) warmth [Add to Longdo]
を取る[だんをとる, danwotoru] (exp,v5r) to warm oneself (e.g. at a fire) [Add to Longdo]
衣飽食[だんいほうしょく, dan'ihoushoku] (n) well-fed and well-dressed [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I want a house to keep me warm," he said.「私はかい家がほしいのだ」男の子は言いました。
Don't you think it is rather warm for December?12月にしては少々かいと思いませんか。
We expected we should have a warm January, but we hear that this winter is the coldest in twenty years.1月はかいだろうと思っていたが、この冬は20年ぶりの寒さだそうだ。
If you watch the sun setting on a warm, damp day, the moisture changes the shape of the sun.あるかくて湿気の多い日に太陽の沈むのを見れば、湿気のために太陽の形が変わって見える。
The climate of England is milder than that of Scotland.イギリスの気候はスコットランドの気候よりも温である。
The climate of England is milder than of Scotland.イングランドの気候はスコットランドの気候より温である。
We have a good heating system.うちにはちゃんとした房施設があります。
It has become much warmer.うんとかくなった。
Oranges grow in warm countries.オレンジはかい国で出来る。
How do you heat the house?お宅の房はどのようにしていますか。
It is too warm for a fire today.きょうはかいから火はいらない。
The cake were still warm, and they all ate and drank.ケーキはかく、皆で食べ、そして飲みました。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あたたか, atataka] -warm [Add to Longdo]
かい[あたたかい, atatakai] -warm [Add to Longdo]
まる[あたたまる, atatamaru] warm_werden, sich_erwaermen [Add to Longdo]
める[あたためる, atatameru] erwaermen, aufwaermen [Add to Longdo]
[だんとう, dantou] warmer_Winter, milder_Winter [Add to Longdo]
[だんぼう, danbou] Heizung [Add to Longdo]
[だんりゅう, danryuu] warme_Meeresstroemung [Add to Longdo]
[だんろ, danro] -Ofen, Kamin [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top