ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-明日-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 明日, *明日*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
明日[míng rì, ㄇㄧㄥˊ ㄖˋ, ] tomorrow, #7,875 [Add to Longdo]
明日[Guāng míng rì bào, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Guangming Daily, a Beijing newspaper, #30,640 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
明日[あした, ashita] (n) พรุ่งนี้
明日[あす, asu] (n) พรุ่งนี้, วันพรุ่ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
明日[あした(P);あす(P);みょうにち(P), ashita (P); asu (P); myounichi (P)] (n-t) tomorrow; (P) [Add to Longdo]
明日の事を言えば鬼が笑う[あすのことをいえばおにがわらう, asunokotowoiebaonigawarau] (exp) (id) Nobody knows the morrow [Add to Longdo]
明日の百より今日の五十[あすのひゃくよりきょうのごじゅう, asunohyakuyorikyounogojuu] (exp) (id) A bird in the hand is worth two in the bush [Add to Longdo]
明日明日の風が吹く[あしたはあしたのかぜがふく, ashitahaashitanokazegafuku] (exp) (id) Tomorrow will take care of itself [Add to Longdo]
明日葉;鹹草[あしたば;あしたぐさ(鹹草);アシタバ, ashitaba ; ashitagusa ( kan kusa ); ashitaba] (n) (uk) Angelica keiskei (species of angelica, a herb of the parsley family) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Is he going to swim tomorrow?" "Yes, he is."「彼は明日泳ぎますか」「はい」
Yesterday the teacher said to us, "I'll give you a test tomorrow."明日テストをします」と先生は言った。
"Will you play the piano tomorrow?" "No, I won't."明日ピアノをひくつもりですか」「いいえ」
"Will it rain tomorrow?" "I hope not."明日雨が降るだろうか」「降らないと思う」
Ah, you're leaving tomorrow!ああ明日発つんだってね。
I'll take my revenge on him at all costs tomorrow.あいつめ明日こそ痛い目にあわせてくれる。
I will tell you the rest tomorrow.あとは明日お話します。
I will have repaired your watch by tomorrow.あなたの時計は明日までには直しておきますよ。
Can you do without the car tomorrow? I need it.あなたは明日、車がなくてもいいかしら。私、車が必要なの。 [F]
Are you free tomorrow?あなたは明日お暇ですか。
Will you go out tomorrow?あなたは明日でかけますか。
When will you be busy tomorrow?あなたは明日のいつが忙しいのですか。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tell him I've got to have two seats on the clipper for America tomorrow morning.[CN] 我们俩人要搭明日的班机 Foreign Correspondent (1940)
Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time.[CN] 明日明日 接着又一个明日... 一天接着一天 缓慢的步伐走到... 有记录的最后一个音节 The Bad and the Beautiful (1952)
"of the national airways of the future."[CN] 这个城市便会成为 明日航空事业的中心 The Spirit of St. Louis (1957)
Why don't you come home tomorrow?[JP] - 明日遊びにおいでよ Scarlet Street (1945)
Tomorrow I will bring more.[JP] また明日も 持ってくる Scarlet Street (1945)
It contains information that would be valuable to the enemy... in the war that breaks out tomorrow, weather permitting.[CN] 此条款对敌人 以及明日之战争极有价值 Foreign Correspondent (1940)
We attack again tomorrow.[CN] 明日我们再行会战 El Cid (1961)
With the money it'll bring and what you've already got a clever kid like you could run it up in no time.[JP] 明日 車を売らせてくれ その金と今ある金があれば 利口な君ならさらに儲ける Detour (1945)
- I'll be back in the morning.[JP] じゃ また明日 Pinocchio (1940)
Hello, sir. Scott, you caught me at a very busy moment. I'm getting ready to go to America tomorrow.[CN] 请坐,我正忙,明日要回美国 Foreign Correspondent (1940)
- Carry on! - Yes![CN] 明日本的武运不衰,加油 Nichiro sensô shôri no hishi: Tekichû ôdan sanbyaku-ri (1957)
- Good night, until tomorrow.[JP] - おやすみ また明日 Scarlet Street (1945)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
明日[あす, asu] morgen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top