ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-措-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *措*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[措, cuò, ㄘㄨㄛˋ] to arrange; to execute on; to manage
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  昔 [, ㄒㄧ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1148

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, ] put in order; arrange; administer; execute; take action on, #21,089 [Add to Longdo]
[cuò shī, ㄘㄨㄛˋ ㄕ, ] measure; step (to be taken), #741 [Add to Longdo]
[jǔ cuò, ㄐㄩˇ ㄘㄨㄛˋ, / ] to move; to act; action; decision; conduct; manner, #5,002 [Add to Longdo]
不知所[bù zhī suǒ cuò, ㄅㄨˋ ㄓ ㄙㄨㄛˇ ㄘㄨㄛˋ, ] not knowing what to do (成语 saw); at one's wits' end; embarassed and at a complete loss, #13,601 [Add to Longdo]
[chóu cuò, ㄔㄡˊ ㄘㄨㄛˋ, / ] raise (money), #15,510 [Add to Longdo]
[cuò cí, ㄘㄨㄛˋ ㄘˊ, / ] wording; way of saying something, #26,701 [Add to Longdo]
惊慌失[jīng huāng shī cuò, ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄤ ㄕ ㄘㄨㄛˋ, / ] out of one's wits in panic, #28,692 [Add to Longdo]
手足无[shǒu zú wú cuò, ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ ㄨˊ ㄘㄨㄛˋ, / ] at a loss to know what to do (成语 saw); bewildered, #29,500 [Add to Longdo]
惊惶失[jīng huáng shī cuò, ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄤˊ ㄕ ㄘㄨㄛˋ, / ] to lose one's head out of fear (成语 saw); scared out of one's wits, #62,074 [Add to Longdo]
[shī cuò, ㄕ ㄘㄨㄛˋ, ] to be at a loss, #67,649 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[そち, sochi] มาตราการ

Japanese-English: EDICT Dictionary
いて[おいて, oite] (exp) except; no other [Add to Longdo]
[おく, oku] (v5k) to give up; to except [Add to Longdo]
[そし, soshi] (n) behavior; behaviour; demeanor; demeanour [Add to Longdo]
[そじ, soji] (n) wording; phraseology; diction [Add to Longdo]
辞法[そじほう, sojihou] (n) syntax [Add to Longdo]
[そち, sochi] (n,vs) measure; measures; step; (P) [Add to Longdo]
置入院[そちにゅういん, sochinyuuin] (n,vs) involuntary admission (commitment) (to a mental hospital) [Add to Longdo]
[そてい, sotei] (n,vs) assumption; supposition [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We should take the necessary steps before it's too late.手後れにならないうちに、必要な置を取るべきです。
The government adopted strong measures to fight inflation.政府はインフレに対するために強硬な置をとった。
The government didn't take appropriate measures to prevent the infection from spreading.政府は感染が広がることを予防する適切な置を取らなかった。
The government didn't take appropriate measures to prevent the infection from spreading.政府は感染の拡大を未然に防ぐための適切な置を取らなかった。
Governments usually resort to price control when inflation has reached a certain level.政府は通常インフレがある水準に達した場合は、物価の抑制の置に訴える。
You should take the appropriate measures at the appropriate time.適切なときに適切な置を講ずるべきです。
Unless Japan eliminates those barriers, the U, S, will take sanctions.日本がそれらの障壁を撤廃しなければ米国は制裁置を取るだろう。
Unless Japan eliminates those unfair tariffs, the U.S. will impose sanctions.日本がそれらの不当な関税を撤廃しなければ、アメリカは制裁置を取るだろう。
Unless Japan eliminates its unfair tariffs, the U.S. will impose sanctions.日本が不公平な関税を撤廃しなければ、米国は制裁置をとるだろう。
Affirmative action and busing are debated topics.論争の多い話題:積極的差別是正置とバス通学。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But emphasize that this is just a precaution.[JP] だが、強調しておいてくれ 単なる予防置だと Flesh and Bone (2004)
This is a plumbing part. It's called a p-trap.[JP] 違う、下水道の置。 The Legend (2008)
That's absolutely out of the question. The lysine contingency prevents the spread of animals, if they ever get off the island. Wu inserted a gene that creates a faulty enzyme in protein metabolism.[JP] 恐竜が島から脱出した場合の 非常置がある 遺伝子の操作で─ Jurassic Park (1993)
Despite this precaution, however, I got wind of his find.[CN] 尽管有这层保护施,我还是收到了风 The Maltese Falcon (1941)
What-forgive the expression, please- is your game?[CN] 什么... 原谅我的辞 你在玩什么把戏? The Mask of Dimitrios (1944)
- Any security?[JP] 安全置はないか Chicago (2007)
It's a fail-safe device, activated[JP] 安全置だ。 レバーを Shut Down (2008)
I guess there's nothing I can do about it.[CN] 我想我对此束手无 The Awful Truth (1937)
It was a good thing to stop her bleeding.[CN] 急救施也做得非常适当 Episode #1.4 (2004)
- Well, whether we're sure of it or not, Mr. Matthews, the time has come to take some precautions.[JP] たとえ信じがたくとも... 予防置を取らねば The Manster (1959)
Kinya sent Shiraito a response to the effect that he would get by from then on by himself.[CN] 不久欣弥寄来了回信 款可不必再汇 我必自行筹 Taki no shiraito (1933)
We must take all precaution.[CN] 查理 我很害怕 我们必须采取预防 Saboteur (1942)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そ, so] AUFGEBEN, BEISEITE TUN [Add to Longdo]
[そち, sochi] Massnahme, Schritt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top