ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-抱-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *抱*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[いだく] (vt) to have, to hold, to harbor

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[抱, bào, ㄅㄠˋ] to embrace, to hold in one's arms; to enfold
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  包 [bāo, ㄅㄠ]
Etymology: [ideographic] To wrap 包 in one's arms 扌; 包 also provides the pronunciation, Rank: 1122

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bào, ㄅㄠˋ, ] to hold; to carry (in one's arms); to hug or embrace; surround; cherish, #1,197 [Add to Longdo]
[bào yuàn, ㄅㄠˋ ㄩㄢˋ, ] complain; grumble, #4,448 [Add to Longdo]
[yōng bào, ㄩㄥ ㄅㄠˋ, / ] to embrace; to hug, #4,871 [Add to Longdo]
[bào qiàn, ㄅㄠˋ ㄑㄧㄢˋ, ] be sorry; feel apologetic; regret, #9,632 [Add to Longdo]
怀[huái bào, ㄏㄨㄞˊ ㄅㄠˋ, 怀 / ] to hug; to cherish; within the bosom (of the family); to embrace (also fig. an ideal, aspiration etc), #10,374 [Add to Longdo]
[bào fù, ㄅㄠˋ ㄈㄨˋ, / ] aspiration; ambition, #26,846 [Add to Longdo]
[huán bào, ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˋ, / ] to encircle; surrounded by, #32,040 [Add to Longdo]
头痛哭[bào tóu tòng kū, ㄅㄠˋ ㄊㄡˊ ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨ, / ] cry on each other's shoulder, #43,778 [Add to Longdo]
[lǒu bào, ㄌㄡˇ ㄅㄠˋ, / ] to hug; to embrace, #52,837 [Add to Longdo]
临时佛脚[lín shí bào fó jiǎo, ㄌㄧㄣˊ ㄕˊ ㄅㄠˋ ㄈㄛˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] lit. to clasp the Buddha's feet when danger arises (成语 saw); fig. to profess devotion only when in trouble; doing things at the last minute; making a hasty last-minute effort, #53,471 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
き合う[だきあう, dakiau] (vi) โอบกอดซึ่งกันและกัน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[だく, daku] TH: กอด  EN: to hold
[だく, daku] TH: สวมกอด  EN: to embrace
える[かかえる, kakaeru] TH: แบก
きしめる[だきしめる, dakishimeru] TH: กอดรัด  EN: to hug someone close
きしめる[だきしめる, dakishimeru] TH: รัดแน่น  EN: to hold someone tight

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かかえ, kakae] (n) (1) armful; (2) employee; (P) [Add to Longdo]
える[かかえる, kakaeru] (v1,vt) (1) to hold or carry under or in the arms; (2) to have (esp. problems, debts, etc.); (3) to employ; to engage; to hire; (P) [Add to Longdo]
え込む;かかえ込む[かかえこむ, kakaekomu] (v5m,vt) to hold (carry) a thing in one's arm; to embrace (a baby); to take upon oneself [Add to Longdo]
え主[かかえぬし, kakaenushi] (n) employer (esp. of a geisha, prostitute, etc.); master; mistress [Add to Longdo]
え手;[かかえて, kakaete] (n) (arch) (See え主) employer (esp. of a geisha, prostitute, etc.); master; mistress [Add to Longdo]
かせる[だかせる, dakaseru] (v1) to raise; to inspire; to arouse [Add to Longdo]
きしめる;き締める;締める[だきしめる, dakishimeru] (v1,vt) to hug someone close; to hold someone tight; to embrace closely [Add to Longdo]
きすくめる;き竦める[だきすくめる, dakisukumeru] (v1,vt) to hug tight; to grasp firmly; to embrace tightly [Add to Longdo]
きつく;き付く;付く[だきつく, dakitsuku] (v5k) to cling to; to embrace [Add to Longdo]
きよせる;き寄せる[だきよせる, dakiyoseru] (v1) to embrace [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Some Americans have grave debts.アメリカ人の中には大きな借金をえている人がいる。
She held him like mother gorillas hold their babies.ゴリラの母親が自分の赤ん坊をくように、彼女はその子猫をきました。
You must put up with your new post for the present.こんどの勤め口でしばらく辛しなさい。
But there had been no indications Gorbachev was having any sort of health problems, and it is not exactly clear what's happened to him now.しかし、ゴルバチョフ大統領が健康に何らかの問題をえているという兆候はありませんでしたし、その消息も目下のところ不明です。
But it was not successful for long because everyone, even religious people, had a strong attraction to the game.しかし、誰もが、宗教関係者でさえも、その競技に強い興味をいていたので、長くはうまくいかなかったのです。
After a while he came back with a dictionary under his arm.しばらくして彼は辞書をえて戻ってきた。
Jack has a cat under his arm.ジャックは小猫を小脇にえている。
Singapore has one big problem.シンガポールは1つの大きな問題をえています。
That adds a new dimension to our problem.そのことが我々がえる問題に新しい面を加える。
By then Tony was in his middle sixties and still able to work hard, but he had a brand-new truck now, a new mower, a lot of other equipment and three people helping him.その間にトニーは60代半ばになっていたが、まだよく仕事ができた。しかし新品のトラック、新しい芝刈り機、たくさんの装備を手に入れ3人の手伝いをえていた。
The experience prejudiced her in favor of the Democratic Party.その経験で彼女は民主党に対して好感をくようになった。
That child felt secure in his mother's arms.その子供は母親の腕の中にかれて安心した。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
き合せで販売[だきあわせではんばい, dakiawasedehanbai] bundle (goods for sale) (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
える[かかえる, kakaeru] in_den_Armen_tragen;, Kinder_haben, Familienangehoerige_haben, jemanden_anstellen, jemanden_einstellen [Add to Longdo]
き合う[だきあう, dakiau] sich_umarmen, einander_umarmen [Add to Longdo]
[だく, daku] umarmen, Gefuehle_hegen [Add to Longdo]
[だく, daku] umarmen, auf_den_Armen_tragen [Add to Longdo]
[ほうよう, houyou] umarmen [Add to Longdo]
[ほうふ, houfu] das_Trachten, das_Streben, Ehrgeiz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions