ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-折-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *折*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[折, zhé, ㄓㄜˊ] to break, to snap; to fold, to bend; to bow; humble
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A hand 扌 wielding an axe 斤, Rank: 1131

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shé, ㄕㄜˊ, ] to break (e.g. stick or bone); a loss, #2,040 [Add to Longdo]
[zhē, ㄓㄜ, ] to turn sth over; to turn upside-down; to tip sth out (of a container), #2,040 [Add to Longdo]
[zhé, ㄓㄜˊ, ] to break; to fracture; to snap; to suffer loss; to bend; to twist; to turn; to change direction; convinced; to convert into (currency); discount; rebate; tenth (in price); classifier for theatrical scenes; to fold; accounts book, #2,040 [Add to Longdo]
[zhé, ㄓㄜˊ, / ] to fold (a document); to turn; to bend, #2,040 [Add to Longdo]
[gǔ zhé, ㄍㄨˇ ㄓㄜˊ, ] broken bones; fracture, #5,066 [Add to Longdo]
[zhé mó, ㄓㄜˊ ㄇㄛˊ, ] to persecute; to torment, #5,787 [Add to Longdo]
[zhē teng, ㄓㄜ ㄊㄥ˙, / ] to toss from side to side (e.g. sleeplessly); to repeat sth over and over again; to torment sb; to play crazy, #6,344 [Add to Longdo]
[cuò zhé, ㄘㄨㄛˋ ㄓㄜˊ, ] setback; reverse, #7,639 [Add to Longdo]
[zhé kòu, ㄓㄜˊ ㄎㄡˋ, ] discount, #8,087 [Add to Longdo]
[qū zhé, ㄑㄩ ㄓㄜˊ, ] complicated; winding, #10,284 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せっかく, sekkaku] อุส่าห์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
れる[おれる, oreru] TH: ยอม  EN: to give in
れる[おれる, oreru] TH: หัก  EN: to break
[おる, oru] TH: หัก  EN: to break
[おる, oru] TH: พับ  EN: to fold
から[おりから, orikara] TH: นับแต่ตอนนั้น  EN: just then
から[おりから, orikara] TH: ในตอนนั้น  EN: at that time

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);[おり, ori] (n) (1) (esp. ) opportunity; chance; occasion; time; (n,ctr) (2) (esp. り) fold; pleat; crease; (3) (esp. り) small food box (wooden or cardboard); (P) [Add to Longdo]
々(P);[おりおり, oriori] (adv,n) occasionally; (P) [Add to Longdo]
から(P);りから;柄;り柄[おりから(P);おりがら(折柄;折り柄), orikara (P); origara ( ori gara ; ori gara )] (exp,n-t) (1) just then; at that time; right then; at that moment; (2) appropriate moment; (P) [Add to Longdo]
しも;りしも[おりしも, orishimo] (adv) at that (very) moment; just then [Add to Longdo]
[おりもおり, orimoori] (exp,adv) at that very moment; coincidentally [Add to Longdo]
りぐけ[おりぐけ, origuke] (n) fold and blindstitch a pleat or folded edge [Add to Longdo]
りたたみ印刷物;おりたたみ印刷物;り畳み印刷物;畳印刷物[おりたたみいんさつぶつ, oritatamiinsatsubutsu] (n) leaflet; folded printed matter [Add to Longdo]
りたたみ連続紙[おりたたみれんぞくし, oritatamirenzokushi] (n) {comp} fanfold paper; zig-zag fold paper; z-fold paper [Add to Longdo]
りに触れて[おりにふれて, orinifurete] (adv) occasionally; on opportunity [Add to Longdo]
り悪く[おりわるく, oriwaruku] (adv) unfortunately [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
While Adam was rock-climbing, he fell and broke his leg.アダムは岩登りをしている時に、落下してあしをりました。
You have come at an opportune time.あなたはちょうどよいに来た。
There were a lot of twists and turns to the story, but we finally solved the problem.あの問題も、紆余曲を経て解決した。
X rays are used to locate breaks in bones.エックス線は骨箇所をつきとめるのに用いられる。
Emmy folded the napkin in half.エミーはナプキンを半分にりたたんだ。
Do come and see us when you are free.お暇のにはぜひ遊びに来てください。
Thank you for your trouble.お骨り感謝いたします。
I solved the problem not without difficulty.かなり骨をってその問題を解いた。
Tom broke his right leg and was taken to hospital a few weeks before Christmas.クリスマスを2、3週間後に控えていた頃、トムは右足を骨し、病院へかつぎ込まれた。
This hard work has made me very tired.この骨のれる仕事で、私はすっかり疲れた。
The work doesn't need much effort.この仕事はたいして骨がれない。
Take this folding umbrella with you. It might come in handy.このりたたみの傘を持って行きなさい。役に立つかもしれませんから。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
りたたみ連続紙[おりたたみれんぞくし, oritatamirenzokushi] fanfold paper, zig-zag fold paper, z-fold paper [Add to Longdo]
り返し[おりかえし, orikaeshi] BTB, Back To Back [Add to Longdo]
り返しポイント[おりかえしポイント, orikaeshi pointo] loopback point [Add to Longdo]
り返し試験[おりかえししけん, orikaeshishiken] loop back test [Add to Longdo]
り返す[おりかえす, orikaesu] to loopback (a signal, a cell) [Add to Longdo]
れ線[おれせん, oresen] polyline [Add to Longdo]
れ線束表[おれせんたばひょう, oresentabahyou] polyline bundle table [Add to Longdo]
[せっしょう, sesshou] negotiation [Add to Longdo]
返しテスト[おりかえしテスト, orikaeshi tesuto] loopback test [Add to Longdo]
返し試験[おりかえししけん, orikaeshishiken] loopback test [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おり, ori] Gelegenheit [Add to Longdo]
り紙[おりがみ, origami] Kunst_des_Papierfaltens (Origami) [Add to Longdo]
[おる, oru] -brechen, -falten, -biegen [Add to Longdo]
れる[おれる, oreru] brechen, zerbrechen, sich_falten_lassen, jemanden_nachgeben, abbiegen [Add to Longdo]
[せっぱん, seppan] halbieren [Add to Longdo]
[せっしょう, sesshou] Unterhaltung [Add to Longdo]
[せっちゅう, secchuu] Kompromiss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top