ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-忙しい-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 忙しい, *忙しい*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
忙しい[いそがしい, isogashii] (adj) ยุ่ง, งานยุ่ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
忙しい(P);忙がしい(io)[いそがしい(P);せわしい(忙しい), isogashii (P); sewashii ( isogashi i )] (adj-i) busy; hectic; occupied; engaged; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I am busy now.私は今忙しい
"Is Ken busy?" "Yes, he is."「ケンは忙しいですか」「はい」
"Could you do this instead of me?" "Sorry, I'm too busy."「私の変わりにこれをしていただけませんか」「私は大変に忙しいものですから」
For one thing, I'm busy; for another, I'm not interested.1つには私は忙しいし、もう1つには興味もない。
For one thing, I am busy; for another, I have no money.1つには忙しいし、また1つには金もないのだ。
He is busy loafing on the job.あいつはのらりくらりの仕事にお忙しい事だ。
I know how busy you must be, but I need your answer to my last mail before I can proceed with the project. Can you take a moment and write me back?あなたが忙しいことはわかっていますが、プロジェクトを進めるために、私の最新のメールに対するあなたの返事が必要なのです。返事を書いていただけませんか。
I know that you are busy.あなたが忙しい事は分かっている。
You think I have nothing to do; but on the contrary, I am very busy.あなたは、私はすることが何もないと思っているが、それどころかたいへん忙しいのです。
When are you busy?あなたはいつ忙しいですか。
You have been busy.あなたはずっと忙しい
Why are you busy today?あなたは何故今日忙しいのですか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
忙しい[いそがしい, isogashii] beschaeftigt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top