ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-幸福-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 幸福, *幸福*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幸福[xìng fú, ㄒㄧㄥˋ ㄈㄨˊ, ] blessed; happiness; happy, #532 [Add to Longdo]
快乐幸福[kuài lè xìng fú, ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄨˊ, / ] cheerful; happy [Add to Longdo]
金钱不能买来幸福[jīn qián bù néng mǎi lái xìng fú, ㄐㄧㄣ ㄑㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ ㄇㄞˇ ㄌㄞˊ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄨˊ, / ] money can't buy happiness [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
幸福[こうふく, koufuku] (n) ความสุข ความโชคดี
幸福[こうふくな, koufukuna] (adj) มีความสุข/โชคดี

Japanese-English: EDICT Dictionary
幸福[こうふく, koufuku] (adj-na,n) (mainly literary) happiness; blessedness; joy; well-being; (P) [Add to Longdo]
幸福に浸る[こうふくにひたる, koufukunihitaru] (exp,v5r) to be blissful; to be very happy [Add to Longdo]
幸福の科学[こうふくのかがく, koufukunokagaku] (n) Kofuku-no-Kagaku; The Institute for Research in Human Happiness (religion founded in Japan in 1986) [Add to Longdo]
幸福を求めて[こうふくをもとめて, koufukuwomotomete] (exp) in search (pursuit) of happiness [Add to Longdo]
幸福[こうふくかん, koufukukan] (n) feeling of happiness; sense of well-being; euphoria [Add to Longdo]
幸福主義[こうふくしゅぎ, koufukushugi] (n) eudaemonism; eudemonism [Add to Longdo]
幸福追求権[こうふくついきゅうけん, koufukutsuikyuuken] (n) right to the pursuit of happiness [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She cried with joy how lucky she was.「なんて私は幸福なんだろう」と彼女は言った。
"I am happy," she said to herself.「私は幸福だわ」と彼女は心の中で思った。 [F]
May you always be happy!あなたがいつも幸福でありますように。
How would you define "happiness"?あなたは「幸福」をどのように定義しますか。
As long as you are with him, you can't be happy.あなたは彼と一緒にいるかぎり、幸福にはなれません。
It's heart-warming to see that happy old couple.あの幸福な老夫婦の姿はほほえましい。
If she had married you, she would be happy now.あの時あなたと結婚していたら、今頃彼女は幸福だろうに。
All thing taken into consideration, my father's life was a happy one.あらゆることを考えて見ると、私の父の人生は幸福なものだった。
All things taken into consideration, my father's life was a happy one.あらゆることを考慮に入れれば、父の人生は幸福なものだった。
Everything concurred to make him happy.あらゆる事情が助け合って彼を幸福にした。
For all his wealth, he is not happy.あれほど金を持ちながら彼は幸福でない。
Money does not always bring happiness.お金が幸福をもたらすとは限らない。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm asking you, don't try to rationalize, have no doubts, marry her, and I'm sure that there will never be a happier man.[JP] 結婚すべきだ 必す幸福になれる War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
Happiness...[JP] 幸福... War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
From now on I'll try and make you just as happy.[CN] 從現在起,我會同樣努力地讓你幸福 Applause (1929)
We'll be one big happy family, huh?[CN] 我們將成為幸福的一家,不是嗎? Applause (1929)
Happiness.[CN] 幸福 Spellbound (2011)
You've done so much to make me happy.[CN] 為了讓我幸福你做了太多太多 Applause (1929)
There is no spring, no sun, and no happiness.[JP] 《春も太陽も幸福も 存在しない》 War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
To health, wealth and happiness.[JP] 健康、富そして幸福 Grand Prix (1966)
May you find happiness and satisfaction in your work.[JP] 労働に幸福と満足感を 得られますように Sorcerer (1977)
Bliss fills our senses[JP] 幸福が五感を満たす Das Rheingold (1980)
To make us happy.[JP] 幸福のためでしょう Stalker (1979)
And we'll be together and be happy.[CN] 我們在一起幸福的生活 Applause (1929)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
幸福[こうふく, koufuku] -Glueck, -Segen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions