ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-展览-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 展览, *展览*
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
展览[zhǎn lǎn] แสดง, นำเสนอออกงานนิทรรศการ

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
展览[zhǎn lǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ, / ] to put on display; to exhibit; exhibition; show, #4,751 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Angie, I swiped the keys for all the exhibits on the second and third floors.[CN] Angie 我偷了二楼三楼所有展览厅的钥匙 一切就绪 你好 B博士 The Woman in White (2013)
Last year, I won a contest and got the job.[CN] 去年 我有幸入选公司的征集展览而获得了这份工作 Genomu hazâdo: Aru tensai kagakusha no 5-kakan (2013)
I haven't really been with the show that long.[CN] 我刚参加展览工作不久 I haven't really been with the show that long. Black Market (2014)
Wednesday the World's Fair opens, Thursday our book goes on sale.[CN] 上周三,在展览会开幕日推出了该书。 Big Eyes (2014)
The Prestigious Diamond Company, 'Shimmer Diamonds' is shifting an extremely rare collection of diamonds for an exhibition from Pretoria to Antwerp.[CN] 著名的钻石公司 徽光钻石... 为了一个展览 要将极其罕见的钻石... 从比勒陀利亚运送到安特卫普 Happy New Year (2014)
So, we've released him, told him to roll up at the Olympic Hotel in Earls Court later today.[CN] told him to roll up 去伯爵宫展览中心的奥林匹克酒店 at the Olympic Hotel in Earls Court later today. Episode One (2014)
The science fair is next week.[CN] 科学展览在下周 Chicken, Dynamite, Chainsaw (2014)
Quinton Canosa exhibit.[CN] 昆顿卡诺萨展览 Addicted (2014)
She really belongs in a museum.[CN] ...好吗? 应该把它放到博物馆展览 Barefoot (2014)
Also on display is our blue and purple Tanzanite from Mount Kilimanjaro.[CN] 展览的还有我们从乞力马扎罗山 Also on display is our blue and purple Tanzanite 得到的蓝紫色坦桑石 from Mount Kilimanjaro. Black Market (2014)
"Will be unveiled in the Grand Pavilion of the Hall of Education.[CN] "我将揭示国际展览开幕" Big Eyes (2014)
Why isn't he the one you drag into yoga and art shows?[CN] 你为什么不他 瑜伽和艺术展览 Playing It Cool (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top