ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-固-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *固*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[固, gù, ㄍㄨˋ] to solidify; strength
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  古 [, ㄍㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] border, Rank: 893

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gù, ㄍㄨˋ, ] hard; strong; solid; sure; assuredly; undoubtedly; of course; indeed; admittedly, #5,887 [Add to Longdo]
[gù dìng, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, ] fixed; set; regular, #1,892 [Add to Longdo]
[gǒng gù, ㄍㄨㄥˇ ㄍㄨˋ, / ] consolidate, #3,734 [Add to Longdo]
[gù rán, ㄍㄨˋ ㄖㄢˊ, ] admittedly (it's true that...), #7,922 [Add to Longdo]
[láo gù, ㄌㄠˊ ㄍㄨˋ, ] firm; secure, #9,598 [Add to Longdo]
[gù zhí, ㄍㄨˋ ㄓˊ, / ] persistent; stubborn, #10,346 [Add to Longdo]
[dǎn gù chún, ㄉㄢˇ ㄍㄨˋ ㄔㄨㄣˊ, / ] cholesterol, #10,363 [Add to Longdo]
[gù yǒu, ㄍㄨˋ ㄧㄡˇ, ] intrinsic to sth; inherent, #11,990 [Add to Longdo]
[níng gù, ㄋㄧㄥˊ ㄍㄨˋ, ] to freeze; to solidify; to congeal; fig. with rapt attention, #12,665 [Add to Longdo]
[gù tǐ, ㄍㄨˋ ㄊㄧˇ, / ] solid, #12,702 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
定費[こていひ, koteihi] ต้นทุนคงที่
定資産[こていしさん, koteishisan] สินทรัพย์ถาวร
[こてい, kotei] (n) คงที่, ตรึงอยู่กับที่, ยึดไว้ไม่ไห้ขยับเขยื้อน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
まる[かたまる, katamaru] TH: แข็งขึ้น  EN: (vi) to harden
まる[かたまる, katamaru] TH: กำหนดแน่นอน  EN: to become certain
める[かためる, katameru] TH: ทำให้แข็ง  EN: to harden (vt)
める[かためる, katameru] TH: ตั้งใจให้แน่วแน่  EN: to fortify

Japanese-English: EDICT Dictionary
いカラー[かたいカラー, katai kara-] (n) stiff collar [Add to Longdo]
い握り[かたいにぎり, katainigiri] (n) tight grip [Add to Longdo]
い結び目[かたいむすびめ, kataimusubime] (n) tight knot [Add to Longdo]
い約束[かたいやくそく, kataiyakusoku] (n) solemn promise [Add to Longdo]
い話[かたいはなし, kataihanashi] (n) serious topic (of conversation) [Add to Longdo]
くなる[かたくなる, katakunaru] (exp,v5r) to become stiff; to tense [Add to Longdo]
く戒める[かたくいましめる, katakuimashimeru] (v1) to admonish sternly [Add to Longdo]
まる[かたくかたまる, katakukatamaru] (v5r) to form a hard mass [Add to Longdo]
まる[かたまる, katamaru] (v5r,vi) (1) to harden; to solidify; (2) to become firm; to become certain; (3) to gather (together); to assemble; to huddle together; (P) [Add to Longdo]
め(P);堅め[かため, katame] (adj-na,n) (1) hardening; fortifying; (2) (め only) pledge; vow; (3) (め only) defense; defence; guarding; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Iron is hard.鉄はい。
Argh! My computer froze up again.あ、またコンピューターがまっちゃったよ。
I absolutely will not speak to that fellow again!あいつとは断2度と口をきかんぞ。 [M]
You're so set in your ways!あなたって本当に頑ね。
You should not stick to your opinion.あなたは自分の意見に執すべきではない。
Eventually I'd like to settle down and have a family, but not yet.いずれどこかに落ち着いて身をめるつもりだが、まだまだだ。
Every company has a firm business plan.いずれの会社にも確たる事業計画がある。
We've been through a rough patch but I hope it will have made us stronger.いろいろトラブルもあったけど、雨降って地まるってことになってほしいね。
To make a web, it starts by making a frame of this silk and fastening it to hard objects, such as trees or fences.クモの巣を作るには、このきぬの枠を作り、それを木や垣根のようない物体に定させることから始める。
Do you think this jelly's firm enough to eat yet?このジェリーはもう食べられるくらいにくなっています。
This steak is as tough as shoe leather.このステーキは靴の皮と同じ位い。
This table is shaky. Make it stay firm.このテーブルはがたつく。しっかり定させてくれ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[こたい, kotai] solid-state (a-no), solid, solid matter [Add to Longdo]
定ディスクドライブ[こていディスクドライブ, kotei deisukudoraibu] fixed disk drive [Add to Longdo]
定ディスク装置[こていディスクそうち, kotei deisuku souchi] immovable disk unit [Add to Longdo]
定ビットレート[こていビットレート, kotei bittore-to] constant bit rate (CBR) [Add to Longdo]
定ヘッド[こていヘッド, kotei heddo] fixed head [Add to Longdo]
定ヘッド式ディスク[こていヘッドしきディスク, kotei heddo shiki deisuku] fixed-head disk [Add to Longdo]
定関数発生器[こていかんすうはっせいき, koteikansuuhasseiki] fixed function generator [Add to Longdo]
定基数記数法[こていきすうきすうほう, koteikisuukisuuhou] fixed radix (numeration) system, fixed radix notation [Add to Longdo]
定基数表記法[こていきすうひょうきほう, koteikisuuhyoukihou] fixed radix (numeration) system, fixed radix notation [Add to Longdo]
定記憶装置[こていきおくそうち, koteikiokusouchi] read-only memory, ROM (abbr.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まる[かたまる, katamaru] hart_machen, hart_werden [Add to Longdo]
める[かためる, katameru] hart_machen, hart_werden [Add to Longdo]
[こたい, kotai] fester_Koerper [Add to Longdo]
[こしつ, koshitsu] bestehen (auf), beharren, festhalten [Add to Longdo]
[こてい, kotei] Festlegung, Festsetzung, Fest- [Add to Longdo]
[こゆう, koyuu] -eigen, charakteristisch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top