ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-唱-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *唱*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[唱, chàng, ㄔㄤˋ] to sing, to chant, to call; ditty, song
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  昌 [chāng, ㄔㄤ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 1252

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chàng, ㄔㄤˋ, ] sing; to call loudly; to chant, #1,092 [Add to Longdo]
[yǎn chàng huì, ㄧㄢˇ ㄔㄤˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] vocal recital or concert, #3,573 [Add to Longdo]
[chàng gē, ㄔㄤˋ ㄍㄜ, ] to sing a song, #4,066 [Add to Longdo]
[yǎn chàng, ㄧㄢˇ ㄔㄤˋ, ] sung performance; to sing for an audience, #5,307 [Add to Longdo]
[chàng piàn, ㄔㄤˋ ㄆㄧㄢˋ, ] gramophone record; LP, #5,812 [Add to Longdo]
[gē chàng, ㄍㄜ ㄔㄤˋ, ] sing, #9,647 [Add to Longdo]
[hé chàng, ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ, ] chorus; to chorus, #11,304 [Add to Longdo]
[hé chàng tuán, ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] chorus, #23,643 [Add to Longdo]
[gē chàng jiā, ㄍㄜ ㄔㄤˋ ㄐㄧㄚ, ] singer, #24,150 [Add to Longdo]
[shuō chàng, ㄕㄨㄛ ㄔㄤˋ, / ] spoken and sung; hip-hop (music genre), #24,836 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
える[となえる, tonaeru] (vt) อ่านท่อง ท่องออกเสียง

Japanese-English: EDICT Dictionary
い方[とないかた, tonaikata] (n) method of chanting [Add to Longdo]
える[となえる, tonaeru] (v1,vt) (1) to recite; to chant; (2) to cry; to yell; to shout; (3) to advocate; to advance; to preach; to insist; (P) [Add to Longdo]
[しょうか, shouka] (n,vs) singing; songs; (P) [Add to Longdo]
歌集[しょうかしゅう, shoukashuu] (n) songbook; collection of songs [Add to Longdo]
[しょうどう, shoudou] (n,vs) leading; converting someone to Buddhism; advocacy [Add to Longdo]
[しょうどう, shoudou] (n,vs) advocacy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Mrs. Green, from whom my children have lessons in singing, is to have a recital next Sunday.グリーン夫人は、私の子供たちが歌を習っている方ですが、今度の日曜に独会を開く予定です。
It took me an hour to learn the poem by heart.その詩を暗するのに私は1時間かかった。
We said in unison that we didn't agree to the suggestion.その提案に口をそろえて反対をえた。
The theory originated with a twenty-eight year old physicist.その理論は28才の物理学者が初めて提した。
Three cheers for the team.チームのための万歳三
Tom suggested another plan to the committee.トムは別の案を委員会に提した。
The party ended up with a chorus.パーティーは合で終わった。
Our representative argued against the new tax plan.我々の代表は新税の計画に異論をえた。
The chairman suggested that we should discuss the problem.議長は私たちがその問題について討議するべきだと提した。
We tried hard to get first prize in the chorus contest.私たちは合コンクールで一等賞をとるために一生懸命がんばった。
Repeat each sentence after me.私の後について各文を復しなさい。
I could recite the story by heart.私はその話を暗することができた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しょうか, shouka] das_Singen, -Gesang, -Lied [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top