ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-員-

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *員*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[員, yuán, ㄩㄢˊ] employee; member; personnel, staff
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, / ] person; employee; member, #3,256 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いん, in] (n,n-suf) member; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, Maude Adams?[CN] 慕德 亞當? (美國著名舞臺劇女演 Applause (1929)
The committee head, Mr. Chiba, spoke very highly of your work.[JA] (記者) 選考委長の千葉先生も 大絶賛でしたね Appeal (2017)
I'm the stenographer.[CN] 我是速記. Grand Hotel (1932)
Are you sure you want to donate this much?[JA] (職) こんなに 寄付していただいて いいんですか? Emotions (2017)
I think it's a crime that the committee members don't know about the most truly interesting novels.[JA] 選考委が 本当に面白い小説を知らないのは 罪だと思います Appeal (2017)
Of course.[JA] (職)もちろんです Emotions (2017)
We committee members were overjoyed to come across a masterpiece like this for the significant 50th anniversary of the prize.[JA] 50回目の記念すべき節目に このような傑作に巡り合えたことは 我々 選考委にとっても 大きな喜びです Appeal (2017)
But I always thought little stenographers made little pennies.[CN] 但是我一直認為 小速記花不了多少錢. Grand Hotel (1932)
- Yes, I'm a little stenographess.[CN] - 是的, 我是一個女速記. Grand Hotel (1932)
I guess we won't be eating dinner together anymore.[JA] (佑希) もう全で夕食を食べることは ないんですね Disbanded (2017)
Did you ever see a stenographer with a decent frock on?[CN] 你以前見過穿著考究外衣的速記嗎? Grand Hotel (1932)
And it's gotta have somebody in it that's young.[CN] 我們需要年輕的演 Applause (1929)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いん, in] MITGLIED [Add to Longdo]
[いん, in] Mitglied [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top