ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-同じ-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 同じ, *同じ*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
同じ[おなじ, onaji] (adj) คล้าย, เหมือน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
同じ[おなじく, onajiku] เหมือน

Japanese-English: EDICT Dictionary
同じ[おなじ(P);おんなじ, onaji (P); onnaji] (adj-f,n) (1) same; identical; equal; uniform; equivalent; similar; common (origin); changeless; alike; (adv) (2) (usu. part of a 'nara' conditional) anyway; anyhow; in either case; (P) [Add to Longdo]
同じ[おなじく, onajiku] (adv,conj,vs) similarly; same (idea); same (name); (P) [Add to Longdo]
同じくらい;同じ[おなじくらい, onajikurai] (exp) approximately the same [Add to Longdo]
同じゅうする[おなじゅうする, onajuusuru] (vs-s,vi) (from 同じくする, as 〜を同じゅうする) to be the same; to coincide; to correspond [Add to Longdo]
同じよう;同じ[おなじよう, onajiyou] (adj-na) similar [Add to Longdo]
同じ[どうじる, doujiru] (v1,vi) to agree [Add to Longdo]
同じ釜の飯を食う[おなじかまのめしをくう, onajikamanomeshiwokuu] (exp,v5u) to have lived together; to be close friends; to eat out of the same pot [Add to Longdo]
同じ穴のムジナ;同じ穴の狢[おなじあなのムジナ(同じ穴のムジナ);おなじあなのむじな(同じ穴の狢), onajianano mujina ( onaji ana no mujina ); onajiananomujina ( onaji ana no kaku )] (exp) (villains) of the same stripe (lit [Add to Longdo]
同じ仲間[おなじなかま, onajinakama] (exp) same group; same gang [Add to Longdo]
同じ[おなじどし;おなじとし, onajidoshi ; onajitoshi] (n) same age [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A boy of seventeen is often as tall as his father.17歳の男の子は、父親と同じくらいの背のあるものが多い。
As one gesture can have many different meanings, so many different gestures can have the same meaning.1つのしぐさが様々な意味があるのと同じように多くの異なったしぐさが同一の意味を持つ事もある。
Two families live in the same house.2つの家族が同じ家に住んでいる。
The second sentence was just as long.2番目の文もちょうど同じくらいの長さだった。
Akira is using that same dictionary that his father used as a student.あきらは彼の父が学生時代に使っていたのと同じ辞書を使っている。
The bearded god had promised to return someday in the same way he had left.あごひげをはやした神様は自分が離れたのと同じ方法で戻ってくると約束していた。
It makes no difference to me whether you are rich or poor.あなたが金持ちでも貧乏でも、私にとっては同じ事です。
You say "ditto", and that's not the same as "I love you".あなたが言うのは「右に同じ」だけ、それは「愛してる」とは違う。
It's all the same to me whether you will go to sea or not.あなたが船乗りになろうがなるまいが、私にとっては同じことだ。
Can you do as much?あなたにも同じようなことができますか。
I want the same dictionary as your sister has.あなたのお姉さんが持っている辞書と同じ辞書がほしい。
Your personal computer is identical with mine.あなたのパソコンは僕の持っているのと同じです。 [M]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
同じ[おなじ, onaji] gleich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top