ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-古代-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 古代, *古代*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古代[gǔ dài, ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, ] ancient times; olden times, #4,628 [Add to Longdo]
古代[gǔ dài shǐ, ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ ㄕˇ, ] ancient history, #61,811 [Add to Longdo]
古代[Yuán gǔ dài, ㄩㄢˊ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, ] Proterozoic (geological era 2500-540m years ago), #84,050 [Add to Longdo]
古代[Tài gǔ dài, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, ] Archaeozoic (geological era before 2500m years ago), #116,859 [Add to Longdo]
中国古代四大美女[Zhōng guó gǔ dài sì dà měi nǚ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄇㄟˇ ㄋㄩˇ, / ] Four legendary beauties of ancient China, namely Xi Shi 西施, Wang Zhaojun 王昭君, Diaochan 貂蟬|貂蝉 and Yang Yuhuan 楊玉環|杨玉环 or Yang Guifei 楊貴妃|杨贵妃 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
古代[こだい, kodai] (n) ยุคเก่า

Japanese-English: EDICT Dictionary
古代[こだい, kodai] (adj-na,n-adv,n-t) ancient times; (P) [Add to Longdo]
古代エジプト[こだいエジプト, kodai ejiputo] (n) ancient Egypt [Add to Longdo]
古代オリンピック[こだいオリンピック, kodai orinpikku] (n) ancient Olympics [Add to Longdo]
古代ギリシャ;古代ギリシア;古代希臘[こだいギリシャ(古代ギリシャ;古代希臘);こだいギリシア(古代ギリシア), kodai girisha ( kodai girisha ; kodai girishia ); kodai girishia ( kodai girishia )] (n) ancient Greece [Add to Longdo]
古代ローマ[こだいローマ, kodai ro-ma] (n) ancient Rome [Add to Longdo]
古代[こだいご, kodaigo] (n) ancient language [Add to Longdo]
古代[こだいし, kodaishi] (n) ancient history [Add to Longdo]
古代[こだいむらさき, kodaimurasaki] (n) reddish-purple [Add to Longdo]
古代[こだいじん, kodaijin] (n) the ancients; ancient people [Add to Longdo]
古代中国[こだいちゅうごく, kodaichuugoku] (n) ancient China [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Achilles was an ancient Greek hero.アキレスは古代ギリシアの英雄だった。
That ancient ruin was once a shrine.あの古代の廃虚は、かつては神社だった。
This custom dates from ancient times.この習慣は古代から続いている。
We can get a glimpse of the life style of ancient people from this wall painting.この壁画からは古代人の生活の片鱗を伺うことができる。
The problem is one of interpreting these ancient scriptures.これは古代の教典を解釈するという問題である。
So perhaps this was their ancient god returning after his long absence.そこでおそらくこれは久しぶりに戻ってきた古代の神に違いないと考えた。
The myth offers insights into the ancient civilization.その神話を読むと古代文明を深く理解することが出来る。
The exhibition offers profound insights into ancient civilization.その展覧会に行くと古代文明に対する深い理解が得られる。
The pyramids were built in ancient times.ピラミッドは古代に建造された。
It is very difficult to handle the bola, but the ancient Incas were very good at it.ボーラの扱いはとても難しいが、古代インカ族はそれがとてもうまかった。
Rome has a lot of ancient buildings.ローマには古代建築物がたくさんある。
Rome is famous for its ancient architecture.ローマは古代建築で有名だ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
古代[こだい, kodai] Altertum, Antike [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top