ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-发展-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 发展, *发展*
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
发展[fā zhǎn] (vi ) พัฒนา, การพัฒนา,​ความก้าวหน้า

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发展[fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] development; growth; to develop; to grow; to expand, #73 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Later on, she hopes to get into musical comedy.[CN] 之后,她打算往音乐喜剧方面发展 The Lodger (1944)
The wing's on fire.[CN] 它发展到机翼了。 The Best Years of Our Lives (1946)
Whenever a rogue disappears, society breathes a little easier.[CN] 社会发展产生些一无是处的家伙 这值得思考 Port of Shadows (1938)
Yeah, well, that's good, because if you actually were as innocent as you pretend to be, we'd never get anywhere.[CN] 因为如果你真的就像自己装的 那么无辜的话 我们就不会有什么发展 The Maltese Falcon (1941)
To bear witness to the truth that if the world war is to be crowned by peace, the world must disarm.[CN] 是为了目睹停战协议的签订 世界重新赢得了和平 它必须继续发展下去 Cavalcade (1933)
Love... that is, love that is really worthwhile grows slowly.[CN] 爱情 真正值得的爱情 Love — that is, love that is really worthwhile — 是慢慢发展的 grows slowly. I Married a Witch (1942)
So far, things had been my way but from then on something else stepped in and shunted me off to a different destination than the one I picked for myself for when I pulled open that door ...[CN] 目前为止 一切都正常... ...但从那开始 有件事插了一脚 让我乱了头脑... ...它让事情改变了发展方向 偏离了我的预想... Detour (1945)
You must tell me, Miss Scarlett.[CN] 我需要你帮我发展木材生意 Gone with the Wind (1939)
- And a mule? - Forty acres and a mule![CN] 如发展需要很多钱 Gone with the Wind (1939)
You never can tell how those things are going to turn out.[CN] 你永远都不知道事情会发展成怎样 The Palm Beach Story (1942)
We have developed speed but have shut ourselves in.[CN] 我们发展的越来越快了, 但是又在封闭我们自己 The Great Dictator (1940)
Well, sometimes things just don't work out the way you figure.[CN] 好吧,有时候事情并不是按着你的想法发展. When Strangers Marry (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top