ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-勇敢-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 勇敢, *勇敢*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勇敢[yǒng gǎn, ㄩㄥˇ ㄍㄢˇ, ] brave, #4,040 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勇敢[ゆうかん, yuukan] (adj-na) brave; heroic; gallant; (P) [Add to Longdo]
勇敢[ゆうかんさ, yuukansa] (n) bravery; heroism; gallantry [Add to Longdo]
勇敢無比[ゆうかんむひ, yuukanmuhi] (n) being unmatched (unparalleled) for bravery [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I am filled with admiration for your bravery.あなたの勇敢な行動には感嘆しています。
John is brave in appearance, but is in reality a coward.ジョンは見たところ勇敢そうだが、実際は臆病者だ。
John did a brave thing.ジョンは勇敢なことをした。
The knight is not so much brave as reckless.その騎士は勇敢と言うよりも向こう見ずだ。
The force held out bravely against their enemy's attacks.その軍勢は敵の攻撃に対して勇敢に抵抗した。
It is very brave of you to vote against the plan.その計画に反対の投票をするとは君も勇敢だね。 [M]
That incident put his courage to the test.その事件によって彼の勇敢さが試された。
How brave of him to jump into the water to save the little girl!その女の子を救おうとして水に飛び込むとは、彼は何と勇敢なんだろう。
The brave fireman rescued a boy from the burning house.その消防夫は勇敢にも燃え盛る家から赤ん坊を救った。
The soldiers fought valiantly, but finally they had to give in.その兵士たちは勇敢に戦ったが、結局降伏しなければならなかった。
The soldier acted bravely.その兵士は勇敢に振る舞った。
The brave knight steps forward and kisses the lady on the hand.その勇敢なる騎士は進み出てその貴婦人の手にキスをする。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
勇敢[ゆうかん, yuukan] -tapfer, -kuehn, -mutig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top