ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-さす-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: さす, *さす*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
刺す[さす, sasu] TH: แทง  EN: to pierce
刺す[さす, sasu] TH: กระซวก  EN: to stab
刺す[さす, sasu] TH: ทิ่ม  EN: to prick
差す[さす, sasu] TH: กางร่ม  EN: to raise umbrella
指す[さす, sasu] TH: ชี้  EN: to point
指す[さす, sasu] TH: กางร่ม  EN: to put up umbrella
指す[さす, sasu] TH: เล่นหมากรุก  EN: to play

Japanese-English: EDICT Dictionary
さす[sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]
さすけね;サスケネ[sasukene ; sasukene] (exp) (thb [Add to Longdo]
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P) [Add to Longdo]
砂州;砂洲[さす, sasu] (n) reef; sandbar; sandbank [Add to Longdo]
刺す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) to pierce; to stab; to prick; to stick; to thrust; (2) (See 螫す) to sting; to bite; (3) to sew; to stitch; to embroider; (4) (See 差す・11) to pole (a boat); (5) to catch (with a limed pole); (6) (in baseball) to put (a runner) out; to pick off; (P) [Add to Longdo]
刺股;刺叉;指叉[さすまた, sasumata] (n) {MA} two-pronged weapon for catching a criminal; man-catcher war fork [Add to Longdo]
刺刀[さすが, sasuga] (n) (arch) dagger [Add to Longdo]
指す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) to point; (2) to nominate; to select someone; to specify some person; (3) to identify; to indicate; to point out; (4) to play (shogi); (5) (See 差す・7) to extend one's arm straight ahead (in dance); (P) [Add to Longdo]
射す[さす, sasu] (v5s,vi) (See 差す・1) to shine; (P) [Add to Longdo]
挿す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) (See 差す・8) to insert; to put in; (2) (See 挿し木) to plant (a cutting); to strike; (3) (See 挿し花) to arrange (flowers); (4) (See 差す・9) to wear (a sword) in one's belt; (5) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That box is too small to hold all these things.あの箱は小さすぎて、これだけ全部は入りません。
This T-shirt is too small for me.このTシャツはぼくには小さすぎる。 [M]
This shirt is too small for me to wear.このシャツは小さすぎて着られない。
These shoes are too small for me to put on.この靴は小さすぎて私にははけない。
These shoes are expensive, and what is more, they are too small.この靴は値段が高いし、その上、小さすぎる。
This hat is too small for me.この帽子は私には小さすぎる。
This hat is a little too small for me.この帽子は私には少し小さすぎる。
This hat is too small for me.この帽子は小さすぎて、私にはかぶれない。
This cap is too small. Please show me another.この帽子は小さすぎる。別のものを見せて下さい。
That's just what one would expect of him.さすが、彼は期待を裏切らないね。
Excellent! It's just like you to come through like that.さすがだね。君ならやってくれると思っていたよ。 [M]
Like the great scholar that he was, he answered the question easily.さすがに偉大な学者だけあって、彼はその問いに容易に答えた。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
指す[さす, sasu] to point, to indicate, to nominate, to measure [Add to Longdo]
サス[さす, sasu] SAS [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
刺す[さす, sasu] stechen [Add to Longdo]
差す[さす, sasu] die_Haende_erheben, hineinstecken [Add to Longdo]
指す[さす, sasu] zeigen (auf) [Add to Longdo]
挿す[さす, sasu] einfuegen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top