ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-แกล้ง-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แกล้ง, *แกล้ง*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
แกล้งแกล้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกล้ง(v) pretend, See also: affect, feign, sham, humbug, Syn. เสแสร้ง, แกล้งทำ, แสร้งทำ, Example: เขาแกล้งป่วยเพื่อเลี่ยงงาน
แกล้ง(v) tease, See also: disturb, irritate, annoy, persecute, bully, hector, do out of spite, do with malice, Syn. รังแก, กลั่นแกล้ง, ข่มเหงรังแก, Example: พี่แกล้งน้องจนร้องไห้
แกล้งเกลา(v) elaborate, See also: refine, Syn. ประณีต, ประดิดประดอย, Example: พิศลักษณ์เลอโฉมดังองค์อินทร์แกล้งเกลา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แกล้ง(แกฺล้ง) ก. ทำให้เดือดร้อนรำคาญ เช่น เขาแกล้งฉัน, แสร้ง เช่น เขาแกล้งทำเป็นปวดฟัน, จงใจทำ พูด หรือแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เขาเสียหาย อาย เดือดร้อน ขัดข้อง เข้าใจผิด เป็นต้น เช่น ข้าพเจ้าไม่ได้ทำผิดเลยแต่เขาแกล้งใส่ร้าย
แกล้งตั้งใจ, จงใจ, เช่น แกล้งประกาศแก่สงฆ์ (ม. คำหลวง วนปเวสน์).
แกล้งดินก. กระบวนการแก้ปัญหาสภาพดินเปรี้ยวตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้กรรมวิธีเร่งปฏิกิริยาเคมีในดิน ทำให้ดินเปรี้ยวอย่างรุนแรงแล้วใช้ระบบชลประทานนำน้ำมาเจือจางดินเปรี้ยวทำสลับไปมา จนเปลี่ยนสภาพดินให้สามารถเพาะปลูกได้.
แกล้งเกลาว. ประณีต, ประดิดประดอย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malingererแกล้ง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกล้ง[klaēng] (v) EN: pretend ; feign ; affect ; sham ; humbug  FR: feindre ; faire semblant (de) ; simuler
แกล้ง[klaēng] (v) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice  FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
แกล้ง[klaēng] (x) EN: deliberately ; intentionally ; (do) on purpose  FR: délibérément ; intentionnellement ; volontairement ; sciemment
แกล้งทำ[klaēng tham] (adj) EN: fake  FR: feindre ; dissimuler
แกล้งทำเป็นตาย[klaēng thampen tāi] (xp) FR: faire le mort
แกล้งป่วย[klaēng pūay] (v, exp) EN: pretend to be sick ; sham sickness ; play possum  FR: simuler une maladie

English-Thai: Longdo Dictionary
whoopee cushion(n) หมอนตด(มีไว้สำหรับแกล้งคน เวลาคนนั่งทับจะปรากฏมีเสียงเหมือนผายลม), See also: Razzberry cushion, Syn. poo-poo cushion
cyber bully(n) การระรานทางไซเบอร์, การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า การข่มเหง หรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bluff(vt) แกล้งตั้งใจทำบางสิ่งเพื่อหลอกคนอื่น, Syn. deceive
feign(vt) แสร้งทำ, See also: แกล้งทำ, เสแสร้ง, Syn. pretend, simulate
hoke up(phrv) แสร้งทำ (คำไม่เป็นทางการ), See also: แกล้งแสดง
haze(vt) แกล้ง (ผู้ที่มีตำแหน่งต่ำกว่า), See also: กลั่นแกล้ง
play possum(idm) แกล้งตาย, See also: แกล้งสลบ, แกล้งหลับ
play the fool(idm) แกล้งโง่, See also: แกล้งทำตัวตลกๆ
shed crocodile tears(idm) แกล้งร้องไห้, See also: แกล้งปาดน้ำตา
impersonate(vt) เลียนแบบ, See also: แกล้งทำเป็น, ปลอมเป็น, Syn. imitate, mimic
make a show of(idm) แสร้งทำ, See also: แกล้งทำ
make out(phrv) แสร้งทำ, See also: แกล้งทำ, เสแสร้ง, ปลอมแปลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial, Ant. spontaneous, real, moved
antipersecution(แอนทีเพอซิคิว' เชิน) n. การต่อต้านการจองล้าง, การต่อต้านการรบกวนหรือแกล้ง
counterfeit(เคา'เทอะฟิท) adj. ปลอม,ปลอมแปลง,เก๊,แกล้ง. n. การปลอม,การปลอมแปลง,ของปลอม,นักตุ๋น vt.,vi. ปลอม,ปลอมแปลง,เลียนแบบ,ทำให้เหมือน, See also: counterfeiter n. ดูcounterfeit, Syn. feign
disguise(ดิสไกซ') vt. ปลอมตัว,ปลอมแปลง,ซ่อนเร้น,ปิดบัง,แกล้งทำ,แสร้ง. n. สิ่งที่ปลอมแปลง,เครื่องแต่งกายที่ปลอมแปลง,การแกล้งทำ, การซ่อนเร้น., See also: disguiser n. ดูdisguise disguisement n. ดูdisguise, Syn. mask, change, camouf
dissemble(ดิเซม'เบิล) vt. อำพราง,กลบเกลื่อน,แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น,กลบเกลื่อน., See also: dissembler n. ดูdissemble dissemblingly adv. ดูdissemble, Syn. conceal, pretend, affect
dissimulatevt. ซ่อนเร้น,อำพราง,แกล้งทำ. vi. อำพราง., See also: dissimulative adj. ดูdissimulate dissimulator n. ดูdissimulate
dissimulationn. การอำพราง,การซ่อนเร้น,การแกล้งทำ, Syn. feigning
fake(เฟคฺ) {faked,faking,fakes} v.,adj.,n. (สิ่งที่,ผู้ที่) ปลอมแปลง,ทำเทียม,กุขึ้น,เสแสร้ง,แกล้ง.
feign(เฟน) {feigned,feigning,feigns} vt. แกล้งทำ,แสร้ง,แสร้งทำ,เสกสรรค์,ปลอม,เลียนแบบ. vi.แสร้ง,ปั้นเรื่อง, See also: feigner n. feigningly adv., Syn. simulate, affect

English-Thai: Nontri Dictionary
act(vi, vt) ปฏิบัติ,แสดง,กระทำ,แกล้งทำ,เล่นละคร
bully(vt) ข่มเหง,แกล้ง,ข่มขี่,คุกคาม
counterfeit(adj) เก๊,ปลอม,แกล้ง,ปลอมแปลง,เทียม
deceptive(adj) ที่งหลอกลวง,ที่แกล้งทำ,ที่ตบตา
dissimulate(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปิดบัง,ซ่อนเร้น,อำพราง
dissimulation(n) การอำพราง,การปิดบัง,การแกล้งทำ,การซ่อนเร้น
feign(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปลอม,เลียนแบบ,กุเรื่อง,ปั้นเรื่อง
fool(vi, vt) หลอกลวง,ลวง,โกง,ต้มตุ๋น,เล่นตลก,แกล้งทำ,ทำโง่ๆ
mischievous(adj) แกล้ง,เป็นอันตราย,ซน,ประสงค์ร้าย
molest(vt) แกล้ง,รบกวน,ทำร้าย,ข่มเหง,รุกราน

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top