ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ลูกจ้าง-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ลูกจ้าง, *ลูกจ้าง*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(n) Government Permanent Employee

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกจ้าง(n) employee, See also: worker, staff member, hireling, wage-earner, job-holder, hand, Syn. ผู้รับจ้าง, Ant. นายจ้าง, Example: การชุมนุมเรียกร้องนั้นเป็นเรื่องของนายจ้างกับลูกจ้าง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้รับจ้างทำการงาน
ลูกจ้างรัฐบาล(n) government employee
ลูกจ้างชั่วคราว(n) casual worker, Example: ถึงแม้เขาจะได้เข้าไปทำงานในบริษัทแล้ว แต่ก็เป็นเพียงลูกจ้างชั่วคราว, Thai Definition: ลูกจ้างซึ่งได้รับการจ้างเพราะเกิดมีความต้องการแรงงานกระทันหันในช่วงสั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกจ้างน. ผู้รับจ้างทำการงานโดยได้รับค่าตอบแทน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
employeeลูกจ้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
employeeลูกจ้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
employeeลูกจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
servantลูกจ้าง, คนใช้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
salaried employeeลูกจ้างที่รับเงินเดือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
government employeeลูกจ้างรัฐบาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tool Pusherลูกจ้างของบริษัทรับจ้างเหมาเจาะ, Example: ตำแหน่งลูกจ้างของบริษัทรับจ้างเหมาเจาะ (Drilling contractor) มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลกลุ่มคนงานเจาะและแท่นเจาะ ตำแหน่งนี้บางทีเรียก drilling rig foreman, supervisor หรือ rig superintendent [ปิโตรเลี่ยม]
Employeeลูกจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Day laborersลูกจ้างรายวัน [TU Subject Heading]
Employeesลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Probationary employeesลูกจ้างทดลองงาน [TU Subject Heading]
Problem employeesลูกจ้างที่เป็นปัญหา [TU Subject Heading]
Temporary employeesลูกจ้างชั่วคราว [TU Subject Heading]
Women employeesลูกจ้างสตรี [TU Subject Heading]
Women food service employeesลูกจ้างสตรีในงานบริการอาหาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And they and the servants are turning the practise hall into a dormitory.แล้วก็พวกลูกจ้างกำลังจะเปลี่ยน ห้องโถงฝึกซ้อมให้เป็นห้องนอนรวมกัน. Suspiria (1977)
An employee of Ray's Music Exchange... must be present.ลูกจ้างของการแลกเปลี่ยนเครื่องดนตรีแรย ต้องการจะอยู่ The Blues Brothers (1980)
There's not even any ordinary civilian staff here, sir.ลูกจ้างที่เป็นชาวบ้านของเรา ยังไม่มาเลย Gandhi (1982)
You work here! You work for me! Rachel.จำไม่ได้เหรอว่าคุณเป็นลูกจ้างฉัน The Bodyguard (1992)
civil employees, industrial workers and so on.ชุมชน เอ. พวกลูกจ้าง... คนงาน... Schindler's List (1993)
I think she was a temp, or something....ผมคิดว่าเธอลูกจ้างชั่วคราวหรืออะไรสักอย่าง Don Juan DeMarco (1994)
You treat her like an employee.- คุณทำกับผมอย่างกับเป็นลูกจ้าง American Beauty (1999)
Listen, our fans, right, our loyal, die-hard fans our very lifeblood, if you will, expect to see certain things.นายคงไม่คิดว่าฉัน เป็นแค่ลูกจ้างประจำวงหรอกนะ ฉันจะอธิบายให้ฟัง ..มานี่สิ Rock Star (2001)
You and I have the same employer.คุณกับผมเป็นลูกจ้างเหมือนกัน Resident Evil (2002)
We are workers.ทุกคนเป็นลูกจ้างที่นี่ The Pianist (2002)
The doors for employees not for you.ประตูเปิดให้ลูกจ้างเข้ามา ไม่ใช่ให้คุณเข้ามา The Corporation (2003)
I'll locate your employees and I will tell them that I'm calling from Acme Recruiting Agency and that I've got a job that pays them considerably more than what they're paying.ผมจะติดต่อไปถึงตัวลูกจ้างในบริษัทของคุณ และบอกพวกเขาว่าผมโทรมาจาก เอเจนซีจัดหาผู้บริหารแอคเน่ The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกจ้าง[lūkjāng] (n) EN: employee ; worker ; staff member ; hireling ; wage-earner ; job-holder ; hand  FR: employé [m] ; employée [f] ; membre du personnel [m]
ลูกจ้างชั่วคราว[lūkjāng chūakhrāo] (n, exp) EN: casual worker ; temporary worker ; temp
ลูกจ้างประจำ[lūkjāng prajam] (n, exp) EN: permanent employee
ลูกจ้างรัฐบาล[lūkjāng ratthabān] (n, exp) EN: government employee

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
employee(n) ลูกจ้าง, See also: พนักงาน, Syn. laborer, worker
factotum(n) ลูกจ้างที่มีหน้าที่ทำงานทุกอย่าง
gofer(n) ลูกจ้างที่คอยทำงานให้คนอื่นในสำนักงาน, Syn. dogsbody
intrapreneur(n) ลูกจ้างบริษัทที่ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท
man(n) คนงานชาย, See also: ลูกจ้างชาย, คนรับใช้ชาย, Syn. manservant, attendant, servant
mercenary(n) ผู้รับจ้าง, See also: ลูกจ้าง, Syn. legionnaire, laborer, professional soldier
pensioner(n) ผู้รับเงินบำนาญ, See also: ลูกจ้าง, Syn. person in retirement
servant(n) ลูกจ้าง, See also: ข้าราชการ, Syn. public servant, civil servant
worker(n) ลูกจ้าง, See also: คนงาน, กรรมกร, พนักงาน, ผู้ใช้แรงงาน, Syn. employee, laborer
workpeople(n) ลูกจ้าง, See also: กรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน, Syn. laborer, worker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
employee(เอมพลอย'อี,เอมพลอยอี') n. ลูกจ้าง, Syn. employe
free lanceคนที่ทำงานโดยอิสระ โดยไม่ได้เป็นลูกจ้างกินเงินเดือนใคร,คนที่ต่อสู้ในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัว
freelance(ฟร'ลานซฺ') vi.,adj. (เกี่ยวกับ) ทำงานโดยอิสระ (ไม่ใช่ลูกจ้าง) -freelancer n.
fringe benefitn. ผลประโยชน์นอกเหนือจากเงินค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้าง
garcon(การ์ซอน) n. ชาย,ลูกจ้างผู้ชาย
mercenary(เมอ'ซะเนอรี) adj. ทำงานเพื่อเงินและรางวัลเท่านั้น,รบเพื่อเงินหรือสิ่งตอบแทนเท่านั้น,รับจ้าง,โลภ,เห็นแก่เงิน. n. ทหารรับจ้าง,ผู้รับจ้างหาเงิน,ลูกมือ,ลูกจ้าง, See also: mercenarily adv. mercenariliness n.
pensionary(เพน'เชินนะรี) n. ผู้รับเงินเบี้ยบำนาญ,ผู้รับเงินสงเคราะห์,ลูกจ้าง. adj. เกี่ยวกับเบี้ยบำนาญ,ซึ่งรับเงินบำนาญ
pensioner(เพน'เชินเนอะ) n. ผู้รับเงินเบี้ยบำนาญ,ลูกจ้าง, See also: pensionership n.
servant(เซอ'เวินทฺ) n. คนใช้,คนรับใช้,คนปรนนิบัติ,คนบริการ,ลูกจ้าง,ข้า,ข้าราชการ,ทาส, Syn. housekeeper, maid, butler
worker(เวอร์'เคอะ) n. คนงาน,ผู้ใช้แรงงาน,กรรมกร,ลูกจ้าง,ชนชั้นกรรมาชีพ,ผู้ปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่,พนักงาน,ผึ้งงาน,มดงาน,ปลวกงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
employee(n) ลูกจ้าง,พนักงาน,ผู้ถูกว่าจ้าง
hand(n) มือ,กำมือ,เข็มนาฬิกา,ข้าง,ลูกจ้าง,คนงาน,อำนาจ,ความชำนาญ,ฝีมือ
hireling(n) ลูกจ้าง,ลูกมือ,ทหารรับจ้าง
mercenary(n) ทหารรับจ้าง,ลูกจ้าง,ลูกมือ,ผู้รับจ้าง
pensioner(n) ผู้รับบำนาญ,ลูกจ้าง
servant(n) ข้าทาส,คนรับใช้,บริวาร,บ่าวไพร่,ลูกจ้าง
worker(n) คนงาน,ลูกจ้าง,กรรมกร,พนักงาน
workman(n) คนงาน,กรรมกร,ลูกจ้าง,ช่างฝีมือ

German-Thai: Longdo Dictionary
Personal(n) |das, nur Sing.| ลูกจ้าง, พนักงาน, กำลังคน (มีความหมายเป็นพหูพจน์), See also: der Mitarbeiter

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top