ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-นับถือ-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: นับถือ, *นับถือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นับถือ(v) worship, See also: believe in, Syn. เชื่อถือ, ยึดมั่น, Example: คนไทยนับถือพระเจ้าสิทธัตถะ
นับถือ(v) respect, See also: revere, venerate, curtsy, regard, value, honor, Syn. เคารพ, บูชา, Example: สุรีพรนับถืออาจารย์ของเขามาก, Thai Definition: เชื่อถือ ยึดมั่นในสิ่งนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นับถือก. เชื่อถือยึดมั่น เช่น นับถือศาสนา, เคารพ เช่น นับถือผู้ใหญ่, ยกย่อง เช่น นับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์, ใช้เป็นคำลงท้ายจดหมายแสดงความสุภาพว่า ด้วยความนับถือ หรือ ขอแสดงความนับถือ.
ถือนับถือ เช่น ถือศาสนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นับถือ[naptheū] (v) EN: esteem ; respect ; honour ; revere ; venerate ; curtsy ; regard; value  FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer
นับถือ[naptheū] (v) EN: worship ; believe in ; adore  FR: croire en ; avoir foi en ; pratiquer une religion ; adorer
นับถือศาสนาคริสต์[naptheū sātsanā Khris] (v, exp) FR: être de confession chrétienne
นับถือศาสนาพุทธ[naptheū sātsanā Phut] (v, exp) FR: pratiquer la religion bouddhiste ; être de confession bouddhiste
นับถือศาสนายิว[naptheū sātsanā Yiū] (v, exp) FR: être de confession judaïque
นับถือศาสนาอิสลาม[naptheū sātsanā itsalām] (v, exp) FR: être de confession musulmane

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admire(vt) นับถือ, See also: ยกย่อง, สรรเสริญ, ชื่นชม, เลื่อมใส, Syn. regard, praise, respect
look up to(phrv) นับถือ, See also: ยอมรับนับถือ, เคารพ, ยำเกรง
respect(vt) เคารพ, See also: นับถือ, Syn. esteem, honour
respect for(phrv) เคารพ, See also: นับถือ, ยกย่อง
respect oneself(phrv) นับถือตนเอง
venerate(vt) เคารพ, See also: นับถือ, แสดงความเคารพ, Syn. honour, respect, Ant. dishonor, disrespect
walk with God(phrv) นับถือพระเจ้า, See also: เชื่อในพระผู้เป็นเจ้า, ศรัทธาพระเจ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admire(แอดไม' เออะ) vi.,vt. ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ, นิยม. -admiring adj., Syn. approve
allotheism(แอล' ละธีอซึม) n. การนับถือพระเจ้าต่างองค์
anglican(แอง' กลิเคิน) adj.,n. เกี่ยวกับนิกาย Church of England, ผู้ที่นับถือนิกาย church of England. -Anglicanism n.
anglo-catholic(แอง' โกลแคธ' โธลิค) n. adj, ผู้นับถือนิกาย Church of England แต่ยึดถือลักษณะของคาธอลิค. -Anglo-Catholicism (opposing a Protestant designation)
apotheosis(อะพอธธีโอ'ซิส) n., (pl. -ses) การนับถือให้เป็นพระเจ้า, การยกย่องว่าดีเลิศ, อุดมคติที่ได้รับการยกย่องบูชา
christian(คริส'เชิน) adj. เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์,เกี่ยวกับศาสนาคริสต์,เกี่ยวกับคริสเตียน,ถูกต้องตามจารีตประเพณี. -n. คริสเตียน, นับถือศาสนาคริสต์, Syn. of Christ, respectable
church of englandn. ศาสนาคริสเตียนประจำชาติของอังกฤษ ไม่นับถือสันตะปาปาเป็นผู้นำศาสนา
considerable(คันซิด'เดอระเบิล) adj. ค่อนข้างใหญ่,ค่อนข้างมาก,น่าพิจารณา,น่านับถือ. n.จำนวนมาก,จำนวนไม่น้อย, See also: considerably adv. ดูconsiderable, Syn. large, Ant. trifling
consideration(คันซิดเดอเร'เชิน) n. การพิจารณา,การครุ่นคิด,สิ่งที่ควรพิจารณา,การชดเชย,ความเห็นใจคนอื่น,ความสำคัญ,ความนับถือ, Syn. thinking
considered(คันซิด'เดอดฺ) adj. ซึ่งได้รับการพิจารณา,เป็นที่นับถือ

English-Thai: Nontri Dictionary
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
august(adj) น่าเคารพนับถือ
brethren(n) พี่น้องที่นับถือกันเอง
communion(n) กลุ่มคนที่นับถือศาสนาเดียวกัน,พิธีศีลมหาสนิท
communist(n) ผู้นับถือลัทธิคอมมิวนิสต์
complimentary(adj) ซึ่งยกย่อง,ซึ่งชมเชย,ซึ่งสรรเสริญ,ด้วยความนับถือ,ด้วยความเคารพ
deist(n) คนนับถือพระเจ้า
disrespect(n) ความไม่นับถือ,ความไม่มีสัมมาคารวะ,การดูหมิ่น
disrespect(vt) ไม่นับถือ,ไม่มีสัมมาคารวะ,ดูหมิ่น
disrespectful(adj) หยาบคาย,ไม่สุภาพ,ไม่เคารพนับถือ,ดูหมิ่น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
仰ぐ[あおぐ, aogu] TH: นับถือ  EN: to respect

German-Thai: Longdo Dictionary
Glaubensfreiheit(n) |die| การมีอิสระในการเชื่อ หรือ นับถือศาสนา
anständig(adj) (คน)สุภาพ, เรียบร้อย, น่านับถือ, See also: A. gemein

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top