ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-กระ ๔-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กระ ๔, *กระ ๔*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: dit % กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระ ๔ใช้เป็นพยางค์หน้า (๑) ซึ่งเดิมเป็น ก กำ กุ ข ต ส เช่น กบิล-กระบิล, กำแพง-กระแพง, กุฎี-กระฎี, ขจัด-กระจัด, ตวัด-กระหวัด, สะท้อน-กระท้อน. (๒) โบราณใช้แทน ตระ เช่น ตระกูล-กระกูล, ตระลาการ-กระลาการ. (อัยการเบ็ดเสร็จ). (๓) เติมหน้าคำโดยไม่มีความหมายก็มี เช่น ซุ้ม-กระซุ้ม, โดด-กระโดด, พุ่ม-กระพุ่ม, ยาจก-กระยาจก, เติมให้มีความหมายแน่นแฟ้นขึ้นก็มี เช่น ทำ-กระทำ, ทุ้ง-กระทุ้ง, เสือกสน-กระเสือกกระสน. (๔) ยํ้าหน้าคำอันขึ้นต้นด้วย ก ในบทกลอน คือ กระกรี๊ด กระกรุ่น กระกลับกลอก กระเกริ่น กระเกรียม กระเกรียว กระเกรี้ยว กระเกริก. (๕) นอกนี้เป็น กระ มาแต่เดิม เช่น กระทรวง กระบือ.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adit(แอด' ดิท) n. ทางตามแนวนอนเช้าสู่เหมือง, การเข้าหา, ทางเข้า
edit modeภาวะบรรณาธิกรหมายถึง การที่คอมพิวเตอร์อยู่ในสภาวะที่เตรียมพร้อมจะรับการแก้ไข เราสามารถสั่งแก้ไขข้อความบนจอภาพได้ โดยผ่านทางแป้นพิมพ์
edit progamชุดคำสั่งบรรณาธิกรหมายถึงโปรแกรม หรือชุดคำสั่งที่เตรียมไว้ในซอฟต์แวร์ระบบ มีหน้าที่ช่วยตรวจแก้ไขชุดคำสั่งต่าง ๆ มีความหมายเหมือน editor
revolving credit n.เงินกู้หมุนเวียน

English-Thai: Nontri Dictionary
CREDIT credit card(n) บัตรสินเชื่อ,บัตรเครดิต

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dit dit dit.Dit dit dit. Revenge Is Sweet (2001)
Dit dit dit.Dit dit dit. Revenge Is Sweet (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าย-[āi-] (pref, (adj)) EN: damned ; bastard ; dirty  FR: maudit ; sale
อัปรีย์[apprī] (adj) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious  FR: maudit ; méprisable ; diabolique
ใบฝากเงิน[bai fāk ngoen] (n, exp) EN: credit slip ; deposit slip ; pay-in slip  FR: formulaire de dépôt [m]
บัญชีเงินเชื่อ[banchī ngoencheūa] (n, exp) EN: credit account
บัณฑิต[bandit] (n) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage  FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; académiste [m] (vx)
บัตรเครดิต[bat khrēdit] (n, exp) EN: credit card  FR: carte de crédit [f]
บอกเล่า[bøklāo] (n) EN: hearsay ; word of mouth  FR: ouï-dire [m] ; rumeur [f] ; on-dit [m]
อึ้ง[eung] (v) EN: be struck dumb ; be speechless ; be tongue-tied ; be silent  FR: être interdit ; être interloqué
อึ้ง[eung] (adj) EN: speechless  FR: interdit ; sans voix ; interloqué
ห้ามเด็ดขาด[hām detkhāt] (adj) EN: absolutely forbidden  FR: strictement interdit ; formellement interdit ; rigoureusement interdit
ห้ามผ่าน[hām phān] (n, exp) FR: passage interdit ; interdiction de passer
จ่ายหนี้บัตรเครดิต[jāi nī bat khrēdit] (xp) EN: pay the credit card's debt
จังหวัดอุตรดิตถ์[Jangwat Uttaradit] (n, prop) EN: Uttaradit province  FR: province de Uttaradit [f]
จัญไร[janrai] (adj) EN: horrid ; cursed ; damned ; wicked ; evil  FR: maudit ; damné ; ignoble ; diabolique ; mauvais
โจร[jōn] (n) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar  FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]
โจรผู้ร้าย[jōn phūrāi] (n) EN: criminal ; thief ; robber ; bandit ; burglar  FR: bandit [m] ; voleur [m] ; criminel [m]
แก้ไข[kaēkhai] (v) EN: correct ; rectify ; set right ; improve ; amend ; revise ; edit ; alter  FR: corriger ; rectifier ; remédier ; pallier
การให้สินเชื่อ[kān hai sincheūa] (n, exp) EN: granting credit facility
การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต[kān poēt lettoē øp khrēdit] (n, exp) EN: opening of a letter of credit ; opening of an L/C
การประกันสินเชื่อ[kān prakan sincheūa] (n, exp) EN: credit insurance  FR: assurance crédit [f]
การตรวจสอบ[kān trūatsøp] (n) EN: audit ; inspection  FR: examen [m] ; vérification [f] ; contrôle [m] ; audit [m]
การตรวจสอบภายใน[kān trūatsøp phāinai] (n, exp) EN: internal audit  FR: audit interne [m]
การตรวจสอบภายนอก[kān trūatsøp phāinøk] (n, exp) EN: external audit  FR: audit externe [m]
การตรวจสอบประจำปี[kān trūatsøp prajampī] (n, exp) EN: annual audit  FR: audit anuel [m]
ขายเงินเชื่อ[khāi ngoencheūa] (v, exp) EN: sell on credit ; give credit  FR: vendre à crédit
เครดิต[khrēdit] (n) EN: credit ; trust ; belief ; confidence ; reliance ; faith  FR: crédit [m]
เครดิตการ์ด[khrēdit-kāt] (n) EN: credit card  FR: carte de crédit [f]
ความเชื่อถือ[khwām cheūatheū] (n) EN: trust ; faith ; credit ; reliance  FR: crédit [m]
ความน่าเชื่อถือ[khwām nācheūatheū] (n) EN: credit ; reliability ; credibility ; trustworthiness  FR: crédit [m] ; crédibilité [f] ; fiabilité [f]
ความเสี่ยงในการให้กู้[khwām sīeng nai kān hai kū] (n, exp) EN: credit risk
กล่าวกันว่า...[klāo kan wā …] (v, exp) EN: it is said that ...  FR: on raconte que ... ; il se dit que ...
กล่าวลือ[klāoleū] (n) FR: rumeur [f] ; on-dit [m] ; bruit [m] ; racontar [m] (fam.) ; cancan [m] (fam.)
กฤษฎีกา[kritsadīkā] (n) EN: decree ; ordinance ; edict ; royal decree  FR: décret [m] ; ordonance [f] ; édit [m]
เลตเตอร์ออฟเครดิต[lettoē øp khrēdit] (n, exp) EN: letter of credit  FR: lettre de crédit [f]
ลือกันว่า[leū kan wā] (xp) FR: on dit que ; le bruit court que
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต[Mahāwitthayālai Kasēm Bandit] (org) EN: Kasem bundit University (KBU)  FR: université Kasem Bundit (KBU) [f]
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์[Mahāwitthayālai Thurakit Bandit] (org) EN: Dhurakij Pundit University (DPU)  FR: université Dhurakij Pundit (DPU) [f]
มีคนบอกว่า...[mī khon bøk wā …] (xp) FR: quelqu'un a dit (que)
เงินเชื่อ[ngoencheūa] (n) EN: credit ; debt ; consumer credit  FR: crédit [m]
เงินแห้ง[ngoenhaeng] (n) EN: credit ; debt  FR: crédit [m] ; dette [f]
เงินคงเหลือ[ngoen khongleūa] (n, exp) EN: credit balance
ออกเอกสารแสดงสินเชื่อ[øk ēkkasān sadaēng sincheūa] (v, exp) EN: issue a credit note
เพดานสินเชื่อ[phēdān sincheūa] (n, exp) EN: credit ceiling ; credit limit ; credit line
ผู้ช่วยผู้จัดการด้านตรวจสอบ[phūchūay phūjatkān dān trūatsøp] (n, exp) EN: assistant audit manager
ผู้ร้าย[phūrāi] (n) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain  FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)
ปราชญ์[prāt] (n) EN: philosopher ; sage ; learned man ; savant ; scholar ; highbrow  FR: philosophe [m] ; sage [m] ; érudit [m] ; savant [m] ; intellectuel [m]
ระยำ[rayam] (adj) EN: despicable ; vile ; villainous   FR: maudit ; damné
ระยะเวลาการให้สินเชื่อ[rayawēlā kān hai sincheūa] (n, exp) EN: credit period
เรียกอีกอย่างว่า ...[rīek īk yāng wā ...] (v, exp) FR: on dit aussi ...
เรียบเรียง[rīeprīeng] (v) EN: compile ; edit ; write ; compose  FR: composer ; écrire ; éditer

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ぱくり屋;パクリ屋[ぱくりや(ぱくり屋);パクリや(パクリ屋), pakuriya ( pakuri ya ); pakuri ya ( pakuri ya )] (n) confidence man; con man; company (or person) carrying out credit fraud [Add to Longdo]
エディットボックス[edeittobokkusu] (n) {comp} edit box [Add to Longdo]
クレジットカード[kurejittoka-do] (n) credit card; (P) [Add to Longdo]
クレジットカード会社[クレジットカードがいしゃ, kurejittoka-do gaisha] (n) credit card company [Add to Longdo]
クレジットカード番号[クレジットカードばんごう, kurejittoka-do bangou] (n) credit card number [Add to Longdo]
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] (n) {comp} CAT; Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
クレジットクランチ[kurejittokuranchi] (n) credit crunch [Add to Longdo]
クレジットタイトル[kurejittotaitoru] (n) credit title [Add to Longdo]
クレジットデリバティブ[kurejittoderibateibu] (n) credit derivative [Add to Longdo]
クレジットファシリティ[kurejittofashiritei] (n) credit facility [Add to Longdo]
クレジットライン[kurejittorain] (n) credit line [Add to Longdo]
クレジットリスク[kurejittorisuku] (n) credit risk [Add to Longdo]
クレメモ[kurememo] (n) (abbr) credit memo [Add to Longdo]
スキミング[sukimingu] (n) skimming (illegally copying credit cards with a swipe device) [Add to Longdo]
ダイナースクラブ[daina-sukurabu] (n) Diner's Club (credit card); (P) [Add to Longdo]
ハウスカード[hausuka-do] (n) credit card issued by a particular store or business (wasei [Add to Longdo]
バンディッドエンジェルフィッシュ[bandeiddoenjierufisshu] (n) banded angelfish (Apolemichthys arcuatus, was Holacanthus arcuatus); black-banded angel; bandit angelfish [Add to Longdo]
マッチポンプ[macchiponpu] (n,vs) stirring up trouble to get credit from the solution (wasei [Add to Longdo]
マンスリークリア[mansuri-kuria] (n) paying off one's entire credit card balance monthly [Add to Longdo]
リボルビングシステム[riborubingushisutemu] (n) revolving (credit payment) system [Add to Longdo]
安全保護監査証跡[あんぜんほごかんさしょうせき, anzenhogokansashouseki] (n) {comp} security audit trail [Add to Longdo]
延べ[のべ, nobe] (n) (1) futures; (2) credit (buying); (3) stretching; (4) total; gross; (P) [Add to Longdo]
花を持たせる[はなをもたせる, hanawomotaseru] (exp,v1) to let someone have the credit for (a success); to let someone else carry the flowers [Add to Longdo]
会員規約[かいいんきやく, kaiinkiyaku] (n) membership agreement (e.g. for a credit card) [Add to Longdo]
掛け倒れ[かけだおれ, kakedaore] (n) loss on a credit sale [Add to Longdo]
掛け買い;掛買い[かけがい, kakegai] (n,vs) credit purchase [Add to Longdo]
掛け売り代金[かけうりだいきん, kakeuridaikin] (n) credit account [Add to Longdo]
監査基準[かんさきじゅん, kansakijun] (n) audit standard [Add to Longdo]
監査記録[かんさきろく, kansakiroku] (n) audit trail [Add to Longdo]
監査証跡[かんさしょうせき, kansashouseki] (n) audit trail [Add to Longdo]
監査報告[かんさほうこく, kansahoukoku] (n) audit report [Add to Longdo]
監査報告書[かんさほうこくしょ, kansahoukokusho] (n) audit report [Add to Longdo]
既得単位[きとくたんい, kitokutan'i] (n) advanced standing (in school or college); credit for prior studies [Add to Longdo]
偽造カード[ぎぞうカード, gizou ka-do] (n) (See 偽造) forged card (e.g. cash card, credit card); counterfeit card [Add to Longdo]
金融[きんゆう, kinyuu] (n,adj-no) financing; credit transacting; loaning of money; circulation of money; (P) [Add to Longdo]
金融引き締め;金融引締め[きんゆうひきしめ, kinyuuhikishime] (n) monetary tightening; credit squeeze; credit crunch [Add to Longdo]
銀行系カード[ぎんこうけいカード, ginkoukei ka-do] (n) bank issued credit card [Add to Longdo]
限度額[げんどがく, gendogaku] (n) credit limit (on a credit card); (P) [Add to Longdo]
好い子になる;いい子になる[いいこになる, iikoninaru] (exp,v5r) to make oneself popular without any regard to others; to take all the credit to oneself [Add to Longdo]
根保証[ねほしょう, nehoshou] (n) basic guarantee; initial guarantee; revolving guarantee; revolving credit agreement [Add to Longdo]
債権保全[さいけんほぜん, saikenhozen] (n) credit protection (by seizing assets in anticipation of a default); preventive attachment [Add to Longdo]
資金需要[しきんじゅよう, shikinjuyou] (n) capital requirements; demand for funds; credit needs [Add to Longdo]
住民監査請求[じゅうみんかんさせいきゅう, juuminkansaseikyuu] (n) resident audit request to local government authority [Add to Longdo]
消費者金融[しょうひしゃきんゆう, shouhishakinyuu] (n) consumer credit (finance, loan) [Add to Longdo]
消費者信用保護法[しょうひしゃしんようほごほう, shouhishashinyouhogohou] (n) consumer credit protection act [Add to Longdo]
信金[しんきん, shinkin] (n) credit union (guild); (P) [Add to Longdo]
信組[しんくみ;しんそ, shinkumi ; shinso] (n) (abbr) (See 信用組合・しんようくみあい,信用協同組合・しんようきょうどうくみあい) credit association [Add to Longdo]
信販会社[しんぱんがいしゃ, shinpangaisha] (n) credit company; (P) [Add to Longdo]
信用格付け[しんようかくづけ, shinyoukakuduke] (n) credit rating [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
安全保護監査証跡[あんぜんほごかんさしょうせき, anzenhogokansashouseki] security audit trail [Add to Longdo]
監査記録[かんさきろく, kansakiroku] audit trail [Add to Longdo]
監査証跡[かんさしょうせき, kansashouseki] audit trail [Add to Longdo]
動作記録[どうさきろく, dousakiroku] audit trail, history [Add to Longdo]
編集[へんしゅう, henshuu] edit (vs) [Add to Longdo]
編集モード[へんしゅうモード, henshuu mo-do] edit mode [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top