ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*zusammenhang*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: zusammenhang, -zusammenhang-
German-Thai: Longdo Dictionary
Zusammenhang(n) |der| ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งของหรือเหตุการณ์
zusammenhängen(vi) |hängt zusammen, hing zusammen, hat zusammengehangen| (mit etw.) เกี่ยวข้อง, เกี่ยวเนื่อง เช่น Wie hängt die Flüssigkeitsaufnahme mit der Gesundheit zusammen? หรือ Wie hängen die Flüssigkeitsaufnahme und die Gesundheit zusammen? การดื่มน้ำเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไร, See also: Related: der Zusammenhang
Zusammenhang(n) |der, pl. Zusammenhänge| การเชื่อมโยง, การเกี่ยวพัน, ความสัมพันธ์, การเกี่ยวข้อง, การเกี่ยวดอง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kausalität {f}; Kausalzusammenhang {m}causation; causality [Add to Longdo]
Kausalzusammenhang {m}causal connection [Add to Longdo]
Kohärenz {f}; Zusammenhang {m}; Zusammengehörigkeit {f} | Zusammenhänge {pl}coherence | coherences [Add to Longdo]
Wirkungszusammenhang {m}interdependence; interdependency [Add to Longdo]
Zusammenhang {m}context [Add to Longdo]
Zusammenhang {m}contiguity [Add to Longdo]
Zusammenhang {m}; Bezug {m}bearing [Add to Longdo]
Zusammenhang {m}; Verbindung {f}; Beziehung {m} (mit; zu)connection (with) [Add to Longdo]
Zusammenhanglosigkeit {f}disjointedness [Add to Longdo]
Zusammenhanglosigkeit {f}incoherence [Add to Longdo]
Zusammenhanglosigkeit {f}incoherency [Add to Longdo]
Zusammenhangs...coherency [Add to Longdo]
aus {prp; +Dativ} | aus dem Fenster | aus der Flasche trinken | aus dem Zusammenhang reißen | aus der Übung sein | aus Sachsen | aus tiefem Schlaf erwachen | aus folgendem Grundout of; from | out of the window | to drink out of the bottle; to drink from the bottle | to take out of its context | to be out of training | from Saxony | to awake from a deep sleep | for the following reason [Add to Longdo]
zusammenhanglos {adj} | zusammenhangloser | am zusammenhanglosestenincoherent | more incoherent | most incoherent [Add to Longdo]
zusammenhanglos {adv}incoherently [Add to Longdo]
Der Rede fehlte der Zusammenhang.The speech lacked coherence. [Add to Longdo]
In welchem Zusammenhang?In what connection? [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
文脈[ぶんみゃく, bunmyaku] Kontext, Zusammenhang, Gedankengang [Add to Longdo]
脈絡[みゃくらく, myakuraku] (logischer) Zusammenhang [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top