ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*zusammen*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: zusammen, -zusammen-
Possible hiragana form: *ずさんめん*
German-Thai: Longdo Dictionary
Zusammenarbeitการทำงานร่วมกัน, ร่วมมือกัน
Zusammenhang(n) |der| ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งของหรือเหตุการณ์
zusammenรวมทั้งหมด
zusammenbleiben(vi) |blieb zusammen, ist zusammengeblieben| อาศัยอยู่ด้วยกัน
zusammenhängen(vi) |hängt zusammen, hing zusammen, hat zusammengehangen| (mit etw.) เกี่ยวข้อง, เกี่ยวเนื่อง เช่น Wie hängt die Flüssigkeitsaufnahme mit der Gesundheit zusammen? หรือ Wie hängen die Flüssigkeitsaufnahme und die Gesundheit zusammen? การดื่มน้ำเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไร, See also: Related: der Zusammenhang
Zusammenhang(n) |der, pl. Zusammenhänge| การเชื่อมโยง, การเกี่ยวพัน, ความสัมพันธ์, การเกี่ยวข้อง, การเกี่ยวดอง
Zusammenfassung(n) |die, pl. Zusammenfassungen| บทสรุป, ใจความ, บทคัดย่อ, สาระสำคัญ, เนื้อหาหลัก, See also: die Kurzfassung, das Schlusswort, Syn. die Übersicht
Zusammenarbeit(n) |die, pl. Zusammenarbeiten| การทำงานร่วมกัน, ความร่วมมือ เช่น Die Deutsch-Indische Zusammenarbeit engagiert sich in der Entwicklungszusammenarbeit und der Völkerverständigung.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sich zusammenschließenทำอะไรบางอย่างร่วมกัน ร่วมมือกันทำอะไรบางอย่าง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aggregation {f}; Zusammenballung {f}aggregation [Add to Longdo]
Aktienzusammenlegung {f}stock splitdown [Add to Longdo]
Bande {f}; Rotte {f}; Zusammenrottung {f}rout; gang; mob [Add to Longdo]
Begegnung {f}; Zusammenkunft {f} | Begegnungen {pl}; Zusammenkünfte {pl}meeting | meetings [Add to Longdo]
Braue {f} [anat.] | Brauen {pl} | die Brauen zusammenziehenbrow | brows | to knit one's brows [Add to Longdo]
Eile {f}; Hast {f} | in Eile sein | überstürzte Eile {f} | nicht die geringste Eile | jdn. zur Eile treiben | in aller Eile zusammenschustern [ugs.]hurry | to be in a hurry; to be in a rush | hurry-scurry | not the slightest hurry | to make sb. hurry up | to pull together in a hurry [Add to Longdo]
Familienzusammenführung {f}family reunion [Add to Longdo]
Farbenzusammenstellung {f} | Farbenzusammenstellungen {pl}combination of colours | combinations of colours [Add to Longdo]
Frontalzusammenstoß {m}head-on collision; frontal crash [Add to Longdo]
Fusion {f}; Vereinigung {f}; Zusammenschluss {m}fusion [Add to Longdo]
Fusion {f}; Verschmelzung {f}; Zusammenschluss {m}; Unternehmenszusammenschluss {m} | horizontaler Zusammenschluss | konglomerater Zusammenschlussmerger | horizontal merger | conglomerate merger [Add to Longdo]
Harmonie {f}; Wohlklang {m}; Zusammenklang {m} | Harmonien {pl}; Wohlklänge {pl}harmony | harmonies [Add to Longdo]
Hexensabbat {m}; Zusammenkunft der Hexenwitches' sabbath [Add to Longdo]
Index {m} | Indexe {pl}; Indices {pl} | bereinigter Index | gewichteter Index | zusammengesetzter Indexindex | indexes; indices | adjusted index | weighted index | composite index [Add to Longdo]
Kausalität {f}; Kausalzusammenhang {m}causation; causality [Add to Longdo]
Kausch {f} [naut.] | Kausalitäten {pl}; Kausalzusammenhänge {pl}thimble | causalities [Add to Longdo]
Kausalzusammenhang {m}causal connection [Add to Longdo]
Kohärenz {f}; Zusammenhang {m}; Zusammengehörigkeit {f} | Zusammenhänge {pl}coherence | coherences [Add to Longdo]
Kontenzusammenführung {f}account consolidation [Add to Longdo]
Kontenzusammenstellung {f}account composition [Add to Longdo]
Kupplungszusammenbau {m} [techn.]assembly of coupling [Add to Longdo]
Lebensgemeinschaft {f}; eheähnliches Zusammenlebencohabitation [Add to Longdo]
Luft-Kraftstoff-Verhältnis {n}; Gemischzusammensetzung {f}air-fuel ratio [Add to Longdo]
Makro {n}; Macro {n}; Befehlszusammenfassung {f} [comp.]macro [Add to Longdo]
Montage {f}; Zusammensetzen {n}; Zusammenbau {m} | bei Montage abgestimmtassembly | adjusted during assembly [Add to Longdo]
Nichtzusammendrückbarkeit {f}incompressibility [Add to Longdo]
Oxymoron {n}; Zusammenstellung einander widersprechender Begriffeoxymoron [Add to Longdo]
Ringsendung {f}; Zusammenschaltung {f} (zu einer Gemeinschaftssendung) (Radion, TV) | Ringsendungen {pl}hookup | hookups [Add to Longdo]
Schrumpfen {n}; Einschrumpfen {n}; Zusammenschrumpfen {n}shrinkage [Add to Longdo]
Seite {f}; Blatt {n} | Seiten {pl} | ausklappbare Seite; ausschlagbare Seite {f} (übergroße, zusammengefaltete Seite in Buch oder Zeitschrift)page | pages | foldout; gatefold [Add to Longdo]
Siebensachen {pl} | seine Siebensachen zusammen habenthings; belongings; kit | to have all one's kit together [Add to Longdo]
Statistiken zusammenstellento compile statistics [Add to Longdo]
Systemabsturz {m}; Systemzusammenbruch {m}abnormal system end [Add to Longdo]
Übersicht {f}; zusammenfassung {f}digest [Add to Longdo]
Unfall {m}; Zusammenstoß {m}crash [Add to Longdo]
Verbindung {f}; Verschmelzung {f}; Zusammenführung {f}conflation [Add to Longdo]
Verbindung {f}; Kontakt {m}; Zusammenarbeit {f} | geschäftlicher Kontakt; geschäftliche Zusammenarbeitassociation | business association [Add to Longdo]
Vereinigung {f}; Unternehmenszusammenschluss {m}; Fusion {f}amalgamation [Add to Longdo]
Windung {f}; Zusammenrollung {f}; Zusammenwicklung {f}convolution [Add to Longdo]
Wirkungszusammenhang {m}interdependence; interdependency [Add to Longdo]
Zahlen addieren; Zahlen zusammenzählen; Zahlen zusammenziehento add up figures; to add together [Add to Longdo]
Zucken {n}; Zusammenzucken {n} (vor Schmerz)wince [Add to Longdo]
Zusammensetzung {f}constitution [Add to Longdo]
Zusammenspiel {n}teamwork [Add to Longdo]
Zusammenfassung {f} | Zusammenfassungen {pl}synopsis | synopses [Add to Longdo]
Zusammenarbeit {f}collaboration [Add to Longdo]
Zusammenarbeit {f}; Zusammenspiel {n}; Mitwirkung {f} | Zusammenarbeit von Bibliothekencooperation; co-operation | co-operation of libraries; interlibrary co-operation [Add to Longdo]
Zusammenarbeit {f}interworking; provision interworking [Add to Longdo]
Zusammenarbeit {f}; Gemeinschaftsarbeit {f}joint work [Add to Longdo]
Zusammenarbeit {f}working relationship [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一括[いっかつ, ikkatsu] zusammenbinden, (kurz) zusammenfassen [Add to Longdo]
[かい, kai] ZUSAMMENKUNFT, GESELLSCHAFT [Add to Longdo]
[かい, kai] Zusammenkunft, Gesellschaft [Add to Longdo]
伸縮[しんしゅく, shinshuku] das_Ausdehnen_und_das_Zusammenziehen, Elastizitaet [Add to Longdo]
似合う[にあう, niau] jemandem_stehen, gut_zusammenpassen [Add to Longdo]
併発[へいはつ, heihatsu] das_Zusammentreffen, Komplikation [Add to Longdo]
倒れる[たおれる, taoreru] umfallen, fallen, zusammenbrechen [Add to Longdo]
[とも, tomo] zusammen, beide, -alle [Add to Longdo]
共同[きょうどう, kyoudou] Gemeinsamkeit, Zusammenarbeit, Partnerschaft [Add to Longdo]
[きょう, kyou] ZUSAMMENARBEIT [Add to Longdo]
協力[きょうりょく, kyouryoku] Zusammenarbeit, Kooperation [Add to Longdo]
協調[きょうちょう, kyouchou] Zusammenarbeit, Harmonie [Add to Longdo]
合併[がっぺい, gappei] Zusammenschluss, Fusion [Add to Longdo]
合成[ごうせい, gousei] Zusammensetzung, Synthese [Add to Longdo]
同居[どうきょ, doukyo] Zusammenleben [Add to Longdo]
団結[だんけつ, danketsu] Vereinigung, Zusammenhalt, Solidaritaet [Add to Longdo]
奇遇[きぐう, kiguu] unerwartetes_Zusammentreffen [Add to Longdo]
奮起[ふんき, funki] sich_zusammenreissen, sich_aufraffen, sich_anregen_lassen [Add to Longdo]
崩れる[くずれる, kuzureru] zusammenbrechen, zusammenfallen, zusammenstuerzen, zerfallen [Add to Longdo]
崩壊[ほうかい, houkai] Zusammenbruch, Einsturz [Add to Longdo]
引き締める[ひきしめる, hikishimeru] festschnueren, zusammenschnueren [Add to Longdo]
懇親会[こんしんかい, konshinkai] gesellige_Zusammenkunft [Add to Longdo]
抄録[しょうろく, shouroku] Auszug, Zusammenfassung [Add to Longdo]
[かつ, katsu] ZUSAMMENBINDEN, BEFESTIGEN [Add to Longdo]
接ぐ[つぐ, tsugu] zusammenfuegen [Add to Longdo]
摘要[てきよう, tekiyou] Zusammenfassung (der wichtigsten Punkte) [Add to Longdo]
[さつ, satsu] ABKNEIFEN, ZUSAMMENZIEHEN [Add to Longdo]
文脈[ぶんみゃく, bunmyaku] Kontext, Zusammenhang, Gedankengang [Add to Longdo]
束ねる[たばねる, tabaneru] zusammenbinden, kontrollieren [Add to Longdo]
概括[がいかつ, gaikatsu] Zusammenfassung, Uebersicht [Add to Longdo]
概略[がいりゃく, gairyaku] Ueberblick, kurze_Zusammenfassung [Add to Longdo]
構成[こうせい, kousei] Zusammensetzung, Aufbau, Struktur [Add to Longdo]
正面衝突[しょうめんしょうとつ, shoumenshoutotsu] Frontalzusammenstoss [Add to Longdo]
熟語[じゅくご, jukugo] zusammengesetztes_Wort, Redensart [Add to Longdo]
畳む[たたむ, tatamu] falten, zusammenfalten, zusammenklappen [Add to Longdo]
癒着[ゆちゃく, yuchaku] zusammenwachsen, zuwachsen, zuheilen [Add to Longdo]
[そう, sou] gegenseitig, zusammen [Add to Longdo]
破滅[はめつ, hametsu] Untergang, Zusammenbruch [Add to Longdo]
符合[ふごう, fugou] Zusammentreffen, Entsprechung, Uebereinstimmung [Add to Longdo]
[きゅう, kyuu] (ZUSAMMEN)DREHEN, (UM)WINDEN, UNTERSUCHEN [Add to Longdo]
組み合わせる[くみあわせる, kumiawaseru] zusammensetzen [Add to Longdo]
組む[くむ, kumu] zusammensetzen [Add to Longdo]
組成[そせい, sosei] Zusammensetzung, Komposition [Add to Longdo]
結束[けっそく, kessoku] Vereinigung, Verbindung, Zusammenhalt [Add to Longdo]
絞まる[しまる, shimaru] gewrungen_werden, zusammengedrueckt_werden, ausgepresst_werden [Add to Longdo]
絞める[しめる, shimeru] wringen, zusammendruecken, auspressen [Add to Longdo]
総括[そうかつ, soukatsu] Zusammenfassung [Add to Longdo]
締める[しめる, shimeru] festschnueren, zusammenschnueren [Add to Longdo]
編む[あむ, amu] stricken, haekeln, zusammenstellen, herausgeben [Add to Longdo]
脈絡[みゃくらく, myakuraku] (logischer) Zusammenhang [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top