ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*wove*

W OW1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wove, -wove-
Possible hiragana form: *をう゛ぇ*
English-Thai: Longdo Dictionary
nonwoven(n) ผ้าใยสังเคราะห์ เช่น The Trade organization for technical textiles and nonwovens industries focuses on promoting innovation, research and education., See also: A. woven

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wove(vi) กริยาช่องที่ 2 ของ weave, See also: ทอ
woven(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ weave, See also: ทอ
handwoven(adj) ซึ่งทอด้วยมือ, See also: ซึ่งจักสานด้วยมือ
wove paper(n) กระดาษลายตาข่าย (เห็นเมื่อส่องดูกับแสง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
handwoven(แฮนดฺ'โวเวิน) adj. ซึ่งทอด้วยมือ, Syn. handloomed
wove(โวฟว) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ weave
wove paperกระดาษลายผ้าละเอียด (เห็นเมื่อส่องดูกับแสง)
woven(โว'เวิน) v. กริยาช่อง 3 ของ weave

English-Thai: Nontri Dictionary
wove(vt pt ของ) weave
woven(vt pp ของ) weave

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fabrics, Nonwovenม้วนผืนสำลีที่มิได้ทอ [การแพทย์]
Metal Cloth, Wovenโลหะทอเป็นแผ่น [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wove[โวฟว] (vi) กริยาช่องที่ 2 เเละ 3 ของ weave
wove[โวฟว] (vt) กริยาช่องที่ 2 เเละ 3 ของ weave
wove[โวฟว] (vi) กริยาช่องที่ 2 ของ heave
wove[โวฟว] (vt) กริยาช่องที่ 2 ของ heave
wove[โวฟว] (vi) กริยาช่องที่ 2 ของ weave
wove[โวฟว] (vt) กริยาช่องที่ 2 ของ weave
woven[โว'เวิน] (vi) กริยาช่องที่ 3 ของ weave
woven[โว'เวิน] (vt) กริยาช่องที่ 3 ของ weave

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
woveMicrofibre cloth is cloth woven from fibres as narrow as a hundredth of the width of a hair.
woveShe wove the grass into a basket.
woveShe wove the grass into a box.
woveThe good driver wove his way through the traffic.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝาขัดแตะ(n) wall of plaited bamboo strips, See also: partition made of woven bamboo strips, Example: ลักษณะของบ้านพระราชทาน เป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูง ฝาขัดแตะ, Count Unit: ฝา, Thai Definition: ฝาบ้านที่ขัดแตะด้วยซีกไม้ไผ่
พ้อม(n) large woven basket for paddy, See also: a large receptacle of woven bamboo strips with a small orifice, Syn. กระพ้อม, Example: เครื่องมือกสิกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อสนองประโยชน์ให้กับชาวนาและชาวสวนได้แก่ คราด พ้อม ปุ้งกี๋ สุ่มครอบไก่ เป็นต้น, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: ภาชนะสานขนาดใหญ่สำหรับบรรจุข้าวเปลือก
ภังคะ(n) cloth woven with many kind of thread, Thai Definition: ผ้าชนิดหนึ่งทอด้วยของหลายสิ่ง เช่น ผ้าด้ายแกมไหม
มัดหมี่(n) kind of Thai silk woven in northeastern Thailand, See also: mudmee silk, Syn. ผ้ามัดหมี่, หมี่, Example: คนกลุ่มนี้มีความชำนาญในการทอผ้าทั้งมัดหมี่ จกและขิต, Thai Definition: กรรมวิธีในการทอผ้าอย่างหนึ่ง เอาเชือกมัดด้ายหรือไหมเป็นเปลาะๆ ตามลาย แล้วย้อมสี เมื่อทอแล้วจะได้ลวดลายต่างๆ ตามที่มัดไว้
มัดหมี่(n) kind of Thai silk woven in northeastern Thailand, See also: mudmee silk, Syn. ผ้ามัดหมี่, หมี่, Example: คนกลุ่มนี้มีความชำนาญในการทอผ้าทั้งมัดหมี่ จกและขิต, Thai Definition: กรรมวิธีในการทอผ้าอย่างหนึ่ง เอาเชือกมัดด้ายหรือไหมเป็นเปลาะๆ ตามลาย แล้วย้อมสี เมื่อทอแล้วจะได้ลวดลายต่างๆ ตามที่มัดไว้
อีจู้(n) fish trap, See also: kind of fish trap make of woven strip of bamboo, Syn. กระจู้, จู้, Example: เครื่องจักสานที่ใช้จับดักสัตว์น้ำ ได้แก่ ลอบ ไซ ตะ ข้อง ชะ นาง อีจู้ ตุ้ม ฯลฯ, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: เครื่องดักปลาไหลชนิดหนึ่ง สานด้วยไม้ไผ่ รูปคล้ายหม้อคอสูง มีงาแซงอยู่ริมก้น ห้อยเหยื่อไว้ภายใน
ตาโก้ง(n) kind of Thai cloth, See also: with big squares, cloth woven with large designs (/checks), bold check-pattern, Syn. ผ้าโกง, Example: หมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงการทอตาโก้งมากหมู่บ้านหนึ่ง, Count Unit: ผืน, พับ, ชิ้น, Thai Definition: ชื่อผ้าชนิดหนึ่งที่ทอเป็นตาโตๆ เรียกว่า ผ้าตาโก้ง
ตาโก้ง(n) kind of Thai cloth, See also: with big squares, cloth woven with large designs (/checks), bold check-pattern, Syn. ผ้าโกง, Example: หมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงการทอตาโก้งมากหมู่บ้านหนึ่ง, Count Unit: ผืน, พับ, ชิ้น, Thai Definition: ชื่อผ้าชนิดหนึ่งที่ทอเป็นตาโตๆ เรียกว่า ผ้าตาโก้ง
ตีนจก(n) part of skirtlive dress woven with silk, Syn. ลายตีนจก, Example: ผ้าต่างๆ ที่นำมาแสดงในงานแสดงถึงศิลปะท้องถิ่น เช่น ผ้ายก ผ้าลายชิด ผ้าลายตีนจก และผ้ามัดหมี่เป็นต้น, Thai Definition: ชื่อเชิงซิ่นที่ทอจากลายโดยใช้ขนเม่นควักและใช้ด้ายหรือไหมสอดลาย แล้วนำมาเย็บติดกับซิ่น
แตะ(n) woven bamboo strips used to make a fence or partition, Thai Definition: รั้วหรือฝาเรือนที่ใช้ไม้รวกหรือไม้ไผ่ผ่าซีกขัดกัน
กระชุ(n) crate (made of loosely woven strips of bamboo), See also: bamboo crate, Syn. กระชุก, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: ภาชนะสานสำหรับใส่ของ
กาษา(n) kind of cloth, See also: handwoven cloth, homespun cloth, handloomed cloth, Syn. กาสา, ผ้าดิบ, ผ้าหยาบ, Example: เขาเอากาสามาทำเป็นผ้าปูโต๊ะ, Thai Definition: ผ้าชนิดหนึ่ง
ไหมทอง(n) brocade, See also: silk shot with gold, gold and silk threads (woven together), Example: แม่ปักผ้าด้วยไหมทองที่ซื้อมาจากจีน, Count Unit: เส้น, Thai Definition: เส้นไหมที่ควบด้วยทองแล่งหรือกระดาษทอง
สิ่งทอ(n) weaving (garment), See also: something woven (e.g. cloth, basket), Example: เขาบุกเบิกอาณาจักรอุตสาหกรรมจนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อสิ่งทอ, Thai Definition: ผ้าหรือสิ่งต่างๆ ที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติ และใยสังเคราะห์
สิ่งทอ(n) weaving (garment), See also: something woven (e.g. cloth, basket), Example: เขาบุกเบิกอาณาจักรอุตสาหกรรมจนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อสิ่งทอ, Thai Definition: ผ้าหรือสิ่งต่างๆ ที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติ และใยสังเคราะห์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไหมไทย[mai Thai] (n, exp) EN: Thai silk ; handwoven
มัดหมี่[matmī] (n) EN: Thai silk woven in northeastern Thailand ; mudmee silk
ตะกร้อ[takrø] (n) EN: rattan ball ; ball of woven rattan strips

CMU English Pronouncing Dictionary
WOVE W OW1 V
WOVEN W OW1 V AH0 N
NONWOVEN N AA1 N W OW1 V IH0 N
NON-WOVEN N AA1 N W OW1 V IH0 N
NONWOVENS N AA1 N W OW1 V AH0 N Z
SWOVELAND S W OW1 V L AH0 N D
HANDWOVEN HH AE1 N W OW1 V AH0 N
HANDWOVEN HH AE1 N D W OW1 V AH0 N
NON-WOVENS N AA1 N W OW1 V AH0 N Z
INTERWOVEN IH2 N T ER0 W OW1 V AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wove (v) wˈouv (w ou1 v)
woven (v) wˈouvən (w ou1 v @ n)
interwove (v) ˌɪntəwˈouv (i2 n t @ w ou1 v)
interwoven (v) ˌɪntəwˈouvn (i2 n t @ w ou1 v n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xí, ㄒㄧˊ, ] banquet; woven mat; seat; place; surname Xi, #5,194 [Add to Longdo]
[xí, ㄒㄧˊ, / ] woven mat; surname Xi, #5,194 [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, / ] thick but loosely woven silk, #19,316 [Add to Longdo]
织物[zhī wù, ㄓ ㄨˋ, / ] cloth; woven material; textiles, #19,710 [Add to Longdo]
织布[zhī bù, ㄓ ㄅㄨˋ, / ] woven cloth; to weave, #33,454 [Add to Longdo]
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, ] fine woven grass mat, #36,603 [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] loosely woven bamboo ladle, #49,801 [Add to Longdo]
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, ] Ikat, a type of woven silk; Kasuri, #258,310 [Add to Longdo]
卡利科[kǎ lì kē, ㄎㄚˇ ㄌㄧˋ ㄎㄜ, ] calico (woven cloth from Caldicot, Kerala, India), #435,340 [Add to Longdo]
一种粗棉布[yī zhǒng cū mián bù, ㄧ ㄓㄨㄥˇ ㄘㄨ ㄇㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, / ] A coarse, loosely woven cotton gauze, originally used for wrapping cheese. [Add to Longdo]
密织[mì zhī, ㄇㄧˋ ㄓ, / ] closely woven [Add to Longdo]
暗花儿[àn huā r, ㄢˋ ㄏㄨㄚ ㄦ˙, / ] veiled design incised in porcelain or woven in fabric [Add to Longdo]
经丝彩色显花[jīng sī cǎi sè xiǎn huā, ㄐㄧㄥ ㄙ ㄘㄞˇ ㄙㄜˋ ㄒㄧㄢˇ ㄏㄨㄚ, / ] warp brocade; woven fabric with single woof but colored warp [Add to Longdo]
经锦[jīng jǐn, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣˇ, / ] warp brocade; woven fabric with single colored woof but many-colored warp [Add to Longdo]
紧密织物[jǐn mì zhī wù, ㄐㄧㄣˇ ㄇㄧˋ ㄓ ㄨˋ, / ] closely woven fabric [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewebe {n}; Stoff {m} | Stoffe {pl} | angenehm anzufühlender Stoff | gummiertes Gewebe(woven) fabric | fabrics | a tactile fabric | rubberised fabric [Add to Longdo]
Schirmgeflecht {n}interwoven screen [Add to Longdo]
Webware {f}woven goods [Add to Longdo]
Wirkwarenfärbung {f} [textil.]woven fabric dyeing [Add to Longdo]
ersinnen; erfinden; ausspinnento weave {wove; woven} [Add to Longdo]
feinmaschig {adj}finely woven [Add to Longdo]
handgewebt {adj}hand-woven [Add to Longdo]
verflechten; verweben (mit; zu)to weave {wove; woven} (with; into) [Add to Longdo]
verweben; verschlingen; ineinander schlingen; verflechtend | verwebend; verschlingend; ineinander schlingend; verflechtend | verwoben; verschllingen; ineinander verschlugen; verflochten | verwebt; verschlingt; verflechtet | verwob; verschlang; verflochtto interweave | interweaving | interwoven | interweaves | interwove [Add to Longdo]
weben; wirken | webend | gewebt; gewoben | er/sie webt | ich/er/sie webte; ich/er/sie wob | er/sie hat/hatte gewebt; er/sie hat/hatte gewoben | ich/er/sie wöbeto weave {wove; woven} | weaving | woven | he/she weaves | I/he/she wove | he/she has/had woven | I/he/she would weave [Add to Longdo]
zusammenweben; flechten; einflechten (in)to weave {wove; woven} (into) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゆかた地;浴衣地[ゆかたじ, yukataji] (n) yukata cloth material; special light woven material 36-40cm wide for making yukata [Add to Longdo]
ディアテッサロン[deiatessaron] (n) (obsc) diatessaron (the four Gospels woven into a single narrative) [Add to Longdo]
ニーパン[ni-pan] (n) (abbr) needle-punched nonwoven fabric [Add to Longdo]
パーケール[pa-ke-ru] (n) percale (fine closely woven cotton fabric) [Add to Longdo]
機械編み[きかいあみ, kikaiami] (n) machine-woven; machine-knit [Add to Longdo]
菰蓆;薦筵[こもむしろ, komomushiro] (n) (obsc) mat of woven wild rice leaves [Add to Longdo]
荒薦;粗薦[あらごも;あらこも, aragomo ; arakomo] (n) (obsc) loosely woven mat of wild rice leaves [Add to Longdo]
荒筵;粗筵[あらむしろ, aramushiro] (n) (obsc) (See 筵) loosely woven mat [Add to Longdo]
座蒲;坐蒲[ざふ, zafu] (n) {Buddh} (See 布団) round cushion used for Zen meditation (traditionally made of woven bulrush leaves) [Add to Longdo]
糸織り;糸織[いとおり, itoori] (n) (See より糸・よりいと) cloth woven from twisted silk yarn [Add to Longdo]
縞織物[しまおりもの, shimaorimono] (n) woven in stripes [Add to Longdo]
手織り;手織[ており, teori] (n) handwoven; handspun; weaving by hand [Add to Longdo]
上布[じょうふ, joufu] (n) high-quality plain-woven hemp cloth [Add to Longdo]
織り(P);織[おり, ori] (n) weave; weaving; woven item; (P) [Add to Longdo]
織り色[おりいろ, oriiro] (n) color of woven fabric; colour of woven fabric [Add to Longdo]
織り模様[おりもよう, orimoyou] (n) woven pattern or design [Add to Longdo]
織布[しょくふ, shokufu] (n) woven fabric [Add to Longdo]
菅笠[すげがさ, sugegasa] (n) sedge-woven (bamboo) hat [Add to Longdo]
先染め[さきぞめ, sakizome] (n) (1) yarn dyeing; thread dyeing; (2) prior dyeing of thread before cloth is woven [Add to Longdo]
薦;菰[こも, komo] (n) (1) (abbr) woven straw mat (orig. made of wild rice leaves); (2) (See 薦被り) beggar; (3) (arch) (See 真菰) Manchurian wild rice (Zizania latifolia) [Add to Longdo]
袋耳[ふくろみみ, fukuromimi] (n) (1) retentive memory; (2) double-woven edge of cloth; (3) cryptotia; pocket ear [Add to Longdo]
袋帯[ふくろおび, fukuroobi] (n) double-woven obi [Add to Longdo]
地紋[じもん, jimon] (n) woven pattern [Add to Longdo]
綴れ錦;つづれ錦[つづれにしき, tsudurenishiki] (n) (hand-woven) brocade [Add to Longdo]
綴れ織り;つづれ織り[つづれおり, tsudureori] (n) (hand-woven) tapestry [Add to Longdo]
紬;紡ぎ[つむぎ, tsumugi] (n) pongee (soft thin cloth woven from raw silk) [Add to Longdo]
苫;篷[とま, toma] (n) woven mat (of sedge, hay, etc.) [Add to Longdo]
八丈[はちじょう, hachijou] (n) (abbr) (See 八丈絹,八丈縞) plain-woven silk cloth produced on Hachijo Island (sometimes striped) [Add to Longdo]
八丈絹[はちじょうぎぬ, hachijouginu] (n) plain-woven silk cloth produced on Hachijo Island (dyed with botanical pigments found on the island) [Add to Longdo]
不織布[ふしょくふ, fushokufu] (n) non-woven (fabric) (e.g. felts and such) [Add to Longdo]
布団(ateji)(P);蒲団;薄団(iK)[ふとん, futon] (n) (1) futon (quilted Japanese-style mattress laid out on the floor); (2) round cushion used for Zen meditation (traditionally made of woven bulrush leaves); (P) [Add to Longdo]
旅籠[はたご, hatago] (n) inn (originally a basket of woven bamboo in which travellers carried food) (travelers) [Add to Longdo]
[ふご;もっこ;もっこう;いしみ, fugo ; mokko ; mokkou ; ishimi] (n) implement for carrying heavy loads, generally made of bamboo and woven grass or rope [Add to Longdo]
[しぼ;さび, shibo ; sabi] (n) (1) (See 烏帽子) bumpy texture of a material (esp. woven fabric); (2) creases in an eboshi hat [Add to Longdo]
筐筥[きょうきょ, kyoukyo] (n) (obsc) woven bamboo box [Add to Longdo]
筵;蓆;莚;席[むしろ;えん(筵), mushiro ; en ( mushiro )] (n) (1) woven mat (esp. one made of straw); (2) (arch) seat [Add to Longdo]
籠目[かごめ, kagome] (n) woven-bamboo pattern [Add to Longdo]
[まがき, magaki] (n) roughly woven fence [Add to Longdo]
籬;間狭;笆;架[ませ, mase] (n) (1) (arch) (usu. not 間狭) short roughly woven fence; (2) divider between boxes (i.e. for box seats) in a theatre, etc. [Add to Longdo]
籬垣[ませがき, masegaki] (n) (obsc) short roughly woven fence [Add to Longdo]
綟;綟子[もじ, moji] (n) hemp yarn or linen thread woven into a coarse cloth used for mosquito nets, summer clothes, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 interweave
 
 1. (wove, woven) beraber dokumak, dokuyarak birbirine birleştirmek
 2. birbirine karıştırmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 unweave
 
 1. (wove, woven) (dokunmuş veya işlenmiş şeyi) sökmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 weave
 
 1. (wove, woven) dokumak
 2. örmek
 3. kurmak, yapmak, icat etmek
 4. zikzak yapmak
 5. dokuma
 6. örme.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top