ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*work on*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: work on, -work on-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
work on(phrv) ทำต่อเนื่อง, See also: ทำงานต่อไป
work on(phrv) พยายามทำ, See also: พยายามอย่างมาก, Syn. work at
go to work on(idm) พยายามอย่างหนัก, See also: ทำงานหนัก
go to work on(idm) ชักจูง, See also: โน้มน้าว
work one's fingers to the bone(idm) ทำงานหนักมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
work onAll of his family work on a farm.
work onA lot of people work on farms.
work onAs soon as we are born, the world gets to work on us and transforms us from merely biological into social units.
work onFathers in cities spend eight hours in the office and another two hours traveling to and from their work on trains full of people every morning and evening.
work onHe did not work on Sunday night.
work onHe did the work on his one.
work onHe did the work on his own.
work onHe goes to work on foot every day except on rainy days.
work onHe will work one day and loaf the next day.
work onHis mind was at work on the new proposal.
work onI cannot do the work on my own.
work onI did that work on the orders of my boss.
work onI do a lot of work on the school newspaper.
work onI don't usually have to work on Sundays.
work onI don't work on Sunday.
work onI feel for my father, who has to work on Sundays.
work onI had to work on an essay.
work onI never work on weekends.
work onIn this firm women work on equal terms with men.
work onI prefer to work on my own.
work onI want to finish the work on my own.
work onI will do that work on condition that I get paid for it.
work onJim is at work on his car.
work onLast night I could not do my homework on account of a long blackout.
work onMary ought to do her homework on time.
work onMy master inflicted hard work on me.
work onNeed you work on Sunday?
work onShe imposed the work on him.
work onShe lost no time in starting to work on new project.
work onShe managed to finish the work on her own.
work onSubmit your homework on Monday.
work onThe boss gave Mike the ax for not coming to work on time.
work onThe firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.
work onThe switch didn't work on time.
work onThey work only during the day.
work onWe never work on Sunday.
work onWhatever it is, you become fonder of it if you work on it yourself.
work onWomen work on equal terms with men in this firm.
work onWork on the road was suspended because of the storm.
work onYou don't have to work on Sundays.
work onYou ought to get to work on time.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวปั่น[hūapan] (v) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; be confused ; be disturbed
ทำงานหนักมาก[thamngān nak māk] (v, exp) EN: work oneself to death ; work oneself into the grave

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下放[xià fàng, ㄒㄧㄚˋ ㄈㄤˋ, ] to delegate; to decentralize; to demote a party cadre to work on the shop floor or countryside, #13,672 [Add to Longdo]
接班[jiē bān, ㄐㄧㄝ ㄅㄢ, ] to work one's shift; to succeed to a position; to take over a job (on the next shift); to relieve sb as successor, #30,310 [Add to Longdo]
呕心沥血[ǒu xīn lì xuè, ㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˋ, / ] lit. to spit out one's heart and spill blood (成语 saw); to work one's heart out; blood, sweat and tears, #39,123 [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] lattice work on front and sides, #717,886 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang] [Add to Longdo]
Schwarzarbeit {f}work on the side [coll.] [Add to Longdo]
sich abplagen | sich abplagend | abgeplagtto work onself to death | working onself to death | worked oneself to death [Add to Longdo]
sich zu Tode arbeitento work oneself to death [Add to Longdo]
bearbeiten; behandeln | bearbeitend; behandelndto work on | working on [Add to Longdo]
sich in etw. hineinsteigern | sich in seine Wut hineinsteigern | sich in eine Rolle hineinsteigernto get into a state; to work oneself up into sth. | to work oneself up into a rage | to become completely caught up in a role [Add to Longdo]
schwarzarbeitento moonlight; to work on the side; to work under the table [Austr.] [coll.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
机に向かう[つくえにむかう, tsukuenimukau] (exp,v5u) to sit at a desk (to study); to set to work on revision, homework, etc. [Add to Longdo]
手がける[てがける, tegakeru] (v1) to make; to do; to produce; to work on; (P) [Add to Longdo]
手をつける;手を付ける;手を着ける[てをつける, tewotsukeru] (exp,v1) (1) to set one's hand to; to start work on; (2) to embezzle; to use (money obtained in illegal fashion); (3) to have sexual relations; to have an affair [Add to Longdo]
身を粉にして働く[みをこにしてはたらく, miwokonishitehataraku] (exp,v5k) to work hard; to work oneself to the bone [Add to Longdo]
叩き上げる;叩きあげる[たたきあげる, tatakiageru] (v1,vt) to work one's way up [Add to Longdo]
働き掛ける(P);働きかける[はたらきかける, hatarakikakeru] (v1,vt) to work on someone; to influence; to appeal to; to begin to work; (P) [Add to Longdo]
畑仕事[はたしごと, hatashigoto] (n,vs) working in the fields; work on a farm [Add to Longdo]
板絵[いたえ, itae] (n) artwork on wood, canvas, metal sheet, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 work on
   v 1: to exert effort in order to do, make, or perform something;
      "the child worked at the multiplication table until she had
      it down cold" [syn: {work at}, {work on}]
   2: shape, form, or improve a material; "work stone into tools";
     "process iron"; "work the metal" [syn: {work}, {work on},
     {process}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top