ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*virtues*

V ER1 CH UW0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: virtues, -virtues-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
virtues(n) ลำดับที่ห้าถึงเก้าของทูตสวรรค์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Virtuesความดี [TU Subject Heading]
Virtues (Buddhism)ความดี (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
virtuesHis plan has both virtues and liabilities.
virtuesHis weakness cancels out his virtues.
virtuesJustice and kindness are virtues.
virtuesShe incarnates all womanly virtues.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระพุทธคุณ(n) virtues of the Buddha, Example: ข้าพเจ้าขอน้อมกายก้มกราบพระพุทธคุณอันประเสริฐสุดในไตรโลกด้วยเศียรเกล้า, Thai Definition: คุณของพระพุทธเจ้าอย่างย่อที่สุดมี 3 ประการ คือ พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ พระกรุณาคุณ
ทศพิธราชธรรม(n) virtues of the king, Example: พระเจ้าอยู่หัวทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมอย่างสมบูรณ์, Count Unit: ประการ, ข้อ, Thai Definition: จริยาวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินควรประพฤติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์ หรือคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง มี 10 ประการ คือ ทาน ศีล บริจาค อาชวะ มัทวะ ตบะ อักโกธะ อวิหิงสา ขันติ อวิโรธนะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
บารมี(n) ten virtues, Syn. ทศบารมี, Thai Definition: คุณความดีที่ควรบำเพ็ญมี 10 อย่าง คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ (การออกจากกาม คือ บวช) ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิฏาน เมตตา อุเบกขา
กิตติกรรมประกาศ(n) acknowledgement, See also: repute, recognized virtues, Example: เขาเขียนกิตติกรรมประกาศในวิทยานิพนธ์เป็นอย่างดี, Thai Definition: ข้อความที่กล่าวถึงผลงานและแสดงความขอบคุณบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆ มักเขียนไว้ตอนต้นของวิทยานิพนธ์
ธรรมยุทธ์(n) honest flight, See also: competition in religious matters or virtues, Thai Definition: การแข่งขันกันในความดี, การรบกันในทางธรรม, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
นวารหาทิคุณ(n) nine kinds of divine virtues, Count Unit: ประการ, Thai Definition: คุณพระพุทธเจ้าเก้าประการ

CMU English Pronouncing Dictionary
VIRTUES V ER1 CH UW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
virtues (n) vˈɜːʳtʃuːz (v @@1 ch uu z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五常[wǔ cháng, ㄨˇ ㄔㄤˊ, ] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas, #39,436 [Add to Longdo]
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, / ] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功, #68,873 [Add to Longdo]
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ㄨˇ ㄔㄤˊ, / ] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信), #90,588 [Add to Longdo]
四德[sì dé, ㄙˋ ㄉㄜˊ, ] four Confucian injunctions 孝悌忠信 (for men) - namely piety 孝 to one's parents, respect 悌 to one's older brother, loyalty 忠 to one's monarch, faith 信 to one's male friends; the four Confucian virtues for women of morality 德, physical charm 容, propriety in sp, #396,190 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tugend {f} | Tugend und Laster | aus der Not eine Tugend machenvirtue | virtues and vices | to make a virtue (out) of necessity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
五常[ごじょう, gojou] (n) the five cardinal Confucian virtues (justice, politeness, wisdom, fidelity and benevolence) [Add to Longdo]
五徳[ごとく, gotoku] (n) (1) the five virtues; (2) tripod; three or four-legged kettle stand; (3) family crest in the shape of such an object [Add to Longdo]
公徳[こうとく, koutoku] (n) civic virtues; official morality [Add to Longdo]
三徳[さんとく, santoku] (n) three primary virtues [Add to Longdo]
淑徳[しゅくとく, shukutoku] (n) womanly virtues; (P) [Add to Longdo]
彰徳[しょうとく, shoutoku] (n,vs) (obsc) public praise; making another's virtues well-known [Add to Longdo]
神徳[しんとく, shintoku] (n) divine virtues [Add to Longdo]
仁義礼智信[じんぎれいちしん, jingireichishin] (n) the 5 Confucian virtues (benevolence, justice, courtesy, wisdom, and sincerity) [Add to Longdo]
善徳[ぜんとく, zentoku] (n) virtues [Add to Longdo]
大和撫子[やまとなでしこ;ヤマトナデシコ, yamatonadeshiko ; yamatonadeshiko] (n) (1) (uk) (See 撫子・1) large pink (Dianthus superbus var. longicalycinus); (2) woman who displays the feminine virtues of old Japan [Add to Longdo]
沈香も焚かず屁も放らず[じんこうもたかずへもひらず, jinkoumotakazuhemohirazu] (exp) (id) His faults are few, but so are his virtues [Add to Longdo]
八徳[はっとく, hattoku] (n) (See 仁・1,義・1,礼,智・1,忠,信・1,孝,悌・1) the eight virtues [Add to Longdo]
表章[ひょうしょう, hyoushou] (n,vs) (1) symbol; emblem; image; (2) expressing; representation; making clear (e.g. someone's virtues) [Add to Longdo]
夫婦の道[ふうふのみち, fuufunomichi] (n) marital virtues [Add to Longdo]
婦徳[ふとく, futoku] (n) woman's virtues [Add to Longdo]
亡八;忘八[ぼうはち, bouhachi] (n) (1) (See 八徳) customer at a brothel; john; someone who has forgotten the eight virtues; (2) brothel; owner of a brothel [Add to Longdo]
勿れ主義の道徳[なかれしゅぎのどうとく, nakareshuginodoutoku] (n) negative virtues [Add to Longdo]
六波羅蜜[ろくはらみつ;ろっぱらみつ, rokuharamitsu ; ropparamitsu] (n) the six virtues (perfections) a Buddha elect practices to attain supreme enlightenment [Add to Longdo]
梵唄[ぼんばい, bonbai] (n) song in praise of Buddhas virtues [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top