ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*virtue*

V ER1 CH UW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: virtue, -virtue-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
virtue(n) คุณงามความดี, Syn. goodness, Ant. badness, vice
virtue(n) ความมีศีลธรรม, Syn. merit, moral
virtue(n) ความบริสุทธิ์, See also: พรหมจารี, พรหมจรรย์, Syn. chastity
virtue(n) คุณสมบัติที่ดีและน่าชื่นชม, Syn. admirable quality, vice, advantage
virtue(n) กำลังวังชา, Syn. effective force
virtues(n) ลำดับที่ห้าถึงเก้าของทูตสวรรค์
by virtue of(idm) เนื่องจาก, See also: เพราะว่า
cardinal virtue(n) คุณสมบัติของคนที่น่าเคารพอย่างมาก (ฉลาดรอบคอบ, ยุติธรรม, การควบคุมอารมณ์, ความอดทน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
natural virtueคุณความดีของคน
virtue(เวอ'ชุ) n. คุณงามความดี,คุณความดี,ศีลธรรม,ความถูกต้อง,ความบริสุทธิ์,พรหมจรรย์,คุณสมบัติที่ดีหรือน่าสรรเสริญ,, See also: virtues n., pl. อันดับของฑูตสวรรค์, กำลังวังชาของชาย. virtueless adj., Syn. rectitude, merit, value

English-Thai: Nontri Dictionary
virtue(n) คุณงามความดี,คุณธรรม,ความดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
by virtue ofโดยอาศัยอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
by virtue of officeโดยอาศัยอำนาจแห่งตำแหน่งหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cardinal virtueคุณธรรมหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtueคุณธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtue of office, byโดยอาศัยอำนาจแห่งตำแหน่งหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtue of, byโดยอาศัยอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtue, cardinalคุณธรรมหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Virtueการทำดี [TU Subject Heading]
Virtuesความดี [TU Subject Heading]
Virtues (Buddhism)ความดี (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Young Ambassador of Virtueยุวทูตความดี " เป็นโครงการของกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงศึกษา- ธิการ เริ่มโครงการตั้งวันที่ 5 ธันวาคม 2542 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม จริยธรรมและคุณธรรมในบรรดาเยาวชนไทย อันเป็นการเสริมคุณภาพของเยาวชนไทยให้มีครบทั้งความเก่ง ความดี และมีความสุข โดยหวังผลในที่สุดว่าคุณภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ของไทยจะเป็นการเสริมสร้างพื้น ฐานความแข็งแกร่งแก่สังคมไทยและส่งเสริมให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยใน โลกอนาคตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในยุคโลกา- ภิวัฒน์ นอกจากการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรู้คู่คุณธรรมแล้ว โครงการยุวทูตความดียังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนของ ประเทศต่าง ๆ โดยผ่านทางโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (Sister schools - โรงเรียนในประเทศที่ต่างกันที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน) " [การทูต]
Friends of Young Ambassador of Virtueเพื่อนยุวทูตความดี " หมายถึง สถานทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ สถานทูตต่าง ประเทศในประเทศไทย องค์กรหรือภาคเอกชนทั้งของไทยและของต่างประเทศ ที่ตอบรับเป็นผู้สนับสนุนและสนใจที่จะทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในโครงการยุว ทูตความดี " [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Man of virtue(jargon) สัตบุรุษ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
virtueBravery is a great virtue.
virtueBy virtue of frugality he has made a fortune.
virtueHe can't distinguish vice from virtue.
virtueHe got his present position by virtue of his long experience.
virtueHe got membership of the club by virtue of his wealth.
virtueHe got the job by virtue of his father's connections.
virtueHe has succeeded by virtue of his constant efforts rather than his talent.
virtueHe is a man of virtue.
virtueHe succeeded by virtue of diligence.
virtueHe succeeded by virtue of his efforts.
virtueHe was promoted by virtue of his abilities.
virtueHe was too upset to distinguish vice from virtue.
virtueHe won the day by virtue of his strength of will.
virtueHis plan has both virtues and liabilities.
virtueHis weakness cancels out his virtues.
virtueHonesty is a capital virtue.
virtueHonesty is a virtue.
virtueHypocrisy is the homage that vice pays to virtue.
virtueI can tell virtue and vice apart.
virtueIn the old days people valued selflessness. But this generation seems to make a virtue out of selfishness.
virtueIt is a virtue never to tell a lie.
virtueIt is duck soup for a girl of easy virtue to find a new man.
virtueIt's a kind of virtue to keep one's temper.
virtueI was able to study abroad by virtue of the money.
virtueJustice and kindness are virtues.
virtueKindness is a virtue.
virtuePatience is a rare virtue these days.
virtuePatience is the most beautiful virtue.
virtueShe became rich by virtue of hard work and good business sense.
virtueShe got the job by virtue of her youth and enthusiasm.
virtueShe incarnates all womanly virtues.
virtueShowing your real feelings is not considered a virtue in Japan.
virtueSome say the beauty is more important than virtue.
virtueThe first virtue of a painting is to be a feast for the eyes.
virtueThe journalist was too upset to distinguish vice from virtue.
virtueThe man must have succeeded in business by virtue of his efforts.
virtueThe only reward of virtue is virtue.
virtueThey say fine words are no virtue if they're insincere and that's him in a nutshell. He's all talk but doesn't mean a word of it.
virtueThis jacket has the virtue of being easy to wash.
virtueVirtue and vice.
virtueVirtue is its own reward.
virtueYour plan has the virtue of being practical.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลบุญ(n) good deeds, See also: consequence of merit/virtue, Ant. ผลกรรม, Example: คนไทยนิยมสะสมผลบุญด้วยการทำบุญและประกอบการกุศลเพื่อส่งผลไปในชาติหน้า, Thai Definition: ผลที่เกิดจากการกระทำความดี
โดยเหตุที่(conj) because of, See also: owing to, as a result of, due to, in virtue of, Syn. ด้วยเหตุที่, Example: ผู้นำมีคำสั่งให้ตัดสัมพันธ์เด็ดขาดโดยเหตุที่ฝ่ายตรงข้ามทำรุนแรงก่อน, Thai Definition: คำเชื่อมแสดงความเป็นเหตุผล
ความดีงาม(n) goodness, See also: merit, virtue, Syn. ความดี, คุณความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: เยาวชนที่ดีควรประพฤติอยู่ในกรอบของความดีงาม
กุศล(n) merit, See also: good, fortune, luck, meritorious deed, virtue, Syn. บุญกุศล, Example: การจะมีอายุยืน ขึ้นอยู่กับการทำบุญทำกุศล ซึ่งเป็นความเชื่อทางศาสนา กับการทำตัวเป็นคนดีมีศีลธรรม, Thai Definition: สิ่งที่ดีที่ชอบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความดี(n) goodness, See also: virtue, merit, Syn. คุณความดี, ความดีความชอบ, คุณงามความดี, ความดีงาม, Ant. ความชั่ว, Example: ย่ากับฉันช่วยเหลือทำมาหากินช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดแต่ความดีไม่เคยเข้าตาอาเลย
คุณความดี(n) goodness, See also: virtue, merit, meritoriousness, good, great contributions, Syn. คุณธรรม, ความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: ประชาชนได้เห็นคุณความดีของท่านที่ท่านได้ร่วมทำไว้ตั้งแต่ในอดีต
คุณงามความดี(n) goodness, See also: virtue, meritoriousness, merit, good, great contributions, Syn. คุณความดี, คุณธรรม, ความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: แม้ท่านจะมรณภาพไปนาน แล้วแต่ชื่อเสียงและคุณงามความดีของท่านก็ยังเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่สังคมชาวพุทธ, Count Unit: ประการ, อย่าง, ข้อ
คุณธรรม(n) virtue, See also: merit, good, moral, moral principle, goodness, Syn. ความดี, คุณความดี, คุณงามความดี, ความดีงาม, Ant. ความชั่ว, Example: ผู้ที่จะมาเป็นพนักงานสอบสวนต้องเป็นผู้มีคุณธรรมสูง จิตใจดี หนักแน่น และอดทน, Thai Definition: สภาพคุณงามความดี
คุณ(n) advantage, See also: virtue, merit, goodness, value, benefit, Syn. ประโยชน์, ความดี, ข้อดี, Ant. โทษ, ภัย, Example: ความกลัวในสิ่งต่างๆ มีทั้งคุณและโทษต่อตัวเราเอง, Count Unit: ประการ, Thai Definition: ความดีที่มีประจำอยู่ในสิ่งนั้นๆ
พระพุทธคุณ(n) virtues of the Buddha, Example: ข้าพเจ้าขอน้อมกายก้มกราบพระพุทธคุณอันประเสริฐสุดในไตรโลกด้วยเศียรเกล้า, Thai Definition: คุณของพระพุทธเจ้าอย่างย่อที่สุดมี 3 ประการ คือ พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ พระกรุณาคุณ
ส่วนบุญ(n) portion of merit, See also: portion of virtue, Example: เขาได้ทำบุญอุทิศส่วนบุญไปให้ญาติที่เสียไปแล้ว, Thai Definition: ส่วนของบุญ, ผลบุญที่อุทิศให้
สวัสดี(n) prosperity, See also: goodness, progress, virtue, Syn. ความดีงาม, ความเจริญรุ่งเรือง, ความเจริญ, Example: ผู้กระทำพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดชุมนุมเทวดา เพื่อความสวัสดี
อานิสงส์(n) result of merit, See also: virtue, Syn. ผลบุญ, ผลดี, ความดี, Example: ถ้าได้ทำบุญสร้างโบสถ์จะมีอานิสงส์มากกว่าทำบุญอย่างอื่น, Thai Definition: ผลแห่งกุศลกรรม, ผลบุญ
ทศพิธราชธรรม(n) virtues of the king, Example: พระเจ้าอยู่หัวทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมอย่างสมบูรณ์, Count Unit: ประการ, ข้อ, Thai Definition: จริยาวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินควรประพฤติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์ หรือคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง มี 10 ประการ คือ ทาน ศีล บริจาค อาชวะ มัทวะ ตบะ อักโกธะ อวิหิงสา ขันติ อวิโรธนะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
บุญ(n) virtue, See also: merit, good deeds, goodness, Syn. บุญกุศล, Ant. บาป, Example: คงเป็นเพราะผลบุญที่เขาสร้างไว้ เกิดมาชาตินี้เขาเลยสบาย, Thai Definition: ความดี, คุณงามความดี
บารมี(n) popularity, See also: merit, virtue, Example: การได้มีโอกาสสร้างบุญกุศล สร้างบารมีนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่ง, Thai Definition: คุณความดีที่ได้บำเพ็ญมา, คุณสมบัติที่ทำให้ยิ่งใหญ่
บารมี(n) ten virtues, Syn. ทศบารมี, Thai Definition: คุณความดีที่ควรบำเพ็ญมี 10 อย่าง คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ (การออกจากกาม คือ บวช) ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิฏาน เมตตา อุเบกขา
กิตติกรรมประกาศ(n) acknowledgement, See also: repute, recognized virtues, Example: เขาเขียนกิตติกรรมประกาศในวิทยานิพนธ์เป็นอย่างดี, Thai Definition: ข้อความที่กล่าวถึงผลงานและแสดงความขอบคุณบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆ มักเขียนไว้ตอนต้นของวิทยานิพนธ์
การทำบุญทำทาน(n) charity, See also: making merits and virtue, benevolence, Syn. การทำบุญกุศล, การทำบุญ, การทำทาน, การทำบุญทำกุศล, การทำบุญสุนทาน, Ant. การทำบาป, Example: การทำบุญทำทานสามารถทำได้ทุกคนไม่ว่าคนรวยหรือคนจน
โดยอาศัยอำนาจ(adv) by virtue of, Example: ข้อบังคับดังกล่าวเป็นข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ธรรมการย์(n) righteousness, See also: cause of virtue, Syn. กิจอันเป็นธรรม, การกุศล
ธรรมเกษตร(n) kind person, See also: man of pity and virtue, Thai Definition: คนมีใจกรุณา, Notes: (สันสกฤต)
ธรรมคุณ(n) virtue of dharma, Syn. ธัมคุณ, คุณของพระธรรม, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: บทแสดงคุณของพระธรรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ธรรมยุทธ์(n) honest flight, See also: competition in religious matters or virtues, Thai Definition: การแข่งขันกันในความดี, การรบกันในทางธรรม, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธรรมะ(n) dharma, See also: virtue codes of moral, scruples, rectitude, Syn. คุณความดี, ธรรม, ความถูกต้อง, Example: พระสงฆ์เป็นผู้มีธรรมะในใจ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
นวารหาทิคุณ(n) nine kinds of divine virtues, Count Unit: ประการ, Thai Definition: คุณพระพุทธเจ้าเก้าประการ
สิกขา(n) virtue, Example: การที่จะไปสู่ความดับทุกข์ได้นั้น ประการแรกแต่ละคนต้องใฝ่รู้สิกขาด้วยตนเองก่อน, Thai Definition: ข้อที่จะต้องปฏิบัติ ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเรียกว่า ไตรสิกขา, Notes: (บาลี)
ข้อดี(n) merit, See also: strong point, good point, advantage, virtue, Syn. จุดเด่น, Ant. ข้อเสีย, ข้อด้วย, Example: มนุษย์เรามีข้อดีข้อด้วยแตกต่างกันไป, Count Unit: ประการ, ข้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อานิสงส์[ānisong] (n) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result  FR: mérite [m] ; valeur [f]
บารมี[bāramī] (n) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma  FR: prestige [m] ; influence [f]
โดยอาศัย[dōi āsai] (x) EN: by means of ; relying on ; with the aid of ; using ; through ; by virtue of ; by resorting to  FR: à l'aide de ; à force de
โดยอาศัยอำนาจ[dōi āsai amnāt] (x) EN: by virtue of
โดยเหตุที่[dōi hēt thī] (x) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; in virtue of  FR: d'autant que
ห้องเรียนเสมือนจริง[hǿngrīen sameūoen jing] (n, exp) EN: virtual classroom  FR: classe virtuelle [f]
ห้องสมุดเสมือนจริง[hǿngsamut sameūoen jing] (n, exp) EN: virtual library  FR: bibliothèque virtuelle [f]
จวน[jūan] (adv) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; virtually ; soon  FR: presque ; quasiment ; pratiquement ; virtuellement
การทำบุญทำทาน[kān thambun tham thān] (n, exp) EN: charity ; making merits and virtue ; benevolence
การทดลองเสมือนจริง[kān thotløng sameūoen jing] (n, exp) EN: virtual experiment  FR: expérience virtuelle [f]
เกือบจะ[keūap ja] (adv) EN: about ; virtually  FR: pratiquement ; virtuellement
คุณ[khun] (x) EN: merit ; goodness ; advantage ; virtue ; worth ; services  FR: mérite [m] ; vertu [f]
คุณความดี[khun khwāmdī] (n) EN: goodness ; virtue ; merit ; meritoriousness ; good ; great contributions  FR: vertu [f] ; mérite [m]
คุณธรรม[khunnatham] (n) EN: virtue ; merit ; good ; moral ; moral principle ; goodness  FR: bonté [f] ; humanité [f] ; vertu [f]
ความดี[khwāmdī] (n) EN: goodness ; virtue ; merit  FR: bonté [f] ; vertu [f]
ความดีงาม[khwām dī-ngām] (n, exp) EN: goodness ; merit ; virtue
โลกเสมือนจริง[lōk sameūoen jing] (n, exp) EN: virtual world  FR: monde virtuel [m]
ภาพเสมือน[phāp sameūoen] (n, exp) EN: virtual image  FR: image virtuelle [f]
รายการสินค้าเสมือนจริง[rāikān sinkhā sameūoen jing] (n, exp) EN: virtual catalog  FR: catalogue virtuel [m]
เสมือน[sameūoen] (x) EN: likewise ; as if ; similarly ; quasi ; be like ; seem  FR: comme si ; quasi ; virtuellement
เสมือนจริง[sameūoen jing] (adj) EN: virtual  FR: virtuel
ศุภ[suppha] (n) EN: virtue ; moral excellence  FR: vertu [f]
ธรรม[tham] (n) EN: good ; righteousness ; virtue ; morality ; truth ; right principles ; scruples  FR: vertu [f] ; moralité [f] ; droiture [f] ; justice [f]
ธรรมะ[thamma] (n) EN: dharma ; dhamma ; virtue codes of moral ; scruples ; rectitude  FR: dharma [m] ; dhamma [m] ; enseignements du Bouddha [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
VIRTUE V ER1 CH UW0
VIRTUES V ER1 CH UW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
virtue (n) vˈɜːʳtʃuː (v @@1 ch uu)
virtues (n) vˈɜːʳtʃuːz (v @@1 ch uu z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dé, ㄉㄜˊ, ] Germany; virtue; goodness; morality; ethics; kindness; favor; character; kind, #1,188 [Add to Longdo]
道德[dào dé, ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ, ] virtue; morality; ethics; moral, #1,989 [Add to Longdo]
美德[měi dé, ㄇㄟˇ ㄉㄜˊ, ] virtue, #12,472 [Add to Longdo]
上岸[shàng àn, ㄕㄤˋ ㄢˋ, ] to land; to disembark; to abandon a boat and go ashore; fig. to give up evil ways and return to virtue, #15,725 [Add to Longdo]
功德[gōng dé, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ, ] achievements and virtue, #20,380 [Add to Longdo]
关羽[Guān Yǔ, ㄍㄨㄢ ㄩˇ, / ] Guan Yu (-219), general of Shu and blood-brother of Liu Bei in Romance of the Three Kingdoms, fearsome fighter famous for virtue and loyalty; posthumously worshipped and identified with the guardian Bodhisattva Sangharama, #21,913 [Add to Longdo]
品学兼优[pǐn xué jiān yōu, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄢ ㄧㄡ, / ] excelling both in morals and studies (成语 saw); top marks for studies and for behaviour (at school); a paragon of virtue and learning, #33,835 [Add to Longdo]
出人头地[chū rén tóu dì, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄊㄡˊ ㄉㄧˋ, / ] outstanding (成语 saw); a pinnacle of virtue and ability, #35,511 [Add to Longdo]
德高望重[dé gāo wàng zhòng, ㄉㄜˊ ㄍㄠ ㄨㄤˋ ㄓㄨㄥˋ, ] a person of virtue and prestige; a person of good moral standing and reputation, #37,786 [Add to Longdo]
五常[wǔ cháng, ㄨˇ ㄔㄤˊ, ] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas, #39,436 [Add to Longdo]
孝道[xiào dao, ㄒㄧㄠˋ ㄉㄠ˙, ] filial piety (Confucian virtue); to be a good son or daughter, #42,916 [Add to Longdo]
德治[dé zhì, ㄉㄜˊ ㄓˋ, ] rule by virtue; rule by setting virtuous example (Confucian ideal), #43,094 [Add to Longdo]
伸张[shēn zhāng, ㄕㄣ ㄓㄤ, ] to uphold (e.g. justice or virtue); to promote, #51,850 [Add to Longdo]
明德[Míng dé, ㄇㄧㄥˊ ㄉㄜˊ, ] highest virtue; illustrious virtue; Middlebury (College), #62,294 [Add to Longdo]
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, / ] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功, #68,873 [Add to Longdo]
师表[shī biǎo, ㄕ ㄅㄧㄠˇ, / ] paragon of virtue and learning; exemplary character, #78,555 [Add to Longdo]
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ㄨˇ ㄔㄤˊ, / ] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信), #90,588 [Add to Longdo]
善有善报[shàn yǒu shàn bào, ㄕㄢˋ ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ ㄅㄠˋ, / ] virtue has its rewards (成语 saw); one good turn deserves another, #96,179 [Add to Longdo]
激浊扬清[jī zhuó yáng qīng, ㄐㄧ ㄓㄨㄛˊ ㄧㄤˊ ㄑㄧㄥ, / ] lit. drain away filth and bring in fresh water (成语 saw); fig. dispel evil and usher in good; eliminate vice and exalt virtue, #121,750 [Add to Longdo]
盛德[shèng dé, ㄕㄥˋ ㄉㄜˊ, ] splendid virtue; majestic moral character; great kindness, #193,229 [Add to Longdo]
隐恶扬善[yǐn è yáng shàn, ㄧㄣˇ ㄜˋ ㄧㄤˊ ㄕㄢˋ, / ] to praise the virtue of sb or sth while concealing their faults, #216,678 [Add to Longdo]
劝化[quàn huà, ㄑㄩㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to persuade; to urge virtue (in Buddhism), #226,614 [Add to Longdo]
弃邪归正[qì xié guī zhèng, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄝˊ ㄍㄨㄟ ㄓㄥˋ, / ] to give up evil and return to virtue, #228,505 [Add to Longdo]
劝善惩恶[quàn shàn chéng è, ㄑㄩㄢˋ ㄕㄢˋ ㄔㄥˊ ㄜˋ, / ] to encourage virtue and punish evil (成语 saw), #245,355 [Add to Longdo]
改恶向善[gǎi è xiàng shàn, ㄍㄞˇ ㄜˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄢˋ, / ] turn away from evil and follow virtue, #369,010 [Add to Longdo]
疏财仗义[shū cái zhàng yì, ㄕㄨ ㄘㄞˊ ㄓㄤˋ ㄧˋ, / ] distributing money, fighting for virtue (成语 saw); fig. generous in helping the needy, #376,153 [Add to Longdo]
德薄能鲜[dé bó néng xiǎn, ㄉㄜˊ ㄅㄛˊ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄢˇ, / ] little virtue and meager abilities (成语 saw); I'm a humble person and not much use at anything (Song writer Ouyang Xiu 欧阳修), #379,861 [Add to Longdo]
四德[sì dé, ㄙˋ ㄉㄜˊ, ] four Confucian injunctions 孝悌忠信 (for men) - namely piety 孝 to one's parents, respect 悌 to one's older brother, loyalty 忠 to one's monarch, faith 信 to one's male friends; the four Confucian virtues for women of morality 德, physical charm 容, propriety in sp, #396,190 [Add to Longdo]
扬清激浊[yáng qīng jī zhuó, ㄧㄤˊ ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄓㄨㄛˊ, / ] lit. drain away filth and bring in fresh water (成语 saw); fig. dispel evil and usher in good; eliminate vice and exalt virtue, #419,065 [Add to Longdo]
澡身浴德[zǎo shēn yù dé, ㄗㄠˇ ㄕㄣ ㄩˋ ㄉㄜˊ, ] to bathe the body and cleanse virtue (成语 saw); to improve oneself by meditation; cleanliness is next to godliness, #991,924 [Add to Longdo]
善有善报,恶有恶报[shàn yǒu shàn bào, e4 you3 e4 bao4, ㄕㄢˋ ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ ㄅㄠˋ, è yǒu è bào, ㄜˋ ㄧㄡˇ ㄜˋ ㄅㄠˋ, / ] Virtue has its reward, evil its retribution [Add to Longdo]
彰善癉惡[zhāng shàn dàn è, ㄓㄤ ㄕㄢˋ ㄉㄢˋ ㄜˋ, / ] to distinguish good and evil (成语 saw); to uphold virtue and condemn evil; to praise good and expose vice [Add to Longdo]
挂羊头,卖狗肉[guà yáng tóu, mai4 gou3 rou4, ㄍㄨㄚˋ ㄧㄤˊ ㄊㄡˊ, mài gǒu ròu, ㄇㄞˋ ㄍㄡˇ ㄖㄡˋ, / ] to hang a sheep's head while selling dog meat (成语 saw); to cheat; dishonest advertising; wicked deeds carried out under banner of virtue [Add to Longdo]
疏财重义[shū cái zhòng yì, ㄕㄨ ㄘㄞˊ ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ, / ] distributing money, supporting virtue (成语 saw); fig. to give generously in a public cause [Add to Longdo]
道高一尺,魔高一丈[dào gāo yī chǐ, mo2 gao1 yi1 zhang4, ㄉㄠˋ ㄍㄠ ㄧ ㄔˇ, mó gāo yī zhàng, ㄇㄛˊ ㄍㄠ ㄧ ㄓㄤˋ, ] virtue is one foot tall, the devil ten foot (成语 saw); It takes constant vigilance to stave off evil. [Add to Longdo]
陀罗尼[tuó luó ní, ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄋㄧˊ, / ] incantation (Sanskrit: dharani); religious chant (promoting virtue and obstructing evil) [Add to Longdo]
魔高一丈,道高一尺[mó gāo yī zhàng, dao4 gao1 yi1 chi3, ㄇㄛˊ ㄍㄠ ㄧ ㄓㄤˋ, dào gāo yī chǐ, ㄉㄠˋ ㄍㄠ ㄧ ㄔˇ, ] the devil is ten foot tall, virtue one foot (成语 saw); It takes constant vigilance to stave off evil. [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address [Add to Longdo]
Adressierung {f}; Adressieren {n} | abgekürzte Adressierung | absolute Adressierung | direkte Adressierung | indirekte Adressierung | indizierte Adressierung | relative Adressierung | unmittelbare Adressierung | virtuelle Adressierung | Adressierung über Basisadresseaddressing | abbreviated addressing | absolute addressing | direct addressing | indirect addressing | indexed addressing | relative addressing | immediate addressing | virtual addressing | base displacement addressing [Add to Longdo]
Arbeit {f} [phys.] | Prinzip der virtuellen Arbeitwork | principle of virtual work [Add to Longdo]
Kardinaltugend {f}cardinal virtue [Add to Longdo]
ein leichtes Mädchena lady of easy virtue [Add to Longdo]
Speicher {m} [comp.] | aktiver Speicher | löschbarer Speicher | seitenorientierter Speicher | virtueller Speicher; virtueller Arbeitsspeichermemory; storage; store | active storage | erasable storage | paging area memory (PAM) | virtual memory [Add to Longdo]
Tugend {f} | Tugend und Laster | aus der Not eine Tugend machenvirtue | virtues and vices | to make a virtue (out) of necessity [Add to Longdo]
Verrückung {f} | Prinzip der virtuellen Verrückungendisplacement | principle of virtual displacements [Add to Longdo]
Wert {m}virtue [Add to Longdo]
Wirksamkeit {f}; Vorzug {m}; Wert {m}virtue [Add to Longdo]
kraft: vermöge {prp; +Genitiv} (gehoben) | kraft seines Amtes | kraft Gesetzesby virtue of; in virtue of | by virtue of his office | by law [Add to Longdo]
virtuell {adj} | virtuelle Verbindungvirtual | virtual circuit [Add to Longdo]
VR : Virtuelle RealitätVR : virtual reality [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
偉徳[いとく, itoku] (n) (obsc) outstanding virtue [Add to Longdo]
威徳[いとく, itoku] (n) virtue and influence; virtue and authority [Add to Longdo]
易姓革命[えきせいかくめい, ekiseikakumei] (n) revolution (change of dynasty) decreed by Heaven when the incumbent emperor is found lacking in moral virtue (old Chinese political thought) [Add to Longdo]
遺徳[いとく, itoku] (n) benefit from ancestors' virtue [Add to Longdo]
一徳[いっとく, ittoku] (n) virtue [Add to Longdo]
学徳[がくとく, gakutoku] (n) learning and virtue [Add to Longdo]
乾徳[けんとく, kentoku] (n) emperor's virtue [Add to Longdo]
君子[くんし, kunshi] (n) man of virtue; person of high rank; wise man; (P) [Add to Longdo]
薫化[くんか, kunka] (n,vs) influencing people by one's virtue [Add to Longdo]
景仰[けいこう;けいぎょう, keikou ; keigyou] (n,vs) adoration; admiration; reverence; love of virtue [Add to Longdo]
見ず転;不見転[みずてん, mizuten] (n) (1) (uk) (See 不見転芸者・みずてんげいしゃ) loose morals (e.g. of a geisha); easy virtue; (2) impulse; whim [Add to Longdo]
謙譲の美徳[けんじょうのびとく, kenjounobitoku] (n) modest virtue [Add to Longdo]
[けん, ken] (n,adj-na) (arch) intelligence; genius; scholarship; virtue [Add to Longdo]
五常[ごじょう, gojou] (n) the five cardinal Confucian virtues (justice, politeness, wisdom, fidelity and benevolence) [Add to Longdo]
五徳[ごとく, gotoku] (n) (1) the five virtues; (2) tripod; three or four-legged kettle stand; (3) family crest in the shape of such an object [Add to Longdo]
公徳[こうとく, koutoku] (n) civic virtues; official morality [Add to Longdo]
効き目(P);利き目(P);効目;利目[ききめ, kikime] (n) effect; virtue; efficacy; impression; (P) [Add to Longdo]
効能(P);功能[こうのう(P);くのう(功能)(ok), kounou (P); kunou ( kou nou )(ok)] (n) effect; efficacy; virtue; benefit; (P) [Add to Longdo]
行徳[ぎょうとく, gyoutoku] (n) {Buddh} virtue gained by practising Buddhism [Add to Longdo]
高徳[こうとく, koutoku] (n,adj-na) eminent virtue [Add to Longdo]
才徳[さいとく, saitoku] (n) intelligence and virtue [Add to Longdo]
三徳[さんとく, santoku] (n) three primary virtues [Add to Longdo]
士君子[しくんし, shikunshi] (n) gentleman; man of learning and virtue [Add to Longdo]
主治効能[しゅじこうのう, shujikounou] (n) chief virtue (of a medicine) [Add to Longdo]
淑徳[しゅくとく, shukutoku] (n) womanly virtues; (P) [Add to Longdo]
俊豪[しゅんごう, shungou] (n) talent; man of outstanding learning and virtue [Add to Longdo]
俊徳[しゅんとく, shuntoku] (n) great virtue [Add to Longdo]
彰徳[しょうとく, shoutoku] (n,vs) (obsc) public praise; making another's virtues well-known [Add to Longdo]
神徳[しんとく, shintoku] (n) divine virtues [Add to Longdo]
人徳[じんとく;にんとく, jintoku ; nintoku] (n) natural virtue; personal virtue [Add to Longdo]
[じん(P);にん, jin (P); nin] (n) (1) (じん only) benevolence (esp. as a virtue of Confucianism); consideration; compassion; humanity; charity; (2) (じん only) human; (3) kernel; (4) (じん only) (See 核小体) nucleolus; (P) [Add to Longdo]
仁義礼智信[じんぎれいちしん, jingireichishin] (n) the 5 Confucian virtues (benevolence, justice, courtesy, wisdom, and sincerity) [Add to Longdo]
仁者[じんしゃ, jinsha] (n) man of virtue; humanitarian [Add to Longdo]
仁人[じんじん, jinjin] (n) man of virtue; humanitarian [Add to Longdo]
盛徳[せいとく, seitoku] (n) splendid virtue [Add to Longdo]
聖人君子[せいじんくんし, seijinkunshi] (n) person of lofty virtue; man of noble character; perfect person; saint [Add to Longdo]
聖人賢者[せいじんけんじゃ, seijinkenja] (n) person of lofty virtue and great wisdom [Add to Longdo]
聖徳[せいとく, seitoku] (n) imperial virtue [Add to Longdo]
前哲[ぜんてつ, zentetsu] (n) former men of wisdom and virtue [Add to Longdo]
善心[ぜんしん, zenshin] (n) virtue; moral sense; conscience [Add to Longdo]
善道[ぜんどう, zendou] (n) path of virtue; righteousness [Add to Longdo]
善徳[ぜんとく, zentoku] (n) virtues [Add to Longdo]
善良[ぜんりょう, zenryou] (adj-na,n,adj-no) goodness; excellence; virtue; (P) [Add to Longdo]
大人[たいじん, taijin] (n) (1) man of substance or virtue; gentleman; (2) giant [Add to Longdo]
大和撫子[やまとなでしこ;ヤマトナデシコ, yamatonadeshiko ; yamatonadeshiko] (n) (1) (uk) (See 撫子・1) large pink (Dianthus superbus var. longicalycinus); (2) woman who displays the feminine virtues of old Japan [Add to Longdo]
知解;智解[ちかい, chikai] (n) (obsc) being enlightened by virtue of knowledge [Add to Longdo]
知徳[ちとく, chitoku] (n) knowledge and virtue [Add to Longdo]
知徳円満[ちとくえんまん, chitokuenman] (n,adj-na) having both (wide) knowledge and (high) virtue [Add to Longdo]
知徳兼備[ちとくけんび, chitokukenbi] (n,vs) having both (wide) knowledge and (high) virtue [Add to Longdo]
知徳合一[ちとくごういつ, chitokugouitsu] (n) the unity of knowledge and virtue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 virtue
   n 1: the quality of doing what is right and avoiding what is
      wrong [syn: {virtue}, {virtuousness}, {moral excellence}]
   2: any admirable quality or attribute; "work of great merit"
     [syn: {merit}, {virtue}] [ant: {demerit}, {fault}]
   3: morality with respect to sexual relations [syn: {virtue},
     {chastity}, {sexual morality}]
   4: a particular moral excellence

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top