ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*vests*

V EH1 S T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vests, -vests-
CMU English Pronouncing Dictionary
VESTS V EH1 S T S
DIVESTS D AY0 V EH1 S T S
INVESTS IH2 N V EH1 S T S
HARVESTS HH AA1 R V AH0 S T S
REINVESTS R IY2 IH0 N V EH1 S T S
REINVESTS R IY2 IH0 N V EH1 S S
REINVESTS(2) R IY2 IH0 N V EH1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vests (v) vˈɛsts (v e1 s t s)
divests (v) dˈaɪvˈɛsts (d ai1 v e1 s t s)
invests (v) ˈɪnvˈɛsts (i1 n v e1 s t s)
harvests (v) hˈaːvɪsts (h aa1 v i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人寿年丰[rén shòu nián fēng, ㄖㄣˊ ㄕㄡˋ ㄋㄧㄢˊ ㄈㄥ, 寿 / ] long-lived people, rich harvests (成语 saw); stable and affluent society; prosperity, #192,024 [Add to Longdo]
二代[èr dài, ㄦˋ ㄉㄞˋ, ] secondary; twice in the year (of generations of insects, harvests etc) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ernte {f}; Lese {f}; Ausbeute {f}; Ertrag {m} | Ernten {pl} | Einbringen der Ernteharvest | harvests | harvest home [Add to Longdo]
Missernte {f} | Missernten {pl}bad harvest | bad harvests [Add to Longdo]
Unterjacke {f} | Unterjacken {pl}undervest | undervests [Add to Longdo]
(sich) besonders kirchlich bekleiden | bekleidend | bekleidet | bekleidetto vest | vesting | vested | vests [Add to Longdo]
ernten; abernten; (Ernte) einbringen | erntend; aberntend; einbringend | geerntet; abgeerntet; eingebracht | er/sie erntet | ich/er/sie erntete | er/sie hat/hatte geerntetto harvest | harvesting | harvested | he/she harvests | I/he/she harvested | he/she has/had harvested [Add to Longdo]
investieren | investierend | investiert | investiert | investierte | nicht investiertto invest | investing | invested | invests | invested | uninvested [Add to Longdo]
neu investieren | neu investierend | neu investiert | investiert neu | investierte neuto reinvest | reinvesting | reinvested | reinvests | reinvested [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お稲荷さん;御稲荷さん[おいなりさん, oinarisan] (n) (1) (hon) (See 稲荷・1) Inari (god of harvests, wealth, fertility, etc.); (2) (hon) (See 稲荷・2) Inari shrine; (3) (pol) (See 稲荷鮨) Inari-zushi (sushi wrapped in fried tofu) [Add to Longdo]
稲荷[いなり, inari] (n) (1) (See 稲魂) Inari (god of harvests, Uka-no-Mitama); (2) Inari shrine; Fushimi Inari shrine (in Kyoto); (3) (See 狐・1) fox (said to be messengers of Inari); (4) (See 油揚げ・1) fried tofu (said to be a favourite food of foxes); (5) (abbr) Inari-zushi; (P) [Add to Longdo]
宇賀の神[うかのかみ, ukanokami] (n) (obsc) (See 宇賀神) god of harvests and wealth (syncretized with Saraswati, and often taking the form of a heavenly woman, a white snake or a fox) [Add to Longdo]
宇賀神[うがじん;うかじん, ugajin ; ukajin] (n) god of harvests and wealth (syncretized with Saraswati, and often taking the form of a heavenly woman, a white snake or a fox) [Add to Longdo]
御斎会[ごさいえ;みさいえ, gosaie ; misaie] (n) (See 金光明最勝王経) imperial event at which high monks recited the Golden Light Sutra to pray for national security and good harvests (held annually at the palace from the 8th to the 14th of the first lunar month, between the Nara and Muromachi periods) [Add to Longdo]
社日[しゃにち;しゃじつ, shanichi ; shajitsu] (n) (See 戊) "tsuchinoe" day that falls closest to the vernal or autumnal equinox (a day of religious significance for harvests) [Add to Longdo]
春社[しゅんしゃ, shunsha] (n) (See 社日,戊・つちのえ) spring "tsuchinoe" day that falls closest to the vernal equinox (a day of religious significance for harvests) [Add to Longdo]
田の神[たのかみ, tanokami] (n) deity of rice fields and harvests [Add to Longdo]
豊作飢饉[ほうさくききん, housakukikin] (n) impoverishment of farmers because of a bumper harvest; decline in farmers' income caused by the sharply lower farm prices as a result of bumper harvests [Add to Longdo]
豊作貧乏[ほうさくびんぼう, housakubinbou] (n) impoverishment of farmers because of a bumper harvest; decline in farmers' income caused by the sharply lower farm prices as a result of bumper harvests [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top