ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*vestment*

V EH1 S T M EH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vestment, -vestment-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
investment horizon(n) ระยะเวลาในการลงทุน

English-Thai: Longdo Dictionary
investment banker(n) วาณิชธนากร
investment banking(n) วาณิชธนกิจ เช่น Investment banking plays a huge role in the workings of Wall Street. Whether raising capital through an IPO or advising on a merger / acquisition, companies and business owners rely on the service investment bankers provide.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vestment(n) เสื้อคลุมซึ่งพระใส่ทำพิธีทางศาสนาในโบสถ์, Syn. robe, gown
investment(n) การลงทุน, Syn. speculation, venture
investment(n) เงินลงทุน, Syn. stake, ante

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capital investment)n. ทุนทั้งหมดที่ลงสำหรับกิจการหนึ่ง
investment(อินเวสทฺ'เมินทฺ) n. การลงทุน,เงินลงทุน,การมอบอำนาจหน้าที่,การมอบตำแหน่ง,สิ่งปกคลุม,เสื้อผ้าอาภรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
investment(n) การลงทุน,การซื้อหุ้น,เงินลงทุน,การให้,การมอบตำแหน่ง
vestment(n) เครื่องแต่งกาย,เสื้อคลุม,เสื้อนอก,เครื่องยศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refractory investmentวัสดุทำเบ้าทนไฟ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
soldering investmentวัสดุทำเบ้าเพื่อเชื่อม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
sectional investmentเบ้าแยกส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
yield upon investmentผลตอบแทนจากการลงทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
casting investmentวัสดุทำเบ้าเพื่อหล่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
capital investmentการลงทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
investmentการลงทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
investment๑. เบ้า๒. วัสดุทำเบ้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
investment castชิ้นหล่อวัสดุทำเบ้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
investment companyบริษัทจัดการลงทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
investment insuranceการประกันภัยการลงทุน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
investmentการลงทุน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural investmentการลงทุนภาคเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Benefit investment periodช่วงของการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Capital investmentการลงทุนในทรัพย์สินประเภททุน [เศรษฐศาสตร์]
Preinvestment studyการพิจารณาศึกษาก่อนการลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Public investmentการลงทุนภาครัฐ [เศรษฐศาสตร์]
Complementary investmentการเสริมการลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Investment commitmentภาระผูกพันในการลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Investment disputeข้อพิพาทในการลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Investment followupการติดตามผลการลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Investment priorityลำดับความสำคัญในการลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Investment returnผลตอบแทนการลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Investment tax creditเครดิตภาษีเพื่อการลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Investment trustทรัสต์เพื่อการลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Multilateral Investment Guarantee Agencyสำนักประกันการลงทุนพหุภาคี [เศรษฐศาสตร์]
Equity investmentการลงทุนในหุ้นทุน [เศรษฐศาสตร์]
Investment Bankวาณิชยกิจ, Example: มุ่งไปที่การออกหลักทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น และหุ้นกู้ และนำหลักทรัพย์นั้นไปขายให้กับลูกค้าของบริษัท [ธุรกิจ]
Real Estate Investment Trustกองทุนอสังหาริมทรัพย์ [ธุรกิจ]
Foreign investment fundกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ, Example: กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้พิจารณาอนุญาตให้มีการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ในวงเงินจำกัดในแต่ละปี ต้องนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน เว้นแต่เป็นกรณีเงินฝากในประเทศ เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงานของกองทุน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน เป็นต้น [ตลาดทุน]
Market for Alternative Investmentตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ, Example: จัดตั้งภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งระดมทุนให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นอุตสาหกรรมการส่งออก อุตสาหกรรมที่รัฐบาลมุ่งให้การส่งเสริมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ หรืออุตสาหกรรมการผลิตที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 และได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2542 [ตลาดทุน]
Investment bankธนาคารการลงทุน, Example: สถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็น underwriter (ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์) หรือ agent (ตัวแทนจัดจำหน่ายหลักทรัพย์) โดยเป็นคนกลางระหว่างบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับประชาชนผู้ต้องการลงทุน หน้าที่ของ investment bank เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษาก่อนการออกหุ้นจำหน่ายแก่ประชาชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ ก.ล.ต. พิจารณาการจะเสนอขายหลักทรัพย์ แนะนำราคาขายที่เหมาะสม จัดตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายและจัดการการจัดจำหน่ายนอกจากหุ้นออกใหม่ investment bank ให้บริการจัดจำหน่ายหุ้นที่ออกจำหน่ายไปแล้วด้วย โดยการนำจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ต้องการขายมาจัดจำหน่ายทั่วไปหรือเจรจาต่อรองหาผู้ซื้อ ธนาคารการลงทุนยังอาจให้บริการรับซื้อคืน (maintain markets) หุ้นที่ตนจัดจำหน่ายออกไปแล้วด้วย รวมถึงให้บริการจัดหาผู้ซื้อในกรณีลูกค้าต้องการขายหุ้นแบบ private placement ด้วย investment bank ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เป็น broker (นายหน้า) และ dealer (ผู้ค้าหลักทรัพย์) ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรองด้วย รวมทั้งอาจให้บริการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน [ตลาดทุน]
Investment bankerธนาคารการลงทุน, Example: สถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็น underwriter (ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์) หรือ agent (ตัวแทนจัดจำหน่ายหลักทรัพย์) โดยเป็นคนกลางระหว่างบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับประชาชนผู้ต้องการลงทุน หน้าที่ของ investment bank เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษาก่อนการออกหุ้นจำหน่ายแก่ประชาชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ ก.ล.ต. พิจารณาการจะเสนอขายหลักทรัพย์ แนะนำราคาขายที่เหมาะสม จัดตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายและจัดการการจัดจำหน่ายนอกจากหุ้นออกใหม่ investment bank ให้บริการจัดจำหน่ายหุ้นที่ออกจำหน่ายไปแล้วด้วย โดยการนำจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ต้องการขายมาจัดจำหน่ายทั่วไปหรือเจรจาต่อรองหาผู้ซื้อ ธนาคารการลงทุนยังอาจให้บริการรับซื้อคืน (maintain markets) หุ้นที่ตนจัดจำหน่ายออกไปแล้วด้วย รวมถึงให้บริการจัดหาผู้ซื้อในกรณีลูกค้าต้องการขายหุ้นแบบ private placement ด้วย investment bank ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เป็น broker (นายหน้า) และ dealer (ผู้ค้าหลักทรัพย์) ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรองด้วย รวมทั้งอาจให้บริการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน [ตลาดทุน]
Investment companyบริษัทจัดการลงทุน, Example: บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการลงทุนโดยได้รับค่าธรรมเนียมเป็นผลตอบแทน บริษัทจัดการลงทุนจะจัดตั้งกองทุนรวมขึ้นมาโดยออกหน่วยลงทุนระดมเงินเข้ากองทุนรวม แล้วจัด สรรเงินที่ระดมได้ไปลงทุนต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนรวมนั้น ๆ บริษัทประเภทนี้อาจเรียกว่า management company ด้วย บริษัทจัดการลงทุนช่วยให้เงินของผู้ลงทุนรายย่อยและผู้ลงทุนที่ยังขาดความรู้และทักษะการลงทุนในหลักทรัพย์ สามารถลงทุนได้อย่างมืออาชีพ มีการกระจายการลงทุนและมีสภาพคล่อง [ตลาดทุน]
Investment management companyบริษัทจัดการลงทุน, Example: บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการลงทุนโดยได้รับค่าธรรมเนียมเป็นผลตอบแทน บริษัทจัดการลงทุนจะจัดตั้งกองทุนรวมขึ้นมาโดยออกหน่วยลงทุนระดมเงินเข้ากองทุนรวม แล้วจัด สรรเงินที่ระดมได้ไปลงทุนต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนรวมนั้น ๆ บริษัทประเภทนี้อาจเรียกว่า management company ด้วย บริษัทจัดการลงทุนช่วยให้เงินของผู้ลงทุนรายย่อยและผู้ลงทุนที่ยังขาดความรู้และทักษะการลงทุนในหลักทรัพย์ สามารถลงทุนได้อย่างมืออาชีพ มีการกระจายการลงทุนและมีสภาพคล่อง [ตลาดทุน]
Return on investmentผลตอบแทนจากการลงทุน, Example: ผู้ลงทุนในกองทุนรวมจะได้รับผลตอบแทนใน 2 ลักษณะ ได้แก่ กำไรจากการขายหน่วยลงทุนและเงินปันผลของกองทุนรวม เงินปันผลหมายถึงส่วนแบ่งกำไรของกองทุนนั้น ๆ (ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล) ถ้าเป็นบุคคลธรรมดารับเงินปันผลจะถูกหักภาษี 10 % หรือนำมารวมคำนวณภาษีปลายปีในอัตราก้าวหน้า [ตลาดทุน]
The Association of Investment Management Companiesสมาคมบริษัทจัดการลงทุน, Example: เป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2537 เป็นศูนย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์ประเภทบริษัทจัดการลงทุน ในอันที่จะสร้างมาตรฐานและพัฒนาการประกอบธุรกิจด้านนี้ พัฒนาการลงทุนและตลาดทุนไทย รักษาผลประโยชน์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในกองทุนรวม [ตลาดทุน]
Bank investmentsการลงทุนของธนาคาร [TU Subject Heading]
Capital investmentsการลงทุนด้วยเงินทุน [TU Subject Heading]
Guidelines on the treatment of foreign direct investmentแนวทางการคุ้มครองการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Investment advisorsที่ปรึกษาการลงทุน [TU Subject Heading]
Investment analysisการวิเคราะห์การลงทุน [TU Subject Heading]
Investment guaranty insuranceประกันคุ้มครองการลงทุน [TU Subject Heading]
Investmentsการลงทุน [TU Subject Heading]
Investments, Americanการลงทุนของสหรัฐอเมริกา [TU Subject Heading]
Investments, Australianการลงทุนของออสเตรเลีย [TU Subject Heading]
Investments, Chineseการลงทุนของจีน [TU Subject Heading]
Investments, Europeanการลงทุนของยุโรป [TU Subject Heading]
Investments, Foreignการลงทุนของต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Investments, Foreign (International law)การลงทุนของต่างประเทศ (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Investments, Japaneseการลงทุนของญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Investments, Koreanการลงทุนของเกาหลี [TU Subject Heading]
Investments, Taiwanการลงทุนของไต้หวัน [TU Subject Heading]
Investments, Thaiการลงทุนของไทย [TU Subject Heading]
Public investmentsการลงทุนสาธารณะ [TU Subject Heading]
Real estate investmentการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Real estate investment trustsกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Saving and investmentการออมกับการลงทุน [TU Subject Heading]
Small business investment compainesบริษัทลงทุนในธุรกิจขนาดย่อม [TU Subject Heading]
Trade-related investment measuresมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวกับการค้า [TU Subject Heading]
Agreement on Promotion and Protection of Investmentsความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน [การทูต]
ASEAN Heads of Investment Agenciesการประชุมหัวหน้าหน่วยงานด้านการลงทุนของอาเซียน [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
divestment(n) การเลิกกิจการ
International Investment Business(n) นิติบุคคลต่างประเทศ
unfunded investmentการลงทุนที่่ไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vestmentA 6% yield is guaranteed on the investment.
vestmentA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
vestmentAside from his salary, he receives money from investments.
vestmentCapital investments planned by major Japanese businesses for this year have been revised upward in view of an improving economic outlook.
vestmentEducation is an investment in the future.
vestmentForeign direct investments in China amounted to $3 billion last year.
vestmentHe lost a lot of money in the stock investment.
vestmentI heard that he was very experienced in overseas investments.
vestmentI'm eager to be allowed to do more private-sector investment.
vestmentInvestment bankers are tearing their hair out over the crash.
vestmentJapan's foreign direct investment reached $10 billion last year.
vestmentMy investments earn about 10 percent a year.
vestment"Risk money" refers to funds placed in investments that seek high-return, although high-risk, investments.
vestmentShe benefited from the sound investment.
vestmentStock investments do not always yield profit.
vestmentThe business will yields a fair return on the investment.
vestmentThe government's investment will create many jobs.
vestmentThe investment now yields him 6%.
vestmentThe return on the investment will be high.
vestmentThey obtained a yield of 8 percent on their investment.
vestmentThis new investment will multiply our profit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บีโอไอ(n) BOI, See also: Board of Investment, Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สกท.(n) Office of the Board of Investment, See also: BOI, Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สกท.(n) Board of Investment, See also: BOI, Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ร่วมทุน(v) jointly own business, See also: share investment, Syn. ร่วมหุ้น, Example: คุณพ่อได้ร่วมทุนกับเพื่อนๆ อีกสองคนเปิดร้านหนังสือ, Thai Definition: ร่วมลงทุน
เงินลงทุน(n) investment, See also: investment fund, Syn. เงินทุน, Example: โรงงานขนาดเล็กแห่งนี้ใช้เงินลงทุนในการก่อตั้งมากพอๆ กับโรงงานขนาดกลาง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(n) Office of the Board of Investment, Example: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีมติเมื่อ 13 สิงหาคม 2541 ดำเนินมาตรการเพื่อเร่งรัดการส่งออก
ตรีจีวร(n) three vestments of a Buddhist monk, See also: a suit of yellow robes for a Buddhist priest, Syn. ผ้าไตร, Example: ก่อนที่นาคจะรับตรีจีวร นาคจะต้องกราบบิดามารดาเสียก่อน, Count Unit: ผืน, Thai Definition: ผ้าของภิกษุ คือ อันตรวาสก (สบง) อุตรสงค์ (จีวร) และสังฆาฏิ (ผ้าทาบ)
รองทุน(v) advance an investment, See also: provide a sum of money in advance for some purposes, Syn. สำรองทุน, Thai Definition: ออกทุนให้ไปก่อน
การร่วมทุน(n) co-investment, See also: joint stock company, Example: การร่วมทุนของ 2 บริษัททำให้บริษัทมีต้นทุนเพิ่มมากขึ้น
การลงทุน(n) investment, Example: การลงทุนครั้งนี้ของเขาคุ้มค่ากว่าที่คาดไว้หลายเท่า, Thai Definition: การออกเงินเป็นทุนเพื่อหากำไร
จับเสือมือเปล่า(v) do without investment, Thai Definition: แสวงหาประโยชน์โดยตัวเองไม่ต้องลงทุน
ทุน(n) capital, See also: asset, fund, investment, grant, stipend, Syn. เงินทุน, ทุนทรัพย์, Count Unit: ก้อน
ออกทุน(v) put up money, See also: finance, invest, make an investment, provide the capital or funds for a business, Syn. ลงทุน, ให้ทุน, Example: เจ้านายเป็นคนช่วยออกทุนในการค้าขายครั้งนี้, Thai Definition: จ่ายเงินทำทุน, ให้เงินทำทุน
แหล่งเงินทุน(n) source of investment funds, Example: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการตั้งกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของเกษตรกร, Thai Definition: แหล่งให้เงินสนับสนุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทจัดการลงทุน[børisat jatkān longthun] (n, exp) EN: investment trust
บริษัทลงทุน[børisat longthun] (n, exp) EN: investment company  FR: société d'investissement [f]
จำนวนเงินลงทุน[jamnūan ngoen longthun] (n, exp) EN: investment
การลงทุน[kānlongthun] (n) EN: investment ; capital investment  FR: investissement [m]
การลงทุนมากเกินไป[kānlongthun māk koēnpai] (n, exp) EN: over-investment
การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง[kānlongthun thī mī khwām sīeng sūng] (n, exp) EN: high-risk investment
การลงทุนที่สำคัญ[kānlongthun thī samkhan] (n, exp) EN: major investment
การร่วมทุน[kān ruam thun] (n, exp) EN: joint venture ; co-investment
คณะกรรมการการลงทุน[khanakammakān kānlongthun] (n, exp) EN: investment board
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน[kotmāi kīokap kānlongthun] (n, exp) EN: law of investment
แหล่งเงินทุน[laeng ngoenthun] (n, exp) EN: source of investment funds
ลงทุน[longthun] (v) EN: invest ; make an investment  FR: investir ; financer ; placer (de l'argent)
เงินลงทุน[ngoen longthun] (n, exp) EN: investment  FR: investissement [m]
เงินลงทุนจากต่างประเทศ[ngoen longthun jāk tāngprathēt] (n, exp) EN: foreign investment
เงินลงทุนในหลักทรัพย์[ngoen longthun nai laksap] (n, exp) EN: investment in securities
เงินลงทุนระยะสั้น[ngoen longthun raya san] (n, exp) EN: short-term investment
เงินลงทุนระยะยาว[ngoen longthun raya yāo] (n, exp) EN: long-term investment
เงินต้นทุน[ngoen tonthun] (n, exp) EN: investment capital
โอกาสในการลงทุน[ōkāt nai kānlongthun] (n, exp) EN: investment opportunity
ออกทุน[økthun] (v) EN: put up money ; finance ; invest ; make an investment ; provide the capital or funds for a business  FR: investir
ผลตอบแทนจากการลงทุน[phontøpthaēn jāk kānlongthun] (n, exp) EN: return on investment (ROI)  FR: retour sur investissement [m]
สำรองทุน[samrøng thun] (v, exp) EN: advance an investment
ทุน[thun] (n) EN: capital ; assets ; funds ; investment ; grant ; stipend ; savings ; wealth  FR: capital [m] ; fonds [mpl] ; avoirs [mpl]
ทุนจม[thun jom] (n, exp) EN: bad investment

CMU English Pronouncing Dictionary
VESTMENT V EH1 S T M EH0 N T
VESTMENTS V EH1 S T M EH0 N T S
DIVESTMENT D AY0 V EH1 S T M AH0 N T
DIVESTMENT D AY0 V EH1 S M AH0 N T
INVESTMENT IH2 N V EH1 S M AH0 N T
INVESTMENT IH2 N V EH1 S T M AH0 N T
INVESTMENTS IH2 N V EH1 S T M AH0 N T S
INVESTMENTS IH2 N V EH1 S M AH0 N T S
DIVESTMENTS D AY0 V EH1 S M AH0 N T S
DIVESTMENTS D AY0 V EH1 S T M AH0 N T S
INVESTMENTS' IH2 N V EH1 S M AH0 N T S
INVESTMENTS' IH2 N V EH1 S T M AH0 N T S
REINVESTMENT R IY2 IH0 N V EH1 S M AH0 N T
REINVESTMENT R IY2 IH0 N V EH1 S T M AH0 N T
INVESTMENT'S IH2 N V EH1 S M AH0 N T S
INVESTMENT'S IH2 N V EH1 S T M AH0 N T S
DIVESTMENT(2) D IH0 V EH1 S M AH0 N T
DISINVESTMENT D IH0 S IH0 N V EH1 S M AH0 N T
DISINVESTMENT D IH0 S IH0 N V EH1 S T M AH0 N T
DIVESTMENTS(2) D IH0 V EH1 S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vestment (n) vˈɛstmənt (v e1 s t m @ n t)
vestments (n) vˈɛstmənts (v e1 s t m @ n t s)
investment (n) ˈɪnvˈɛstmənt (i1 n v e1 s t m @ n t)
investments (n) ˈɪnvˈɛstmənts (i1 n v e1 s t m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投资[tóu zī, ㄊㄡˊ ㄗ, / ] investment; to invest, #221 [Add to Longdo]
吸引[xī yǐn, ㄒㄧ ㄧㄣˇ, ] to attract (interest, investment etc), #1,565 [Add to Longdo]
转移[zhuǎn yí, ㄓㄨㄢˇ ㄧˊ, / ] to shift; to divert (investment, attention etc); to migrate, #1,899 [Add to Longdo]
业绩[yè jì, ㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, / ] performance; track record; outstanding achievement; yield (of investment), #2,141 [Add to Longdo]
外资[wài zī, ㄨㄞˋ ㄗ, / ] foreign investment, #2,680 [Add to Longdo]
股本[gǔ běn, ㄍㄨˇ ㄅㄣˇ, ] capital stock; investment, #5,956 [Add to Longdo]
凭证[píng zhèng, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄥˋ, / ] certificates (investments), #9,184 [Add to Longdo]
独资[dú zī, ㄉㄨˊ ㄗ, / ] wholly-owned (often by foreign company); exclusive investment, #11,886 [Add to Longdo]
投资银行[tóu zī yín háng, ㄊㄡˊ ㄗ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] investment banking, #16,993 [Add to Longdo]
袈裟[jiā shā, ㄐㄧㄚ ㄕㄚ, ] kasaya, a patchwork outer vestment worn by a Buddhist monk, #40,696 [Add to Longdo]
望子成龙[wàng zǐ chéng lóng, ㄨㄤˋ ㄗˇ ㄔㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] lit. to hope one's son becomes a dragon (成语 saw); fig. to long for one' s child to succeed in life; to have great hopes for one's offspring; to give one's child the best education as a career investment, #43,895 [Add to Longdo]
政府债券[zhèng fǔ zhài quàn, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] government bonds (investments), #45,073 [Add to Longdo]
公司债[gōng sī zhài, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄓㄞˋ, / ] corporate bonds (investments), #53,786 [Add to Longdo]
套汇[tào huì, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] illegal currency exchange; arbitrage (illegal purchase of several simultaneous investments for a single sum), #90,750 [Add to Longdo]
门户开放[mén hù kāi fàng, ㄇㄣˊ ㄏㄨˋ ㄎㄞ ㄈㄤˋ, / ] open door policy; Egyptian President Sadat's infitah policy towards investment and relations with Israel, #95,084 [Add to Longdo]
中国国际信托投资公司[Zhōng guó Guó jì Xìn tuō Tóu zī gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄣˋ ㄊㄨㄛ ㄊㄡˊ ㄗ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] CITIC; Chinese International Trust and Investment Company, #100,270 [Add to Longdo]
筹算[chóu suàn, ㄔㄡˊ ㄙㄨㄢˋ, / ] to calculate (using bamboo tokens on a counting board); to count beads; fig. to budget; to plan (an investment), #126,035 [Add to Longdo]
台资[Tái zī, ㄊㄞˊ ㄗ, / ] Taiwan-investment [Add to Longdo]
外来投资[wài lái tóu zi, ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ ㄊㄡˊ ㄗ˙, / ] foreign investment [Add to Longdo]
未来业绩[wèi lái yè jì, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, / ] future yield (of investment) [Add to Longdo]
短期投资[duǎn qī tóu zī, ㄉㄨㄢˇ ㄑㄧ ㄊㄡˊ ㄗ, / ] short term investment [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtstracht {f} | Amtsrachten {pl}vestment | vestments [Add to Longdo]
Anlageberater {m}investment advisor [Add to Longdo]
Anlagefonds {m}; offener Investmentfonds [fin.]mutual fund; unit trust [Add to Longdo]
Anlagenbestand {m} | Anlagenbestände {pl}asset investment | asset investments [Add to Longdo]
Anlagenbestandskont {n}asset investment account [Add to Longdo]
Anlagepapier {n} | Anlagepapiere {pl}investment security | investment securities [Add to Longdo]
Anlageportefeuille {n}investment portfolio [Add to Longdo]
Beraubung {f}divestment [Add to Longdo]
Bildungsinvestition {f}investment in training [Add to Longdo]
Direktinvestitionen {pl} im Ausland [econ.]foreign direct investment (FDI) [Add to Longdo]
Erstinvestition {f}initial investment [Add to Longdo]
Europäische Investitionsbank {f}European Investment Bank (EIB) [Add to Longdo]
Feinguss {m}investment casting [Add to Longdo]
Folgeinvestition {f}follow-up investment [Add to Longdo]
Geldanlage {f}investment of money (capital) [Add to Longdo]
Gewand {n}vestment [Add to Longdo]
Gewand {n}; Kleidung {f} | Gewänder {pl}vesture | vestments [Add to Longdo]
Immobilienfonds {pl}real estate investment trust [Add to Longdo]
Investition {f}; Anlage {f}; Kapitalanlage {f} | Investitionen {pl}; Anlagen {pl}; Kapitalanlagen {pl} | die Investition hereinwirtschafteninvestment; capital investment | investments | to recoup one's initial outlay; to recoup one's investment [Add to Longdo]
Investitions...; Anlagen...investment [Add to Longdo]
Investitionsabbau {m}disinvestment [Add to Longdo]
Investitionsanreiz {m}investment incentive [Add to Longdo]
Investitionsgüter {pl}capital goods; investment goods [Add to Longdo]
Investitionsrechnung {f}investment [Add to Longdo]
Investitions- und Kostenrechnung {f}investment and costing [Add to Longdo]
Investmentfonds {m}investment fund [Add to Longdo]
Investmentgesellschaft {f}investment company [Add to Longdo]
Kapitaleinsatz {m}; Einsatz {m}investment [Add to Longdo]
Leistungsbilanz {f} (einer Firma)current balance including investments [Add to Longdo]
Umweltinvestitionsprogramm {n}environmental investment program [Add to Longdo]
Vermögensanlage {f}productive investment [Add to Longdo]
Wertberichtigung {f} [fin.] | Wertberichtigung auf Beteiligungen | Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungenloan loss provision | allowance for loss on investments | allowance for doubtful accounts [Add to Longdo]
Wiederauflage {f}reinvestment [Add to Longdo]
Zurücknahme {f} von Kapital [fin.]disinvestment [Add to Longdo]
?CIO : Chief Information Officer; Chief Investment Officer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インベステメントカウンセラー[inbesutementokaunsera-] (n) investment counselor; investment counsellor [Add to Longdo]
インベステメントバンク[inbesutementobanku] (n) investment bank [Add to Longdo]
インベストメント[inbesutomento] (n) investment [Add to Longdo]
インベストメントアナリスト[inbesutomentoanarisuto] (n) investment analyst [Add to Longdo]
インベストメントバンキング[inbesutomentobankingu] (n) investment banking [Add to Longdo]
インベストメントバンク[inbesutomentobanku] (n) investment bank [Add to Longdo]
オープン投信[オープンとうしん, o-pun toushin] (n) open investment trust [Add to Longdo]
クオンツ運用[クオンツうんよう, kuontsu unyou] (n) quantitative investment management [Add to Longdo]
スポット投信[スポットとうしん, supotto toushin] (n) spot investment trust [Add to Longdo]
ユニット型投資信託[ユニットがたとうししんたく, yunitto gatatoushishintaku] (n) unit-type investment trust [Add to Longdo]
リスクマネー[risukumane-] (n) risk money; money invested in high-risk, high-return, investments [Add to Longdo]
運用[うんよう, unyou] (n,vs) (1) making use of; application; practical use; investment; (2) operation; (P) [Add to Longdo]
過剰投資[かじょうとうし, kajoutoushi] (n) overinvestment [Add to Longdo]
海外直接投資[かいがいちょくせつとうし, kaigaichokusetsutoushi] (n) foreign direct investment; FDI; direct overseas investment [Add to Longdo]
海外投資[かいがいとうし, kaigaitoushi] (n) overseas investment [Add to Longdo]
外国投資[がいこくとうし, gaikokutoushi] (n) foreign investment [Add to Longdo]
外資[がいし, gaishi] (n) foreign capital (e.g. in a company); foreign investment; (P) [Add to Longdo]
外皮;外被[がいひ, gaihi] (n,adj-no) investment (in the sense of outer layer); outer skin or layer; rind; hull; husk; crust [Add to Longdo]
株金[かぶきん, kabukin] (n) (money for) stock investment [Add to Longdo]
株式投資[かぶしきとうし, kabushikitoushi] (n) equity investment [Add to Longdo]
株式投資信託[かぶしきとうししんたく, kabushikitoushishintaku] (n) stock investment trust [Add to Longdo]
株式保有制限[かぶしきほゆうせいげん, kabushikihoyuuseigen] (n) limitation in stock investment [Add to Longdo]
共同出資[きょうどうしゅっし, kyoudoushusshi] (n) joint investment [Add to Longdo]
金利生活者[きんりせいかつしゃ, kinriseikatsusha] (n) a rentier (one who lives on investment interest) [Add to Longdo]
現金投資[げんきんとうし, genkintoushi] (n) cash investment [Add to Longdo]
現物[げんぶつ, genbutsu] (n) (1) actual article or goods; (2) spots (stocks, foreign exchange, commodities, etc.); (3) (in) kind (income, benefit, rent, taxes, investment, etc.); (P) [Add to Longdo]
個人投資[こじんとうし, kojintoushi] (n) private investment; individual investment [Add to Longdo]
公共投資[こうきょうとうし, koukyoutoushi] (n) public investment [Add to Longdo]
採算株[さいさんかぶ, saisankabu] (n) investment stocks [Add to Longdo]
祭服[さいふく, saifuku] (n) vestments worn by priests and attendants during a festival [Add to Longdo]
斎服[さいふく, saifuku] (n) priestly vestments [Add to Longdo]
在庫投資[ざいことうし, zaikotoushi] (n) inventory investment [Add to Longdo]
財政投融資[ざいせいとうゆうし, zaiseitouyuushi] (n) Fiscal Investment and Loan Program; FILP; (P) [Add to Longdo]
財投[ざいとう, zaitou] (n) (abbr) (See 財政投融資・ざいせいとうゆうし) Fiscal Investment and Loan Program; FILP [Add to Longdo]
資本投資[しほんとうし, shihontoushi] (n) capital investment [Add to Longdo]
資本利益率[しほんりえきりつ, shihonriekiritsu] (n) return-on-investment ratio [Add to Longdo]
出金[しゅっきん, shukkin] (n,vs) withdrawal (of money); payment; contribution; investment; financing; (P) [Add to Longdo]
出資[しゅっし, shusshi] (n,vs) investment; contribution; financing; (P) [Add to Longdo]
出資額[しゅっしがく, shusshigaku] (n) amount of investment [Add to Longdo]
出資法[しゅっしほう, shusshihou] (n) Investment Law; Capital Subscription Law [Add to Longdo]
初期投資[しょきとうし, shokitoushi] (n) initial investment [Add to Longdo]
初期投資コスト[しょきとうしコスト, shokitoushi kosuto] (n) initial investment cost [Add to Longdo]
信託投資[しんたくとうし, shintakutoushi] (n) trust investment [Add to Longdo]
新規投資[しんきとうし, shinkitoushi] (n) new investment [Add to Longdo]
設備投資[せつびとうし, setsubitoushi] (n) capital investment; capital expenditure; investment in plant and equipment [Add to Longdo]
先行投資[せんこうとうし, senkoutoushi] (n,adj-no) prior investment [Add to Longdo]
村上ファンド[むらかみファンド, murakami fando] (n) Murakami Fund (Japanese investment fund) [Add to Longdo]
対外資産負債残高[たいがいしさんふさいざんだか, taigaishisanfusaizandaka] (n) net international investment position [Add to Longdo]
対外投資[たいがいとうし, taigaitoushi] (n) foreign investment [Add to Longdo]
対内投資[たいないとうし, tainaitoushi] (n) inward investment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
投入[とうにゅう, tounyuu] submission (vs), investment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  vestment
      n 1: gown (especially ceremonial garments) worn by the clergy

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top