ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ventilator*

V EH1 N T IH0 L EY2 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ventilator, -ventilator-
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ventilator(n) เครื่องช่วยหายใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ventilator(n) เครื่องระบายอากาศ, See also: อุปกรณ์ระบายอากาศ, ช่องระบายลม, Syn. fan, blower, cooler, air-conditioner
ventilatory(adj) ซึ่งระบายอากาศ, See also: เกี่ยวกับการระบายอากาศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ventilator(เวน'ทะเลเทอะ) n. ผู้ระบายอากาศ,เครื่องระบายอากาศ,อุปกรณ์ระบายอากาศ,ช่องระบายอากาศ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pneumonia, Ventilator-associatedปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ [TU Subject Heading]
Ventilators, Mechanical ; Respiratorsเครื่องช่วยหายใจ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องระบายอากาศ(n) ventilator
พัดลมระบายอากาศ(n) ventilators
ช่องระบายลม(n) ventilator, Syn. ช่องระบายอากาศ, Example: พระที่นั่งพิมานปฐมสร้างช่องระบายลมฉลุสลักเป็นลวดลายสวยงามมาก, Count Unit: ช่อง, Thai Definition: ช่องที่ทำให้อากาศผ่านเข้าออกได้ ทำให้เกิดอากาศหมุนเวียน
ช่องลม(n) ventilator

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องลม[chǿng lom] (n, exp) EN: ventilator
ช่องระบายลม[chǿng rabāi lom] (n, exp) EN: ventilator
เครื่องระบายอากาศ[khreūang rabāi akāt] (n) EN: ventilator  FR: ventilateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VENTILATOR V EH1 N T IH0 L EY2 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ventilator (n) vˈɛntɪlɛɪtər (v e1 n t i l ei t @ r)
ventilators (n) vˈɛntɪlɛɪtəz (v e1 n t i l ei t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼓风机[gǔ fēng jī, ㄍㄨˇ ㄈㄥ ㄐㄧ, / ] bellows; ventilator; air blower, #47,270 [Add to Longdo]
呼吸器[hū xī qì, ㄏㄨ ㄒㄧ ㄑㄧˋ, ] ventilator (artificial breathing apparatus used in hospitals) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Ventilator[เวนทิล'(ล)า ทัวร์] (n) |der, pl. Ventilatoren| พัดลม, เครื่องเป่าลม, Syn. Lüfter

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abluftventilator {m}exhaust air fan [Add to Longdo]
Einstellung {f}; Einstellen {n}; Einregulierung {f}; Regelung {f}; Anpassung {f}; Adaptierung {f}; Justierung {f} | Einstellen der Uhrzeit | Einstellen von Ventilatoren während des Betriebesadjustment | clock time adjustment | in-flight adjustment of fans [Add to Longdo]
Entlüfter {m}ventilator; bleeder [Add to Longdo]
Flügel {m}; Flügelblatt {n} (Ventilator; Hubschrauber)blade [Add to Longdo]
Lüfter {m}; Gebläse {n}; Ventilator {m}fan [Add to Longdo]
Lüftungsanlage {f}; Belüftungsanlage {f}ventilator; ventilation system [Add to Longdo]
Ventilator-Prüfstand {m}ventilator test rig [Add to Longdo]
Ventilator {m}; Lüfter {m} | Ventilatoren {pl}ventilator | ventilators [Add to Longdo]
Ventilatorriemen {m}fan belt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベンチレーター[benchire-ta-] (n) ventilator [Add to Longdo]
ルーフベンチレーター[ru-fubenchire-ta-] (n) roof ventilator [Add to Longdo]
換気装置[かんきそうち, kankisouchi] (n) ventilator; ventilating device [Add to Longdo]
空気抜き[くうきぬき, kuukinuki] (n) ventilator [Add to Longdo]
人工呼吸器[じんこうこきゅうき, jinkoukokyuuki] (n) artificial respirator; ventilator [Add to Longdo]
送風機[そうふうき, soufuuki] (n) ventilator [Add to Longdo]
通風機[つうふうき, tsuufuuki] (n) ventilator [Add to Longdo]
風穴[ふうけつ, fuuketsu] (n) air hole; windhole; ventilator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
扇風機[せんぷうき, senpuuki] Ventilator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ventilator
   n 1: a device (such as a fan) that introduces fresh air or
      expels foul air
   2: a device that facilitates breathing in cases of respiratory
     failure [syn: {breathing device}, {breathing apparatus},
     {breathing machine}, {ventilator}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top