ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*valor*

V AE1 L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: valor, -valor-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
valor(n) ความกล้าหาญ, See also: ความองอาจ, ความทรนง, Syn. boldnes, bravery, gallantry, Ant. cowardance
valorize(vt) พยุงราคา, See also: ประคอง
valorous(adj) กล้าหาญ, See also: องอาจ, อาจหาญ, Syn. brave, courageous, unafraid, Ant. cowardly, fearful
valorously(adv) อย่างกล้าหาญ, Syn. bravely
valorousness(n) ความกล้าหาญ, Syn. courage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ad valorem(แอด' วาลอ' เรม) ซึ่งเป็นสัดส่วนกับค่า (in proportion to the value)
valorous(แวล'เลอเริส) adj. กล้าหาญ,องอาจ,อาจหาญ., See also: valorously adv., Syn. brave

English-Thai: Nontri Dictionary
valorous(adj) กล้าหาญ,อาจหาญ,เป็นวีรบุรุษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revalorisationการปรับค่าให้สูงขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ad valorem (L.)ตามราคา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ad valorem (L.)ตามราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ad valorem dutyอากรตามราคา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ad valorem dutyอากรตามราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ad valorem tariffพิกัดอัตราตามราคา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ad valorem tariffพิกัดอัตราตามราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty, ad valoremอากรตามราคา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
valorem, ad (L.)ตามราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tariff, ad valoremพิกัดอัตราตามราคา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tariff, ad valoremพิกัดอัตราตามราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ad Valorem Taxภาษีตามมูลค่า, Example: ภาษีที่เรียกเก็บตามมูลค่าของสินค้านั้น คำว่า "Ad valorem" เป็นภาษาละติน แปลว่า ตามมูลค่า ใช้ในการคำนวณหาจำนวนภาษีที่ต้องจ่าย โดยจำนวนภาษีที่ต้องจ่าย จะมีอัตราต่อมูลค่าของสินค้านั้น ๆ คงที่ โดยปกติคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินค้านั้น ๆ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Revalorization(n) การปรับค่า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
valorDiscretion is the better part of valor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาด(adv) valiantly, See also: valorously, Syn. อาดๆ, Example: ชายร่างกำยำสูงใหญ่เดินสืบเท้าส่ายพุงอาดๆ ตรงเข้ามาหาเขา, Thai Definition: อย่างผึ่งผาย
เหี้ยมหาญ(adv) dauntlessly, See also: boldly, bravely, valiantly, valorously, Syn. อาจหาญ, Ant. ขลาดกลัว, Example: ผู้ก่อการร้ายลงมือปฏิบัติการอย่างเหี้ยมหาญ, Thai Definition: ดุร้ายกล้าหาญ
เหี้ยมหาญ(adj) dauntless, See also: bold, brave, valiant, valorous, Syn. อาจหาญ, Ant. ขลาดกลัว, Example: เขาเดินออกไปด้วยท่าทางเหี้ยมหาญน่าเกรงขามยิ่ง, Thai Definition: ดุร้ายกล้าหาญ
ความกล้า(n) courage, See also: bravery, valor, Syn. ความเก่งกล้า, ความองอาจ, ความกล้าหาญ, Ant. ความขลาด, ความกลัว, Example: เขาสอนลูกให้เป็นคนมีความกล้าในทางที่ถูกต้อง, Thai Definition: ความกล้าหาญไม่กลัวเกรงอันตรายใดๆ
ความเก่งกล้า(n) courage, See also: bravery, valor, Syn. ความกล้า, ความองอาจ, ความห้าวหาญ, ความเก่งกาจ, Ant. ความขลาด, ความกลัว, Example: ความเก่งกล้าสามารถของเขามีหลายประการ, Thai Definition: กล้าหาญไม่กลัวเกรงอันตราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยมหาญ[hīemhān] (adj) EN: dauntless ; bold ; brave ; valiant ; valorous  FR: brave ; vaillant ; valeureux
เหี้ยมหาญ[hīemhān] (adv) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously  FR: bravement ; valeureusement
กล้า[klā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious  FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire
ลดค่า[lot khā] (v, exp) EN: devalue  FR: déprécier ; dévaluer ; dévaloriser
ลดคุณค่าของตัวเอง[lot khunkhā khøng tūa-ēng = lot khunnakhā khøng tūa-ēng] (v, exp) EN: lower oneself  FR: se dévaloriser (fig.)
ภาษีตามมูลค่า[phāsī tām mūnlakhā] (n, exp) EN: ad valorem tax ; ad valorem duty
พิกัดอัตราตามราคา[phikat attrā tām rākhā] (n, exp) EN: ad valorem duty
ปรับค่า[prap khā] (v, exp) FR: revaloriser ; réévaluer
เสื่อมค่า[seūam khā] (v, exp) EN: devalue ; depreciate ; lose value  FR: dévaloriser ; déprécier
ตามราคา[tām rākhā] (x) EN: ad valorem

CMU English Pronouncing Dictionary
VALOR V AE1 L ER0
VALOREE V AE1 L ER0 IY1
VALORES V AH0 L AO1 R EH0 Z
FAVALORO F AA0 V AA0 L AO1 R OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
valorous (j) vˈælərəs (v a1 l @ r @ s)
ad valorem (a) ˌæd-vəlˈɔːrəm (a2 d - v @ l oo1 r @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勇气[yǒng qì, ㄩㄥˇ ㄑㄧˋ, / ] courage; valor, #4,000 [Add to Longdo]
血气[xuè qì, ㄒㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, / ] blood and vital breath; bloodline (i.e. parentage); valor, #25,228 [Add to Longdo]
招贤纳士[zhāo xián nà shì, ㄓㄠ ㄒㄧㄢˊ ㄋㄚˋ ㄕˋ, / ] invite the talented and call the valorous (成语 saw); to recruit talent, #102,503 [Add to Longdo]
余勇可贾[yú yǒng kě gǔ, ㄩˊ ㄩㄥˇ ㄎㄜˇ ㄍㄨˇ, / ] lit. spare valor for sale (成语 saw); fig. after former successes, still ready for more work; not resting on one's laurels, #292,606 [Add to Longdo]
稳定物价[wěn dìng wù jià, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄨˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] stable prices; commodity prices fixed by government (in a command economy); to valorize (a commodity) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufwertung {f} | Aufwertungen {pl}valorization | valorizations [Add to Longdo]
Heldenmut {m}valor [Am.]; valour [Br.] [Add to Longdo]
Mut {m}valor [Am.]; valour [Br.] [Add to Longdo]
Tapferkeit {f}valor [Am.]; valour [Add to Longdo]
Wertzoll {m}ad valorem duty [Add to Longdo]
aufwerten | aufwertendto valorize | valorizing [Add to Longdo]
tapfer {adj}valorous; valourous [Add to Longdo]
tapfer {adv}valorously [Add to Longdo]
wertet aufvalorizes [Add to Longdo]
wertete aufvalorized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
英武[えいぶ, eibu] (adj-na,n) distinguished (surpassing) valor (valour) [Add to Longdo]
英雄豪傑[えいゆうごうけつ, eiyuugouketsu] (n) hero; warrior of matchless valor; heroic character [Add to Longdo]
剛果[ごうか, gouka] (n) valor and decisiveness (valour) [Add to Longdo]
剛胆;豪胆[ごうたん, goutan] (adj-na,n) boldness; hardihood; courage; valour; valor [Add to Longdo]
剛勇無比[ごうゆうむひ, gouyuumuhi] (n,adj-no) unparalleled for valor; unmatched for bravery [Add to Longdo]
従価税[じゅうかぜい, juukazei] (n) ad valorem duty [Add to Longdo]
蛮勇[ばんゆう, banyuu] (n) foolhardiness; recklessness; savage valour; savage valor; brute courage; (P) [Add to Longdo]
[ぶ, bu] (n) (1) (arch) the art of war; martial arts; military arts; (2) military force; the sword; (3) valor; bravery; (4) military officer; military man [Add to Longdo]
武勇[ぶゆう, buyuu] (n) bravery; military prowess; valour; valor; (P) [Add to Longdo]
武勇絶倫[ぶゆうぜつりん, buyuuzetsurin] (n,adj-no) peerless bravery; matchless valor (in arms) [Add to Longdo]
猛者[もさ, mosa] (n) man of valour; man of valor; stalwart [Add to Longdo]
勇気[ゆうき, yuuki] (n) courage; bravery; valour; valor; nerve; boldness; (P) [Add to Longdo]
勇者[ゆうしゃ;ゆうじゃ, yuusha ; yuuja] (n) (See 勇士) hero; the brave; man of valour (valor) [Add to Longdo]
勇武[ゆうぶ, yuubu] (adj-na,n) bravery; valor; valour; military prowess [Add to Longdo]
勇猛[ゆうもう, yuumou] (adj-na,n) daring; bravery; valor; valour [Add to Longdo]
勇猛無比[ゆうもうむひ, yuumoumuhi] (n,adj-na,adj-no) most brave; as brave as any; unmatched for valor [Add to Longdo]
勇烈[ゆうれつ, yuuretsu] (adj-na,n) bravery; valor; valour; courage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 valor
   n 1: the qualities of a hero or heroine; exceptional or heroic
      courage when facing danger (especially in battle); "he
      showed great heroism in battle"; "he received a medal for
      valor" [syn: {heroism}, {gallantry}, {valor}, {valour},
      {valorousness}, {valiance}, {valiancy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top