ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*vacant*

V EY1 K AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vacant, -vacant-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vacant(adj) (สิ่ง) ที่ยังว่าง, See also: ที่ยังไม่มีคนใช้, ที่ยังไม่ถูกครอบครอง, Syn. empty, unoccupied, Ant. inhabited, occupied
vacant(adj) (ตำแหน่ง) ว่าง, See also: ไม่เต็ม, Syn. empty
vacant(adj) ปราศจากความคิด, See also: ซึ่งไม่รับรู้, ซึ่งไม่เข้าใจ, ว่างเปล่า, เหม่อลอย, Syn. blank, foolish, unintelligent, Ant. intelligent
vacant(adj) (เวลา) ว่าง, Syn. free, idle
vacantly(adv) อย่างว่าง, See also: ยังไม่มีคนใช้
vacantness(n) ความว่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vacant(เว'เคินทฺ) adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ไม่ได้ถูกครอบครอง,ไม่ได้ใช้,ไม่ได้ทำงาน., See also: vacantly adv. vacantness n., Syn. empty, unrented, abandoned

English-Thai: Nontri Dictionary
vacant(adj) ว่าง,เหม่อ,ใจลอย,ขาดปัญญา,ว่างเปล่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
possession, vacantการปล่อยว่างการครอบครอง, ทรัพย์ปลอดพันธะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bana vacantia (L.)ทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bona, vacantia (L.)ทรัพย์ไม่มีเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estate, vacantทรัพย์มรดกไม่มีผู้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacantว่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacant estateทรัพย์มรดกไม่มีผู้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacant possessionการปล่อยว่างการครอบครอง, ทรัพย์ปลอดพันธะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacantia bona (L.)ทรัพย์ไม่มีเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vacantApparently that shabby flat is vacant.
vacantA seat became vacant at that station.
vacantBe left vacant.
vacantHe was standing there with a vacant look.
vacantHow about playing catch in the vacant lot near by?
vacantIs there a vacant seat?
vacantShe parked her car in a vacant lot.
vacantThe house is vacant.
vacantThe post will fall vacant.
vacantThere being no vacant seat in the bus, I kept on standing.
vacantThere being no vacant seat in the bus, I stood all the way.
vacantThere being no vacant seats on the bus, I was kept standing all the way to the station.
vacantThere wasn't a single vacant seat in the hall.
vacantThere were several rooms still vacant.
vacantThe shabby compartment remained vacant.
vacantThe shabby flat is vacant.
vacantThe vacant lot is laid out as a park.
vacantThey were vacant apartment or homes.
vacantThis morning the train was so crowded that I couldn't find a vacant seat and had to stand all the way.
vacantTwo seats remained vacant.
vacantTwo seats were vacant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ร้าง(n) vacant land, See also: deserted place, wasteland, Example: เมื่อซื้อที่แล้วไม่ได้มาปลูกบ้าน ปล่อยให้เป็นที่ร้างอยู่อย่างนั้น ซอยที่อยู่บริเวณนี้จึงเป็นซอยเปลี่ยว, Count Unit: แห่ง, ที่
ร้าง(adj) deserted, See also: abandoned, desolate, uninhabited, forsaken, vacant, tenantless, empty, unoccupied, Syn. ว่างเปล่า, Example: โรงน้ำแข็งเก่าที่เลิกกิจการไปแล้ว ถูกทิ้งไว้เป็นบ้านร้าง อยู่ติดกับชายทะเล, Thai Definition: ลักษณะของการปราศจากผู้คน
สูญ(adj) empty (check example), See also: blank, void, vacant, Syn. ว่างเปล่า
ว่าง(adj) empty, See also: vacant, blank, clear, void, unoccupied, uninhabited, Syn. ว่างเปล่า, Ant. เต็ม, Example: ถ้าหลังตึกมีที่ว่าง ก็ทำที่จอดรถเพิ่มขึ้นได้, Thai Definition: ที่ไม่มีอะไร
ว่าง(v) be free, See also: be at leisure, be at liberty, be unoccupied, be vacant, Syn. ว่างงาน, Ant. ยุ่ง, Example: ปิ่นว่างยังไม่ถึงปีก็มีงานหลายชิ้นวิ่งเข้าชนทันที, Thai Definition: ไม่มีกิจธุระ
เป๋อเหลอ(adj) stupid, See also: foolish, vacant, blank, Syn. เซ่อ, ไม่รู้เรื่องรู้ราว, Ant. ฉลาด, Example: คนท่าทางเป๋อเหลอคนนั้นแท้จริงเป็นจารบุรุษ
เป๋อ(v) absent-minded, See also: vacant, blank, stupid, Syn. ป้ำๆ เป๋อๆ, หลงๆ ลืมๆ, เผลอ, เหม่อ, เซ่อ, Example: แกอายุมากขนาดนั้นแล้ว ก็คงต้องเป๋อบ้าง, Thai Definition: หลงลืม
แปลน(adj) void, See also: vacant, Example: ถ้าสวนทุเรียนของเรามีทุเรียนแปลนเยอะก็คงขายไม่ได้ราคาดีนัก, Thai Definition: เรียกของที่มีเนื้อที่มีเปลือกหุ้มไม่รอบ เช่น ทุเรียนแปลน
วาก(adj) lonely, See also: lonesome, alone, empty, void, vacant, lost, missing, Syn. เปล่า, หาย, ว้าเหว่, Example: เขารู้สึกใจวากเมื่อได้ยินที่เธอพูดว่าจะจากเขาไปแล้ว
ตาลอย(adv) with vacant eyes, See also: with blank eyes, with empty eyes, in a daze, in a trance, Syn. เหม่อลอย, ตาเหม่อ, Example: พี่ชายฉันนั่งตาลอยนึกถึงเงินก้อนโตที่กำลังจะได้มา, Thai Definition: อย่างมีอาการตาเหม่อนึกถึงสิ่งอื่น ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง
ความว่าง(n) emptiness, See also: vacantness, void, Syn. ความว่างเปล่า, Thai Definition: ภาวะที่ไม่มีสิ่งใดอยู่เลย
ที่ว่างเปล่า(n) vacant, See also: space, unoccupied land, blank land, Syn. ที่ร้าง, ที่รกร้างว่างเปล่า, Count Unit: ที่, แห่ง
เหม่อมอง(v) be inattentive, See also: be vacant, be abstracted, Syn. เหม่อ, Example: เธอเหม่อมองไปที่ท้องน้ำ พลันภาพของเขาก็ชัดเจนขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัว, Thai Definition: เผลอใจลอยอย่างไม่ได้ตั้งใจ
เหม่อลอย(adj) absent-minded, See also: inattentive, vacant, abstracted, Syn. ใจลอย, เหม่อ, Example: เธอมารู้สึกตัวอีกครั้งที่โรงพยาบาลด้วยอาการเหม่อลอย
เหม่อลอย(v) be absent-minded, See also: be vacant, be abstracted, be inattentive, Syn. ใจลอย, เหม่อ, Example: เขาเอาแต่นั่งเหม่อลอยไปวันๆ ไม่ทำงานทำการอะไรเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องว่าง[hǿng wāng] (n, exp) EN: vacant room  FR: chambre libre [f] ; chambre vacante [f]
ลอย[løi] (adv) EN: absently ; vacantly ; without provocation
เหม่อ[møe] (adj) EN: listless ; inattentive ; vacant ; distant  FR: distrait ; rêveur ; inattentif ; étourdi
เหม่อลอย[møe løi] (v) EN: be absent-minded ; be vacant ; be abstracted ; be inattentive  FR: être distrait ; être inattentif
เหม่อลอย[møe løi] (adj) EN: absent-minded ; inattentive ; vacant ; abstracted  FR: distrait ; inattentif
เหม่อมอง[møe møng] (v, exp) EN: be inattentive ; be vacant ; be abstracted  FR: être inattentif
แปลน[plaēn] (adj) EN: void ; vacant
ร้าง[rāng] (adj) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied  FR: désert ; abandonné
ทรัพย์ไม่มีเจ้าของ[sap mai mī jaokhøng] (n, exp) EN: bona vacante
สูญ[sūn] (adj) EN: empty ; blank ; void ; vacant
ตำแหน่งว่าง[tamnaeng wāng] (n, exp) EN: vacancy  FR: poste vacant [m]
ว่าง[wāng] (n) EN: available ; vacant ; empty ; free  FR: libre ; disponible ; inoccupé ; vacant ; vide
ว่างเปล่า[wāngplāo] (adj) EN: vacant ; empty ; blank  FR: vide ; libre ; vacant

CMU English Pronouncing Dictionary
VACANT V EY1 K AH0 N T
VACANTI V AH0 K AE1 N T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vacant (j) vˈɛɪkənt (v ei1 k @ n t)
vacantly (a) vˈɛɪkəntliː (v ei1 k @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[quē, ㄑㄩㄝ, ] deficiency; lack; scarce; vacant post; to run short of, #1,902 [Add to Longdo]
空地[kòng dì, ㄎㄨㄥˋ ㄉㄧˋ, ] vacant land; open space, #13,635 [Add to Longdo]
[quē, ㄑㄩㄝ, / ] variant of 缺, deficiency; lack; scarce; vacant post; to run short of, #21,975 [Add to Longdo]
空余[kòng yú, ㄎㄨㄥˋ ㄩˊ, / ] free; vacant; unoccupied, #34,003 [Add to Longdo]
忽忽[hū hū, ㄏㄨ ㄏㄨ, ] fleeting (of quick passage time); in a flash; distracted manner; vacantly; frustratedly, #41,580 [Add to Longdo]
出缺[chū quē, ㄔㄨ ㄑㄩㄝ, ] to fall vacant; a job opening at a high level, #90,708 [Add to Longdo]
暂缺[zàn quē, ㄗㄢˋ ㄑㄩㄝ, / ] currently in short supply; in deficit (of commodity); currently vacant (position) [Add to Longdo]
楞子眼[léng zi yǎn, ㄌㄥˊ ㄗ˙ ㄧㄢˇ, ] vacant look of a drunk or imbecile [Add to Longdo]
空房间[kōng fáng jiān, ㄎㄨㄥ ㄈㄤˊ ㄐㄧㄢ, / ] vacant room [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leere {f}vacantness [Add to Longdo]
Lücke {f}space; break; gap; vacant space; void [Add to Longdo]
freigestandenbeen vacant [Add to Longdo]
freimachento vacantness [Add to Longdo]
freistehento be vacant [Add to Longdo]
freistehendbeing vacant [Add to Longdo]
leer; leerstehend {adj}vacant [Add to Longdo]
leer {adv}vacantly [Add to Longdo]
unbesetzt {adj}vacant [Add to Longdo]
vakant {adj}vacant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとり[uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
がらがら[garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
つくねんと[tsukunento] (adv) (1) absentmindedly; vacantly; blankly; (2) by oneself; all alone [Add to Longdo]
ぼそっと;ぼさっと[bosotto ; bosatto] (adv,vs) (1) absent-mindedly; vacantly; idly; lazily; (2) (ぼそっと only) in a whisper [Add to Longdo]
ぼんやり[bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]
開く(P);空く(P);明く[あく, aku] (v5k,vi) (1) (esp. 開く) to open (e.g. doors); (2) (esp. 開く) to open (e.g. business, etc.); (3) (esp. 空く) to be empty; (4) (esp. 空く) to be vacant; to be available; to be free; (5) (esp. 明く) to be open (e.g. neckline, etc.); (6) (esp. 明く) to have been opened (of one's eyes, mouth, etc.); (7) (esp. 明く) to come to an end; (v5k,vt) (8) (esp. 明く) to open (one's eyes, mouth, etc.); (v5k,vi) (9) (See 穴が開く) to have a hole; to form a gap; to have an interval (between events); (P) [Add to Longdo]
閑地[かんち, kanchi] (n) quiet place; vacant land; fallow ground; undemanding job; sinecure; life of leisurely retirement [Add to Longdo]
虚ろな表情;うつろな表情;空ろな表情[うつろなひょうじょう, utsuronahyoujou] (exp,n) vacant expression (on one's face); blank expression [Add to Longdo]
虚ろな目[うつろなめ, utsuroname] (n) vacant eyes [Add to Longdo]
空いている部屋[あいているへや, aiteiruheya] (n) vacant room [Add to Longdo]
空き家(P);空き屋;空家;明き家;空屋[あきや, akiya] (n) vacant house; unoccupied house; (P) [Add to Longdo]
空き地(P);空地(P)[あきち(P);くうち(空地), akichi (P); kuuchi ( akichi )] (n) vacant land; (P) [Add to Longdo]
空ける;虚ける[うつける, utsukeru] (v1,vi) (1) to become empty (hollow); (2) to relax from a tense situation into a vacant or absent minded state [Add to Longdo]
空しい(P);虚しい[むなしい, munashii] (adj-i) vacant; futile; vain; void; empty; ineffective; lifeless; (P) [Add to Longdo]
空っぽ[からっぽ, karappo] (adj-no,adj-na,n) empty; vacant; hollow; (P) [Add to Longdo]
空位[くうい, kuui] (n) vacant post; post in name only [Add to Longdo]
空閑地[くうかんち, kuukanchi] (n) vacant lot or land [Add to Longdo]
空空;空々[くうくう, kuukuu] (adj-na,n) empty; vacant; void [Add to Longdo]
空隙[くうげき, kuugeki] (n,adj-no) vacant space; aperture; gap; opening [Add to Longdo]
空室;空き室[あきしつ;くうしつ(空室), akishitsu ; kuushitsu ( sora shitsu )] (n) vacant or unoccupied room [Add to Longdo]
空室あり;空室有り[くうしつあり, kuushitsuari] (exp) vacant rooms available [Add to Longdo]
空席[くうせき, kuuseki] (n,adj-no) vacancy; vacant seat; room; (P) [Add to Longdo]
空然[くうぜん, kuuzen] (adj-t,adv-to) (1) vacant and unthinking; (2) something that should be there is not [Add to Longdo]
空白区[くうはくく, kuuhakuku] (n) vacant constituency [Add to Longdo]
欠員[けついん, ketsuin] (n,adj-no) vacancy; vacant position; (P) [Add to Longdo]
更地;新地[さらち, sarachi] (n) empty lot; vacant plot of land [Add to Longdo]
埋める[うめる, umeru] (v1,vt) (1) to bury (e.g. in the ground); (2) to fill up (e.g. audience fills a hall); to fill (a seat, a vacant position); (3) to plug gaps; to stop a gap; (4) to make amends; to cover up for something; (5) to put cold water in a bath; (6) to cover; to scatter something over; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vacant
   adj 1: void of thought or knowledge; "a vacant mind"
   2: without an occupant or incumbent; "the throne is never
     vacant"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top