ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*unsophisticated*

AH2 N S AH0 F IH1 S T IH0 K EY2 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unsophisticated, -unsophisticated-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unsophisticated(adj) ซื่อๆ, See also: ไร้เล่ห์เหลี่ยม, Syn. innocent, simple, artless, na?ve
unsophisticatedly(adv) อย่างซื่อๆ, See also: อย่างไร้เล่ห์เหลี่ยม, Syn. openly
unsophisticatedness(n) ความซื่อ, See also: ความตรงไปตรงมา, การไร้เล่ห์เหลี่ยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unsophisticated(อันโซฟิส'ทิเคทิด) adj. ง่าย,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม,ไม่เจือปน,ไร้เดียงสา,เรียบ ๆ ,ตรงไปตรงมา,บริสุทธิ์,แท้จริง,ไม่ซับซ้อน.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หูป่าตาเถื่อน(adj) uninformed, See also: ignorant, unsophisticated, Syn. เซ่อซ่า, ไม่สีสา, Example: เขาไม่ใช่คนหูป่าตาเถื่อนนักดอก
อ่อนต่อโลก(v) be innocent, See also: be naive, be guileless, be unsophisticated, Syn. อ่อน, ไร้เดียงสา, Ant. เชี่ยว, ช่ำชอง, Example: เด็กๆ มักจะพลาดพลั้ง โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ เนื่องจากยังอ่อนต่อโลก, Thai Definition: ขาดประสบการณ์ทางโลก, ยังมีประสบการณ์ทางโลกไม่มาก
อ่อนต่อโลก(v) be innocent, See also: be naive, be guileless, be unsophisticated, Syn. อ่อน, ไร้เดียงสา, Ant. เชี่ยว, ช่ำชอง, Example: เด็กๆ มักจะพลาดพลั้ง โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ เนื่องจากยังอ่อนต่อโลก, Thai Definition: ขาดประสบการณ์ทางโลก, ยังมีประสบการณ์ทางโลกไม่มาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนต่อโลก[øn tø lōk] (v, exp) EN: be innocent ; be naive ; be guileless ; be unsophisticated

CMU English Pronouncing Dictionary
UNSOPHISTICATED AH2 N S AH0 F IH1 S T IH0 K EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unsophisticated (j) ˌʌnsəfˈɪstɪkɛɪtɪd (uh2 n s @ f i1 s t i k ei t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǔ, ㄊㄨˇ, ] earth; dust; clay; local; indigenous; crude opium; unsophisticated; surname Tu, #1,877 [Add to Longdo]
质朴[zhì pǔ, ㄓˋ ㄆㄨˇ, / ] simple; plain; unadorned; unaffected; unsophisticated; rustic; earthy, #19,936 [Add to Longdo]
淳朴[chún pǔ, ㄔㄨㄣˊ ㄆㄨˇ, / ] simple and honest; unsophisticated, #24,300 [Add to Longdo]
纯朴[chún pǔ, ㄔㄨㄣˊ ㄆㄨˇ, / ] variant of 淳樸|淳朴, simple and honest; unsophisticated, #24,639 [Add to Longdo]
土包子[tǔ bāo zi, ㄊㄨˇ ㄅㄠ ㄗ˙, ] country bumpkin; boor; unsophisticated country person (humble, applied to oneself); burial mound, #61,673 [Add to Longdo]
涉世未深[shè shì wèi shēn, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄕㄣ, ] unpracticed; inexperienced; naive; unsophisticated [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlichtheit {f}unsophisticatedness [Add to Longdo]
naiv {adv}naively; unsophisticatedly [Add to Longdo]
unverfälschtunsophisticated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ださい[dasai] (adj-i) primitive; unsophisticated; out of fashion [Add to Longdo]
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian [Add to Longdo]
質樸[しつぼく, shitsuboku] (adj-na,n) simplicity; unsophisticated [Add to Longdo]
淳朴;純朴;醇朴[じゅんぼく, junboku] (adj-na,n) rustic simplicity; homeliness; unsophisticated; naive; honest; simple [Add to Longdo]
初;初心;産;生[うぶ, ubu] (adj-na,n,adj-no) (1) (esp. 初, 初心) innocent; naive; unsophisticated; inexperienced; green; wet behind the ears; (n-pref) (2) (産, 生) birth- [Add to Longdo]
初々しい;初初しい[ういういしい, uiuishii] (adj-i) innocent; artless; unsophisticated [Add to Longdo]
田舎臭い[いなかくさい, inakakusai] (adj-i) cornball; rustic; unsophisticated; provincial; hick [Add to Longdo]
朴訥;朴とつ;木訥[ぼくとつ, bokutotsu] (adj-na) unsophisticated; ruggedly honest; artless; unaffected; simple; naive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unsophisticated
   adj 1: not wise in the ways of the world; "either too
       unsophisticated or too honest to promise more than he
       could deliver"; "this helplessly unworldly woman"- Kate
       O'Brien [syn: {unsophisticated}, {unworldly}]
   2: lacking complexity; "small and uncomplicated cars for those
     really interested in motoring"; "an unsophisticated machine"
     [syn: {uncomplicated}, {unsophisticated}]
   3: awkwardly simple and provincial; "bumpkinly country boys";
     "rustic farmers"; "a hick town"; "the nightlife of Montmartre
     awed the unsophisticated tourists" [syn: {bumpkinly}, {hick},
     {rustic}, {unsophisticated}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top