ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*turned*

T ER1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: turned, -turned-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
well-turned(adj) ซึ่งมีรูปร่างดี, Syn. shapely
leave no stone unturned(idm) ค้นหาทุกซอกทุกมุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
well-turned(เวล'เทิร์นดฺ) adj. มีรูปร่างดี,กะทัดรัด,เหมาะเจาะ,ได้จังหวะ, Syn. elegant

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
overturned fold; overfoldชั้นหินคดโค้งตลบทับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
overfold; overturned foldชั้นหินคดโค้งตลบทับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
malturned-บิดผิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Overturned Foldsชั้นหินคดโค้งตลบทับ, Example: ชั้นหินคดโค้งที่มีระนาบแนวแกนเอียง และส่วนข้างทั้งสองเทไปทางเดียวกันแต่มักมีมุมเทต่างกัน [สิ่งแวดล้อม]
Returned Sludgeสลัดจ์สูบกลับ, Example: สลัดจ์ที่สูบกลับมาเข้าถังเติมอากาศ 1) สลัดจ์ไวงานที่ถูกสูบกลับเข้ามาผสมกับน้ำเสียที่ผ่านการตกตะกอนในขั้นปฐม ภูมิแล้ว 2) สลัดจ์ที่ถูกสูบกลับเข้ามาในถังเติมอากาศ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Leave no stone unturned(idioms) พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ The police left no stone unturned in search for the missing pupil.= ตำรวจพยายามทุกอย่างที่จะค้นหาเด็กนักเรียนที่หายไป ;

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
turnedA big wave turned over his canoe.
turnedA big wave turned the ferry over.
turnedAccidentally, the rumor has turned out to be false.
turnedA farm boy accidentally overturned his wagon load of wheat on the road.
turnedAfter an absence of ten months he returned home.
turnedAfter being ill for a long time, Jane turned into a couch potato.
turnedAfter he died, my life was turned upside down.
turnedAfter the assistant returned $1 to each one, each man had actually paid only $9.
turnedAfter the second innings, the opposing pitcher recovered too, and it turned into a pitching duel.
turnedAfter they questioned him, the police returned the suspect to the house.
turnedA good lawyer would leave no stone unturned in his efforts to defend his client.
turnedAlice returned home early from work with a severe headache.
turnedAll my efforts turned out to be useless.
turnedAll our things were turned upside down.
turnedAll the leaves on the tree turned yellow.
turnedAll the visitors returned home one after another.
turnedAlthough it looked like rain this morning, it has turned out fine.
turnedAlthough it seemed like a lot of money to spend just because I was too lazy to cut my own lawn, I turned the whole thing over to him.
turnedAnd the master of the banquet tested the water that had been turned into wine.
turnedAs had been expected, the weather turned out to be very fine.
turnedAs I returned from the school, I was caught in a sudden shower yesterday.
turnedA soldier turned teacher.
turnedAs usual, Mike turned up on time. He's very punctual.
turnedAt the sight of cooked snails, Jane turned pale.
turnedA year had passed by and his body turned to dust.
turnedBecause she was cold she turned on the stove.
turnedBill turned on the television.
turnedBritain's currency crisis has turned into a political one over government failure to stop the pound going into free-fall.
turnedBut he turned at Tom's shout.
turnedCare turned his hair gray.
turnedCarlos turned round.
turnedCarol has just returned to her hotel.
turnedCarol returned to her hotel.
turnedCookie turned over in his sleep.
turnedDave never returned to school again.
turnedDeposed in a military coup in September 2006 and having effectively been in exile, the Former premier of Thailand Thaksin has returned after about a year and a half.
turnedDon't you think the air conditioner is turned up too high in here?
turnedDo you know how many people turned up at the dance last week?
turnedDrifting off to sleep again, the same dream returned, three times in all.
turnedDue to a lack of balance the ship turned over.
turnedEach time he escaped, he returned to this region.
turnedEven walking till my legs turned to lead I couldn't find one that I liked.
turnedEven when she thought about something else, ideas of death returned to her mind.
turnedEveryone turned out for the circus.
turnedEverything turned out all right in the end.
turnedEverything turned out satisfactory.
turnedFather's hair has turned gray.
turnedFeeling chilly, I turned on the heater.
turnedFeeling hot, I turned on the fan.
turnedFor all our efforts, things have not turned out better.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผกผัน(adj) turned around, See also: turned over, Syn. ผันกลับ, หกหัน, หักเห, Example: ในสถานการณ์ที่ผกผันเช่นนี้ เราควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
วิโลม(adj) reverse, See also: inverse, turned, against the hair, Syn. ย้อนขน, ทวนกลับ, ทวน, กลับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตะแบง(adv) stubbornly, See also: awry, obstinately, turned toward one side, Syn. ดึงดัน, เถียงข้างๆ คูๆ, เฉไฉ, Example: เขาเถียงตะแบงไปโดยไม่มีเหตุผล, Thai Definition: อาการที่พูดหรือเถียงเฉไฉหรือดันไปข้างๆ คูๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำร้องตกไป[khamrøng tokpai] (n, exp) EN: application turned down
ผันกลับ[phan klap] (adj) EN: turned around
ผกผัน[phokphan] (adj) EN: turned around
สินค้าเคลม[sinkhā khlēm] (n, exp) EN: returns ; goods returned ; returned items

CMU English Pronouncing Dictionary
TURNED T ER1 N D
RETURNED R IH0 T ER1 N D
RETURNED R IY0 T ER1 N D
UNTURNED AH0 N T ER1 N D
OVERTURNED OW1 V ER0 T ER2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
turned (v) tˈɜːʳnd (t @@1 n d)
returned (v) rˈɪtˈɜːʳnd (r i1 t @@1 n d)
unturned (j) ˈʌntˈɜːʳnd (uh1 n t @@1 n d)
upturned (j) ˈʌptɜːʳnd (uh1 p t @@ n d)
overturned (v) ˌouvətˈɜːʳnd (ou2 v @ t @@1 n d)
well-turned (j) wˈɛl-tˈɜːʳnd (w e1 l - t @@1 n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
重蹈覆辙[chóng dào fù zhé, ㄔㄨㄥˊ ㄉㄠˋ ㄈㄨˋ ㄓㄜˊ, / ] to follow the track of an overturned cart (成语 saw); to repeat a disastrous policy, #37,179 [Add to Longdo]
钱学森[Qián Xué sēn, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄩㄝˊ ㄙㄣ, / ] Tsien Hsue-shen or Qian Xuesen (1911-), US trained Chinese physicist and rocket scientist, returned to PRC in 1955 as leader of rocket and nuclear projects, #39,504 [Add to Longdo]
塞翁失马[Sài wēng shī mǎ, ㄙㄞˋ ㄨㄥ ㄕ ㄇㄚˇ, / ] The old man lost his mare, but it all turned out for the best (成语 saw); fig. a blessing in disguise; It's an ill wind that blows no-one any good., #61,572 [Add to Longdo]
出人意外[chū rén yì wài, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄨㄞˋ, ] turned out other than expected (成语 saw); unexpected, #69,116 [Add to Longdo]
塞翁失马安知非福[Sài wēng shī mǎ ān zhī fēi fú, ㄙㄞˋ ㄨㄥ ㄕ ㄇㄚˇ ㄢ ㄓ ㄈㄟ ㄈㄨˊ, / ] The old man lost his mare, but it all turned out for the best (成语 saw); fig. a blessing in disguise; It's an ill wind that blows no-one any good. [Add to Longdo]
女娃[nǚ wá, ㄋㄩˇ ㄨㄚˊ, ] mythological daughter of Fiery Emperor 炎帝 who turned into bird Jingwei 精衛|精卫 after drowning [Add to Longdo]
后车之鉴[hòu chē zhī jiàn, ㄏㄡˋ ㄔㄜ ㄓ ㄐㄧㄢˋ, / ] lit. warning to the following cart (成语 saw); don't follow the track of an overturned cart; fig. draw lesson from the failure of one’s predecessor; learn from past mistake; once bitten twice shy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rad schlagen; radschlagen [alt] | Rad schlagend; radschlagend | Rad geschlagen; radgeschlagen [alt]to turn wheels; to turn cartwheels | turning wheels; turning cartwheels | turned wheels [Add to Longdo]
abdrehen | abdrehend | abgedrehtto turn off | turning off | turned off [Add to Longdo]
abkehren; wegwenden | abkehrend; wegwenden | abgekehrt; weggewendetto turn away | turning away | turned away [Add to Longdo]
andrehen | andrehend | angedrehtto turn on | turning on | turned on [Add to Longdo]
aufbinden | aufbindend | aufgebundento turn up | turning up | turned up [Add to Longdo]
(Scheinwerfer) aufblenden | aufblendend | aufgeblendetto turn up the headlights | turning up the headlights | turned up the headlights [Add to Longdo]
blass werden; erblassen | blass werdend; erblassend | er/sie wird blass; er/sie erblasst | ich/er/sie wurde blass; ich/er/sie erblassteto turn pale; to pale | turning pale | he/she turns pale; he/she pales | I/he/she turned pale; I/he/she paled [Add to Longdo]
(Holz) drechseln | drechselnd | gedrechseltto turn (on a wood lathe); to work the wood lathe | turning | turned [Add to Longdo]
drehen; rotieren | drehend; rotierend | gedreht; rotiert | nicht gedrehtto turn | turning | turned | unturned [Add to Longdo]
drehte; gedrehtturned [Add to Longdo]
einbiegen | einbiegend | eingebogento turn into | turning into | turned into [Add to Longdo]
ergrauen | ergrauend | ergrauend | ergraut | ergraut | ergrauteto turn grey | graying | turning grey | grays | turns grey | turned grey [Add to Longdo]
geschaltetturned [Add to Longdo]
gestürztoverturned [Add to Longdo]
heimgegangenreturned home [Add to Longdo]
kehrtgemachtturned about [Add to Longdo]
nach oben wenden | nach oben wendend | nach oben gewandtto upturn | upturning | upturned [Add to Longdo]
stieß umoverturned [Add to Longdo]
umblättern; weiter blättern | umblätternd; weiter blätternd | umgeblättert; weiter geblättertto turn over | turning over | turned over [Add to Longdo]
umgeklapptturned down [Add to Longdo]
umgelenktturned round [Add to Longdo]
versteinern | versteinert | versteinertto turn into stone | turned into stone | turns into stone [Add to Longdo]
verwerten | verwertend | verwertet | verwertet | verwerteteto turn to account | turning to account | turned to account | turns to account | turned to account [Add to Longdo]
wenden | wendend | gewendet | er/sie/es wendet | ich/er/sie/es wendete | er/sie hat/hatte gewendet | auf der Stelle wendento turn (over; round) | turning | turned | he/she/it turns | I/he/she/it turned | he/she has/had turned | to spot turn [Add to Longdo]
sich an jdn. (um Rat) wenden | sich wendend | gewandt; gewendet | er/sie wendet sich | ich/er/sie wandte sich | er/sie hat/hatte sih gewandtto turn to sb (for advice) | turning | turned | he/she turns | I/he/she turned | he/she has/had turned [Add to Longdo]
wohlgesetzt {adj}well-turned [Add to Longdo]
zugekehrtturned to [Add to Longdo]
nicht zurückgegebenunreturned [Add to Longdo]
zurückkehren; zurückschicken; zurücklaufen; zurückzahlen; zurückgeben | zurückkehrend; zurückschickend; zurücklaufend; zurückzahlend; zurückgebend | zurückgekehrt; zurückgeschickt; zurückgelaufen; zurückgezahlt; zurückgegeben | in den Schoß der Familie zurückkehren | unverrichteter Dinge zurückkehren | mit leeren Händen zurückkehrento return | returning | returned | to return to the fold | to return empty-handed | to return empty-handed [Add to Longdo]
zurückkommen; wiederkommen | zurückkommend; wiederkommend | zurückgekommen; wiedergekommento come back; to return | coming back; returning | come back; returned [Add to Longdo]
Das Bild ist gut gelungen.The picture has turned out well. [Add to Longdo]
Das Blatt hat sich gewendet.The luck has turned. [Add to Longdo]
Das Blatt hat sich gewendet.The tide has turned. [Add to Longdo]
Der Kuchen ist mir nicht ganz gelungen.The cake hasn't quite turned out as I'd hoped (intended). [Add to Longdo]
Er hat meinen Rat in den Wind geschlagen.He turned a deaf ear to my advice. [Add to Longdo]
Er setzte alle Hebel in Bewegung.He left no stone unturned. [Add to Longdo]
Es wurde ein strahlender Tag.The day turned out to be a fine one. [Add to Longdo]
Sie hat ihm einen Korb gegeben.She turned him down. [Add to Longdo]
Wir haben nichts unversucht gelassen.We left no stone unturned. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふき, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]
への字[へのじ, henoji] (n) (See への字に結んだ口) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
への字に結んだ口[へのじにむすんだくち, henojinimusundakuchi] (n) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
スコスコ[sukosuko] (adv) (1) (on-mim) repeatedly; leaving no stone unturned; walking rapidly; (n,vs) (2) (col) (on-mim) masturbation [Add to Longdo]
ニューアダルト[nyu-adaruto] (n) person recently turned 20 (wasei [Add to Longdo]
ヤメ検弁護士;やめ検弁護士[ヤメけんべんごし(ヤメ検弁護士);やめけんべんごし(やめ検弁護士), yame kenbengoshi ( yame ken bengoshi ); yamekenbengoshi ( yame ken bengoshi )] (n) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; prosecutor-turned-lawyer [Add to Longdo]
リターンメール[rita-nme-ru] (n) {comp} email that is returned as undeliverable (wasei [Add to Longdo]
引っ繰り返る(P);引っくり返る;ひっくり返る;引繰り返る[ひっくりかえる, hikkurikaeru] (v5r,vi) to be overturned; to be upset; to topple over; to be reversed; (P) [Add to Longdo]
外股;外また[そとまた, sotomata] (n,adv) (walking with) one's toes turned out; duckfooted [Add to Longdo]
顎がしゃくれる[あごがしゃくれる, agogashakureru] (exp,v1) to have a turned-up chin [Add to Longdo]
顎のしゃくれた[あごのしゃくれた, agonoshakureta] (exp) (person) with a turned-up chin [Add to Longdo]
帰還兵[きかんへい, kikanhei] (n) returned soldier [Add to Longdo]
帰国子女[きこくしじょ, kikokushijo] (n) child who has returned to his or her country; returnee [Add to Longdo]
逆さ睫;逆睫[さかまつげ(逆睫);さかさまつげ, sakamatsuge ( gyaku matsuge ); sakasamatsuge] (n) turned-in eyelashes; ingrown eyelashes; trichiasis [Add to Longdo]
逆捩じを食う;逆ねじを食う;逆捩を食う(io)[さかねじをくう, sakanejiwokuu] (exp,v5u) (See 逆捩じ・1) to have the tables turned on one [Add to Longdo]
群々;叢々;群群;叢叢[むらむら;ムラムラ, muramura ; muramura] (adv,adv-to) (1) (uk) (on-mim) irresistibly; suddenly; (vs) (2) (col) to be turned on; to be horny [Add to Longdo]
形勢逆転[けいせいぎゃくてん, keiseigyakuten] (n,vs) the situation reverses itself; the table is turned; the shoe is on the other foot [Add to Longdo]
結果オーライ[けっかオーライ, kekka o-rai] (exp) (See オーライ) (turned out) all right in the end [Add to Longdo]
捲れる[まくれる;めくれる, makureru ; mekureru] (v1,vi) to be (get) turned up (inside out) [Add to Longdo]
時計回り[とけいまわり, tokeimawari] (n) turned clockwise [Add to Longdo]
主客転倒[しゅきゃくてんとう, shukyakutentou] (n,vs) reversing the order of (relative) importance (of); putting the cart before the horse; the tables being turned; mistaking the insignificant for the essential [Add to Longdo]
主客転倒;主客顛倒[しゅかくてんとう, shukakutentou] (n,vs) reversing the order of (relative) importance (of); putting the cart before the horse; the tables being turned; mistaking the insignificant for the essential; mistaking the means for the end [Add to Longdo]
主客顛倒[しゅきゃくてんとう, shukyakutentou] (n,vs) reversing the order of (relative) importance (of); putting the cart before the horse; the tables being turned; mistaking the insignificant for the essential [Add to Longdo]
守護大名[しゅごだいみょう, shugodaimyou] (n) (arch) provincial military governor turned daimyo (Muromachi period) (distinct from the shugo bureaucrats of the Kamakura period) [Add to Longdo]
手段を尽くす[しゅだんをつくす, shudanwotsukusu] (exp,v5s) to try everything; to leave no stone unturned [Add to Longdo]
秀句[しゅうく, shuuku] (n) splendid haiku; well-turned phrase [Add to Longdo]
上目[じょうもく, joumoku] (n) upward glance; upturned eyes [Add to Longdo]
上目遣い;上目使い;上目づかい[うわめづかい, uwamedukai] (n) upturned eyes [Add to Longdo]
折り襟[おりえり, orieri] (n) turned-down collar; lapel [Add to Longdo]
内股;内腿[うちまた(内股);うちもも, uchimata ( uchimata ); uchimomo] (n) (1) inner thigh; (n,vs) (2) (うちまた only) (walking) pigeon-toed; one's toes turned inward; (3) (うちまた only) uchimata (judo); throwing an opponent by putting one's leg between their legs [Add to Longdo]
白紙還元[はくしかんげん, hakushikangen] (n,vs) being returned (sent back) to the drawing board [Add to Longdo]
飛簷[ひえん, hien] (n) upturned eaves; high roof [Add to Longdo]
覆る[くつがえる, kutsugaeru] (v5r,vi) (1) to topple over; to be overturned; to capsize; (2) to be overruled; to be reversed; to be discredited; (P) [Add to Longdo]
返り討ち[かえりうち, kaeriuchi] (n) (1) killing a would-be avenger; (2) having the tables turned on someone (e.g. by a challenger); being beaten at one's own game [Add to Longdo]
返送内容エントリ[へんそうないようエントリ, hensounaiyou entori] (n) {comp} returned-content entry [Add to Longdo]
返品[へんぴん, henpin] (n,vs) returned goods [Add to Longdo]
返本[へんぽん, henpon] (n,vs) book(s) returned unsold [Add to Longdo]
落花流水[らっかりゅうすい, rakkaryuusui] (n) mutual love; the love one shows to another person being returned [Add to Longdo]
裏返る[うらがえる, uragaeru] (v5r,vi) to be turned inside out [Add to Longdo]
里帰り展[さとがえりてん, satogaeriten] (n) exhibition of returned works (e.g. from overseas) [Add to Longdo]
攣り目[つりめ, tsurime] (n) slanted (upturned) eyes [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
内容返送あり[ないようへんそうあり, naiyouhensouari] content-returned [Add to Longdo]
返送内容エントリ[へんそうないようエントリ, hensounaiyou entori] returned-content entry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 turned
   adj 1: moved around an axis or center [ant: {unturned}]
   2: in an unpalatable state; "sour milk" [syn: {off}, {sour},
     {turned}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top