ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*torture*

T AO1 R CH ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: torture, -torture-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
torture(n) การทรมาน
torture(n) วิธีทรมาน
torture(n) ความเจ็บปวด
torture(vt) ทรมานให้เจ็บปวด
torture(vt) ทำให้บิดเบี้ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
torture(ทอร์'เชอะ) n. การทรมาน,การทำให้เกิดความเจ็บปวด vt. ทรมาน,บิดหรืองอ, See also: torturedly adv. torturer n. torturesome adj. torturous adj. torturingly adv. torturously adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
torture(n) ความทรมาน,การทำให้เจ็บปวด
torture(vt) ทรมาน,บิด,งอ,ทำให้เจ็บปวด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tortureการทรมาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (1984)อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (ค.ศ. 1984) [TU Subject Heading]
Tortureทรมาน [TU Subject Heading]
Torture (International law)ทรมาน (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishmentอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่น ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tortureHe was subjected to torture by the police.
tortureHe was tortured by guilt.
tortureHis lecture on chemistry was nothing but torture.
tortureThe cruelty of the torture in the police station is beyond description.
tortureThe prisoner died under torture.
tortureThe problem tortured the chief.
tortureThe torture made him confess to crimes he had not committed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตายทั้งเป็น(v) live with suffering, See also: endure, torture, Syn. ทุกข์ทรมาน, ทรมานใจ, ทุกข์ระทม, Example: ความรักฆ่าคนให้ตายทั้งเป็นได้จริงๆ, Thai Definition: มีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานแสนสาหัส
ทรกรรม(n) hardship, See also: torture, torment, suffering, trouble, affliction, Syn. ทรมาทรกรรม, Thai Definition: การทำให้ลำบาก
ทรมานทรกรรม(v) torture, See also: torment, abuse, cause anguish, harrow, ill-treat, maltreat, mishandle, Syn. ทารุณ, ประทุษร้าย, ทรมาน, Example: คุณจะเอาลูกไปทรมานทรกรรมทำไม, Thai Definition: ทำให้ทนทุกข์ทรมานไม่รู้จักจบจักสิ้น, ทำให้ทนทุกข์ทรมานอย่างยืดเยื้อ, Notes: (ปาก)
ทรมาน(v) torture, See also: torment, abuse, cause anguish, harrow, ill-treat, maltreat, mishandle, Syn. ทารุณ, ประทุษร้าย, ทรมาทรกรรม, Example: พม่าทรมานเชลยชาวไทยอย่างโหดเหี้ยม, Thai Definition: ทำให้ลำบาก, ทำทารุณ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทุกข์ทรมาน(v) suffer, See also: be distressed, agonize, torture, torment, ache, Syn. เจ็บปวด, ทรมาน, ทุกข์ระทม, Example: ตาวินทุกข์ทรมานจากโรคร้ายนานนับปี
ทุกข์ระทม(v) be agonized, See also: suffer, be distressed, be tormented, be tortured, Syn. ระทมทุกข์, โศกาอาดูร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบขมับ[bīpkhamap] (v) EN: torture by pressing on the temples ; press one's temple
การทรมาน[kān thøramān] (n) FR: torture [f]
ทรกรรม[thørakam] (v) EN: hardship ; torture ; torment ; suffering ; trouble ; affliction
ทรมาน[thøramān] (v) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle  FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ทรมานทรกรรม[thøramān-thørakam] (v, exp) EN: torture ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle
ยมบาล[yommabān] (n) EN: Prince of Devils ; guardian of hell ; guardian of the underworld ; torturer of the dead  FR: gardien de l'enfer [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TORTURE T AO1 R CH ER0
TORTURED T AO1 R CH ER0 D
TORTURER T AO1 R CH ER0 ER0
TORTURES T AO1 R CH ER0 Z
TORTURERS T AO1 R CH ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
torture (v) tˈɔːtʃər (t oo1 ch @ r)
tortured (v) tˈɔːtʃəd (t oo1 ch @ d)
torturer (n) tˈɔːtʃərər (t oo1 ch @ r @ r)
tortures (v) tˈɔːtʃəz (t oo1 ch @ z)
torturers (n) tˈɔːtʃərəz (t oo1 ch @ r @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǎo, ㄎㄠˇ, ] to beat; to flog; to examine under torture, #22,745 [Add to Longdo]
酷刑[kù xíng, ㄎㄨˋ ㄒㄧㄥˊ, ] cruelty; torture, #29,984 [Add to Longdo]
拷问[kǎo wèn, ㄎㄠˇ ㄨㄣˋ, / ] to question via torture, #30,353 [Add to Longdo]
揉搓[róu cuo, ㄖㄡˊ ㄘㄨㄛ˙, ] to rub; to torment; to torture, #37,363 [Add to Longdo]
夹板[jiā bǎn, ㄐㄧㄚ ㄅㄢˇ, / ] splint; clamp; vise (as torture instrument), #39,617 [Add to Longdo]
受难[shòu nàn, ㄕㄡˋ ㄋㄢˋ, / ] to suffer a calamity; to suffer (e.g. under torture); distress, #39,625 [Add to Longdo]
重典[zhòng diǎn, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, ] important classic text; cruel torture; severe punishment, #61,985 [Add to Longdo]
刑具[xíng jù, ㄒㄧㄥˊ ㄐㄩˋ, ] punishment equipment; torture instruments, #67,847 [Add to Longdo]
熬煎[áo jiān, ㄠˊ ㄐㄧㄢ, ] suffering; torture, #102,228 [Add to Longdo]
磨折[mó zhé, ㄇㄛˊ ㄓㄜˊ, ] to torture; to torment, #107,303 [Add to Longdo]
沉潭[chén tán, ㄔㄣˊ ㄊㄢˊ, ] drowning sb tied to a rock (as a form of torture), #244,426 [Add to Longdo]
揉磨[róu mo, ㄖㄡˊ ㄇㄛ˙, ] to torment; to torture, #756,055 [Add to Longdo]
刀锯斧钺[dāo jù fǔ yuè, ㄉㄠ ㄐㄩˋ ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ, / ] knife, saw, ax and hatchet (成语 saw); facing torture and execution [Add to Longdo]
受刑[shòu xíng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, ] beaten; tortured; executed [Add to Longdo]
夹棍[jiā gùn, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄣˋ, / ] leg vise (torture instrument) [Add to Longdo]
斧钺汤镬[fǔ yuè tāng huò, ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ ㄊㄤ ㄏㄨㄛˋ, / ] battle-ax and boiling cauldron (成语 saw); facing torture and execution [Add to Longdo]
桁杨[háng yáng, ㄏㄤˊ ㄧㄤˊ, / ] lit. stocks and knives; fig. any punishment equipment; torture instrument [Add to Longdo]
桁杨刀锯[háng yáng dāo jù, ㄏㄤˊ ㄧㄤˊ ㄉㄠ ㄐㄩˋ, / ] lit. stocks and knives; fig. any punishment equipment; torture instrument [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Folter {f}; Qual {f}; Tortur {f}torture [Add to Longdo]
Folterinstrument {n}instrument of torture [Add to Longdo]
Folterkammer {f} | Folterkammern {pl}torture chamber; torturechamber | torture chambers; torturechambers [Add to Longdo]
Folterknecht {m} | Folterknechte {pl}torturer | torturers [Add to Longdo]
Marter {f}torture; ordeal [Add to Longdo]
Qual {f}; Folterqual {f} | Qualen {pl}; Folterqualen {pl}torture | tortures [Add to Longdo]
foltern; quälen | folternd; quälend | gefoltert; gequält | foltert | folterteto torture | torturing | tortured | tortures | tortured [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
火責め[ひぜめ, hizeme] (n) torture by fire [Add to Longdo]
苛む;嘖む[さいなむ, sainamu] (v5m,vt) to torment; to torture; to harass [Add to Longdo]
海老責め;蝦責め[えびぜめ, ebizeme] (n) Japanese bondage torture (bound victim sits cross-legged with their arms tied behind them, and the rope is tightened until their ankles touch their neck) [Add to Longdo]
現責め[うつつぜめ, utsutsuzeme] (n) sleep deprivation (as a form of torture) [Add to Longdo]
拷器[ごうき, gouki] (n) (arch) instruments of torture [Add to Longdo]
拷訊[ごうじん, goujin] (n) (obsc) (See 拷問) torture [Add to Longdo]
拷責[ごうせき, gouseki] (n) (obsc) (See 拷問) torture [Add to Longdo]
拷問[ごうもん, goumon] (n,vs,adj-no) torture; the rack; third degree; (P) [Add to Longdo]
拷問禁止条約[ごうもんきんしじょうやく, goumonkinshijouyaku] (n) United Nations Convention Against Torture (1987) [Add to Longdo]
拷問具[ごうもんぐ, goumongu] (n) instrument(s) of torture [Add to Longdo]
拷問等禁止条約[ごうもんとうきんしじょうやく, goumontoukinshijouyaku] (n) Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment [Add to Longdo]
蛇責め[へびぜめ, hebizeme] (n) torture in which the victim is bound and placed in a tub of snakes [Add to Longdo]
駿河問い[するがどい, surugadoi] (n) Japanese bondage torture (hands and feet are behind the victim's back, and they are hanged from the ceiling with a rock on their back) [Add to Longdo]
焼きを入れる[やきをいれる, yakiwoireru] (exp,v1) to temper; to harden; to torture; to discipline [Add to Longdo]
水責め[みずぜめ, mizuzeme] (n,vs) water torture [Add to Longdo]
石抱き[いしだき, ishidaki] (n) form of torture in which the victim kneels on triangular wedges and stone slabs are placed on their lap [Add to Longdo]
責める[せめる, semeru] (v1,vt) (1) to condemn; to blame; to criticize; to criticise; to reproach; to accuse; (2) to urge; to press; to pester; (3) to torture; to torment; to persecute; (4) to break in (a horse); (P) [Add to Longdo]
責め苛む;責めさいなむ;攻め苛む(iK)[せめさいなむ, semesainamu] (v5m,vt) to torture; to persecute; to excruciate [Add to Longdo]
責め苦;責苦[せめく, semeku] (n) torture; pains (of hell) [Add to Longdo]
責め具;責具[せめぐ, semegu] (n) instrument of torture [Add to Longdo]
責め道具;責道具[せめどうぐ, semedougu] (n) instruments of torture [Add to Longdo]
責め立てる[せめたてる, semetateru] (v1,vt) to torture severely; to urge [Add to Longdo]
痛め吟味[いためぎんみ, itameginmi] (n) torture (in the Edo-period) [Add to Longdo]
俵責め[たわらぜめ, tawarazeme] (n) Edo-period form of torture in which criminals were stuffed into straw bags with their heads exposed, piled together, and whipped (commonly used on Christians) [Add to Longdo]
木馬[もくば, mokuba] (n) (1) wooden horse; rocking horse; (2) (See 跳馬) vaulting horse; horse used in gymnastics; (3) the horse (ancient torture device that one was forced to straddle with rocks hanging from the feet) [Add to Longdo]
矢柄責め[やがらぜめ, yagarazeme] (n) torture in which the victim is whipped with arrow shafts [Add to Longdo]
凌遅[りょうち, ryouchi] (n) Lingchi; Leng Tch'e; slow torture by slicing off parts of the body [Add to Longdo]
牢問[ろうもん, roumon] (n) (See 海老責め,石抱き,鞭打ち) whipping, stone placement, and shrimp-tie bondage (three forms of Edo-period torture) [Add to Longdo]
呵責[かしゃく, kashaku] (n) blame; accusation; torture; maltreatment; pangs (of conscience) [Add to Longdo]
嬲り殺し;なぶり殺し[なぶりごろし, naburigoroshi] (n) torture to death; torment to death [Add to Longdo]
捩る(P);捻る;拗る;捩じる(io);捻じる(io);拗じる(io)[ねじる(P);よじる(捩る);もじる(捩る), nejiru (P); yojiru ( yojiru ); mojiru ( yojiru )] (v5r,vt) (1) (uk) to screw; to twist; (2) (esp. もじる) to distort; to parody; to make a pun; (3) to torture; to wrest; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 torture
   n 1: extreme mental distress [syn: {anguish}, {torment},
      {torture}]
   2: unbearable physical pain [syn: {torture}, {torment}]
   3: intense feelings of suffering; acute mental or physical pain;
     "an agony of doubt"; "the torments of the damned" [syn:
     {agony}, {torment}, {torture}]
   4: the act of distorting something so it seems to mean something
     it was not intended to mean [syn: {distortion},
     {overrefinement}, {straining}, {torture}, {twisting}]
   5: the deliberate, systematic, or wanton infliction of physical
     or mental suffering by one or more persons in an attempt to
     force another person to yield information or to make a
     confession or for any other reason; "it required unnatural
     torturing to extract a confession" [syn: {torture},
     {torturing}]
   v 1: torment emotionally or mentally [syn: {torment}, {torture},
      {excruciate}, {rack}]
   2: subject to torture; "The sinners will be tormented in Hell,
     according to the Bible" [syn: {torture}, {excruciate},
     {torment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top