ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*tolerant*

T AA1 L ER0 AH0 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tolerant, -tolerant-
English-Thai: Longdo Dictionary
lactose intolerant(adj) แพ้นม ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสซึ่งมาจากอาหารประเภทนม เช่น If the blood glucose level does not rise, that means that the lactose is not being broken down into simple sugars, and the patient is lactose intolerant., See also: lactose intolerance, lactose maldigestion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tolerant(adj) ซึ่งยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น, See also: ซึ่งยอมผ่อนผันให้, Syn. broad-minded
tolerant(adj) ที่มีความอดทน, Syn. patient
tolerant(adj) ซึ่งต้านฤทธิ์ยาได้
intolerant(adj) ไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่าง, See also: ใจแคบ, Syn. narrow-minded, illiberal, Ant. tolerant
tolerantly(adv) อย่างอดทน, See also: อย่างยอมรับฟัง, Syn. justly, mildly, moderately, patiently, reasonably

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intolerant(อินทอล'เลเรินทฺ) adj. ซึ่งทนไม่ได้,ไม่อดทน,ไม่อดกลั้น,ไม่ยอม,ถือทิฐิ., Syn. narrow-minded
tolerant(ทอล'เลอเรินทฺ) adj. อดทน,ทนทาน,ใจกว้าง,ให้อภัย., See also: tolerantly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
intolerant(adj) ไม่อดกลั้น,ไม่ทน,ไม่ผ่อนปรน,ถือทิฐิ
tolerant(adj) อดกลั้น,ยอมให้,อดทน,ใจกว้าง,ให้อภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fault tolerantทนต่อความผิดพร่อง [มีความหมายเหมือนกับ resilient] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
thermotolerant; thermoduric-ทนความร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thermoduric; thermotolerant-ทนความร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerantทนได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Salt-tolerant cropพืชทนเค็ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Heavy-metal tolerant plantsพืชทนทานต่อโลหะหนัก [TU Subject Heading]
Aerotolerantทนอ๊อกซิเจน [การแพทย์]
B Cells, Tolerantเซลล์จากไขกระดูก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tolerantHe is intolerant of opposition.
tolerantHe is tolerant in religious belief of others.
tolerantHis parents are tolerant of his self-indulgence.
tolerantI can not be tolerant of naughty children.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอแข็ง(adj) alcohol-tolerant, Example: เขาเป็นคนคอแข็งที่สุดในขบวนคนที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ตรงนี้, Thai Definition: ทนต่อรสอันเข็มหรือรุนแรงได้, ดื่มไม่รู้จักเมา
คอทองแดง(adj) alcohol-tolerant, Example: เขาดื่มพรวดเดียวหมดแก้วตะกละตะกลามมากแสดงว่าเป็นพวกคอทองแดงคงกินเหล้ามาตั้งแต่เด็ก, Thai Definition: ที่ดื่มเหล้าเก่ง, ไม่เมาง่ายๆ, Notes: (ปาก)
ใจร้อน(v) be hot-tempered, See also: be impetuous, be hotheaded, be hot-tempered, be intolerant, be easily provoked, be quick-t, Syn. ใจเร็ว, Ant. ใจเย็น, Example: เด็กมักใจร้อนอยากได้อะไรดังใจ และตัดสินใจง่ายอยู่เสมอ, Thai Definition: มีใจรีบร้อน อยากจะให้เสร็จเร็วๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจกว้าง[jaikwāng] (adj) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded  FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit
คอแข็ง[khøkhaeng] (adj) EN: alcohol-tolerant
คอทองแดง[khø thøngdaēng] (adj) EN: alcohol-tolerant

CMU English Pronouncing Dictionary
TOLERANT T AA1 L ER0 AH0 N T
TOLERANTS T AA1 L ER0 AH0 N T S
INTOLERANT IH2 N T AA1 L ER0 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tolerant (j) tˈɒlərənt (t o1 l @ r @ n t)
intolerant (j) ˈɪntˈɒlərənt (i1 n t o1 l @ r @ n t)
tolerantly (a) tˈɒlərəntliː (t o1 l @ r @ n t l ii)
intolerantly (a) ˈɪntˈɒlərəntliː (i1 n t o1 l @ r @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宽容[kuān róng, ㄎㄨㄢ ㄖㄨㄥˊ, / ] lenient; tolerant, #6,247 [Add to Longdo]
包容[bāo róng, ㄅㄠ ㄖㄨㄥˊ, ] tolerant; forgiving; to pardon; to forgive; can contain; can hold; to tolerate; to show tolerance, #7,815 [Add to Longdo]
宽厚[kuān hòu, ㄎㄨㄢ ㄏㄡˋ, / ] tolerant; generous; magnanimous; thick and broad (build); thick and deep (voice), #26,616 [Add to Longdo]
姑息[gū xī, ㄍㄨ ㄒㄧ, ] excessively tolerant; to indulge; to appease, #32,625 [Add to Longdo]
心窄[xīn zhǎi, ㄒㄧㄣ ㄓㄞˇ, ] narrow-minded; intolerant, #144,597 [Add to Longdo]
容不得[róng bu dé, ㄖㄨㄥˊ ㄅㄨ˙ ㄉㄜˊ, ] unable to tolerate; intolerant; unable to bear sth [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fehlertolerant {adj}fault-tolerant [Add to Longdo]
intolerant {adj} | intoleranter | am intolerantestenintolerant | more intolerant | most intolerant [Add to Longdo]
intolerant {adv}intolerantly [Add to Longdo]
kinderfreundlich {adv}with children in mind; tolerant of children [Add to Longdo]
tolerant; großzügig {adj} | toleranter | am tolerantestentolerant | more tolerant | most tolerant [Add to Longdo]
tolerant {adj}permissive [Add to Longdo]
tolerant {adv}tolerantly [Add to Longdo]
tolerant {adv}permissively [Add to Longdo]
unduldsam (gegen) {adj} | unduldsamer | am unduldsamstenintolerant (of) | more intolerant | most intolerant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォールトトレラント[fo-rutotoreranto] (adj-na) {comp} fault-tolerant [Add to Longdo]
故障に強い[こしょうにこわい, koshounikowai] (n) {comp} fault-tolerant [Add to Longdo]
清濁併呑[せいだくへいどん, seidakuheidon] (n) being so broad-minded as to accept all sorts of things, both good and evil; being broad-minded enough to be tolerant of people of all shades [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フォールトトレラント[ふぉーるととれらんと, fo-rutotoreranto] fault-tolerant (an) [Add to Longdo]
故障に強い[こしょうにこわい, koshounikowai] fault-tolerant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tolerant
   adj 1: showing respect for the rights or opinions or practices
       of others [ant: {intolerant}]
   2: tolerant and forgiving under provocation; "our neighbor was
     very kind about the window our son broke" [syn: {kind},
     {tolerant}]
   3: showing or characterized by broad-mindedness; "a broad
     political stance"; "generous and broad sympathies"; "a
     liberal newspaper"; "tolerant of his opponent's opinions"
     [syn: {broad}, {large-minded}, {liberal}, {tolerant}]
   4: able to tolerate environmental conditions or physiological
     stress; "the plant is tolerant of saltwater"; "these fish are
     quite tolerant as long as extremes of pH are avoided"; "the
     new hybrid is more resistant to drought" [syn: {tolerant},
     {resistant}]
   5: showing the capacity for endurance; "injustice can make us
     tolerant and forgiving"; "a man patient of distractions"
     [syn: {tolerant}, {patient of}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top