ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*subdue*

S AH0 B D UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: subdue, -subdue-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subdue(vt) ปราบ, See also: เอาชนะ, บังคับไว้ใต้อำนาจ, Syn. defeat, conquer, beat, overcome
subdue(vt) ทำให้อ่อนลง, See also: ทำให้เบาลง, ทำให้สงบ, Syn. lower, reduce, soften
subdue(vt) ข่มอารมณ์, See also: อดกลั้น, Syn. repress, restrain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subdue(ซับดู',ซับดิว') vt. ทำให้ลดน้อยลง,ทำให้อ่อนลง,ลดเสียงลง,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,พิชิต,ทำให้สงบ,ข่มอารมณ์,บรรเทา., See also: subduableadj. subdueness n. subduably adv. subduer n.
subdued(ซับดูด',ซับดิวดฺ') adj. เงียบ,เงียบสงบ,ลดน้อยลง,อ่อนลง,ถูกพิชิต,บรรเทาลง,ข่มอารมณ์,ลดเสียงลง, Syn. quiet, inhibited

English-Thai: Nontri Dictionary
subdue(vt) ทำให้สงบ,มีชัย,ข่มอารมณ์,ทำให้เชื่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
subdueHe subdued his passions.
subdueI could not subdue the desire to laugh.
subdueThere is, perhaps, not one of our natural passions so hard to subdue as vanity.
subdueWe cannot subdue nature.
subdueWe danced in the subdued lighting.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผด็จศึก(v) dispose of a war, See also: subdue the enemy, finish a fight, put an end to the war, Syn. กำราบ, ปราบ, Example: กองทัพอากาศไม่สามารถเผด็จศึกได้ถ้าหากไร้กองทัพภาคพื้นดิน
เก็บกด(v) repress, See also: suppress, dissimulate, subdue, quench, conceal, Syn. เปิดเผย, Example: มนุษย์มักคิดว่าเราสามารถเก็บกด หรือกักขังอารมณ์ไว้ได้ แต่โดยธรรมชาติ ความรู้สึกที่เก็บกดมักปรากฏออกมาในรูปแบบอื่นที่แอบแฝง, Thai Definition: ไม่แสดงความรู้สึก, ไม่แสดงอารมณ์
เผด็จ(v) subdue, See also: suppress, get rid of, cut, destroy, Syn. กำจัด, ขจัด, ปราบ, Example: ตำรวจทั้ง 4 นาย กำลังซุ่มวางแผนกันเพื่อหาหนทางเผด็จคนร้ายกลุ่มนี้ให้ได้, Thai Definition: ทำให้สิ้นไป, Notes: (เขมร)
พิชิต(v) conquer, See also: defeat, vanquish, subdue, Syn. ชนะ, ปราบ, Example: เขาสามารถพิชิตคดีฆาตกรรมซ่อนเงื่อนลงได้อย่างงดงาม, Thai Definition: เอาชนะให้ได้หรือทำให้สำเร็จให้ได้ตามที่คาดหวังไว้
บำราบ(v) overcome, See also: subjugate, subdue, suppress, Syn. ปราบ, Example: พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำราบทุกข์ของราษฎรที่ห่างไกลทุกที่, Thai Definition: ทำให้ราบคาบสิ้นไป
ปราบ(v) subdue, See also: subjugate, conquer, overcome, suppress, quell, quash, tame, put down, wipe out, Syn. เอาชนะ, ทำให้ราบ, ทำให้อยู่ในอำนาจ, ทำให้เชื่อง, ทำให้จำยอม, ทำให้สิ้นพยศ, ทำให้สิ้นฤทธิ์, กำราบ, Example: รัฐบาลจีนได้ปราบนักศึกษาที่มาชุมนุมกัน ณ จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อปี 2532
ชำระล้าง(v) suppress, See also: subdue, quell, Syn. สะสาง, ปฏิรูป, ปรับปรุง, สังคายนา, กวาดล้าง, Example: กองปราบฯ ใช้ช่วงเวลานี้ชำระล้างอิทธิพลเถื่อนรกแผ่นดินให้สิ้นซาก
กำราบ(v) suppress, See also: subdue, intimidate, tame, vanquish, quell, subjugate, Syn. ปราบ, ปราม, Example: เมื่อเข้าสู่ยุคเผด็จการแนวคิดนำของนักศึกษาถูกกำราบจนตกอยู่ในภาวะเงียบงัน, Thai Definition: ทำให้เข็ดหลาบ, ทำให้กลัว, ทำให้สิ้นพยศ, ทำให้สิ้นฤทธิ์
แก้เกี้ยว(v) avoid embarrassment, See also: change the subject to subdue embarrassment, Example: เขากล่าวดังนั้นก็เพื่อแก้เกี้ยวเท่านั้น, Thai Definition: แก้อย่างย้อนรอยให้หายกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำระล้าง[chamralāng] (v) EN: suppress ; subdue ; quell
เผด็จ[phadet] (v) EN: subdue ; suppress ; get rid of ; cut ; destroy  FR: liquider ; en finir
เผด็จศึก[phadet seuk] (v, exp) EN: dispose of a war ; subdue the enemy ; finish a fight ; put an end to the war  FR: mettre un terme à la guerre
พิชิต[phichit] (v) EN: conquer ; defeat ; vanquish ; subdue ; overcome  FR: vaincre ; surmonter
พิชิตข้าศึก[phichit khāseuk] (v, exp) EN: subdue the enemy ; subjugate the enemy
พิชิตธรรมชาติ[phichit thammachāt] (v, exp) EN: subdue nature ; conquer nature
ปราบ[prāp] (v) EN: tame ; subdue ; suppress ; subjugate ; quell ; quash ; conquer ; overcome ; put down ; wipe out  FR: réprimer ; supprimer ; dompter ; mater
ซบเซา[sopsao] (v) EN: dull ; be sluggish ; be lifeless ; look unhappy ; be sad ; be subdued
ทำให้อยู่ในอำนาจ[thamhai yū nai amnāt] (v, exp) EN: subdue
วิชิต[wichit] (v) EN: conquer ; subdue ; subjugate

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBDUE S AH0 B D UW1
SUBDUED S AH0 B D UW1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subdue (v) sˈəbdjˈuː (s @1 b d y uu1)
subdued (v) sˈəbdjˈuːd (s @1 b d y uu1 d)
subdues (v) sˈəbdjˈuːz (s @1 b d y uu1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kè, ㄎㄜˋ, ] to be able to; to subdue; to restrain; to overcome; gram, #720 [Add to Longdo]
[kè, ㄎㄜˋ, / ] to subdue; to overthrow, #720 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] to lean over; to fall (go down); to hide (in ambush); to conceal oneself; to lie low; hottest days of summer; to submit; to concede defeat; to overcome; to subdue; volt; surname Fu, #6,890 [Add to Longdo]
征服[zhēng fú, ㄓㄥ ㄈㄨˊ, ] conquer; subdue; vanquish, #7,569 [Add to Longdo]
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, ] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees), #9,669 [Add to Longdo]
克己复礼[kè jǐ fù lǐ, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] restrain yourself and return to the rites (成语 saw, from Analects); to subdue self and observe proprieties; (any number of possible translations), #56,832 [Add to Longdo]
伏虎[fú hǔ, ㄈㄨˊ ㄏㄨˇ, ] to subdue a tiger; fig. to prevail over sinister forces, #64,792 [Add to Longdo]
制伏[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, ] to overpower; to overwhelm; to subdue; to check; to control, #67,770 [Add to Longdo]
[kè, ㄎㄜˋ, ] variant of 剋|克, to subdue; to destroy; to overcome, #119,903 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bändigen; zähmen | bändigend; zähmend | gebändigt; gezähmt | bändigt | bändigteto subdue | subduing | subdued | subdues | subdued [Add to Longdo]
lindern; dämpfento subdue [Add to Longdo]
unterwerfen; besiegen; unterdrücken; überwältigen; niederschlagen | unterwerfend; besiegend; unterdrückend; überwältigend; niederschlagend | unterworfen; besiegt; unterdrückt; überwältigt; niedergeschlagento subdue | subduing | subdued [Add to Longdo]
unterwerfento subdue; to subjugate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しめやか[shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]
ぼそぼそ[bosoboso] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless [Add to Longdo]
ボソリ;ぼそり[bosori ; bosori] (adv) whispering; murmuring; subdued [Add to Longdo]
圧伏;圧服[あっぷく, appuku] (n,vs) overpower; subdue; keep down [Add to Longdo]
閑寂枯淡[かんじゃくこたん, kanjakukotan] (n,adj-na,adj-no) (See 侘寂) aesthetic sense in Japanese art emphasising quiet simplicity and subdued refinement [Add to Longdo]
治める[おさめる, osameru] (v1,vt) (1) to govern; to manage; (2) to subdue; (P) [Add to Longdo]
取り押さえる;取り押える;取押える;取り抑える;取抑える[とりおさえる, toriosaeru] (v1,vt) (1) to seize; to capture; to arrest; (2) to hold down; to subdue [Add to Longdo]
従える[したがえる, shitagaeru] (v1,vt) (1) to be accompanied by; (2) to subdue; (P) [Add to Longdo]
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]
声を忍ばせて[こえをしのばせて, koewoshinobasete] (exp) in a subdued voice [Add to Longdo]
地味[ちみ, chimi] (adj-na,n) plain; simple; subdued; sober; (P) [Add to Longdo]
軟らか(P);柔らか(P)[やわらか, yawaraka] (adj-na,n) soft; tender; limp; subdued (colour or light) (color); gentle; meek; (P) [Add to Longdo]
俳味[はいみ, haimi] (n) subdued taste; refined taste; haiku (poetic) flavor (flavour) [Add to Longdo]
白ける[しらける, shirakeru] (v1,vi) (1) to be spoiled (spoilt); to be dampened; to become subdued (e.g. lively atmosphere); to be unamused or bored; to become apathetic; (2) to fade; to turn white; to grow light (at dawn) [Add to Longdo]
落ち着いた(P);落ちついた[おちついた, ochitsuita] (adj-f) (1) calm; composed; cool; (2) settled; fixed; established; (3) unobtrusive; quiet; subdued; (P) [Add to Longdo]
落ち着く(P);落ちつく;落着く;落ち付く;落付く[おちつく, ochitsuku] (v5k,vi) (1) to calm down; to compose oneself; to regain presence of mind; (2) to calm down; to settle down; to die down; to become stable; to abate; (3) to settle down (in a location, job, etc.); to settle in; (4) (of an arrangement, conclusion, etc.) to be settled; to be fixed; to have been reached; (5) to harmonize with; to harmonise with; to match; to suit; to fit; (6) (usu. used pronominally as 落ち着いた) (See 落ち着いた・おちついた・3) to be unobtrusive; to be quiet; to be subdued; (P) [Add to Longdo]
侘び;侘(io);佗(iK);佗び(iK)[わび, wabi] (n) the beauty to be found in poverty and simplicity; subdued taste; quiet refinement; sober refinement; wabi [Add to Longdo]
侘び寂び;侘寂;詫び寂び(iK)[わびさび;ワビサビ, wabisabi ; wabisabi] (n) (uk) (See 閑寂枯淡) aesthetic sense in Japanese art emphasising quiet simplicity and subdued refinement [Add to Longdo]
靡かせる[なびかせる, nabikaseru] (v1) to fly; to flutter; to win over; to win one's heart; to subdue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subdue
   v 1: put down by force or intimidation; "The government quashes
      any attempt of an uprising"; "China keeps down her
      dissidents very efficiently"; "The rich landowners
      subjugated the peasants working the land" [syn: {repress},
      {quash}, {keep down}, {subdue}, {subjugate}, {reduce}]
   2: to put down by force or authority; "suppress a nascent
     uprising"; "stamp down on littering"; "conquer one's desires"
     [syn: {suppress}, {stamp down}, {inhibit}, {subdue},
     {conquer}, {curb}]
   3: hold within limits and control; "subdue one's appetites";
     "mortify the flesh" [syn: {mortify}, {subdue}, {crucify}]
   4: get on top of; deal with successfully; "He overcame his
     shyness" [syn: {overcome}, {get over}, {subdue}, {surmount},
     {master}]
   5: make subordinate, dependent, or subservient; "Our wishes have
     to be subordinated to that of our ruler" [syn: {subordinate},
     {subdue}]
   6: correct by punishment or discipline [syn: {tame}, {chasten},
     {subdue}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top