ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*stinging*

S T IH1 NG IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stinging, -stinging-
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stingingI have a stinging pain here.

CMU English Pronouncing Dictionary
STINGING S T IH1 NG IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stinging (v) stˈɪŋɪŋ (s t i1 ng i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刺儿话[cì r huà, ㄘˋ ㄖ˙ ㄏㄨㄚˋ, / ] biting words; stinging words [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brennnessel {f}; Brennessel {f} [alt] [bot.]stinging nettle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひりひり[hirihiri] (adv,n,vs) (on-mim) prickling pain; smarting; stinging [Add to Longdo]
ぴりっと[piritto] (adv,vs) (on-mim) (See ぴりぴり,ぴりり) tingling; stinging; pungently [Add to Longdo]
ぴりり[piriri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) (See ぴりっと) tingling; stinging; pungently [Add to Longdo]
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P) [Add to Longdo]
刺々しい;刺刺しい[とげとげしい, togetogeshii] (adj-i) sharp; harsh; stinging; thorny; snappy [Add to Longdo]
刺の有る言葉;刺のある言葉[とげのあることば, togenoarukotoba] (n) stinging (barbed) words; harsh language [Add to Longdo]
刺毛[しもう, shimou] (n) stinging hair (of a nettle, caterpillar, etc.) [Add to Longdo]
針を含んだ言葉[はりをふくんだことば, hariwofukundakotoba] (exp) stinging (scathing) words [Add to Longdo]
慄烈[りつれつ, ritsuretsu] (n) stinging cold [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stinging
   adj 1: (of speech) harsh or hurtful in tone or character;
       "cutting remarks"; "edged satire"; "a stinging comment"
       [syn: {cutting}, {edged}, {stinging}]
   n 1: a kind of pain; something as sudden and painful as being
      stung; "the sting of death"; "he felt the stinging of
      nettles" [syn: {sting}, {stinging}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top