ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*sprechen*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sprechen, -sprechen-
German-Thai: Longdo Dictionary
sprechen(vi) |spricht, sprach, gesprochen| พูด, กล่าว, ปราศัย เช่น Wovon sprichst du? เธอพูดถึงอะไรนะ
widersprechen(vi) |widersprach, hat widersprochen| โต้แย้ง, ไม่เห็นด้วย
ansprechen(vt) |sprach an, hat angesprochen| ทัก, เอ่ย, พูดจาทักทาย เช่น Er hat als erstes mich auf der Party angesprochen. เขาเป็นคนแรกที่ทักฉันในงานเลี้ยง
entsprechen(vt) |entspricht, entsprach, hat entsprochen| เทียบเท่ากับ, สัมพัทธ์ : etw. entspricht etw.(Dat) เช่น 50 Baht entsprechen circa 1 Euro. เงินห้าสิบบาทเทียบได้เท่ากับหนึ่งยูโร
entsprechend(adj) ที่เข้ากันได้, ที่สัมพัทธ์กัน เช่น Ich möchte eine entsprechende Hose zu diesen Schuhen kaufen. ฉันอยากซื้อกางเกงหนึ่งตัวที่เข้ากับรองเท้าคู่นี้, Syn. passend
entsprechen(prep) สมควรแก่, ที่เหมาะสมแก่, ตาม เช่น entsprechend den Vorschriften arbeiten ทำงานตามกฏระเบียบ, Syn. gemäß
sich versprechen(vt) |versprach sich, hat sich versprochen| พูดผิด เช่น Der Redner war sehr nervös und hat sich dauernd versprochen. ผู้พูดอภิปรายตื่นเต้นเกินไป และพูดผิดตลอดเวลา

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
angemessen; angebracht; entsprechend; dementsprechend {adj}(adj) เหมาะสม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anforderung {f}; Erfordernis {n}; Bedürfnis {n} | Anforderungen {pl} | Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen | den Anforderungen entsprechen; den Erfordernissen genügenrequirement | requirements | requirements concerning healthy living and working conditions | to meet the requirements; to satisfy the requirements; to complete with the requirements [Add to Longdo]
Bruch {m} des Eheversprechensbreach of promise [Add to Longdo]
im Chor singen; im Chor sprechen | im Chor singend | singt im Chor | sang im Chorto chorus | chorusing | choruses | chorused [Add to Longdo]
Dialekt {m} | Dialekte {pl} | Dialekt sprechendialect | dialects | to speak in dialect [Add to Longdo]
Eheversprechen {n}promise of marriage [Add to Longdo]
Einsprechende {m,f}; Einsprechender [jur.] | Einsprechenden {pl}; Einsprechende [jur.]opposer; opponent | opposers; opponents [Add to Longdo]
Gehalt {n}; Besoldung {f}; Bezug {m} [Ös.] | Gehälter {pl}; Besoldungen {pl}; Bezüge {pl} | ein Gehalt beziehen; ein Gehalt erhalten | der Leistung entsprechendes Gehaltsalary | salaries | to draw a salary | salary commensurate with one's performance [Add to Longdo]
Heiratsversprechen {n}promise to marry [Add to Longdo]
Kauderwelsch reden; Kauderwelsch sprechen | Kauderwelsch redend | Kauderwelsch gesprochen | er/sie redet Kauderwelschto gibber | gibbering | gibbered | he/she gibbers [Add to Longdo]
Nichteinhaltung {f} seines Versprechensfailure to keep one's promise [Add to Longdo]
Oxymoron {n}; Zusammenstellung einander widersprechender Begriffeoxymoron [Add to Longdo]
Recht sprechento administer justice [Add to Longdo]
Recht sprechento dispense justice [Add to Longdo]
Regel {f} | Regeln {pl} | in der Regel; im Regelfall | den Regeln entsprechend; gemäß den Regeln | nach den Regeln | eine Regel verletzen | nach allen Regeln der Kunst | die anwendbaren Regeln | eine fast überall anwendbare Regelrule | rules | as a rule | according to the rules | under the rules | to break a rule | by every trick in the book | the rules applicable | a rule of great generality [Add to Longdo]
mit jdm. Rücksprache halten; sich mit jdm. besprechen; mit jdm. konferierento confer with sb. [Add to Longdo]
Seele {f} | Seelen {pl} | mit ganzer Seele | jdm. aus der Seele sprechen | sich etw. von der Seele redensoul | souls | with all one's soul | to express exactly what sb. feels | to get sth. off one's chest [Add to Longdo]
Sprache {f}; Sprechen {n}speech [Add to Longdo]
fließendes Sprechen (in einer Fremdsprache)fluency (in a foreign language) [Add to Longdo]
Tischgebet {n} | Tischgebete {pl} | Tischgebet sprechengrace | graces | to say grace [Add to Longdo]
Titel {m} | Titel {pl} | akademischer Titel | jdn. mit Titel ansprechen | einen titel tragentitle | titles | academic title | to address sb. by his/her title | to bear a title; to have a title [Add to Longdo]
Übersprechen {n}; Nebensprechen {n} [electr.]cross-talk; crosstalk [Add to Longdo]
Versprechen {n}; Zusage {f}assurance; pledge [Add to Longdo]
Versprechen {n}; Versprechung {f}; Zusage {f} | Versprechen {pl}; Versprechungen {pl}; Zusagen {pl} | sein Versprechen halten | ein Versprechen geben (halten; brechen) | jdm. große Versprechungen machen | jdn. mit Versprechungen abspeisenpromise | promises | to keep one's promise | to make (keep; break) a promise | to promise someone the earth | to palm sb. off with promises [Add to Longdo]
Versprechen {n} für die Zukunftrain check [Add to Longdo]
sein Veto einlegen; widersprechen | Veto einlegend; widersprechend | Veto eigelegt; widersprochento veto | vetoing | vetoed [Add to Longdo]
Wahlversprechen {n} [pol.]pre-election promise [Add to Longdo]
Wein {m} (Getränk) | Wein vom Fass | lieblicher Wein | offener Wein | verfälschter Wein | bei einem Glas Wein | dem Wein tüchtig zusprechenwine | wine from the wood | sweet wine | wine by the carafe; wine by the glass | adulterated wine | over a glass of wine | to do justice to the wine [Add to Longdo]
Zahlungsversprechen {n}promise to pay [Add to Longdo]
dem Zeitgeist entsprechendzeitgeisty [Add to Longdo]
Zweck {m}; Absicht {f}; Vorsatz {m}; Bestimmung {f} | einem Zweck entsprechen | zu diesem Zweck | den Zweck erfüllenpurpose | to answer the purposes | with this in mind | to serve the purpose [Add to Longdo]
sich mit jdm. absprechen (über) | absprechend | abgesprochento arrange with someone (about) | arranging | arranged [Add to Longdo]
jdm. ein Talent absprechento deny someone's talent [Add to Longdo]
jdm. ein Recht absprechento deprive someone of a right [Add to Longdo]
affektiert sprechento drawl [Add to Longdo]
analog; ähnlich; entsprechend {adj}analogical [Add to Longdo]
angemessen; entsprechend; ausreichend {adj}adequate [Add to Longdo]
angemessen; angebracht; entsprechend; dementsprechend {adj}appropriate [Add to Longdo]
ansprechen | ansprechend | angesprochento accost | accosting | accosted [Add to Longdo]
ansprechento respond [Add to Longdo]
ansprechen | angesprochento speak to | spoken to [Add to Longdo]
jdn. ansprechen; sich an jdn. wenden | sich an den Vorsitzenden wendento address oneself to sb. | to address the chair [Add to Longdo]
etw. ansprechento address sth. [Add to Longdo]
jdn. ansprechen; jdm. gefallento catch sb.'s fancy; to take sb.'s fancy [Add to Longdo]
ansprechend; reizvoll; gefälligappealing [Add to Longdo]
ansprechendlogging [Add to Longdo]
ansprechend {adv}appealingly [Add to Longdo]
ausgewogen; entsprechend {adj}; im Einklang stehendbalanced; commensurate [Add to Longdo]
aussichtsvoll; vielversprechend {adj} | aussichtsvoller | am aussichtsvollstenpromising | more promising | most promising [Add to Longdo]
aussprechen | aussprechend | ausgesprochento pronounce | pronouncing | pronounced [Add to Longdo]
aussprechen; verkünden; erklären | aussprechend; verkündend; erklärend | ausgesprochen; verkündet; erklärtto pronounce | pronouncing | pronounced [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
公約[こうやく, kouyaku] oeffentliches_Versprechen [Add to Longdo]
[じゅん, jun] ENTSPRECHEND ANWENDEN, NACHAHMEN [Add to Longdo]
口約[こうやく, kouyaku] muendliches_Versprechen [Add to Longdo]
口走る[くちばしる, kuchibashiru] sich_verplaudern, sich_versprechen [Add to Longdo]
右と言えば左[みぎといえばひだり, migitoiebahidari] (staendig) widersprechen [Add to Longdo]
吐露[とろ, toro] sich_offenbaren, sich_aussprechen [Add to Longdo]
嘱望[しょくぼう, shokubou] viel_erwarten (von), sich_viel_versprechen (von) [Add to Longdo]
契る[ちぎる, chigiru] schwoeren, geloben, versprechen [Add to Longdo]
弁舌[べんぜつ, benzetsu] das_reden, das_Sprechen, Beredsamkeit [Add to Longdo]
相応[そうおう, souou] entsprechen, angemessen_sein [Add to Longdo]
[やく, yaku] UNGEFAEHR, RUND, VERSPRECHEN, VERABREDUNG [Add to Longdo]
約束[やくそく, yakusoku] Versprechen, Verabredung [Add to Longdo]
背く[そむく, somuku] widersprechen, zuwiderhandeln [Add to Longdo]
話し合う[はなしあう, hanashiau] besprechen, sich_unterhalten (ueber) [Add to Longdo]
話す[はなす, hanasu] sprechen [Add to Longdo]
語る[かたる, kataru] sprechen, erzaehlen [Add to Longdo]
読み誤る[よみあやまる, yomiayamaru] falsch_lesen, falsch_aussprechen [Add to Longdo]
頼もしい[たのもしい, tanomoshii] zuverlaessig, vertrauenswuerdig, vielversprechend [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top