ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*speck*

S P EH1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: speck, -speck-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speck(n) แต้ม, See also: จุดเล็กๆ, ชิ้นเล็กๆ, Syn. jot, spot, dot, bit, minim, Ant. lot, hunk, heap
speck(vt) แต้มจุด, See also: ทำเครื่องหมายจุด
speckle(n) จุดด่าง, Syn. spot, fleck, point
speckle(vt) ทำให้เป็นจุดด่าง, Syn. dot, freckle, spot
flyspeck(n) ขี้แมลงวัน
flyspeck(n) จุดเล็กๆ
flyspeck(vt) ทำเครื่องหมายจุดเล็กๆ
speckless(adj) ซึ่งไม่มีจุดด่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
speck(สเพค) n.,vt. (ทำให้เกิด) จุด,รอยด่าง,มลทิน,จุดเล็ก ๆ ,แต้ม,อนุภาคเล็ก ๆ ,สิ่งที่ดูมีขนาดเล็ก,ไขมันปลาวาฬ (หรือแมวน้ำ) ,เนื้ออ้วน, See also: speckedness n., Syn. particle, spot, stain
speckle(สเพค'เคิล) n.,vt. (ทำให้เป็น) จุด,จุดเล็ก ๆ ,แต้ม,รอยเปื้อน,รอยด่าง, See also: speckledness n., Syn. speak

English-Thai: Nontri Dictionary
flyspeck(n) ขี้แมลงวัน,ไฝ
speck(n) รอยด่าง,จุด,มลทิน,ขี้แมลงวัน,ผงธุลี
speck(vt) แต้ม,มีมลทิน,ทำให้เป็นจุด
speckle(n) รอยด่าง,จุด,รอยแต้ม,รอยเปื้อน
speckle(vt) มีมลทิน,มีจุด,แต้ม,ทำให้ด่างพร้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
speckled spleenม้ามลาย, ม้ามมีจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spleen, speckledม้ามลาย, ม้ามมีจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พร้อย(adj) spotted, See also: piebald, variegated, speckled, stained, freckled, Syn. ด่าง, Example: แม่ใช้แป้งผสมน้ำอบไทยประเป็นลายพร้อยไว้ทั่วตัวเพื่อคลายร้อนยามนอน, Thai Definition: ประไปทั่ว, ลายกระเป็นจุดประปราย
กระดำกระด่าง(adj) spotted, See also: stained, dirty, mottled, speckled, Syn. ดำๆ ด่างๆ, Example: กางเกงเขามีรอยเปื้อนกระดำกระด่าง, Thai Definition: ที่มีสีไม่เสมอกัน
กะดำกะด่าง(adj) discoloured, See also: mottled, splotchy, spotted, speckled, Syn. กระดำกระด่าง, Example: เสื้อตัวนี้สีกะดำกะด่าง, Thai Definition: ดำๆ ด่างๆ, สีไม่เสมอกัน
จุด(n) spot, See also: dot, speck, stain, blot, Example: เสื้อของพ่อมีจุดเต็มไปหมดเนื่องจากน้ำสกปรกกระเด็นใส่ ตอนที่พ่อนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง, Count Unit: จุด, Thai Definition: รอยหรือแต้มที่มีลักษณะกลมๆ ปรากฏที่ผิวพื้น
ดวง(n) disk/disc, See also: sphere, orb, circle, dot, spot, speckle, Syn. จุด, สิ่งกลมๆ, วง, วงกลม, Example: ดวงอาทิตย์เป็นลูกไฟดวงใหญ่ที่มีความร้อนอย่างมากมายมหาศาล, Thai Definition: คำเรียกสิ่งที่มีลักษณะเป็นรูปกลมๆ หรือที่เห็นเป็นวงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่าง[dāng] (x) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped  FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ด่างพร้อย[dāngphrøi] (adj) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald
ดวง[dūang] (n) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain  FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
จุด[jut] (n) EN: spot ; dot ; speck ; mark ; stain ; blot  FR: point [m] ; grain [m] ; petite tache [f]
ไข่ขาง[khaikhāng] (n) EN: fly-blow ; fly specks
งูปล้องหวายแดง[ngū plǿng wāi daēng] (n, exp) EN: Small-spotted Coral Snake ; Speckled Coral Snake
งูปล้องหวายหัวดำ[ngū plǿng wāi hūa dam] (n, exp) EN: Small-spotted Coral Snake ; Speckled Coral Snake
นกหัวขวานจิ๋วท้องลาย[nok hūa khwān jiū thøng lāi] (n, exp) EN: Speckled Piculet  FR: Picumne tacheté [m]
นกพิราบป่าอกลาย[nok phirāp pā ok lāi] (n, exp) EN: Speckled Wood Pigeon  FR: Pigeon de Hodgson [m] ; Pigeon marbré [m]
พร้อย[phrøi] (x) EN: spotted ; speckled ; stained ; freckled

CMU English Pronouncing Dictionary
SPECK S P EH1 K
SPECKS S P EH1 K S
SPECKER S P EH1 K ER0
SPECKLE S P EH1 K AH0 L
SPECKLED S P EH1 K AH0 L D
SPECKMAN S P EH1 K M AH0 N
DAUBENSPECK D AW1 B IH0 N S P IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
speck (n) spˈɛk (s p e1 k)
specks (n) spˈɛks (s p e1 k s)
specked (j) spˈɛkt (s p e1 k t)
speckle (n) spˈɛkl (s p e1 k l)
speckled (j) spˈɛkld (s p e1 k l d)
speckles (n) spˈɛklz (s p e1 k l z)
speckless (j) spˈɛkləs (s p e1 k l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
点子[diǎn zi, ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, / ] spot; point; dot; speck; drop (of liquid); droplet; point (of argument); idea; crux; indication; pointer, #15,051 [Add to Longdo]
斑点[bān diǎn, ㄅㄢ ㄉㄧㄢˇ, / ] spot; stain; speckle, #16,501 [Add to Longdo]
微粒[wēi lì, ㄨㄟ ㄌㄧˋ, ] speck; particle, #26,403 [Add to Longdo]
小斑点[xiǎo bān diǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄢ ㄉㄧㄢˇ, / ] speckle [Add to Longdo]
灰赤杨[huī chì yáng, ㄏㄨㄟ ㄔˋ ㄧㄤˊ, / ] grey alder (Alnus incana); speckled alder [Add to Longdo]
[diǎn, ㄉㄧㄢˇ, / ] point; dot; speck; drop; decimal point; point of a scale; point in a theory or argument; downwards-right convex character stroke; a little (usually 一點|一点); a jot; beat (of percussion instrument); to draw a dot; to touch slightly; to drip; classifier for i [Add to Longdo]
点儿[diǎn r, ㄉㄧㄢˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 點|点, point; dot; speck; drop; little bit [Add to Longdo]
点点[diǎn diǎn, ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˇ, / ] point; speck [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauchspeck {m}belly of pork [Add to Longdo]
Bauernspeck {m} [cook.]farmhouse bacon [Add to Longdo]
Fleckchen {n}speck [Add to Longdo]
Griebe {f}; Grammel {f} [Ös.] (ausgebratener Speckwürfel)crackling; greaves [Add to Longdo]
Räucherspeck {m}smoked bacon [Add to Longdo]
Schinkenspeck {m}bacon [Add to Longdo]
Speck {m}bacon [Add to Longdo]
Speckle-Interferometrie {f}Speckle interferometry [Add to Longdo]
Specklemesstechnik {f}Speckle measurement [Add to Longdo]
Speckschnitte {f} | Speckschnitten {pl}rasher | rashers [Add to Longdo]
Speckschwarte {f} | Speckschwarten {pl}bacon rind | bacon rinds [Add to Longdo]
Speckseite {f} | Speckseiten {pl}flitch of bacon | flitches of bacon [Add to Longdo]
Speckstein {m}soapstone [Add to Longdo]
Walfischspeck {m}; Blubber {m}blubber [Add to Longdo]
abnehmen; abspecken | abnehmend; abspeckend | abgenommen; abgespecktto shed {shed; shed} | sheding | shed [Add to Longdo]
Speck auslassento render bacon [Add to Longdo]
beflecken | befleckend | befleckt | befleckt | befleckteto speckle | specking | speckled | speckles | speckled [Add to Longdo]
durchwachsen {adj} (Speck)streaky (bacon) [Add to Longdo]
fettig; speckig {adj} | fettiger | am fettigstenfatty | fattier | fattiest [Add to Longdo]
fleckendspecking [Add to Longdo]
gefleckt; befleckt {adj} | Flecken haben | blutbespritzt seinspecked | to be specked | to be specked with blood [Add to Longdo]
gesprenkelt; gepunktet; fleckig {adj}speckled [Add to Longdo]
schlank werden; abnehmen; abspecken | nimmt abto slim; to lose weight | slims [Add to Longdo]
wie Gott in Frankreich leben; wie die Made im Speck leben [übtr.]to live in clover; to be in clover; to live like a like a bee in clover [fig.] [Add to Longdo]
Er müsste mal ein bisschen abspecken.He could do with losing a few pounds. [Add to Longdo]
Punktierter Falterfisch {m} (Chaetodon citrinellus) [zool.]speckled butterfly [Add to Longdo]
Indopazifischer Buckeldelfin {m}; Chinesischer Buckeldelfin {m} [zool.]Indo-Pacific humpback dolphin; speckled dolphin (Sousa chinensis) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエロースペックルドクロミス[iero-supekkurudokuromisu] (n) yellow-speckled chromis (Chromis alpha) [Add to Longdo]
オヨギベニハゼ[oyogibenihaze] (n) yellow cave goby (Trimma taylori, species found in Indo-Pacific waters); cave dwarfgoby; yellow-speckled pygmy-goby [Add to Longdo]
スペックル干渉計[スペックルかんしょうけい, supekkuru kanshoukei] (n) speckle interferometer [Add to Longdo]
モンツキテンジクザメ[montsukitenjikuzame] (n) speckled carpetshark (Hemiscyllium trispeculare, species from northern Australia) [Add to Longdo]
一点[いってん, itten] (n) speck; dot; point; only a little; particle; only one; (P) [Add to Longdo]
胡麻蝶蝶魚;胡麻蝶々魚[ごまちょうちょううお;ゴマチョウチョウウオ, gomachouchouuo ; gomachouchouuo] (n) (uk) speckled butterflyfish (Chaetodon citrinellus, species of the Indo-Pacific); citron butterflyfish [Add to Longdo]
胡麻斑[ごまふ, gomafu] (n) black speckles; small black spots (like sprinkled sesame) [Add to Longdo]
小片[しょうへん, shouhen] (n) crumbling; speck [Add to Longdo]
霜降り(P);霜降[しもふり, shimofuri] (n,vs) (1) speckled with white; salt and pepper (colour, color); (2) (of fabric) created by intertwining white and coloured fibres; (3) (of beef) marbling; (4) (abbr) (of fish, chicken, shellfish, etc.) blanching by exposure to boiling and then icy water; (P) [Add to Longdo]
豆粒[まめつぶ, mametsubu] (n) speck [Add to Longdo]
[むら, mura] (n) spots; speckles; mottles [Add to Longdo]
斑点[はんてん, hanten] (n,adj-no) speck; fleck [Add to Longdo]
斑紋;斑文[はんもん, hanmon] (n,adj-no) speckles; spotted pattern [Add to Longdo]
片雲[へんうん, hen'un] (n) speck of cloud [Add to Longdo]
片影[へんえい, hen'ei] (n) speck; glimpse [Add to Longdo]
杢調[もくちょう, mokuchou] (adj-no) mottled (cloth color); speckled; grainy [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
脂肪[しぼう, shibou] -Fett, -Talg, Schmalz, Speck [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 speck
   n 1: a very small spot; "the plane was just a speck in the sky"
      [syn: {speck}, {pinpoint}]
   2: (nontechnical usage) a tiny piece of anything [syn: {atom},
     {molecule}, {particle}, {corpuscle}, {mote}, {speck}]
   3: a slight but appreciable amount; "this dish could use a touch
     of garlic" [syn: {touch}, {hint}, {tinge}, {mite}, {pinch},
     {jot}, {speck}, {soupcon}]
   v 1: produce specks in or on; "speck the cloth"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top