ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*sophisticated*

S AH0 F IH1 S T AH0 K EY2 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sophisticated, -sophisticated-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sophisticated(adj) ซึ่งมีประสบการณ์มาก, See also: เจนโลก, ซึ่งรอบรู้ในทางโลก, ซึ่งผ่านโลกมามาก, Syn. refined, well-bred
unsophisticated(adj) ซื่อๆ, See also: ไร้เล่ห์เหลี่ยม, Syn. innocent, simple, artless, na?ve
unsophisticatedly(adv) อย่างซื่อๆ, See also: อย่างไร้เล่ห์เหลี่ยม, Syn. openly
unsophisticatedness(n) ความซื่อ, See also: ความตรงไปตรงมา, การไร้เล่ห์เหลี่ยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sophisticated(ซะฟิส'ทิเคทิด) adj. ช่ำชองโลก,มีลักษณะของชาวกรุง,ขาดความไร้เดียงสา,ขาดลักษณะธรรมชาติ,ซึ่งอ้างเหตุผลผิด ๆ ,ตบตา,หลอกลวง,ทำให้หลงผิด,ซับซ้อน., Syn. sophisticate.
unsophisticated(อันโซฟิส'ทิเคทิด) adj. ง่าย,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม,ไม่เจือปน,ไร้เดียงสา,เรียบ ๆ ,ตรงไปตรงมา,บริสุทธิ์,แท้จริง,ไม่ซับซ้อน.

English-Thai: Nontri Dictionary
sophisticated(adj) ซับซ้อน,ตบตา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sophisticatedHe looks quite sophisticated for his age.
sophisticatedI felt utterly out of place among those sophisticated people.
sophisticatedIt aims to furnish factories and homes with sophisticated robots.
sophisticatedModern finance is becoming increasingly complicated and sophisticated.
sophisticatedThe engineer demonstrated how to operate the sophisticated system.
sophisticatedThe readers of that book think themselves sophisticated.
sophisticatedThey have developed sophisticated computers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หูป่าตาเถื่อน(adj) uninformed, See also: ignorant, unsophisticated, Syn. เซ่อซ่า, ไม่สีสา, Example: เขาไม่ใช่คนหูป่าตาเถื่อนนักดอก
อ่อนต่อโลก(v) be innocent, See also: be naive, be guileless, be unsophisticated, Syn. อ่อน, ไร้เดียงสา, Ant. เชี่ยว, ช่ำชอง, Example: เด็กๆ มักจะพลาดพลั้ง โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ เนื่องจากยังอ่อนต่อโลก, Thai Definition: ขาดประสบการณ์ทางโลก, ยังมีประสบการณ์ทางโลกไม่มาก
อ่อนต่อโลก(v) be innocent, See also: be naive, be guileless, be unsophisticated, Syn. อ่อน, ไร้เดียงสา, Ant. เชี่ยว, ช่ำชอง, Example: เด็กๆ มักจะพลาดพลั้ง โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ เนื่องจากยังอ่อนต่อโลก, Thai Definition: ขาดประสบการณ์ทางโลก, ยังมีประสบการณ์ทางโลกไม่มาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนต่อโลก[øn tø lōk] (v, exp) EN: be innocent ; be naive ; be guileless ; be unsophisticated
ซับซ้อน[sapsøn] (adj) EN: sophisticated ; complex ; intricate ; having layer upon layer of  FR: compliqué ; sophistiqué ; élaboré ; complexe

CMU English Pronouncing Dictionary
SOPHISTICATED S AH0 F IH1 S T AH0 K EY2 T IH0 D
SOPHISTICATED S AH0 F IH1 S T IH0 K EY2 T AH0 D
UNSOPHISTICATED AH2 N S AH0 F IH1 S T IH0 K EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sophisticated (j) sˈəfˈɪstɪkɛɪtɪd (s @1 f i1 s t i k ei t i d)
unsophisticated (j) ˌʌnsəfˈɪstɪkɛɪtɪd (uh2 n s @ f i1 s t i k ei t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǔ, ㄊㄨˇ, ] earth; dust; clay; local; indigenous; crude opium; unsophisticated; surname Tu, #1,877 [Add to Longdo]
尖端[jiān duān, ㄐㄧㄢ ㄉㄨㄢ, ] sharp pointed end; the tip; the cusp; tip-top; most advanced and sophisticated; highest peak; the best, #17,466 [Add to Longdo]
质朴[zhì pǔ, ㄓˋ ㄆㄨˇ, / ] simple; plain; unadorned; unaffected; unsophisticated; rustic; earthy, #19,936 [Add to Longdo]
淳朴[chún pǔ, ㄔㄨㄣˊ ㄆㄨˇ, / ] simple and honest; unsophisticated, #24,300 [Add to Longdo]
纯朴[chún pǔ, ㄔㄨㄣˊ ㄆㄨˇ, / ] variant of 淳樸|淳朴, simple and honest; unsophisticated, #24,639 [Add to Longdo]
浑圆[hún yuán, ㄏㄨㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] perfectly round; tactful; sophisticated, #45,818 [Add to Longdo]
土包子[tǔ bāo zi, ㄊㄨˇ ㄅㄠ ㄗ˙, ] country bumpkin; boor; unsophisticated country person (humble, applied to oneself); burial mound, #61,673 [Add to Longdo]
涉世未深[shè shì wèi shēn, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄕㄣ, ] unpracticed; inexperienced; naive; unsophisticated [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlichtheit {f}unsophisticatedness [Add to Longdo]
differenziert; komplex {adj}sophisticated [Add to Longdo]
durchdacht; ausgeklügelt {adj}sophisticated [Add to Longdo]
erfahren {adj}sophisticated [Add to Longdo]
fortgeschritten; hoch entwickelt {adj}sophisticated [Add to Longdo]
gehoben {adj} | gehobener | am gehobenstensophisticated | more sophisticated | most sophisticated [Add to Longdo]
gepflegt; elegant; schick; raffiniert {adj}sophisticated [Add to Longdo]
kompliziert; hochkompliziert {adj}sophisticated [Add to Longdo]
kultiviert; anspruchsvoll; niveauvoll; hochwertig {adj}sophisticated [Add to Longdo]
naiv {adv}naively; unsophisticatedly [Add to Longdo]
unverfälschtunsophisticated [Add to Longdo]
weltgewandt; weltklug {adj}sophisticated; well-versed in the ways of the world [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ださい[dasai] (adj-i) primitive; unsophisticated; out of fashion [Add to Longdo]
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian [Add to Longdo]
懐石[かいせき, kaiseki] (n) (1) (See 茶懐石) simple meal eaten before tea is served; (2) (See 懐石料理) sophisticated traditional Japanese cuisine brought in courses [Add to Longdo]
貴やか[あてやか, ateyaka] (adj-na) (See 気品・1) elegant; sophisticated [Add to Longdo]
擦れっ枯らし;擦れっ枯し[すれっからし, surekkarashi] (n) shameless person; sophisticated person; brazen hussy [Add to Longdo]
質樸[しつぼく, shitsuboku] (adj-na,n) simplicity; unsophisticated [Add to Longdo]
淳朴;純朴;醇朴[じゅんぼく, junboku] (adj-na,n) rustic simplicity; homeliness; unsophisticated; naive; honest; simple [Add to Longdo]
初;初心;産;生[うぶ, ubu] (adj-na,n,adj-no) (1) (esp. 初, 初心) innocent; naive; unsophisticated; inexperienced; green; wet behind the ears; (n-pref) (2) (産, 生) birth- [Add to Longdo]
初々しい;初初しい[ういういしい, uiuishii] (adj-i) innocent; artless; unsophisticated [Add to Longdo]
人擦れ;人摺れ[ひとずれ, hitozure] (n,adj-no) (1) sophistication; wordly wisdom; (vs) (2) to lose one's innocence; to get sophisticated; to get to know the world by being in contact with people; to lose one's naivete [Add to Longdo]
[いき(P);すい, iki (P); sui] (adj-na,n) (1) (いき only) chic; stylish; refined; sophisticated; smart; (2) understanding; sympathetic; (3) (すい only) the best; (P) [Add to Longdo]
世慣れる;世馴れる[よなれる, yonareru] (v1,vi) to become used to the (ways of the) world; to become worldly or sophisticated [Add to Longdo]
世間擦れ;世間ずれ[せけんずれ, sekenzure] (n,vs) worldly wise; sophisticated; street smart; knowledge of the world (acquired in the school of hard knocks); toughness [Add to Longdo]
田舎臭い[いなかくさい, inakakusai] (adj-i) cornball; rustic; unsophisticated; provincial; hick [Add to Longdo]
都雅[とが, toga] (adj-na,n) graceful; sophisticated [Add to Longdo]
朴訥;朴とつ;木訥[ぼくとつ, bokutotsu] (adj-na) unsophisticated; ruggedly honest; artless; unaffected; simple; naive [Add to Longdo]
洒々落々;洒洒落落[しゃしゃらくらく, shasharakuraku] (n,adj-na) free and easy; frank, easy, and openhearted; sophisticatedly refined [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sophisticated
   adj 1: having or appealing to those having worldly knowledge and
       refinement and savoir-faire; "sophisticated young
       socialites"; "a sophisticated audience"; "a sophisticated
       lifestyle"; "a sophisticated book" [ant: {naif}, {naive}]
   2: ahead in development; complex or intricate; "advanced
     technology"; "a sophisticated electronic control system"
     [syn: {advanced}, {sophisticated}]
   3: intellectually appealing; "a sophisticated drama"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top