ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*sm*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sm, -sm-
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
plagiarismBevan and Truong (2003) studied the effectiveness of vetiver grass in erosion and sediment control at a bentonite mine. Field trials were conducted at Queensland, Australia. The soil was highly sodic with exchangeable sodium percentage as high as 48%. Vetiver was planted across the drains for erosion control and to trap sediment in runoff water. Results showed that vetiver hedges established easily on extremely sodic soils when adequately supplied with fertilizers and water. Although, not 10-months-old of not fully established vetiver hedges are very effective in trapping both coarse and fine sediment and have reduced visible signs of erosion.
plainclothesmena plainclothes police officer

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
small for gestational ageเด็กที่เมื่อคลอดมีน้ำหนักตัวแรกคลอดต่ำกว่า (SGA) 10rd percentile ของเด็กที่มีอายุครรภ์เท่าเทียมกัน Approprirate for gestational age (AGA) คือเด็กที่คลอดมี น้ำหนักเหมาะสมกับอายุครรภ์คือระหว่าง 10-90 percentile

Longdo Dictionary ภาษา สเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
SME(n) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (small and medium sized enterprise)

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
口吃[kǒu chī, ㄎㄡˇ ㄔ, ㄎㄡˇ ㄔ ˙ ㄙ˙ ˙, ] ติดอ่าง,พูดติดอ่าง
我们[wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙, ㄨㄛˇ ㄇ˙ ˙ ㄙ˙ ˙, ] พวกเรา, พวกฉัน
沙尘暴[shā chén bào, ㄕㄚ ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ, ㄕㄚ ㄔㄣˊ ㄅˋ ˙ ㄙ˙ ˙ ˙, ] พายุทราย (เป็นสภาพอากาศชนิดหนึ่ง ซึ่งอันตรายต่อสุขภาพ)
沙尘暴[shā chén bào, ㄕㄚ ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ, ㄕㄚ ㄔㄣˊ ㄅˋ ˙ ㄙ˙ ˙ ˙, ] (n) พายุทราย (เป็นสภาพอากาศชนิดหนึ่ง ซึ่งอันตรายต่อสุขภาพ)

English-Thai: Longdo Dictionary
USM(n, abbrev) See also: Ultra Sonic Motor, SWF
transmogrify(vt) เปลี่ยนรูป, แปรรูป, แปลงรูป, Syn. transform
neurotransmitter(n) สารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท
ethnocentrism(n) ความเชื่อที่ว่าชนชาติ ประชาชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ เชื้อชาติของตนนั้น ดีเลิศกว่าชนชาติอื่น
bronchospasm(n) การบีบเกร็งของหลอดลม, See also: bronchus, bronchi
plasma membrane(n) เยื่อหุ้มเซลล์, Syn. cell membrane
corpsman(n) ทหารเรือที่ทำหน้าที่เป็นเภสัชกรหรือผู้ช่วยในโรงพยาบาล, ทหารเสนารักษ์
smashed(adj, slang) เมามาก, เมาหัวราน้ำ เช่น I was so smashed last night. I don't know how I got home., Syn. very drunk
smitten(adj, slang) หลงรัก เช่น Maybe you can't read because you're so smitten by the cute girl sitting in front of you that you can't concentrate., Syn. in love
ethnocentricism(n) ความเชื่อว่าชาติของตนเหนือกว่าชนชาติอื่น
radicalism(n) ลัทธิสุดโต่ง
populism(n) ประชานิยม เช่น In the 1970s and 1980s, historians of Populism focused most of their attention on the grassroots movement that gave rise to the party., See also: populist
collectivism(n) ความรู้สึกผูกพันกับกลุ่ม เช่น Collectivism is an answer to the first question. It says value to the collective, whether that's society, your tribe, your family, your nation and your race.
harassment(n) การข่มขู่, การทำให้ตื่นตระหนก เช่น Sexual harassment can present serious problems for a business owner. In addition to creating tension in the workplace and potential friction between employees, it can significantly cost you if an employee decides you haven't done enough to prevent it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
asm(suf) ภาวะ, See also: ระบบ, ลัทธิ
ism(n) ลัทธิ
ism(suf) ภาวะ, See also: ระบบ, ลัทธิ
smeg(sl) คำอุทานเมื่อหงุดหงิด
smog(n) หมอกควัน, See also: ควัน, ควันพิษ, Syn. atmosphere pollution, fog
smug(adj) สบายใจ
smut(n) สิ่งลามก (เช่น คำพูด, ภาพ, หนังสือ), Syn. filth, indecency, ribaldry
chasm(n) ช่องว่าง, See also: ช่วงที่ขาดตอน, ความแตกต่างทางความคิดหรือความรู้สึก, Syn. gap
chasm(n) รอยแตก, See also: รอยแยก, ช่อง
chasm(n) รอยแยกของพื้นผิวโลก, See also: หุบเหว, ช่องธารน้ำแข็ง, Syn. abyss, gorge
cosmo(prf) โลก, See also: จักรวาล
deism(n) ความเชื่อว่ามีพระเจ้า
gismo(n) กลไก, See also: เครื่องกลไก, Syn. gadget, gizmo
prism(n) ปริซึม, Syn. kaleidoscope, spectrometer
seism(n) แผ่นดินไหว, Syn. earthquake
smack(vi) ตบ, See also: ตี, Syn. slap, spank
smack(vt) ตบ, See also: ตี, Syn. slap, spank
smack(vi) ปะทะกันเสียงดัง, See also: ชนกันเสียงดัง, กระทบกันเสียงดัง, Syn. hit, pelt, slap
smack(vt) จูบเสียงดัง, Syn. kiss, smooch
smack(n) การตบ, See also: การตี, Syn. hit, pat, spank
smack(n) เสียงตีดังผัวะ, See also: เสียงดังเพี้ยะ
smack(n) การจูบเสียงดัง
smack(adv) อย่างเสียงดัง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ด้วยเสียงกระแทกดังๆ
smack(adv) โดยตรง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตรง
smack(n) รสชาติ
smack(n) ร่องรอย, See also: รอย, เค้า, Syn. touch, trace, suggestion
smack(vi) มีรสชาติ
smack(vi) ส่อเค้า, See also: มีเค้า, แสดงเป็นนัยๆ
smack(n) เรือหาปลา
smack(n) เฮโรอีน (คำสแลง), See also: ยาเสพติด
small(adj) เล็ก, See also: น้อย, เล็กน้อย, ไม่พอเพียง, ไม่มาก, ไม่สำคัญ, Syn. little, minute, tiny
small(adj) ยังเด็ก, See also: ยังเล็ก
smart(adj) ฉลาด, See also: สมาร์ต, เฉียบคม, หลักแหลม, Syn. bright, clever, quick, Ant. dull, stupid
smart(adj) เนี้ยบ, See also: สะอาดและประณีต, น่ามอง, นำสมัย, Syn. fashionable, modern, Ant. out-of-date
smash(vi) แตกเป็นเสี่ยงๆ, See also: แตกเป็นชิ้นๆ, ป่นปี้, ยับเยิน, Syn. break, shatter
smash(vt) ทำให้แตกเป็นเสี่ยงๆ, See also: ทำให้แตกเป็นชิ้นๆ, ทำให้ป่นปี้, ทำให้ยับเยิน, Syn. break, shatter
smash(vi) ชนโครม, See also: ชนอย่างจัง, Syn. crash, crush
smash(vt) ชนโครม, See also: ชนอย่างจัง, Syn. crash, crush
smash(vi) ทำให้พ่ายแพ้, See also: ทำให้พังพินาศ, ทำลาย
smash(n) เสียงแตกละเอียด, See also: เสียงดังเพล้ง
smash(n) การชนดังโครม, See also: การชนอย่างแรง, การพุ่งเข้าชน, Syn. crash
smash(n) ความพ่ายแพ้, See also: ความล่มจม, Syn. destruction, ruin
smear(vi) ละเลง, See also: ทา, ป้าย, ทำให้เปื้อน, Syn. rub, spread, wipe
smear(vt) ละเลง, See also: ทา, ป้าย, ทำให้เปื้อน, Syn. rub, spread, wipe
smear(vt) ทำให้เสื่อมเสีย, See also: ทำให้เสียชื่อ, ทำให้เสียหาย, Syn. slander, defame, calumniate, Ant. credit, honour
smear(vt) ทำให้พ่ายแพ้, See also: ทำให้ยอมจำนน
smear(n) สิ่งที่เอาไว้ละเลง, See also: สิ่งที่เอาไว้ทาหรือป้าย
smear(n) รอยเปื้อน, See also: รอยเปรอะ, รอยด่าง, Syn. mark, spot, smudge
smear(n) การใส่ความ, See also: การใส่ร้ายป้ายสี, Syn. slander, vilification, malignment, calumniation
smear(n) คำพูดใส่ร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
absolute idealismปรัชญาที่เกี่ยวกับ absolute idea -absolute idealist n.
absolutism(แอบ' โซทิส' ซึม) n . ลัทธิเบ็ดเสร็จหรือเผด็จการ. -absolutist n.
abstractionism(แอ็บสแทรค' ชันนิสซึม) การปฏิบัติหรือศิลปของนามธรรม
abysm(อะบิช' ซึม) n. ห้วงเหวหนึ่ง, นรกหนึ่ง
abysmal(อะบิซ' มัล) adj. ลึกสุดหยั่ง, ใหญ่สุดหยั่ง, เหลือเกิน
academism(อะแคค' ดิมิสซึม) n. academicism. สำนักปรัชญาที่ก่อตั้งโดย
access mechanismกลไกการเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
acommodationism(อะคิมโมเด' ชันนิสซึม) n. ลัทธิโอนอ่อนผ่อนตาม
actinism(แอค' ทินิสซึม) n. คุณสมบัติการแผ่รังสีซึ่งมีผลทางเคมี
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
actualism(แอค' ซวลลิสซึม) n. ความเชื่อที่ว่าความจริงทั้งหมดนั้นเปนสิ่งมีตัวตน. -actualistic adj. -actualist n.
adventurism(แอดเวน' เซอริสซึม) n. (นโยบาย, วิธีการ, การกระทำ) ที่เสี่ยง. -adventurist n., -adventuristic adj.
aeroembolism(แอโรเอม' โบลิสซึม) n. โรคฟองอากาศอุดตันในหลอดโลหิต, เนื่องจากความกดดันบรรยากาศลดลงอย่างรวดเร็วในขณะบินที่สูง
aestheticism(เอสเธท' ทิซิสซึม) การยอมรับความงามเป็นเอก., Syn. estheticism
ageism(เอจ' จิสซึม) n. การเลือกที่รักมักที่ชังโดยถืออายุเป็นเกณฑ์และโดยเฉพาะกับคนแก่. -adgeist n
agnosticism(แอกนอส' ทิซิซึม) n. ทฤษฎีที่ไม่มีใครที่อาจจะรู้ได้
albinism(แอล' บะนิสซึม) n. ภาวะผิวเผือก, โรคผิวเผือก. -albinistic adj.
alcoholism(แอลคะฮอล' ลิสซึม) n. โรคพิษสุราเรื้อรัง
algorism(แอล' กะริสซึม) n. ระบบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ของอาหรับ (โดยใช้ตัวเลข 1, 2, 3.......) วิธีการคำนวณด้วเลขอาหรับ, ลำดับขึ้นตอนที่แน่นอนซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา, ขั้นตอนวิธี, ชุดของคำสั่งที่กำหนดไว้อย่างมีขั้นตอนเพื่อใช้แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง -algorismic adj.
alienism(เอ' เลียนนิสซึม, แอล' ยันนิสซึม) n. alienage, การศึกษาหรือรักษาโรคจิต (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปัญหากฎหมาย) นิติจิตเวชศาสตร์. ภาวะวิกลจริต (alienage)
allomerism(อะลอม' เมอริสซึม) n. ภาวะที่การผันแปรของส่วนประกอบทางเคมีไม่ทำให้รูปผลึกเปลี่ยนแปลง. -allomerous adjl.
allomorphism(แอลโลมอร์' ฟิสซึม) n., chem. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบผลึก โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
alloplasm(แอลโลพลาส' ซึม) ส่วนของโปรโตปลาสซึมที่ทำหน้าที่พิเศษต่างหาก. -alloplasmic, alloplasmatic adj.
allotheism(แอล' ละธีอซึม) n. การนับถือพระเจ้าต่างองค์
almsman(อาล์มซ' เมิน) n., (pl. -men) ผู้รับทาน, ผู้รับของสงเคราะห์, ผู้ให้ทาน, ผู้ให้ของสังเคราะห์
altruism(แอล' ทรูอิสซึม) n. หลักการปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง (philanthropy) -altruist n.
americanism(อะเม' ริคันนิสซึม) n. ความเลื่อมในในอเมริกา, ภาษาหรือคำศัพท์ที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา , ประเพณีอเมริกัน, แบบอเมริกัน
amorphism(อะมอร์' ฟิสซึม) n. ภาวะหรือลักษณ์ที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, ความไม่มีจุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน, ลักษณะอสัณฐาน
anabolism(อะแนบ' โบลิสซึม) n. การสังเคราะห์สารเชิงช้อนจากสารที่เชิงช้อนน้อย กว่าในสิ่งมีชีวิต
anachronism(อะแนค' โรนิสซึม) n. บุคคลหรือสิ่งของหรือเหตุการณ์ที่ผิดยุคสมัย, การผิดยุคสมัย -anachronistic, anachronous adj.
anarchism(แอน' นะคิสซีม) n. ลัทธิที่เห็นว่าบ้านเมืองไม่ควรมีกฎหมายหรือรัฐบาล, ลัทธิไม่มีรัฐบาล, อนาธิปไตย
animal magnetismอำนาจที่ทำให้คนสะกดจิตได้ การดึงดูดทางกายต่อเพศตรงข้าม, ความดึงดูดทางเพศ., Syn. biomagnetism
animism(แอน' นิมิสซึม) n. ความเชื่อถือที่ว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล, ความเชื่อว่าวิญญาณอาจอยู่แยกต่างหากจากร่างกาย, ความเชื่อถือว่าวิญญาณเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสุขภาพที่ดี, ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ -animist n. -animistic adj.
anomalism(อะนอม' มะลิสซึม) n. = anomaly
anosmia(แอนออซ' เมีย) n. การสูญเสียประสาทรับกลิ่น, ภาวะไม่สามารถรู้กลิ่น. -anosmatic, anosmic adj.
antagonism(แอนแทก' โกนิสซึม) n. ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน, ความเป็นศัตรูกัน, บทบาทของการต่อต้าน, Syn. enmity, antipathy
antitheism(แอนทีธี' อิสซีม) n. ลัทธิต่อต้านเทวนิยม
aphorism(แอฟ'ฟะริสซึม) n. คติพจน์,คำพังเพย. -aphorismic, aphorismatic adj.
archaicism(อาร'์ คีอิส'ึม,อาร์เค'อิส'ซึม) n. สิ่งที่โบราณ (ศัพท์,ภาษา, ธรรมเนียม) , การใช้สิ่งที่โบราณ. -archaist n., archaistic adj. (archaic word,usage, etc.)
archaism(อาร'์ คีอิส'ึม,อาร์เค'อิส'ซึม) n. สิ่งที่โบราณ (ศัพท์,ภาษา, ธรรมเนียม) , การใช้สิ่งที่โบราณ. -archaist n., archaistic adj. (archaic word,usage, etc.)
archoplasm(อาร์'โคพลาสซึม) n. = archiplasm. -archoplasmic adj.
aristotelianism(อะริสโทเทล'เยินนิสซึม) n. ปรัชญาคำสอนของอริสโตเติล
ascetism(อะเซท'ทิซึม) n. การบำเพ็ญตบะ,วิธีการถือสันโดษ, Syn. arsterity
asmabbr. air-to-surface missile
assessment(อะเซส'เมินทฺ) n. การประเมิน,การกำหนด, ปริมาณที่ประเมิน, Syn. appraisal
associationism(อะโซชีเอ'เชินนิสซึม) n. ลัทธิเชื่อมโยง -associationist adj.,n.
asterism(แอส'เทอริสซึม) n. คุณสมบัติของผลึกแร่บางชนิดที่มีรูปคล้ายดาว, กลุ่มของดาว
astigmatism(แอสทิก' มะทิสซึม) n. ภาวะตาพร่า, ภาวะเบี้ยวของเลนส์ตาหรือแว่นตา ในลักษณะเห็นวงกลมเป็นรูปเบี้ยว., Syn. astigmia
asynchronism(อะซิงคระนิซ'ซึม) n. ภาวะต่างเวลากัน. -asynchronous adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
alcoholism(n) โรคพิษสุราเรื้อรัง
anachronism(n) ความผิดสมัย,ความคลาดเคลื่อนเรื่องเวลา
antagonism(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์กัน,ความเป็นศัตรูกัน
aphorism(n) คำพังเพย,คติพจน์,ภาษิต
asceticism(n) การบำเพ็ญทุกรกิริยา,การบำเพ็ญตบะ,การถือสันโดษ
assessment(n) การประเมินราคา,การตีราคา,การกำหนด,เงินที่เก็บได้
astigmatism(n) อาการตาพร่า
atheism(n) ความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
autism(n) ความคิดเพ้อฝัน,ความหมกหมุ่น
backwoodsman(n) คนป่า
bandsman(n) นักดนตรี
baptism(n) พิธีศีลจุ่ม,การล้างบาป
baptismal(adj) เกี่ยวกับพิธีศีลจุ่ม
barbarism(n) ความป่าเถื่อน
besmear(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้เปรอะ,ทำให้เปรอะเปื้อน
besmirch(vt) ทา,ป้าย,ชโลม
blacksmith(n) ช่างตีเหล็ก
bondsman(n) ผู้ค้ำประกัน,ผู้รับรอง,ทาส
Brahminism(n) ศาสนาพราหมณ์
bridesmaid(n) เพื่อนเจ้าสาว
Buddhism(n) พุทธศาสนา,ศาสนาพุทธ
businessman(n) นักธุรกิจ
busman(n) คนขับรถโดยสาร
capitalism(n) ลัทธินายทุน,ระบบทุนนิยม
cataclysm(n) น้ำท่วม,แผ่นดินไหว,มหาภัยพิบัติ,ความหายนะ,กลียุค
catechism(n) การสอนศาสนาโดยวิธีถาม-ตอบ
Catholicism(n) ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
centralism(n) การรวมอำนาจ
charisma(n) พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,คุณสมบัติพิเศษ
chasm(n) เหว,ช่องว่าง,ช่องกว้าง
chessman(n) เบี้ยหมากรุก
chrism(n) น้ำมนตร์
clansman(n) พี่น้องร่วมสกุล,พี่น้องร่วมแซ่,พวกพ้อง
classmate(n) เพื่อนร่วมชั้น
colloquialism(n) ภาษาปาก,ภาษาพูด,คำพูดธรรมดาๆ
colonialism(n) ลัทธิล่าอาณานิคม,ลัทธิล่าเมืองขึ้น
communism(n) ลัทธิคอมมิวนิสต์
conservatism(n) ลัทธิจารีตนิยม,ลัทธิอนุรักษ์นิยม
cosmetic(adj) เกี่ยวกับเครื่องสำอาง,ซึ่งทำให้งาม
cosmetic(n) เครื่องสำอาง
cosmic(adj) เกี่ยวกับจักรวาล,เกี่ยวกับอากาศ
cosmogony(n) ทฤษฎีการกำเนิดจักรวาล
cosmopolitan(adj) เกี่ยวกับสากลนิยม,ทั่วโลก,ซึ่งมีอยู่ทั่วโลก
cosmopolitan(n) พลเมืองโลก,ความเป็นสากล
cosmos(n) จักรวาล,อวกาศ
craftsman(n) นายช่าง,ช่าง,ช่างฝีมือ
cretinism(n) รูปร่างแคระแกร็น
criticism(n) การวิจารณ์,การวิเคราะห์,การติเตียน,บทวิจารณ์
cynicism(n) การถากถาง,การเยาะเย้ยถากถาง
despotism(n) ลัทธิสมบูรณาญาสิทธิราช,อำนาจเผด็จการ,ระบอบเผด็จการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poisoning, food; sitotoxismภาวะอาหารเป็นพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poisoning, lead; plumbism; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poisoning, mercury; mercurialismภาวะพิษปรอท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoneoplasm; pseudotumor; pseudotumourเนื้องอกเสมือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoplasmodiumพลาสโมเดียมเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plumbism; poisoning, lead; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phototropism; heliotropismการเบนตามแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phototropism, negativeการเคลื่อนหนีแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phototropism, positiveการเคลื่อนสู่แสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Germanismอุดมการณ์รวมกลุ่มเยอรมัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Iberianismอุดมการณ์รวมกลุ่มไอบีเรีย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Islamismอุดมการณ์รวมกลุ่มอิสลาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
phenomenalismปรากฏการณ์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plasmaพลาสมา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
plasma arcอาร์กพลาสมา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
plasma arc cutting; arc plasma cuttingการตัดด้วยอาร์กพลาสมา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
plasma arc welding; arc plasma weldingการเชื่อมด้วยอาร์กพลาสมา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
plasma jetพวยพลาสมา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
plasma membrane; membrane, cellเยื่อหุ้มเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plasma membrane; cell membrane; plasmalemmaเยื่อหุ้มเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plasma osmotic pressure; pressure, oncoticความดันออสโมซิสโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plasma torchหัวเชื่อมพลาสมา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
plasma volumeปริมาตรน้ำเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panpsychismสรรพจิตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure, oncotic; pressure, plasma osmoticความดันออสโมซิสโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, osmoticความดันออสโมซิส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumohaemia; embolism, air; pneumathaemia; pneumathemia; Pneumohaemia; pneumohemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pneumohaemia; embolism, air; pneumathaemia; pneumathemia; pneumohaemia; pneumohemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumohemia; embolism, air; pneumathaemia; pneumathemia; pneumohaemia; Pneumohaemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paludism; fever, malarial; malariaไข้จับสั่น, (ไข้)มาลาเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parallelismลัทธิขนาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
parallelism, psycho-physicalลัทธิขนานระหว่างกายกับจิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional spasm; spasm, occupationภาวะหดเกร็งเหตุอาชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonic airstream mechanismกลไกกระแสลมจากปอด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
polyparasitismการติดเชื้อปรสิตหลายชนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy; cyesis; gestation; gravidism; gravidity; syllepsisการตั้งครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protoplasmโพรโทพลาซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ptyalism; hyperptyalism; hypersalivation; polysialia; ptyalorrhea; ptyalorrhoea; sialism; sialismus; sialorrhea; sialorrhoeaภาวะหลั่งน้ำลายมาก [มีความหมายเหมือนกับ salivation ๒ และ sialosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
positivismปฏิฐานนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
positivism, logicalปฏิฐานนิยมเชิงตรรก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
personalismบุคคลลักษณนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
phaneroplasmodiumฟาเนอโรพลาสโมเดียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
palate, cleft; palatoschisis; uraniscochasma; uranoschisis; uranoschismเพดานโหว่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paraosmia; parosmiaการรู้กลิ่นผิดธรรมดา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presbyopia; presbytia; presbytismสายตาผู้สูงอายุ, สายตาชรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presbytia; presbyopia; presbytismสายตาผู้สูงอายุ, สายตาชรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presbytism; presbyopia; presbytiaสายตาผู้สูงอายุ, สายตาชรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palaeomagnetism; paleomagnetismภาวะแม่เหล็กบรรพกาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
parliamentary absenteeismการขาดประชุมรัฐสภาเป็นอาจิณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
particularismคติถือประโยชน์เฉพาะถิ่น, คติถือประโยชน์เฉพาะกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cognitivismหลักทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญานิยม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Assessment of Learning Outcomesการวัดผลการเรียนรู้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Technology assessmentการประเมินเทคโนโลยี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Genetically-modified organismการตัดแต่งพันธุกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Halophilic microorganismsแบคทีเรียชอบเค็ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Smart cardsสมาร์ตการ์ด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microorganismsจุลินทรีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Metabolismการเผาผลาญ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Petasmaอวัยวะเพศภายนอกของกุ้งกุลาดำเพศผู้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microorganismsจุลินทรีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Genetically Modified Organismsสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม, Example:

สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms - GMOs) คือ สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการตัดต่อยีนที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการโดยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม เพื่อให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีคุณสมบัติที่ดีตามต้องการ เช่น การดัดแปลงพันธุกรรมของพืชให้มีความต้านทานต่อแมลงศัตรูพืชหรือสามารถเจริญอยู่ได้ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การดัดแปลงพันธุกรรมของจุลินทรีย์ให้สามารถผลิตเอ็นไซม์ที่เป็นประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม ถึงแม้เทคโนโลยีนี้จะมีประโยชน์หลายอย่าง แต่ก็เกิดคำถามถึงความปลอดภัยของการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมต่อสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และสุขอนามัยของประชาชน ดังนั้นจึงมีกฎหมายและคณะทำงานทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพมากำกับดูแลตั้งแต่การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ตลอดจนถึงการบริโภคสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและการเพาะปลูกสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

กฎหมายทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพประกอบด้วย

- พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507

- พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

- พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2544

- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

- ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติ

- แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Guidelines)

คณะทำงานทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพประกอบด้วย

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง

- กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

- กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

- กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ

- คณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของแต่ละสถาบัน (Institutional Biosafety Committee - IBC)

แหล่งข้อมูล
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. (2551). เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) และความปลอดภัยทางชีวภาพ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Technical Biosafety Committee. (2010). Updated Status and Perspective of Thailand on Research and Development of Modern Biotechnology and Biosafety Regulation. 3 rd ed. Pathumthani : National Center for Genetic Engineering and Biotechnology. [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Electric power transmissionการส่งกำลังไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Manipulator (Mechanism)แขนกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Herbal cosmeticเครื่องสำอางสมุนไพร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pathogenic microorganismsจุลชีพก่อโรค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Germplasm resourcesเชื้อพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Germplasm resources, Plantเชื้อพันธุ์พืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Germmplasm resources, Animalเชื้อพันธุ์สัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plasmodium gallinaceumพลาสโมเดียมแกลลินาเซียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Packet switching (Data transmission)แพ็กเกตสวิตชิง (การสื่อสารข้อมูล) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Smart materialวัสดุฉลาด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Isomorphisma (Mathematics)สมสัณฐาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Neurotransmitterสารส่งผ่านประสาท [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Osmosisออสโมซิส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reverse osmosisออสโมซิสผันกลับ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Seismic Surveyการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์, Example: การวัดคลื่นไหวสะเทือนในชั้นหิน เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างของชั้นหินใต้พื้นดิน และหาโครงสร้างหินที่จะเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Small Power Producerผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก, Example: โครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Co-generation) หรือการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานนอกรูปแบบ กากหรือเศษวัสดุเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิง โครงการ SPP แต่ละโครงการจะจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ แต่เนื่องจาก SPP แต่ละแห่งสามารถขายไฟฟ้าให้ผู้บริโภคที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้โดยตรง กำลังการผลิตของ SPP มักจะอยู่ในระดับ 120-150 เมกะวัตต์ SPP บางโครงการมีขนาดใกล้เคียงกับ IPP แต่ใช้รูปแบบการผลิตเป็นระบบ Co-generation [ปิโตรเลี่ยม]
Blood plasmaพลาสมา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plasmodium falciparumพลาสโมเดียมฟัลซิปารัม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Businessmanนักธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Capitalismทุนนิยม [เศรษฐศาสตร์]
Collectivismระบบชุมชนนิยม [เศรษฐศาสตร์]
Conservatismอนุรักษ์นิยม [เศรษฐศาสตร์]
Plasmaพลาสมา, Example: สารที่อยู่ในสภาวะแก๊สได้รับพลังงานมากขึ้น อะตอมของแก๊สก็จะกลายไปเป็นไอออน(สารที่มีประจุ)ได้ เนื่องจากพลังงานที่มีค่าสูงเหล่านั้นได้ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาจากอะตอมกลายเป็นไอออน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Spasmsการชักกระตุก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Seismic explorationการสำรวจด้วยคลื่นไหวสะเทือน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Synchronous digital hierarchy (Data transmission)การสื่อสารข้อมูลแบบซินโครนัสที่มีลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์]
Cosmic radiationรังสีคอสมิก, รังสีจากอวกาศซึ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก มีองค์ประกอบโดยประมาณ ได้แก่ โปรตอนร้อยละ 87 รังสีแอลฟาร้อยละ 11 รังสีอนุภาคหนักที่มีเลขเชิงอะตอมระหว่าง 4 ถึง 26 ร้อยละ 1 และ อิเล็กตรอนร้อยละ 1 [นิวเคลียร์]
Cosmogenic radionuclidesนิวไคลด์กัมมันตรังสีเกิดจากรังสีคอสมิก, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเมื่อรังสีคอสมิกชนกับโมเลกุลของแก๊สในชั้นบรรยากาศของโลก เช่น ทริเทียม (3H) คาร์บอน-14 (C-14) โซเดียม-22 (Na-22) และ เบริลเลียม-7 (Be-7) [นิวเคลียร์]
Seismic wavesคลื่นไหวสะเทือน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Smokeควัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Transmutationการแปรธาตุ, การเปลี่ยนจากธาตุหนึ่งเป็นอีกธาตุหนึ่ง โดยการเปลี่ยนจำนวนโปรตอนภายในนิวเคลียสของอะตอมด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ เช่น การแปรธาตุโคบอลต์-60 เป็นนิกเกิล-60 [นิวเคลียร์]
Small Computer System Interfaceสกัสชี, Example: เป็นมาตราฐานในการเชื่อมต่อปริภัณฑ์ เช่น จานแข็ง หรือเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ในกาส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เหล่านี้กับคอมพิวเตอร์นั้นความเร็วเป็นเรื่องสำคัญมาก และขึ้นอยู่กับส่วนต่อประสานอุปกรณ์ (device interface) ที่ออกแบบไว้ในวงจรของปริภัณฑ์และในวงจรควบคุมที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนต่อประสานที่ใช้กันมากคือ SCSI และ ESDI (Enhanced small device interface) SCSI นั้นเป็นมาตราฐานที่กำหนดลักษณะของบัสสำหรับใช้ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่อพีซีกับอุปกรณ์รอบข้างได้ถึง 8 อุปกรณ์ [คอมพิวเตอร์]
Smalltalkภาษาสมอลล์ทอล์ก, Example: ภาษาระดับสูงที่มีลักษณะเิชิงวัตถุที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานนักวิจัยของบริษัทซีรอกซ์ ที่ศูนย์ปฏิบัติการพาโลอัลโตในสหรัฐอเมริกา ภาษานี้เป็นภาษาที่นำแนวคิดด้านวัตถุมาใช้ในการเขียนโปรแกรม และกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น [คอมพิวเตอร์]
smart cardบัตรสมาร์ต, บัตรสมาร์ต, บัตรเก่ง, Example: บัตรพลาสติกขนาดเท่ากับบัตรเครดิตธรรมดา แต่ได้ฝังชิปไมโครโพรเซสเซอร์ และชิปหน่วยความจำเอาไว้ด้วย วัตถุประสงค์ก็เพื่อใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือบัตรเอาไว้เป็นจำนวนมาก เช่น บันทึกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลอาการเจ็บป่วย ฯลฯ บัตรนี้กำลังเริ่มได้ความนิยมมากขึ้น และต่อไปอาจจะนำมาใช้เป็นบัตรเงินสดแทนธนบัตร นั้นก็คือเมื่อใช้เครื่อเอทีเอ็มถอนเงินนั้น แทนที่จะให้เครื่องเอทีเอ็มส่งธนบัตรให้ เราก็สั่งให้บรรจุเงินให้เราทางบัตรเก่ง ต่อจากนั้นเราก็นำบัตรเก่งไปใช้ เมื่อต้องการจ่ายเงินเราก็โอนเงินที่อยู่ในบัตรนั้นให้กับผู้รับทันที วิธีการนี้บัตรเก่งก็จะกลายเป็นเงินพลาสติกไป [คอมพิวเตอร์]
Cosmoจักรวาล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cosmologyจักรวาลวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Date of transmission of other countryวันที่ได้รับผลการตรวจค้นจากต่างประเทศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Transmission electron microscopyจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิชชัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microorganismจุลินทรีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
absenteeismความจริงของการขาดงานหรือขาดเรียนโดยปราศจากเหตุผลที่ดี (Oxford advanced learner)
abysmal(adj) แย่สุดๆ, เลวร้ายมาก, ที่มีมาตรฐานต่ำมาก
antidisestablishmentarianism[แอนตี้ดิสเอสตาบลิชเมนทาเรียนิซึ่ม] (n) กลุ่มต่อการการไม่สนับสรุนการก่อตั้งลัทธิ
antitheism(n) ลัทธิต่อต้านเทวนิยม
astigmatismสายตาเอียง สาเหตุใหญ่เกิดจากกระจกตาที่มีความโค้งไม่เท่ากันในแต่ละแกน
asymmetrical bilingualismภาวะสองภาษาแบบไม่สมดุล
Buddhism Thoughtวิถีพุทธ
cataclysmic(adj) ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือหายนะอย่างฉับพลันและรุนแรง
congressman[คอง'กริสเมิน] (n) สมาชิก(ขาย)รัฐสภาอเมริกา(โดยเฉพาะของสภาผู้แทน)
constructionism[คันสทรัค'เชินนิซึม] (n) ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอ "ความรู้ไม่ ใช่มาจากการสอนของครูหรือผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่ความรู้จะเกิดขึ้นและสร้างขึ้นโดยผู้เรียนเอง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ลงมือกระทำด้วยตนเอง (Learning by doing) นอกจากนั้นมองลึกลงไปถึงการพัฒนาการของผู้เรียนในการเรียนรู้ซึ่งจะมี มากกว่าการได้ลงมือปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น "
consumerism(n) การยึดติดกับคุณค่าทางวัตถุหรือทรัพย์สิน
Cosmic Consciousness(jargon) จักรวาลพิชาน เป็นแนวคิดที่ถูกเสนอในปี 1901 กล่าวถึง "ความตระหนักรู้แจ้งในระดับที่เหนือกว่าคนทั่วไป"
cronyism(n) ระบบพวกพ้อง การเล่นพรรคเล่นพวก หรือ การเอื้อประโยชน์ให้แก่คนใกล้ชิดของตน
Deverbalism (deverbalisme)(n) (ศัพท์เฉพาะทฤษฎีการแปล) การไม่ยึดติดถ้อยคำในภาษาต้นฉบับ ผู้แปลควรถอยออกห่างจากข้อความแล้วพิจารณาสาระสำคัญของข้อความนั้นๆ ใหม่ ก่อนที่จะแปลให้เป็นธรรมชาติหรือให้เป็นวาทกรรมที่ดีในภาษาปลายทาง
dismayขวัญหนีดีฝ่อ
dismemberment(n) การสูญเสียอวัยวะ
dismissive[dɪsˈmɪs·ɪv] (adj) บางสิ่งบางอย่างหรือบุคคลที่คุณคิดนั้นไม่ได้มีความสำคัญหรือมีค่าพอให้พิจารณา
east-west schism[อีสต์ เวสต์ ชิส เซิม] (n) ความแตกแยกระหว่างคริสต์ศาสนจักรตะวันออกและตะวันตก. การแตกแยกระหว่างคริสต์ศาสนจักรเป็นสองสาขา: คริสต์ศาสนจักรตะวันออก (กรีก) และคริสต์ศาสนจักรตะวันตก (โรมัน) ที่ต่อมากลายเป็นนิกายอีสเติร์นออร์ธอด็อกซ์ และนิกายโรมันคาทอลิค (en.wikipedia.org/wiki/East-West_Schism)
ecotourism(n) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Escapism[อิส เคฟ'ฟิสซึม] (n) การหลบเลี่ยงความเป็นจริงของตนเอง โดยการปล่ายอารมณ์ไปตามสิ่งบันเทิงหรือจินตนาการ
finantism[ไฟเนินทิเซิม] (n) ระบบการเงิน, ระบบการกลัง, ระบบเงินทุน
Goddism(n) ศาสนาที่รักเทิดทูน,ศาสนาเเห่งความรักของพระเจ้ากับมนุษยชาติ,ลัทธิความเชื่อที่เกี่ยวกับความรักของพระเจ้า
harassment(n) การรบกวน, การก่อกวน, การรังควาน, การราวี, See also: vexation, irritation, Syn. annoyance
hedonism(n) สุขนิยม
holism(n) ความเป็นองค์รวม
humoralism(n) ความเชื่อของแพทย์โรมันว่าความป่วยของร่างกายคนมาจากการเสียสมดุลของของเหลวสี่อย่างในร่างกาย
Hyperaldosteronismเป็นโรคต่อมไร้ท่อที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งหรือทั้งสองของต่อมหมวกไตของคุณสร้างมากเกินไปของฮอร์โมนที่เรียกว่า (aldosterone ฮอร์โมนในกลุ่มมิเนราโลคอร์ติคอยด์ ซึ่งสร้างจากอะดรีนัลคอร์เทกซ์ของต่อมหมวกไต ทำหน้าที่ควบคุมสมดุลของโซเดียมในเลือด). ทําให้ร่างกายสูญเสียโพแทสเซียมมากเกินไปและรักษาโซเดียมมากเกินไปซึ่งเพิ่มการกักเก็บน้ําปริมาณเลือดและความดันโลหิต
idencialism[ไอเดินเชอะลิเซิม] (adj) อัตนิยม, Syn. identism
idencialism[ไอเดินเชอะลิเซิม] (n) อัตนิยม
idencialism[ไอเดินเชอะลิเซิม] (n) อัตนิยม, Syn. identism
identism[ไอเดนทิซึม] (n) อัตนิยม
idodalism[ไอโดเดอะลิเซิม] (n) อัตชาตินิยม
MUSM[เอ็ม-ยู-เอส-เอ็ม] เป็นคำย่อมาจาก : I Miss You So Much = ผมคิดถึงคุณมาก
neoliberalism(n) ลัทธิเสรีนิยมใหม่
neptunism[เน็พทิวนิซมฺ] (n) (ธรณีวิทยา) ทฤษฎีว่าด้วยการกลายเป็นน้ำ
noctambulism(n) การเดินขณะหลับ, การเดินละเมอ
pantheism(n) เทพนิยม (เทียบ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หน้า 539)
plasma membrane(n) เยื่อหุ้มเซลล์, Syn. cell membrane
roundsmanผู้ตรวจเช็คนม
seiesmology(n) วิทยาแผ่นดินไหว
small of the back(n) กระเบนเหน็บ
Small Retailer(n) โชห่วย, ร้านค้าปลีกขนาดเล็กในท้องถิ่น, See also: Local Grocery, Small Grocery, Syn. Grocery
smart spending(n) การใช้จ่ายเงินอย่างชาญฉลาด
smarty-pants(n) [ไม่เป็นทางการ] พ่อคนฉลาด! (ใช้ในทำนองประชดประชันบุคคลผู้ต้องการแสดงความฉลาดของตนให้ผู้อื่นเห็น)
smoothนุ่มนวล
suger smart(adj) เก่งมาก, See also: A. suger weak, Syn. suger clever
Vaishnavism(n) ไวษณพนิกาย, ลัทธิไวษณพ, นิกายในศาสนาฮินดูที่นับถือพระวิษณุเป็นพระเจ้าสูงสุด
Vaishnavism(n) ไวษณพนิกาย, ลัทธิไวษณพ, นิกายในศาสนาฮินดูที่นับถือพระวิษณุเป็นพระเจ้าสูงสุด
Why am I smart(phrase) ทำไมเราเก่ง, Syn. Why am I clever

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sm10 people were packed into the small room.
sm4-speed automatic transmission is available as an option.
sm67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
smA bad smell permeated the room.
smA bare word of criticism makes her nervous.
smA beam of white light is split by a prism into rays of various colors.
smAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
smA businessman is working out some figures with a calculator.
smA canary is a small bird and people sometimes keep it as a pet.
smA certain door to door salesman made a fool of a trusting old lady and went off with a lot of her money.
smA chimney carries smoke from a fireplace to the outside.
smA criticism of literary works this year is in the paper.
smA dog has an acute sense of smell.
smA dog has a sharp sense of smell.
smA dog is sensitive to smell.
smA family is the smallest unit of society.
smA farewell party was held in honor of Mr Smith.
smAfter all, even salesmen are desperate to avoid being targeted for downsizing.
smAfter school we play baseball with our classmates.
smAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
smA good businessman knows how to make money.
smA good craftsman takes pride in his work.
smA good mediator can make a deal go smoothly.
smA good salesman will not encroach on his customer's time.
smAh, unfortunately there is a small matter I need to attend to so I'll take my leave now.
smAir pollution is often caused by smoke issuing from the chimneys.
smA Japanese businessman bought the artwork for 200 million yen.
smA large, and two small, airplanes were resting in the hangar.
smAlice smiled.
smAll hope of my promotion went up in smoke after my reorganization plan fell through.
smAll of the classmates waited for Takeshi.
smAll of these abilities are passed on to us by genetic transmission; we receive them by way of the genes that we inherit from our parents.
smAll the pupils in the class like Miss Smith.
smA long time ago, there lived an old king on a small island.
smAlthough Hiroko dislikes cigarette smoke, she readily goes out drinking with friends.
smAlthough natto smells awful, it is delicious.
smA man of weak will is the target of criticism; even his friends would badger him into correcting his defects.
smAmmonia is a colorless liquid or gas with a very strong smell.
smAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
smA motel is like a hotel only much smaller and is used mostly by people traveling by automobile.
smA Mr Smith came to see you.
smA Mr Smith came to see you during your absence.
smA Mr Smith came while you were out.
smA Mr Smith has come to see you.
smA musician can appreciate small differences in sounds.
smAmy smiled to see me.
smAn able sportsman should be brave.
smAn apparently small event may lead to a great result.
smAn artificial smile.
smAn attractive smile.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ(n) automatic transmission car, Syn. รถยนต์เกียร์ออโต้, รถเกียร์ออโต้, Ant. รถยนต์เกียร์ธรรมดา, รถยนต์เกียร์กระปุก, Example: รถยนต์เกียร์อัตโนมัติมีราคาสูงกว่ารถยนต์เกียร์ธรรมดา, Count Unit: คัน, Thai Definition: รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ
ผู้แถลงข่าว(n) spokesperson, See also: spokesman, Syn. คนแถลงข่าว, Example: กำนันเป๊าะเป็นผู้แถลงข่าวเปิดตัวผู้สมัครส.ส.จังหวัดชลบุรีของพรรคกิจสังคมทั้งสองเขต, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำหน้าที่ให้ข่าวอย่างเป็นทางการ
พ่อค้าเร่(n) travelling salesman, See also: peddler, Example: แต่เดิมอาแปะเป็นพ่อค้าเร่ขายเครื่องกองบวชสำหรับถวายพระ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ค้าขายไปตามสถานที่ต่าง ไม่หยุดอยู่เป็นที่
รอยยิ้ม(n) smile, Ant. รอยหม่นหมอง, Example: ผมรู้อยู่เต็มอกว่า รอยยิ้มของเขานั้นเป็นยิ้มจอมปลอม, Thai Definition: ใบหน้าที่แสดงอาการยิ้มแย้ม
ราบเรียบ(adv) smoothly, See also: flatly, evenly, levelly, Ant. ขรุขระ, Example: เรือลำนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างราบเรียบ, Thai Definition: อย่างราบเสมอกัน
ราบเรียบ(adj) smooth, See also: flat, even, level, Example: ชายหนุ่มหันมาถามเธอด้วยน้ำเสียงราบเรียบ, Thai Definition: ลักษณะที่ราบเสมอกัน
หยาบกร้าน(adj) rough, See also: coarse, not smooth, Syn. กระด้าง, แข็ง, หยาบ, Ant. อ่อนนุ่ม, Example: ฝ่ามือหยาบกร้านลูบไล้เส้นผมกระเซอะกระเซิงของฉัน
ฮินดู(n) Hinduism, Syn. ศาสนาฮินดู, Example: ศาสนาพราหมณ์และฮินดูเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของอินเดียเข้ามาเผยแผ่แก่ประเทศเขมร
คาวเลือด(n) smell of blood, Example: มันพร้อมไล่ล่าเหยื่อทุกเมื่อถ้าหิว หรือมีคลื่นเสียงไปสั่นสะเทือนประสาทสัมผัสและได้กลิ่นคาวเลือดสด, Thai Definition: ที่มีกลิ่นคาวของเลือดสด
คำผวน(n) spoonerism, Example: ผมได้ถอดเทปตามคำพูดทุกคำในนิทาน แม้จะเป็นคำหยาบโลนหรือคำผวนก็ตาม, Count Unit: คำ, Thai Definition: คำที่กลับความโดยการกลับเสียงคำเดิม
เท่ระเบิด(adv) smartly, See also: handsomely, beautifully, elegantly, Syn. สุดหล่อ, Example: นักร้องแต่งตัวได้เท่ระเบิดมาก, Thai Definition: บุคลิกท่าทางสง่างาม, Notes: (ปาก)
ยื่นซองขาว(v) dismiss, See also: fire, expel, axe, discharge, sack, Syn. ไล่ออก, ให้ออก, Example: นายจ้างยื่นซองขาวให้พนักงานที่ทำผิดกฎของบริษัท, Thai Definition: ให้เงินเดือนเดือนสุดท้ายเพื่อแสดงความจำนงว่าให้ออกไปเสีย
จีเอสเอ็ม(n) GSM, See also: Global system for Mobile, Syn. ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม
ททท.(n) The Tourism Authority of Thailand, See also: TAT, Syn. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สวนหย่อม(n) small park, See also: แปล
ธงกำกับเส้น(n) linesman's flag
ผู้กำกับเส้น(n) linesman
ช่างเงิน(n) silversmith
ช่างตีเหล็ก(n) blacksmith, See also: smith, Syn. ช่างเหล็ก
เชื้อจุลินทรีย์(n) microbe, See also: microorganism, microscopic creature, Example: ปอดอักเสบอาจเกิดจากเชื้อจุลินทรีย์หลายชนิดหรือจากการสำลักอาหาร, Count Unit: ชนิด, Thai Definition: สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ส่วนมากมีเซลล์เดียว
การประเมินผล(n) evaluation, See also: assessment, Example: ประธานให้สรุปการประเมินผลของผู้เข้าร่วมประชุม, Thai Definition: การกะประมาณคุณค่าเท่าที่ควรจะเป็น
ลัทธิทุนนิยม(n) capitalism, Example: ขณะนี้เศรษฐกิจโลกถูกครอบงำด้วยลัทธิทุนนิยม ทำให้การแข่งขันกันมีระดับความรุนแรงมากขึ้น, Thai Definition: ลัทธินิยมที่แต่ละบุคคลมีสิทธิ์ที่จะถือครองทรัพย์สินและควบคุมกรรมวิธีการผลิตได้โดยตรง
วัตถุนิยม(adj) materialism, Syn. นิยมวัตถุ, สสารนิยม, Example: สังคมทุกวันนี้เป็นสังคมวัตถุนิยม จนผู้คนไม่คิดอย่างอื่นนอกจากการสะสมความมั่งคั่งและแสวงหาสิ่งเสพปรนเปรอตน, Thai Definition: การให้คุณค่าแก่สิ่งที่เป็นรูปธรรมมากกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรม
อัตตานิยม(n) egoism, Example: พวกอาจารย์เก่งๆ ส่วนใหญ่ถือเอาอัตตานิยมเป็นใหญ่, Thai Definition: การถือเอาคุณค่าของตัวเองหรือหยิ่งในความเป็นตัวเอง
การท่องเที่ยว(n) tourism, Example: แหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศไทยมาจากการท่องเที่ยว, Thai Definition: ธุรกิจเกี่ยวกับการบริการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว
ธุรกิจขนาดย่อม(n) small business, Syn. SME, Example: ธุรกิจขนาดย่อมเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจของประเทศ, Thai Definition: กิจการเพื่อการค้าขนาดกลาง
โยกย้าย(v) remove, See also: dismiss, send away, Syn. อพยพ, ย้ายถิ่น, เคลื่อนย้าย, ย้าย, Ant. ปักหลัก
ศาสนาพราหมณ์(n) Bramanism, Syn. พราหมณ์
ศาสนาพุทธ(n) Buddhism, Syn. พุทธ
ส่งข่าว(v) send, See also: transmit, Syn. แจ้งข่าว, ส่งข่าวสาร, ส่งข่าวคราว
สำลัก(v) choke, See also: suffocate, smother, stifle
สูบ(v) smoke, See also: take smoke into, Syn. ดูด
ขนาดเล็ก(adj) small-sized, See also: small-scale, Ant. ขนาดใหญ่, Example: กิจการรถโดยสารขนาดเล็กเป็นกิจการที่ได้รับความนิยมจากประชาชนผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก, Thai Definition: มีลักษณะย่อม (เมื่อเทียบกับสิ่งอื่นๆ)
ข้อวิจารณ์(n) criticism, Syn. ข้อวิพากษ์วิจารณ์, คำวิจารณ์, Example: เขาตั้งข้อวิจารณ์อย่างท้าทายว่า พุทธศาสนาในทุกหนทุกแห่งย่อมไม่ส่งเสริมการสะสมวัตถุทรัพย์ไว้ในครอบครอง
ธุรกิจขนาดเล็ก(n) small business, Example: ธุรกิจขนาดใหญ่มีโอกาสทางธุรกิจมากกว่าธุรกิจขนาดเล็ก เพราะมีอำนาจต่อรองกับรัฐบาลประเทศต่างๆ, Thai Definition: ธุรกิจขนาดเล็กที่เจ้าของเป็นผู้บริหารและดำเนินงานเองในท้องถิ่น และไม่ได้อิทธิพลคลุมธุรกิจในสาขานั้นได้
สิ่งมีชีวิต(n) living thing, See also: creature, organism, Example: จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีความหลากหลายในชนิดพันธุ์มากที่สุดนอกเหนือจากแมลง
ระบบทุนนิยม(n) capitalism, Example: การอบรมเลี้ยงดูเด็กของผู้หญิงกำลังหมดไปในสังคมชนบท เมื่อระบบทุนนิยมเข้าไปดึงผู้หญิงให้ต้องทิ้งบ้านออกไปทำงานในโรงงานมากขึ้น, Thai Definition: ระบบเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานอยู่ที่การที่เอกชนหรือนายทุนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและการจำหน่ายเพื่อแสวงหากำไรสูงสุด
เท่(v) be chic, See also: be stylish, be elegant, be smart, be handsome, be trendy, Syn. โก้เก๋, หรู, โก้, หรูหรา, สง่า, Example: เขาแสนจะเท่และดูสง่าเมื่อแต่งชุดตำรวจ, Thai Definition: สง่าภูมิฐาน
สาบ(n) (musty) smell, See also: pong, Syn. กลิ่นสาบ, Example: นายพรานได้กลิ่นสาบของสัตว์ร้ายโชยมาตามลม, Thai Definition: กลิ่นตัวที่มีประจำอยู่กับสัตว์บางชนิด เช่น สาบเสือ สาบแพะ
สาบ(adj) musty, See also: unpleasant, offensive, stuffy, smelly, stinking, fusty, Example: เสื้อกันหนาวที่เก็บไว้ในตู้มีกลิ่นสาบเพราะเก็บไว้นานเกิน, Thai Definition: ที่มีกลิ่นเหม็น หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์
รม(v) smoke, See also: expose to vapour, expose to vapor, fumigate, Syn. รมควัน, Example: ก่อนนำวัตถุดิบมารมด้วยควัน ควรแช่วัตถุดิบในน้ำเกลือแล้วจึงนำไปผึ่งแดดให้ผิวแห้งหมาดเสียก่อน, Thai Definition: อบด้วยควันหรือความร้อนจนมีกลิ่นติดอยู่
เนียน(adj) smooth, See also: tender, delicate, Syn. เรียบ, Ant. ขรุขระ, หยาบกร้าน, Example: เธอได้รับรางวัลสาวผิวเนียนจากการประกวดนางสาวไทย, Thai Definition: ลักษณะเนื้อที่ละเอียดนุ่มนวล
หอมกรุ่น(adj) scented, See also: sweet smelling, fragrant, Syn. หอม, Ant. เหม็น, Example: ท่านยื่นกระเช้าดอกไม้หอมกรุ่นให้กับหล่อน, Thai Definition: ลักษณะที่ยังมีกลิ่นหอมอยู่ตลอด
เสรีนิยม(n) liberalism, Syn. ลัทธิเสรีนิยม, Ant. สังคมนิยม, Thai Definition: ลัทธิที่ยึดหลักความมีเสรีภาพในการค้าขาย และมีการกระจายอำนาจของรัฐบาล
อย่างราบรื่น(adv) smoothly, Syn. อย่างสะดวก, Example: การแสดงดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
เจ๊าะแจ๊ะ(v) chat, See also: small talk, shoot the breeze, Syn. เกาะแกะ, Example: เขามาเจ๊าะแจ๊ะอยู่ที่นี่ตั้งนาน, Thai Definition: คุยเรื่องจิปาถะ, Notes: (สแลง)
ยึกยัก(adv) not smoothly, See also: roughly, Syn. กระยึกกระยัก, Example: เสียงดนตรีกระหึ่มให้หลายคนออกไปเต้นยึกยักอยู่ข้างเวที, Thai Definition: อาการเต้นไม่เข้าจังหวะ
อมยิ้ม(v) smile knowingly, See also: smile in a reserved or noncommittal manner, smile in mildly manner, Syn. ยิ้ม, Example: หล่อนเหลือบตาขึ้นทำแววแพรวพราวนิดหนึ่งขณะอมยิ้ม, Thai Definition: ยิ้มอยู่ในหน้า
เจ๋ง(v) be great, See also: cool, smart, excellent, outstanding, exceptional, Syn. แจ๋ว, เยี่ยม, เก่ง, Example: ถ้าพวกมันเจ๋งมากนัก ก็มาสู้กับพวกเราสักตั้ง, Thai Definition: ทำได้เด่นหรือทำดีเลิศอย่างมีความสามารถ, Notes: (ปาก)
ตาแหลม(v) smartly choose, See also: intelligently choose, Example: ลูกตาแหลมมากที่เลือกผู้หญิงคนนี้มาเป็นคู่ครอง, Thai Definition: เข้าใจเลือก, ฉลาดเลือก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพนิยม[āchīpniyom] (n) EN: professionalism  FR: professionnalisme [m]
ไอ[ai] (n) EN: miasma  FR: miasmes [mpl]
อักษรตัวเล็ก[aksøn tūa lek] (n, exp) EN: small letter  FR: lettre minuscule [f]
อเมลี โมเรสโม่[Amēlī Mōrēsmō] (n, prop) EN: Amelie Mauresmo  FR: Amélie Mauresmo
อัน[an] (classif, (n)) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]  FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อนาธิปไตย[anāthippatai] (n) EN: anarchy ; anarchism  FR: anarchie [f] ; anarchisme [m]
อณู[anū] (adj) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine  FR: minuscule
อนุรักษ์นิยม[anurakniyom] (n) EN: conservatism   FR: conservatisme [m]
อับ[ap] (n) EN: small round box ; round casket ; cassette  FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
อับ[ap] (adj) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling  FR: puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé
อรรถนิยม[atthaniyom] (n) EN: realism
อรรถศาสตร์[atthasāt] (n) EN: utilitarianism
อวกาศ[awakāt] (n) EN: space ; outer space ; vacuum  FR: espace [m] ; cosmos [m] ; vide [m]
ใบ[bai] (n) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]  FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บ้าย[bāi] (v) EN: smear ; daub  FR: barbouiller ; souiller
ใบสุทธิ[baisutthi] (n) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
บัณเฑาะว์[bandǿ] (n) EN: small drum used in Brahmin rites
บารมี[bāramī] (n) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma  FR: prestige [m] ; influence [f]
เบ็ดเตล็ด[bettalet] (adj) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary  FR: divers
บึ้งบูด[beungbūt] (adj) EN: sullen ; serious ; strained ; unsmiling  FR: grincheux ; hargneux
บี้[bī] (v) EN: crush ; smash ; press ; squash ; compress ; squeeze
บิสมัท[bitmat = bismat] (n) EN: bismuth  FR: bismuth [m]
เบอร์เล็ก[boē lek] (n, exp) EN: small size  FR: petite taille [f]
บ้อง[bǿng] (n) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle  FR: section de bambou [f]
บ้องกัญชา[bǿngkanchā] (n, exp) EN: pipe for smoking marijuana
บริหารผิดพลาด[børihān phitphlāt] (v, exp) EN: mismanage
บริษัทท่องเที่ยว[børisat thǿngthīo] (n, exp) EN: travel agency  FR: agence de voyages [f] ; agence de tourisme [f]
บทวิจารณ์[botwijān] (n) EN: critique ; criticism  FR: critique [f]
บวรพุทธศาสนา[bøwøn Phutthasatsana] (n, exp) EN: the glorious creed of Buddhism
บวบกลม[būap klom] (n, exp) EN: Smooth Loofah
ชัก[chak] (v) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions
ฉลาด[chalāt] (adj) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd  FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
ชโลม[chalōm] (v) EN: anoint ; bathe ; besmear  FR: oindre ; enduire ; barbouiller
ชะลูดช้าง[chalūt chāng] (n, exp) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose
ชะมดเช็ด[chamot chet] (n, exp) EN: Small Indian Civet
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adj) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning  FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adv) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly  FR: intelligemment ; ingénieusement
ช่าง[chang] (n) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker  FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
ช่างบัดกรี[chang batkrī] (n) EN: tinsmith  FR: étameur [m]
ช่างฝีมือ[chang fīmeū] (n) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman  FR: artisan [m] ; ouvrier spécialisé [m]
ช่างเขียนแบบ[chang khīenbaēp] (n, exp) EN: draughtsman ; draftsman  FR: dessinateur industriel [m] ; dessinateur technique [m]
ช่างเหล็ก[chang lek] (n) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker  FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m]
ช่างโลหะ[chang lōha] (n) EN: metal worker ; metalsmith  FR: métallurgiste [m] ; ferronnier [m]
ช่างเงิน[chang ngoen] (n) EN: silversmith  FR: orfèvre [m]
ช่างภาพ[changphāp] (n) EN: photographer ; press photographer ; cameraman ; lensman  FR: photographe [m, f]
ช่างตัดเสื้อ[chang tat seūa] (n) EN: dressmaker ; tailor  FR: tailleur [m] ; couturier [m] ; couturière [f]
ช่างทอง[chang thøng] (n) EN: goldsmith  FR: orfèvre [m]
ช่างตีเหล็ก[chang tī lek] (n) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker ; smith  FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m] ; forgeron [m]
ชาวกรุง[chāo krung] (n, exp) EN: city dweller ; townsman ; townspeople ; city folk ; city people  FR: citadin [m] ; habitant d'une ville [m]
ชาวเมือง[chāomeūang] (n) EN: townsman ; townspeople ; city people ; residents of a city ; townsfolk ; urban population  FR: citadin [m] ; population urbaine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ISM IH1 Z AH0 M
SMS EH2 S EH2 M EH1 S
SMEE S M IY1
SMID S M IH1 D
ESME EH1 Z M
TASM T AE1 S AH0 M
SMOG S M AA1 G
SMUT S M AH1 T
ISMS IH1 Z AH0 M Z
SMAY S M EY1
SMIT S M IH1 T
SMUG S M AH1 G
SMET S M EH1 T
SMEBY S M IY1 B IY0
COSMA K OW1 Z M AH0
SMALL S M AO1 L
SMIDT S M IH1 D T
SMARR S M AE1 R
DESMA D EH1 Z M AH0
SMICK S M IH1 K
ASMAN AE1 S M AH0 N
SMABY S M EY1 B IY0
SMITS S M IH1 T S
PRISM P R IH1 Z AH0 M
SMEAR S M IH1 R
ASMUS AH0 Z M UW1 S
SMELT S M EH1 L T
SMIRK S M ER1 K
CHISM CH IH1 Z AH0 M
LASMO L AE1 S M OW0
SMALE S M EY1 L
SMILE S M AY1 L
SMART S M AA1 R T
SMASH S M AE1 SH
DESMA D IY1 S M AH0
SMOAK S M OW1 K
CHASM K AE1 Z AH0 M
OSMER AA1 S AH0 M ER0
SMAIL S M EY1 L
DEISM D IY1 IH0 Z AH0 M
BOSMA B OW1 S M AH0
OSMAN AA1 S M AH0 N
SMITH S M IH1 TH
SMEAL S M IY1 L
SCISM S K IH1 Z AH0 M
SMOCK S M AA1 K
SMEAD S M IY1 D
OSMUN AA1 Z M AH0 N
SMINK S M IH1 NG K
COSME K OW1 Z M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ism (n) ˈɪzəm (i1 z @ m)
isms (n) ˈɪzəmz (i1 z @ m z)
smog (n) smˈɒg (s m o1 g)
smug (j) smˈʌg (s m uh1 g)
smut (v) smˈʌt (s m uh1 t)
abysm (n) ˈəbˈɪzəm (@1 b i1 z @ m)
chasm (n) kˈæzəm (k a1 z @ m)
deism (n) dˈiːɪzəm (d ii1 i z @ m)
plasm (n) plˈæzəm (p l a1 z @ m)
prism (n) prˈɪzəm (p r i1 z @ m)
smack (v) smˈæk (s m a1 k)
small (n) smˈɔːl (s m oo1 l)
smart (v) smˈaːt (s m aa1 t)
smash (v) smˈæʃ (s m a1 sh)
smear (v) smˈɪəʳr (s m i@1 r)
smell (v) smˈɛl (s m e1 l)
smelt (v) smˈɛlt (s m e1 l t)
smile (v) smˈaɪl (s m ai1 l)
smirk (v) smˈɜːʳk (s m @@1 k)
smite (v) smˈaɪt (s m ai1 t)
smith (n) smˈɪθ (s m i1 th)
smock (n) smˈɒk (s m o1 k)
smogs (n) smˈɒgz (s m o1 g z)
smoke (v) smˈouk (s m ou1 k)
smoky (j) smˈoukiː (s m ou1 k ii)
smote (v) smˈout (s m ou1 t)
smuts (v) smˈʌts (s m uh1 t s)
spasm (n) spˈæzəm (s p a1 z @ m)
Smiley (n) smˈaɪliː (s m ai1 l ii)
Maoism (n) mˈauɪzəm (m au1 i z @ m)
Nazism (n) nˈaːtsɪzəm (n aa1 t s i z @ m)
abysms (n) ˈəbˈɪzəmz (@1 b i1 z @ m z)
autism (n) ˈɔːtɪzəm (oo1 t i z @ m)
busman (n) bˈʌsmən (b uh1 s m @ n)
busmen (n) bˈʌsmən (b uh1 s m @ n)
chasms (n) kˈæzəmz (k a1 z @ m z)
cosmic (j) kˈɒzmɪk (k o1 z m i k)
cosmos (n) kˈɒzmɒs (k o1 z m o s)
cubism (n) kjˈuːbɪzəm (k y uu1 b i z @ m)
dismal (j) dˈɪzməl (d i1 z m @ l)
dismay (v) dˈɪsmˈɛɪ (d i1 s m ei1)
egoism (n) ˈɛgouɪzəm (e1 g ou i z @ m)
kismet (n) kˈɪzmɛt (k i1 z m e t)
miasma (n) mˈɪˈæzmə (m i1 a1 z m @)
nudism (n) njˈuːdɪzəm (n y uu1 d i z @ m)
orgasm (n) ˈɔːgæzəm (oo1 g a z @ m)
plasma (n) plˈæzmə (p l a1 z m @)
prisms (n) prˈɪzəmz (p r i1 z @ m z)
racism (n) rˈɛɪsɪzəm (r ei1 s i z @ m)
sadism (n) sˈɛɪdɪzəm (s ei1 d i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiǎo, ㄒㄧㄠˇ, ] small; tiny; few; young, #77 [Add to Longdo]
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, ] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive, #111 [Add to Longdo]
[dào, ㄉㄠˋ, ] direction; way; method; road; path; classifier for long thin stretches, rivers, roads etc; principle; truth; morality; reason; skill; method; Dao (of Daoism); to say; to speak; to talk, #123 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] small table, #173 [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] share; portion; section; part; thigh; (classifier for smells, electric currents, spirals etc); whiff, #248 [Add to Longdo]
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, ] laugh; smile, #261 [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, / ] area; region; district; small; distinguish, #320 [Add to Longdo]
作用[zuò yòng, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] to act on; to affect; action; function; activity; impact; result; effect; purpose; intent; to play a role; corresponds to English -ity, -ism, -ization, #349 [Add to Longdo]
[zǐ, ㄗˇ, ] son; child; seed; egg; small thing; 1st earthly branch: 11 p.m.-1 a.m., midnight, 11th solar month (7th December to 5th January), year of the Rat, #469 [Add to Longdo]
资源[zī yuán, ㄗ ㄩㄢˊ, / ] natural resource (such as water or minerals); resource (such as manpower or tourism), #592 [Add to Longdo]
[qì, ㄑㄧˋ, / ] gas; air; smell; weather; vital breath; to anger; to get angry; to be enraged, #740 [Add to Longdo]
[men, ㄇㄣ˙, / ] plural marker for pronouns and a small number of animate nouns, #806 [Add to Longdo]
旅游[lǚ yóu, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ, / ] trip; journey; tourism; travel; tour, #845 [Add to Longdo]
社会主义[shè huì zhǔ yì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] socialism, #859 [Add to Longdo]
转发[zhuǎn fā, ㄓㄨㄢˇ ㄈㄚ, / ] to transmit; forwarding (mail, SMS, packets of data); to pass on; to reprint (an article from another publication), #881 [Add to Longdo]
机制[jī zhì, ㄐㄧ ㄓˋ, / ] mechanism, #1,023 [Add to Longdo]
机制[jī zhì, ㄐㄧ ㄓˋ, / ] machine processed; machine made; mechanism, #1,023 [Add to Longdo]
[wéi, ㄨㄟˊ, ] -ism; only; alone, #1,086 [Add to Longdo]
[xīng, ㄒㄧㄥ, ] star; satellite; small amount, #1,128 [Add to Longdo]
[fěn, ㄈㄣˇ, ] powder; cosmetic face powder; food prepared from starch; noodles or pasta made from any kind of flour; whitewash; white; pink, #1,171 [Add to Longdo]
机关[jī guān, ㄐㄧ ㄍㄨㄢ, / ] organ; mechanism, #1,187 [Add to Longdo]
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, / ] to pass on; to spread; to transmit; to infect; to transfer; to circulate; to pass on; to conduct (electricity), #1,254 [Add to Longdo]
同学[tóng xué, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] (fellow) classmate, #1,270 [Add to Longdo]
资本[zī běn, ㄗ ㄅㄣˇ, / ] capital (as in capitalism), #1,429 [Add to Longdo]
[zhèn, ㄓㄣˋ, / ] composed; small town; to suppress; to press down; to post, #1,476 [Add to Longdo]
顺利[shùn lì, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˋ, / ] smoothly; without a hitch, #1,541 [Add to Longdo]
方便[fāng biàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 便] convenient; to help out; to make things easy for people; convenience; suitable; having money to spare; (euphemism) to go to the toilet, #1,579 [Add to Longdo]
[qīng, ㄑㄧㄥ, / ] light; easy; gentle; soft; reckless; unimportant; frivolous; small in number; unstressed; neutral, #1,593 [Add to Longdo]
[kē, ㄎㄜ, / ] classifier for small spheres, pearls, corn grains, hearts, satellites etc, #1,604 [Add to Longdo]
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, / ] handsome; graceful; smart; commander in chief, #1,647 [Add to Longdo]
[chōu, ㄔㄡ, ] to draw out; to smoke (cigarettes); to pump, #1,829 [Add to Longdo]
力度[lì dù, ㄌㄧˋ ㄉㄨˋ, ] dynamism; vigor, #1,932 [Add to Longdo]
微笑[wēi xiào, ㄨㄟ ㄒㄧㄠˋ, ] smile, #2,050 [Add to Longdo]
生物[shēng wù, ㄕㄥ ㄨˋ, ] living creature; organism; biological, #2,201 [Add to Longdo]
[bàng, ㄅㄤˋ, ] a stick; club or cudgel; smart; capable; strong, #2,235 [Add to Longdo]
[yān, ㄧㄢ, / ] cigarette; tobacco; smoke, #2,345 [Add to Longdo]
评估[píng gū, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨ, / ] to evaluate; to assess; to evaluate; assessment; evaluation, #2,410 [Add to Longdo]
批评[pī píng, ㄆㄧ ㄆㄧㄥˊ, / ] to criticize; criticism, #2,603 [Add to Longdo]
主义[zhǔ yì, ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] -ism; ideology, #2,620 [Add to Longdo]
[fó, ㄈㄛˊ, ] Buddha; Buddhism, #2,891 [Add to Longdo]
便宜[pián yi, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便] small advantages; to let sb off lightly; cheap; inexpensive, #2,918 [Add to Longdo]
[yáng, ㄧㄤˊ, / ] positive (electric.); sun; male principle (Taoism); Yang, opposite of 陰|阴 yin1 ☯, #2,959 [Add to Longdo]
魅力[mèi lì, ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ, ] charm; fascination; glamor; charisma, #3,089 [Add to Longdo]
[zá, ㄗㄚˊ, ] smash; smashed; to fail; to get it wrong, #3,120 [Add to Longdo]
聪明[cōng ming, ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥ˙, / ] acute (of sight and hearing); clever; intelligent; bright; smart, #3,121 [Add to Longdo]
[dǎo, ㄉㄠˇ, / ] to transmit; to lead; to guide; to conduct; to direct, #3,215 [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, ] comical; cunning; slippery; smooth; surname Hua, #3,217 [Add to Longdo]
性感[xìng gǎn, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄢˇ, ] sex appeal; eroticism; sexuality, #3,307 [Add to Longdo]
打破[dǎ pò, ㄉㄚˇ ㄆㄛˋ, ] to break; to smash, #3,348 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] a grain; a granule; classifier for small round things (peas, bullets, peanuts, pills, grains etc), #3,373 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
一切れ[ひときれ, hitokire] TH: เศษเล็ก ๆ  EN: small piece
送信[そうしん, soushin] TH: การส่งข้อมูลข่าวสารไปให้ผู้รับ  EN: transmission (vs)
微笑む[ほほえむ, hohoemu] TH: ยิ้ม  EN: to smile
いく[いく, iku] TH: ถึงจุดสุดยอด  EN: to orgasm
熱意[ねつい, netsui] TH: ความกระตือรือร้น  EN: enthusiasm
密輸[みつゆ, mitsuyu] TH: ลักลอบนำเข้า  EN: smuggling (vs)
夢中[むちゅう, muchuu] TH: ทำอะไรโดยไม่ลืมหูลืมตา ทำแต่อย่างนั้น  EN: engrossment
低成長[ていせいちょう, teiseichou] TH: อัตราการเจริญเติบโตต่ำหรือพัฒนาไปช้า  EN: small (low) growth
吸う[すう, suu] TH: สูบบุหรี่  EN: to smoke
伝送先[でんそうさき, densousaki] TH: ผู้รับสารปลายทาง  EN: destination (of transmission)
小物[こもの, komono] TH: ของจุกจิก ชิ้นเล็ก ๆ  EN: small articles
打ち込む[うちこむ, uchikomu] TH: พุ่งตัวลงไปอย่างแรง  EN: to smash
円滑[えんかつ, enkatsu] TH: ราบรื่น  EN: smoothness

German-Thai: Longdo Dictionary
Buddhismus(n) |der, nur Sg.| ศาสนาพุทธ
Unkrautvernichtungsmittel(n) |das| สารกำจัดวัชพืช
Spannungsmesser(n) |der, pl. Spannungsmesser| เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า, Syn. Voltmeter
Weihnachtsmarkt(n) |der, pl. Weihnachtsmärkte| ตลาดขายของคริสต์มาส เกือบทุกเมืองในเยอรมนีจัดขึ้นทุกปีช่วง 4 อาทิตย์ ก่อนวันคริสต์มาส
Pragmatismus(n) |der, nur Sg.| ปฏิบัตินิยม, หลักการหรือปรัชญาที่ว่าผลของการปฏิบัติเป็นแกนหรือความหมายของความรู้
Verteidigungsministerium(n) |das| กระทรวงกลาโหม
Verkehrsministerium(n) |das| กระทรวงคมนาคม
Tourismus[ทัว-ริส-มุส] (n) |der, nur Sg.| การท่องเที่ยว, Syn. der Fremdenverkehr
Vorsichtsmaßnahme(n) |die, pl. Vorsichtsmaßnahmen| การระมัดระวังไว้ก่อนล่วงหน้า, วิธีการป้องกัน, Syn. Vorsichtsmaßregel
Weihnachtsmann(n) |der, pl. Weihnachtsmänner| ซานตาคลอส
Absolutismus(n) |der| การปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์, ระบบเผด็จการทางการเมือง
Grundnahrungsmittel(n) |der, pl. Grundnahrungsmittel| อาหารหลัก เช่น Schließlich wird das Bier häufig als Grundnahrungsmittel bezeichnet und als Kulturgut angesehen.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*ualitätsmanagement-Beauftragte {m,f}; Qualitätsm*(n) ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ
der Bundesminister, -(n) รัฐมนตรี ถ้าเป็นผู้หญิง ใช้ว่า die Bundesministerin, -nen
Elastizitätsmodul {n}(n) อตราการยืดหรือหดของวัตถุเมื่อได้รับการบีบหรือดึง, Syn. E-Modul {n}

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Königtum {n}royalism [Add to Longdo]
Narkotismus {m}narcotism [Add to Longdo]
Abbau {m}; Demontage {f}dismantling [Add to Longdo]
Abbau {m} (einer Maschine)dismounting (of a machine) [Add to Longdo]
Abbauprodukt {n} [biol.]product of catabolism [Add to Longdo]
Abdichtmasse {f}; Abdichtungsmasse {f}sealing compound [Add to Longdo]
Schlumpf {m}smurf [Add to Longdo]
Abflussmenge {f}; Abflusshöhe {f}flow rate [Add to Longdo]
Abflussmessgerät {n}discharge measurement device [Add to Longdo]
Abflussmessstelle {f}gauging station [Add to Longdo]
Abflussmessung {f}discharge measurement [Add to Longdo]
Abflussmodell {n}flow regime [Add to Longdo]
Abgasmessgeräte {pl}exhaust gas measuring equipment [Add to Longdo]
Abgrund {m}; Schlund {m}; Hölle {f} | Abgründe {pl}; Schlünde {pl}abyss; abysm | abysses; abysms [Add to Longdo]
Abhilfe {f}; Rechtsmittel {n}; Rechtsbehelf {m}remedy [Add to Longdo]
Ablauf {m}; Verlauf {m} | der Ablauf von Ereignissen | die Abfolge der Ereignisse | für einen glatten Ablauf sorgenorder of events | the course of events; the sequence of events | the sequence of events | to make sure things run smoothly [Add to Longdo]
Ablenkungsmanöver {n}diversionary tactic [Add to Longdo]
Ablenkungsmanöver {n}red herring [Add to Longdo]
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear [Add to Longdo]
Abschlussmast {m}terminal tower [Add to Longdo]
Abschmelzung {f}smelting [Add to Longdo]
Abschreckungsmittel {n}deterrant [Add to Longdo]
Abschreckungsmittel {n}deterrent [Add to Longdo]
Abschreibungsmethode {f}amortization method [Add to Longdo]
Abschreibungsmode {f}amortization mode [Add to Longdo]
Abschreibungsmöglichkeit {f}possibility of setting off items against taxable income [Add to Longdo]
Absolutismus {m}absolutism [Add to Longdo]
Absolutwertgeber {m} [techn.]absolute valuator device; absolute value transmitter [Add to Longdo]
Absorptionsmessgerät {n}absorptionmeter [Add to Longdo]
Absorptionsmesstechnik {f}absorptiometry [Add to Longdo]
Abstandsmaß {n}clearance [Add to Longdo]
Abstinenz {f}teetotalism [Add to Longdo]
Abwehrmechanismus {m}escape mechanism [Add to Longdo]
Abweisung {f}dismissal [Add to Longdo]
Abweisung {f}; Einstellung {f}dismissal [Add to Longdo]
häufige, längere (unentschuldigte) Abwesenheit {f}; Schwänzen {n}absenteeism [Add to Longdo]
Adressersetzung bei Adressmodifikation {f} [comp.]address substitution [Add to Longdo]
Adressmarke {f}address marker [Add to Longdo]
Adressmarkierung {f}address mark [Add to Longdo]
Adressmodifikator {m}label modifier [Add to Longdo]
Agnostizismus {m}agnosticism [Add to Longdo]
Aktivismus {m}activism [Add to Longdo]
Aktivismus {m}activisms [Add to Longdo]
Alibipolitik {f}tokenism [Add to Longdo]
Alkoholismus {m}; Trunksucht {f}alcoholism [Add to Longdo]
Alleinstellungsmerkmal {n}unique characteristics [Add to Longdo]
Alleinstellungsmerkmal {n}unique selling point [Add to Longdo]
Altruismus {m}; Selbstlosigkeit {f}; Uneigennützigkeit {f}altruism [Add to Longdo]
Amtsenthebung {f}; Entlassung {f}dismissal [Add to Longdo]
Anachronismus {m}anachronism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
ICカード[アイシーカード, aishi-ka-do] (n) IC card; smart card [Add to Longdo]
SNP[スニップ, sunippu] (n) single nucleotide polymorphism; SNP [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
あぶらとり紙;油取り紙;脂取り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin [Add to Longdo]
いかす[ikasu] (v5s,vi) to be smart; to be cool; to be sharp; to be stylish [Add to Longdo]
いく[iku] (v5k-s,vi) (X) (col) (See 行く) to have an orgasm; to come; to cum [Add to Longdo]
いささ小笹;細小小笹;細小小竹[いささおざさ, isasaozasa] (n) (arch) (obsc) short bamboo; small bamboo [Add to Longdo]
いさら井;細小井[いさらい, isarai] (n) (arch) small water spring [Add to Longdo]
いぶり漬け[いぶりづけ, iburiduke] (n) (See 燻りがっこ) smoked daikon pickles (famous product of Akita Prefecture) [Add to Longdo]
うはうは[uhauha] (exp) exhilarated; all smiles [Add to Longdo]
うまい棒[うまいぼう, umaibou] (n) Umaibo; small, puffed, cylindrical corn snack (trademarked) [Add to Longdo]
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
うわ;うわー;うわあ[uwa ; uwa-; uwaa] (int) Wow!; Holy smokes!; Aaargh!; O my God! [Add to Longdo]
お会式;御会式[おえしき, oeshiki] (n) (See 会式・えしき・2) (Nichiren Buddhism) memorial service for Nichiren (13th day of 10th month) [Add to Longdo]
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding [Add to Longdo]
お手塩;御手塩[おてしょ;おてしょう, otesho ; oteshou] (n) (fem) (obsc) (See 手塩皿) small, shallow dish [Add to Longdo]
お猪口;御猪口[おちょこ, ochoko] (n) (1) (uk) (See 猪口) small cup; sake cup; (2) cup-shaped [Add to Longdo]
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying [Add to Longdo]
かつお節;カツオ節;鰹節[かつおぶし(かつお節;鰹節);カツオぶし(カツオ節);かつぶし(鰹節), katsuobushi ( katsuo fushi ; katsuobushi ); katsuo bushi ( katsuo fushi ); katsubus] (n) {food} katsuobushi; small pieces of sliced dried bonito [Add to Longdo]
かん;くわん[kan ; kuwan] (adv,adv-to) (on-mim) ding; chime (sound of a bell or a small gong) [Add to Longdo]
がちゃ目[がちゃめ, gachame] (n) (sl) strabismus; squint [Add to Longdo]
がましい[gamashii] (suf) look like; sound like; savor of; smack of [Add to Longdo]
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh! [Add to Longdo]
きめ細か;木目細か;肌理細か[きめこまか, kimekomaka] (adj-na) (1) smooth; (2) meticulous; painstaking; detailed [Add to Longdo]
きめ細やか;木目細やか[きめこまやか, kimekomayaka] (adj-na) (See 細やか・こまやか) smooth; polite and attentive to detail [Add to Longdo]
きゃぴきゃぴ[kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
きりっとした[kirittoshita] (adj-f) smart; spruce; neat [Add to Longdo]
くびれフェチ;クビレフェチ[kubire fechi ; kubirefechi] (n) (sl) (See 括れ) small waist fetish (from kubire fetish); wasp waist fetish [Add to Longdo]
けむりフード[kemuri fu-do] (n) anti-smoke hood [Add to Longdo]
こ;っこ[ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6,慣れっこ,ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small") [Add to Longdo]
こと[koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion [Add to Longdo]
ころころ[korokoro] (adv,n,vs) (1) (on-mim) small and round thing rolling; (2) pleasant, high-pitched sound; (3) something that changes frequently; something fickle; (P) [Add to Longdo]
ころっと[korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly [Add to Longdo]
ごく一部;極一部[ごくいちぶ, gokuichibu] (exp) small fraction; small proportion [Add to Longdo]
ご影;御影[ごえい;みえい(御影);ぎょえい(御影), goei ; miei ( mikage ); gyoei ( mikage )] (n) (hon) (ぎょえい is usu. for royalty; みえい for Buddhism) image (esp. of a deity, buddha, royal, noble, etc.) [Add to Longdo]
ご遠慮ください(P);ご遠慮下さい(P)[ごえんりょください, goenryokudasai] (exp) please refrain from ~ (e.g. smoking, etc.); (P) [Add to Longdo]
ご鞭撻;御鞭撻[ごべんたつ, gobentatsu] (n,vs) (See 鞭撻・1) encouragement; enthusiasm; urging [Add to Longdo]
さいの目;賽の目;采の目[さいのめ, sainome] (n) (1) pip (spot on a die); (2) small cube (esp. of food); die; dice [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
さらり[sarari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sleek; smooth; (2) thin (of a liquid); (3) without hesitation or delay [Add to Longdo]
ざくろ鼻;石榴鼻[ざくろばな, zakurobana] (n) (See 鼻瘤) rhinophyma; red swollen nose (often associated with alcoholism) [Add to Longdo]
しいさあ;シーサー[shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil [Add to Longdo]
しかと;シカト[shikato ; shikato] (n,vs) (sl) ostracism; ignoring someone; leaving someone out [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス機構[アクセスきこう, akusesu kikou] access mechanism, actuator [Add to Longdo]
アクチュエータ[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator [Add to Longdo]
アナログ伝送[アナログでんそう, anarogu densou] analog transmission [Add to Longdo]
エレメント[えれめんと, eremento] element (e.g. in data transmission) [Add to Longdo]
ガスパネル[がすぱねる, gasupaneru] plasma panel, gas panel [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
クレジットベース[くれじっとべーす, kurejittobe-su] credit-based (flow control mechanism) [Add to Longdo]
コネクショニズム[こねくしょにずむ, konekushonizumu] connectionism [Add to Longdo]
サーボ機構[サーボきこう, sa-bo kikou] servomechanism [Add to Longdo]
シグナリングメカニズム[しぐなりんぐめかにずむ, shigunaringumekanizumu] signalling mechanism [Add to Longdo]
シリアル伝送[シリアルでんそう, shiriaru densou] serial transmission [Add to Longdo]
スマートカード[すまーとかーど, suma-toka-do] smart card [Add to Longdo]
スマートフォン[すまーとふぉん, suma-tofon] smart phone [Add to Longdo]
スモールビジネス[すもーるびじねす, sumo-rubijinesu] small business [Add to Longdo]
スロット時間[スロットじかん, surotto jikan] slot time (in CSMA-CD) [Add to Longdo]
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] to dismiss a dialog box [Add to Longdo]
データ伝送[データでんそう, de-ta densou] data transmission [Add to Longdo]
データ伝送回線[データでんそうかいせん, de-ta densoukaisen] data transmission circuit [Add to Longdo]
データ伝送路[データでんそうろ, de-ta densouro] channel, data Transmission channel [Add to Longdo]
バースト伝送[バーストでんそう, ba-suto densou] burst transmission [Add to Longdo]
パラレル伝送[パラレルでんそう, parareru densou] parallel transmission [Add to Longdo]
ファイル送信[ファイルそうしん, fairu soushin] file transfer, transmission [Add to Longdo]
ファクス送信[ファクスそうしん, fakusu soushin] fax transmission [Add to Longdo]
プラズマディスプレイ[ぷらずまでいすぷれい, purazumadeisupurei] plasma display [Add to Longdo]
プラズマパネル[ぷらずまぱねる, purazumapaneru] plasma panel, gas panel [Add to Longdo]
ベースバンド伝送[ベースバンドでんそう, be-subando densou] baseband transmission [Add to Longdo]
マルチブロックメッセージ伝送[マルチブロックメッセージでんそう, maruchiburokkumesse-ji densou] multi-block message transmission [Add to Longdo]
一斉送信[ひとずみそうしん, hitozumisoushin] simultaneous transmission [Add to Longdo]
音声転送[おんせいてんそう, onseitensou] voice transmission [Add to Longdo]
拡張小型デバイスインタフェース[かくちょうこがたデバイスインタフェース, kakuchoukogata debaisuintafe-su] Enhanced Small Device Interface (ESDI) [Add to Longdo]
局管理[きょくかんり, kyokukanri] SMT, Station Management [Add to Longdo]
広帯域伝送[こうたいいきでんそう, koutaiikidensou] broadband transmission [Add to Longdo]
高速伝送[こうそくてんそう, kousokutensou] high speed transmission [Add to Longdo]
再送[さいそう, saisou] re-transmission [Add to Longdo]
再送信[さいそうしん, saisoushin] retransmission [Add to Longdo]
写真電送[しゃしんでんそう, shashindensou] facsimile transmission, phototelegraphy [Add to Longdo]
取り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach [Add to Longdo]
小規模[しょうきぼ, shoukibo] small scale [Add to Longdo]
情報転送[じょうほうてんそう, jouhoutensou] information transmission [Add to Longdo]
情報伝達[じょうほうでんたつ, jouhoudentatsu] information transfer, information transmission [Add to Longdo]
情報発信[じょうほうはっしん, jouhouhasshin] information transmission [Add to Longdo]
整形[せいけい, seikei] smoothing (bursty traffic, etc.) (vs) [Add to Longdo]
全二重伝送[ぜんにじゅうでんそう, zennijuudensou] duplex transmission [Add to Longdo]
相互情報量[そうごじょうほうりょう, sougojouhouryou] transinformation (content), transferred information, transmitted information, mutual information [Add to Longdo]
総合評価[そうごうひょうか, sougouhyouka] assessment [Add to Longdo]
送信[そうしん, soushin] transmission (vs), sending [Add to Longdo]
送信ウィンドウ[そうしんウィンドウ, soushin uindou] transmit window [Add to Longdo]
送信レート[そうしんレート, soushin re-to] transmission rate [Add to Longdo]
単方向伝送[たんほうこうでんそう, tanhoukoudensou] simplex transmission [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乗組員[のりくみいん, norikumiin] Schiffsmannschaft, Mannschaft [Add to Longdo]
乾物[かんぶつ, kanbutsu] (nicht_verderbliche) Lebensmittel [Add to Longdo]
享楽主義[きょうらくしゅぎ, kyourakushugi] Genusssucht, Hedonismus [Add to Longdo]
今回[こんかい, konkai] diesmal [Add to Longdo]
今度[こんど, kondo] diesmal, kuerzlich, naechstesmal [Add to Longdo]
仏教[ぶっきょう, bukkyou] Buddhismus [Add to Longdo]
[じゅ, ju] KONFUZIANISMUS [Add to Longdo]
儒学[じゅがく, jugaku] Konfuzianismus [Add to Longdo]
儒教[じゅきょう, jukyou] Konfuzianismus [Add to Longdo]
内燃機関[ないねんきかん, nainenkikan] Verbrennungsmotor [Add to Longdo]
凡人[ぼんじん, bonjin] Durchschnittsmensch, gewoehnlicher_Sterblicher [Add to Longdo]
利己[りこ, riko] Selbstsucht, Egoismus [Add to Longdo]
包容力[ほうようりょく, houyouryoku] Kapazitaet, Toleranz, Grossmut [Add to Longdo]
化粧箱[けしょうばこ, keshoubako] Kosmetikbeutel, Kosmetikkoefferchen [Add to Longdo]
厄払い[やくはらい, yakuharai] Exorzismus, Geisterbeschwoerung [Add to Longdo]
唯心論[ゆいしんろん, yuishinron] Idealismus, Spiritualismus [Add to Longdo]
唯物論[ゆいぶつろん, yuibutsuron] Materialismus [Add to Longdo]
唯理論[ゆいりろん, yuiriron] Rationalismus [Add to Longdo]
唯美主義[ゆいびしゅぎ, yuibishugi] Aesthetizismus [Add to Longdo]
報復措置[ほうふくそち, houfukusochi] Vergeltungsmassnahmen [Add to Longdo]
[し, shi] SAMURAI, GEFOLGSMANN, MANN, GELEHRTER [Add to Longdo]
大国[たいこく, taikoku] Grossmacht [Add to Longdo]
大宇宙[だいうちゅう, daiuchuu] Makrokosmos, Universum [Add to Longdo]
太っ腹[ふとっぱら, futoppara] grossmuetig, grossherzig, kuehn [Add to Longdo]
委員[いいん, iin] Ausschussmitglied, Komiteemitglied [Add to Longdo]
実業家[じつぎょうか, jitsugyouka] Geschaeftsmann [Add to Longdo]
家来[けらい, kerai] Lehnsmann, Vasall, Diener [Add to Longdo]
寄生[きせい, kisei] Parasitismus, Schmarotzerei, Schmarotzertum [Add to Longdo]
寛厚[かんこう, kankou] grossmuetig [Add to Longdo]
寛大[かんだい, kandai] Grossmut, Nachsicht, Toleranz [Add to Longdo]
専制[せんせい, sensei] Absolutismus, Gewaltherrschaft [Add to Longdo]
川口[かわぐち, kawaguchi] Flussmuendung [Add to Longdo]
帝国主義[ていこくしゅぎ, teikokushugi] Imperialismus [Add to Longdo]
帝政[ていせい, teisei] kaiserliche_Regierung, Imperialismus [Add to Longdo]
強国[きょうこく, kyoukoku] Grossmacht [Add to Longdo]
彫る[ほる, horu] hauen, aushauen, meisseln, ausmeisseln, schnitzen, schneiden [Add to Longdo]
役員[やくいん, yakuin] Vorstand, Vorstandsmitglied, Aufsichtsrat [Add to Longdo]
悲観[ひかん, hikan] Pessimismus, Schwarzseherei [Add to Longdo]
愛国心[あいこくしん, aikokushin] Vaterlandsliebe, Patriotismus [Add to Longdo]
憂国[ゆうこく, yuukoku] Patriotismus [Add to Longdo]
救護班[きゅうごはん, kyuugohan] Rettungsmannschaft [Add to Longdo]
文部省[もんぶしょう, monbushou] Kultusministerium [Add to Longdo]
機械[きかい, kikai] Maschine, Mechanismus [Add to Longdo]
機構[きこう, kikou] Mechanismus, Organisation, Struktur [Add to Longdo]
機関[きかん, kikan] Maschine, Mechanismus, Organ [Add to Longdo]
欠勤届け[けっきんとどけ, kekkintodoke] Abwesenheitsmeldung [Add to Longdo]
止血剤[しけつざい, shiketsuzai] Blutstillungsmittel [Add to Longdo]
殺虫剤[さっちゅうざい, sacchuuzai] Insektenvertilgungsmittel [Add to Longdo]
気宇広大[きうこうだい, kiukoudai] grossmuetig, hochherzig [Add to Longdo]
河口[かわぐち, kawaguchi] Flussmuendung, Muendung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Sm
   n 1: a grey lustrous metallic element of the rare earth group;
      is used in special alloys; occurs in monazite and
      bastnasite [syn: {samarium}, {Sm}, {atomic number 62}]
   2: a master's degree in science [syn: {Master of Science}, {MS},
     {SM}, {MSc}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top