ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*signatory*

S IH1 G N AH0 T AO2 R IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: signatory, -signatory-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
signatory(n) ผู้ลงนามในสัญญา
signatory(adj) ซึ่งลงนามในสัญญา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
signatory(ซิก'นะทอรี) adj. เกี่ยวกับการลงนาม,เกี่ยวกับการเซ็นสัญญา. n. ผู้ลงนาม,ผู้เซ็นสัญญา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
signatory๑. ประเทศภาคีสนธิสัญญา (ก. ระหว่างประเทศ)๒. ผู้เป็นฝ่ายในสัญญา (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
signatory(n) คู่สัญญา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ลงนาม(n) endorser, See also: signatory, Syn. คนลงนาม, ผู้เซ็นชื่อ, ผู้ลงชื่อ, Example: ผู้ลงนามในหนังสือแจ้งข่าวนี้ คือ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอุดมปัญญาภรณ์, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ลงลายมือชื่อ
ต้น(clas) numerical designatory particle for trees, Example: หน้าบ้านฉันมีต้นมะม่วง10 ต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาคีสัญญา[phākhīsanyā] (n, exp) EN: party to a treaty ; contracting parties ; parties to the agreement ; signatory  FR: signataire [m]
ผู้ลงนามในสัญญา[phū long nām nai sanyā] (n, exp) EN: signatory to the contract
ผู้เซ็นสัญญา[phū sen sanyā] (n, exp) EN: signatory ; signer

CMU English Pronouncing Dictionary
SIGNATORY S IH1 G N AH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
signatory (n) sˈɪgnətriː (s i1 g n @ t r ii)
cosignatory (n) kˌousˈɪgnətəriː (k ou2 s i1 g n @ t @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
签字者[qiān zì zhě, ㄑㄧㄢ ㄗˋ ㄓㄜˇ, / ] signatory, #386,124 [Add to Longdo]
未签字者[wèi qiān zì zhě, ㄨㄟˋ ㄑㄧㄢ ㄗˋ ㄓㄜˇ, / ] non-signatory [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitunterzeichner {m} | Mitunterzeichner {pl}cosignatory | cosignatories [Add to Longdo]
Prokurist {m}; Prokuristin {f}authorized signatory; authorized officer; authorised officer [Add to Longdo]
Signatar {m}; Unterzeichner {m}signatory [Add to Longdo]
Signatar...; Unterzeichner...signatory [Add to Longdo]
Signatarstaaten {pl}; Unterzeichnerstaaten {pl}signatory countries; signatories [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
加判人[かはんにん, kahannin] (n) signatory [Add to Longdo]
加盟国[かめいこく, kameikoku] (n) member-nation; signatory [Add to Longdo]
署名国[しょめいこく, shomeikoku] (n) signatory nation [Add to Longdo]
条約加盟国[じょうやくかめいこく, jouyakukameikoku] (n) signatory countries; members of a treaty [Add to Longdo]
調印国[ちょういんこく, chouinkoku] (n) signatory nation [Add to Longdo]
調印者[ちょういんしゃ, chouinsha] (n) signatory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  signatory
      n 1: someone who signs and is bound by a document [syn:
           {signer}, {signatory}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top