ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*sanctioned*

S AE1 NG K SH AH0 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sanctioned, -sanctioned-
CMU English Pronouncing Dictionary
SANCTIONED S AE1 NG K SH AH0 N D
UNSANCTIONED AH0 N S AE1 NG K SH AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sanctioned (v) sˈæŋkʃənd (s a1 ng k sh @ n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sanktionieren | sanktionierend | sanktioniertto sanction | sanctioning | sanctioned [Add to Longdo]
unbestätigtunsanctioned [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
正式の歴史[せいしきのれきし, seishikinorekishi] (n) offical history (e.g. a state sanctioned account of history subject to revision when the government changes) [Add to Longdo]
青楼[せいろう, seirou] (n) (See 女郎屋,妓楼) officially sanctioned brothel (Edo-period) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sanctioned
   adj 1: conforming to orthodox or recognized rules; "the drinking
       of cocktails was as canonical a rite as the mixing"-
       Sinclair Lewis [syn: {canonic}, {canonical},
       {sanctioned}]
   2: formally approved and invested with legal authority [syn:
     {ratified}, {sanctioned}]
   3: established by authority; given authoritative approval; "a
     list of approved candidates" [syn: {approved}, {sanctioned}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top