ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*rosy*

R OW1 Z IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rosy, -rosy-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rosy(adj) มีสีชมพู, See also: มีสีกุหลาบ, มีสีแดงอมชมพู, Syn. reddish-pink, pink
rosy(adj) มีผิวสีชมพูผ่องใส, See also: มีผิวชมพูดูสุขภาพดี, Syn. blooming, healthy-looking, radiant
rosy(adj) มีความหวัง, See also: ร่าเริงเบิกบาน, มองโลกในแง่ดี, Syn. bright, hopeful, optimistic, promising
prosy(adj) ซึ่งไม่น่าสนใจ, See also: น่าเบื่อ, ธรรมดาๆ, พื้นๆ, Syn. common, prosaic
leprosy(n) โรคเรื้อน, See also: โรคขี้เรื้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leprosy(เลพ'ระซี) n. โรคเรื้อน
prosy(โพร'ซี) adj. คล้ายร้อยแก้ว,ธรรมดา,จืดชืด,น่าเบื่อ., See also: prosily adv. prosiness n., Syn. prosaic
rosy(โร'ซี) adj. ชมพู,แดงอมชมพู,สีกุหลาบ,ร่าเริง,เบิกบานใจ,ดีงาม,มองโลกในแง่ดี,ทำด้วยกุหลาบ,ประดับด้วยกุหลาบ, See also: rosiness n., Syn. fresh, rubicund, promising

English-Thai: Nontri Dictionary
leprosy(n) โรคเรื้อน
rosy(adj) ประดับด้วยกุหลาบ,เป็นสีดอกกุหลาบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lepromatous leprosyโรคเรื้อนเลโพรมาทัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leprosyโรคเรื้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leprosy, lepromatousโรคเรื้อนเลโพรมาทัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leprosy, tuberculoidโรคเรื้อนทูเบอร์คูลอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
locomotor ataxia; disease, Duchenne's; neurosyphilis, tabetic; tabes dorsalis; tabes spinalisโรคไขสันหลังเสื่อม (เหตุซิฟิลิส) [มีความหมายเหมือนกับ tabes ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ataxia, locomotor; disease, Duchenne's; neurosyphilis, tabetic; tabes dorsalis; tabes spinalisโรคไขสันหลังเสื่อม (เหตุซิฟิลิส) [มีความหมายเหมือนกับ tabes ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disease, Duchenne's; ataxia, locomotor; neurosyphilis, tabetic; tabes dorsalis; tabes spinalisโรคไขสันหลังเสื่อม (เหตุซิฟิลิส) [มีความหมายเหมือนกับ tabes ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Duchenne's disease; ataxia, locomotor; neurosyphilis, tabetic; tabes dorsalis; tabes spinalisโรคไขสันหลังเสื่อม (เหตุซิฟิลิส) [มีความหมายเหมือนกับ tabes ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tuberculoid leprosyโรคเรื้อนทูเบอร์คูลอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tabes dorsalis; ataxia, locomotor; disease, Duchenne's; neurosyphilis, tabetic; tabes spinalisโรคไขสันหลังเสื่อม (เหตุซิฟิลิส) [มีความหมายเหมือนกับ tabes ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tabes spinalis; ataxia, locomotor; disease, Duchenne's; neurosyphilis, tabetic; tabes dorsalisโรคไขสันหลังเสื่อม (เหตุซิฟิลิส) [มีความหมายเหมือนกับ tabes ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tabetic neurosyphilis; ataxia, locomotor; disease, Duchenne's; tabes dorsalis; tabes spinalisโรคไขสันหลังเสื่อม (เหตุซิฟิลิส) [มีความหมายเหมือนกับ tabes ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neurosyphilis; neuroluesซิฟิลิสระบบประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neurosyphilis, tabetic; ataxia, locomotor; disease, Duchenne's; tabes dorsalis; tabes spinalisโรคไขสันหลังเสื่อม (เหตุซิฟิลิส) [มีความหมายเหมือนกับ tabes ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neurolues; neurosyphilisซิฟิลิสระบบประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leprosyโรคเรื้อน [TU Subject Heading]
Leprosyโรคเรื้อน [การแพทย์]
Leprosy, Multibacillaryเชื้อโรคเรื้อนมาก [การแพทย์]
Leprosy, Reactions inโรคเห่อในโรคเรื้อน [การแพทย์]
Microsyringesไมโครไซริงค์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rosyHis prospects are not so rosy as you suppose.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ทูด(n) leprosy, See also: Hansen's disease, Syn. ขี้ทูดกุดถัง, โรคเรื้อน, Example: คนเขาหาว่าแม่เป็นขี้ทูดเพราะจมูกแม่บี้ลง, Thai Definition: ชื่อโรคเรื้อนชนิดที่ทำให้มือกุดเท้ากุด
ขี้เรื้อน(n) leprosy, See also: Hansen's disease, Syn. โรคเรื้อน, เรื้อน, Example: ถ้าเขาเป็นขี้เรื้อนคงจะมีแต่คนรังเกียจ, Count Unit: โรค, Thai Definition: โรคผิวหนังซึ่งติดต่อได้ ทำให้ผิวหนังเป็นผื่น มีหลายชนิด
เรื้อน(n) leprosy, Syn. ขี้เรื้อน, โรคเรื้อน, Thai Definition: โรคผิวหนังซึ่งติดต่อได้ ทำให้ผิวหนังเป็นผื่น
โรคเรื้อน(n) leprosy, Syn. Hansen's disease, Ant. เรื้อน, Notes: โรคผิวหนังซึ่งติดต่อได้ ทำให้ผิวหนังเป็นผื่น
เลือดฝาด(n) healthy complexion, See also: rosy complexion, ruddy health, Syn. เลือด, โลหิต, Example: สาวรุ่นมักจะมีเลือดฝาดดีหน้าตาจึงผ่องใส
หูหนาตาเล่อ(n) leprosy, Syn. โรคเรื้อน, Example: เขาเป็นโรคหูหนาตาเล่อมีแต่คนรังเกียจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมพูพันธ์ทิพย์[chomphū phan thip] (n, exp) EN: Pink tecoma ; Pink trumpet tree ; Rosy trumpet-tree
หูหนาตาเล่อ[hūnātāloē] (n) EN: leprosy
ขี้ทูด[khīthūt] (n) EN: leprosy ; Hansen's disease  FR: lèpre [f]
กุฏฐัง[kuttang] (n) EN: leprosy  FR: lèpre [f]
มะระจีน[mara Jīn] (n, exp) EN: Chinese Bitter Gourd ; Balsam Pear ; Bitter Cucumber ; Leprosy Gourd ; Bitter Gourd
นกเด้าดินอกสีชมพู[nok daodin ok sī chomphū] (n, exp) EN: Rosy Pipit  FR: Pipit rosé [m] ; Pipit à gorge rosée [m]
นกกิ้งโครงสีกุหลาบ[nok kingkhrōng sī kulāp] (n, exp) EN: Rosy Starling  FR: Étourneau roselin [m] ; Martin roselin [m] ; Martin rose [m] ; Merle rose [m]
นกพญาไฟสีกุหลาบ[nok phayāfai sī kulāp] (n, exp) EN: Rosy Minivet  FR: Minivet rosé [m] ; Minivet migrateur [m]
ราศีดีมาก[rāsī dī māk] (x) EN: have a rosy complexion ; have a good colour
เรื้อน[reūoen] (n) EN: leprosy  FR: lèpre [f]
โรคเรื้อน[rōk reūoen] (n) EN: leprosy  FR: lèpre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROSY R OW1 Z IY0
LEPROSY L EH1 P R AH0 S IY0
NAPROSYN N AE1 P R AH0 S IH0 N
MICROSYSTEMS M AY1 K R OW2 S IH1 S T AH0 M Z
MICROSYSTEMS' M AY1 K R OW0 S IH2 S T AH0 M Z
PETROSYNTHESE P AH0 T R OW1 S IH0 N TH IY2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rosy (j) rˈouziː (r ou1 z ii)
prosy (j) prˈouziː (p r ou1 z ii)
leprosy (n) lˈɛprəsiː (l e1 p r @ s ii)
Microsystems (n) mˈaɪkrousˈɪstəmz (m ai1 k r ou s i1 s t @ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苦瓜[kǔ guā, ㄎㄨˇ ㄍㄨㄚ, ] bitter melon (bitter gourd, balsam pear, balsam apple, leprosy gourd, bitter cucumber), #18,060 [Add to Longdo]
麻风[má fēng, ㄇㄚˊ ㄈㄥ, / ] leprosy; Hansen's disease, #33,611 [Add to Longdo]
麻风病[mā fēng bìng, ㄇㄚ ㄈㄥ ㄅㄧㄥˋ, / ] leprosy; Hansen's disease, #51,529 [Add to Longdo]
镜花水月[jìng huā shuǐ yuè, ㄐㄧㄥˋ ㄏㄨㄚ ㄕㄨㄟˇ ㄩㄝˋ, / ] lit. flowers in a mirror and the moon reflected in the lake (成语 saw); fig. an unrealistic rosy view; viewing things through rose-tinted spectacles, #66,184 [Add to Longdo]
[má, ㄇㄚˊ, ] leprosy; numb, #103,161 [Add to Longdo]
太阳微系统公司[Tài yáng Wēi xì tǒng gōng sī, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄨㄟ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Sun Microsystems, #206,414 [Add to Longdo]
透红[tòu hóng, ㄊㄡˋ ㄏㄨㄥˊ, / ] rosy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
langatmig; langweilig; eintönig {adj} | langatmiger; langweiliger; eintöniger | am langatmigsten; am langweiligsten; am eintönigstenprosy | prosier | prosiest [Add to Longdo]
rosenfarbig {adj}rosy [Add to Longdo]
rosig {adj} | rosiger | am rosigstenrosy | rosier | rosiest [Add to Longdo]
Lepra {f} [med.]leprosy [Add to Longdo]
Prachtbarbe {f} (Barbus conchonius) [zool.]rosy barb [Add to Longdo]
Streifendelfin {m}; Blauweisser Delfin {m} [zool.]striped dolphin; whitebelly dolphin; Euphrosyne dolphin; blue-white dolphin; Meyen's dolphin; Gray's dolphin; streaker porpoise (Stenella coeruleoalba) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンマイクロシステムズ[sanmaikuroshisutemuzu] (n) {comp} Sun Microsystems; (P) [Add to Longdo]
ハンセン氏病[ハンセンしびょう, hansen shibyou] (n) (obsc) Hansen's disease; leprosy [Add to Longdo]
ハンセン病[ハンセンびょう, hansen byou] (n) (sens) Hansen's disease; leprosy; (P) [Add to Longdo]
レプラ[repura] (n) leprosy (lat [Add to Longdo]
ロージーゴートフィッシュ[ro-ji-go-tofisshu] (n) rosy goatfish (Parupeneus rubescens) [Add to Longdo]
丸山ワクチン[まるやまワクチン, maruyama wakuchin] (n) Maruyama vaccine (said to be effective against leprosy, cancer and cutaneous tuberculosis) [Add to Longdo]
紅顔[こうがん, kougan] (n) rosy cheeks [Add to Longdo]
紅顔可憐[こうがんかれん, kougankaren] (n,adj-na) youthful and endearing; rosy-cheeked and sweet [Add to Longdo]
黒癩[こくらい, kokurai] (n) (arch) (See 白癩・びゃくらい) black leprosy [Add to Longdo]
進行麻痺[しんこうまひ, shinkoumahi] (n) progressive paralysis (due to neurosyphilis); general paresis [Add to Longdo]
前程万里[ぜんていばんり, zenteibanri] (n) a bright (rosy) future awaiting one; having the world before one [Add to Longdo]
前途多望[ぜんとたぼう, zentotabou] (n,adj-na) promsing (rosy, bright) future; offering promising prospects [Add to Longdo]
前途洋々;前途洋洋[ぜんとようよう(uK), zentoyouyou (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) with a rosy future; offering promising prospects [Add to Longdo]
天刑病[てんけいびょう, tenkeibyou] (n) (obsc) (sens) Hansen's disease; leprosy [Add to Longdo]
萩猿子[はぎましこ;ハギマシコ, hagimashiko ; hagimashiko] (n) (uk) Asian rosy finch (Leucosticte arctoa) [Add to Longdo]
白癩[びゃくらい, byakurai] (n) (arch) (See 黒癩) white leprosy [Add to Longdo]
[らい;かったい;かたい, rai ; kattai ; katai] (n) (uk) (sens) Hansen's disease; leprosy; leper [Add to Longdo]
癩菌(oK)[らいきん, raikin] (n) Mycobacterium leprae; the bacteria that causes Hansen's disease (leprosy) [Add to Longdo]
癩病;らい病[らいびょう, raibyou] (n) (sens) (See ハンセン病) Hansen's disease; leprosy [Add to Longdo]
薔薇鱮;薔薇鰱[ばらたなご;バラタナゴ, baratanago ; baratanago] (n) (uk) rosy bitterling (Rhodeus ocellatus) [Add to Longdo]
薔薇十字団[ばらじゅうじだん, barajuujidan] (n) Rosicrucian; Fellowship of the Rosy Cross [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サン[さん, san] Sun (Microsystems) [Add to Longdo]
サンマイクロシステムズ[さんまいくろしすてむず, sanmaikuroshisutemuzu] Sun Microsystems [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rosy
   adj 1: reflecting optimism; "a rosy future"; "looked at the
       world through rose-colored glasses" [syn: {rose-colored},
       {rosy}]
   2: having the pinkish flush of health [syn: {flushed}, {rose-
     cheeked}, {rosy}, {rosy-cheeked}]
   3: of blush color; "blushful mists" [syn: {blushful}, {rosy}]
   4: presaging good fortune; "she made a fortunate decision to go
     to medical school"; "rosy predictions" [syn: {fortunate},
     {rosy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top